Лицензионно Споразумение С Крайния Потребител И Декларация За Поверителност За Resideo Свързан Дом

Date d'effet le 1er juin 2020

Добре дошли! Долу ще намерите лицензионното споразумение с крайния потребител и декларацията за поверителност за Resideo свързан дом

Основните моменти:

Лицензионното споразумение с крайния потребител включва:

 • Лиценз за софтуера, който урежда използването на софтуера от вас;
 • Условията за предоставяне на услугата;
 • Строги граници на нашата финансова и друга отговорност, свързани със загуби, които можете да претърпите, възникващи в резултат на използването от вас на системата и услугите.

Декларацията за поверителност, заедно с останалото, включва следното:

 • Информация, която събираме:
  • Информация, която осигурявате чрез попълване на регистрационния формуляр за акаунта: напр., име, email, адрес и пощенски код;
  • Информация за начина на използване на системата и/или услугите; например как и кога използвате системите или услугите, честота на употреба и др.;
  • Данни, които са свързани със системите и/или услугите, например температури на закрито и открито, графици, синхронизиране на събитията и предупрежденията, звукови и видеоклипове, настройки и др.;
  • Други видове информация, съгласно изложеното по-долу в декларацията.
 • Начин, по който използвате информацията:
  • За осигуряване на услугата и работа със системата;
  • Подобряване на нашите продукти и услуги;
  • За предлагане на продукти и услуги, от които считаме, че се интересувате; не споделяме вашата информация за връзка с други лица с цел маркетинг без вашето изрично писмено съгласие;
  • По други начини, съгласно описаното по-долу в декларацията.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИСТЕМАТА

Доставчици на външни услуги, използвани от Resideo. Resideo използва външни доставчици на услуги, за да позволи използването на някои аспекти от услугите, които предлага – например, облачни услуги, съхранение на данни, синхронизиране и комуникация през доставчици на облачни услуги. Тези външни услуги са извън контрола на Resideo, но тяхното изпълнение може да окаже влияние или да се повлияе от използването и надеждността на услугите на Resideo. Моля, обърнете внимание, че (i) използването и достъпността на услугите на Resideo зависи от доставчиците на външни услуги, (ii) тези доставчици на външни услуги не гарантират 100 % достъпност на своите услуги и (iii) Resideo не носи отговорност за щети и загуби в резултат на изпълнение на тези външни услуги.

Използване по предназначение на системата на Resideo. Системата е предназначена за достъп и използване за информация с нестроги изисквания по отношение на времето и контрол на продукти. Тъй като Resideo има за цел системата Resideo да бъде с висока надеждност и достъпност, тя няма да е достъпна през 100 % от времето. Системата ще претърпи спорадични прекъсвания и откази поради различни причини извън контрола на Resideo, включително прекъсване на Wi-Fi-връзката, времето за работа на доставчика на услуги, мобилни известия и носители, плюс други причини.

Без функции за осигуряване на безопасност или критично значение на услугите. Системата не е сертифицирана за аварийно реагиране. В допълнение, системата не може да се счита за животоспасяващо решение за хора в риск в дома или бизнеса и не замества аварийните служби. Всички застрашаващи и аварийни събития следва да се насочват към съответните служби за реагиране. За контрол и защита или пожароизвестителни услуги можете да сключите отделно споразумение със сертифицирана централизирана станция.

Надеждност на известията. Системата, включително отдалеченият достъп и мобилните известия, няма да е 100 % достъпна. Може да има случаи, в които няма да получите известие. Ефективността на известията зависи от продуктите на други производители и външни услуги, които са описани по-горе и функционалността на вашите устройства. Носите отговорност за функционалността на своя компютър или мобилно устройство.

СИСТЕМАТА НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА СИСТЕМА ЗА АВАРИЙНО ИЗВЕСТЯВАНЕ, КОНТРОЛИРАНА ОТ ВЪНШНА ОРГАНИЗАЦИЯ – RESIDEO НЕ СЛЕДИ АВАРИЙНИТЕ ИЗВЕСТИЯ И НЯМА ДА ИЗПРАТИ СЛУЖБИТЕ ЗА АВАРИЙНО РЕАГИРАНЕ В ДОМА ИЛИ РАБОТАТА ВИ В СЛУЧАЙ НА ИЗВЪНРЕДНО ПРОИЗШЕСТВИЕ.

НЕ ТРЯБВА ДА РАЗЧИТАТЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ЖИВОТОСПАСЯВАЩИ ИЛИ ОСОБЕНО ВАЖНИ ЦЕЛИ. МОБИЛНИТЕ ИЗВЕСТИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЪСТОЯНИЕТО И АВАРИЙНАТА СИГНАЛИЗАЦИЯ ПО ВАШИТЕ ИЗДЕЛИЯ СЕ ОСИГУРЯВАТ САМО С ИНФОРМАЦИОННА ЦЕЛ – ТЕ НЕ ЗАМЕСТВАТ АВАРИЙНАТА СИСТЕМА ЗА ИЗВЕСТЯВАНЕ, КОНТРОЛИРАНА ОТ ВЪНШНА ОРГАНИЗАЦИЯ.

Без гаранция. Няма гаранция, че системата ще осигури адекватно предупреждение в дадена ситуация или че тя няма да бъде компрометирана или заобиколена преди да извърши комуникация с организация или лице, отговорно за контрола и реагирането на изпратените съобщения от вашата система за сигнализация срещу нарушители или пожароизвестителния контролен панел или от подобно оборудване, предназначено за предупреждаване за възможни вреди или щети по хора или материални щети („диспечерска станция“), в случай че вашата система за сигнализация е свързана към такава система или че тя ще предотврати наранявания по хора или материални щети, предизвикани от кражба, обир, пожар, силна топлина, студ или влага или друга причина. Освен това, няма гаранция, че системата или вашето мобилно устройство или компютър ще предаде или получи всички сигнали, които са изпратени от вас или на вас или вашия изпълнител, дилър или диспечерска станция по отношение на услугите от системата, за които сте абонирани, включително сигнали за активиране или деактивиране на вашата система за сигнализация. Приемате, че притежаването на охранителна или пожароизвестителна система не гарантира, че няма да претърпите кражба, обир, пожар или друго събитие и че това не е застрахователна полица. Приемате, че достъпността на услугите на системата зависи от вашия компютър, мобилно устройство, окабеляване в дома, вашия доставчик на интернет, вашия доставчик на сателитни услуги в случай на геолокационни услуги и вашия мобилен оператор и приемате, че носите отговорност за всички такси, свързани с такова използване и за привеждане в съответствие с договори, свързани с такова използване. Освен това, приемате, че Resideo и доставчиците на мрежови услуги не могат да гарантират защитата на безжичното предаване на данни и няма да носят отговорност за загуба на защита, свързана с използването на дадена услуга. Съгласявате се, че няма да препродавате никоя от предоставяните ви безжични услуги като част от системата. Resideo не дава гаранция, че системата ще бъде съвместима с всички компютри или преносими устройства. Първо трябва да изпробвате тези устройства вкъщи за съвместимост преди да ги използвате извън дома.

Resideo не носи отговорност за загуби или материални щети на основата на това, че системата не е дала предупреждение или известие от какъвто и да е вид и с настоящото освобождавате Resideo от всякаква отговорност за това.

 

ЛИЦЕНЗНО СПОРАЗУМЕНИЕ С КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ ЗА RESIDEO СВЪРЗАН ДОМ

Това лицензно споразумение с крайния потребител на Resideo (това „Споразумение“) е юридическо споразумение между вас и Resideo Technologies, Inc. и нейните филиали („Resideo“) за използване на услугите на Resideo и лиценза за софтуера на Resideo, едновременно, както е определено по-долу. За удобство, съчетанието от продукти, софтуер и услуги или всяка една комбинация от тях, които ви осигуряваме, наричаме „Система“.

Чрез приемането на това споразумение или инсталиране или използване на системата, се съгласявате да се обвържете с общите условия на това споразумение. Съгласявате се, че сте краен потребител на системата и декларирате, че сте пълнолетни и имате пълномощия да сключите това споразумение.

Това споразумение покрива използването на няколко различни продукта и услуги на Resideo; като разяснение, в някои случаи, определени клаузи от това споразумение ще бъдат свързани единствено с определен продукт или услуга.

 1. ЛИЦЕНЗ, ГРАНИЦИ.

  Това споразумение е за използване на свързаните с Resideo решения, включително софтуера на Resideo за използване по продукти на Resideo и комуникационни мрежи, софтуера на Resideo, който позволява работа с уеб-базиран интерфейс и подразбиращата се функционалност и достъпа до услугите на Resideo, софтуера за приложения в мобилни устройства на Resideo и мрежи на Resideo, които са свързани с някой от предходните изброени елементи (заедно наричани „услуги на Resideo“) и притежателя на лиценза за софтуерните продукти, изброени по-горе, което включва компютър и приложен софтуер и може да включва свързаните среди за пренос, печатни материали и „онлайн“ или електронна документация и бъдещи версии, издания, актуализации, корекции, поправки на грешки на горния софтуер („софтуер на Resideo“).

  Системата включва софтуер, който е притежание на Resideo и софтуер, който е лицензиран на Resideo и е защитена от законите договорите за защита на авторските права в Съединените щати и други страни, както и други закони и договори за защита на интелектуалната собственост. Системата е лицензирана на вас, а не ви е продадена. Съгласно условията на това споразумение, Resideo ви дава ограничен, неизключителен лиценз, без права за прехвърляне (без право за издаване на сублиценз, с изключение на условията, изложени по-долу), за използване на системата и свързания с нея софтуер на Resideo, единствено за използване лично от вас за контрол на вашия дом или бизнес. Изложеният по-долу лиценз включва правото на инсталиране на софтуера на Resideo на вашия персонален компютър и/или мобилно устройство и за използване на софтуера на Resideo във връзка с лицензираното за вас използване на системата. Нерегистрираното използване, размножаване и разпространение на системата не се разрешава от Resideo и е в нарушение на американските и международните закони за защита на авторското право и се преследва от гражданските и криминалните закони. Специално ви се забранява да правите и разпространявате копия на системата, освен разрешените по закон. Всички права от какъвто и да е вид в системата и всички останали права на Resideo, които не са дадени изрично от това споразумение, са изцяло и изключително запазени за и от Resideo (включително обектния код на софтуера и изходния код). Не можете да отдавате под наем, на лизинг, да копирате, да модифицирате или да превеждате системата или да създавате производни продукти на базата на системата. Не можете да променяте или да отстранявате предупрежденията по отношение на авторските права или правата за собственост или означенията, които са нанесени върху или в системата. Не можете да извършвате инженерен анализ („reverse engineering”), да декомпилирате или деасемблирате системата, с изключение на степента, която е изрично разрешена от задължителните клаузи на действащото законодателство (включително националното законодателство за прилагане на Директива на Европейския съюз 91 / 250 / ЕЕС за законовата защита на компютърните програми), с оглед получаване на определена информация за ограничени цели, посочени в тези закони. Не можете да упражнявате своите права по тези закони, освен ако първо не сте изпратили искане в писмен вид и Resideo не е отказала да ви ги осигури изискваната информация в срок 30 дни от такова искане. С изключение на изложеното по-нататък в този документ, не можете да получавате достъп до системата, който е даден на друга организация, а също и нямате право да се възползвате от генерираното производство или резултатите от работата или функционалната оценка на системата, предоставени на други организации.

  Ако сте диспечерска станция или дилър, ще имате правото да издавате сублиценз за достъп до системата единствено на крайни потребители, при условие че крайният потребител приеме условията на това споразумение и след заплащане на всички съответни такси към Resideo.

  Системата може да съдържа или да произхожда от материали на външни лицензоиздатели. Такива материали на външни организации може да бъдат подчинени на ограничения в допълнение към тези, които вече са описани в това споразумение. Приемате, че всеки външен доставчик ще има правото да прилага това споразумение по отношение на такъв софтуер на външни организации.

  Системата може да съдържа софтуер с отворен код, който ви се дава по условията на споразумението на лиценза за отворен код или известие за авторски права, придружаващо такъв софтуер с отворен код. Както е използван тук, терминът „софтуер с отворен код“ означава софтуер, програма, модул, код, библиотека, база данни, драйвер или подобен компонент (или част от тях), който е с лиценз „royalty free“, защитен с авторски права софтуер, използването на който изисква договорни задължения от потребителя към външна организация или лиценз, който е одобрен от Open Source Initiative, Free Software Foundation или подобна група.

  В случай че се абонирате за GPS проследяващи устройства като част от вашата система, приемате, че ще използвате услугите на основата на определянето на местоположението единствено в съответствие с действащото законодателство и по предназначението, което е описано в документацията, която се дава с услугата. Приемате, че Resideo няма да носи отговорност използване от вас на услугата, което не е в съответствие със законодателството или не е по предназначение.

 2. ПАРОЛА И ДОСТЪП.

  Съгласявате се да: (а) осигурявате вярна, точна, актуална и пълна информация за вас, според исканото от формуляра за регистрация и (б) поддържате и своевременно да актуализирате тази информация. Трябва да създадете потребителско име и парола за достъп до системата. В случай че са ви дадени временно потребителско име и парола, трябва промените временните данни и да създадете ваши собствени потребителско име и парола. Носите отговорност да запазите в тайна своята парола и акаунт и носите пълна отговорност за всички дейности, които са настъпили по вашата парола, акаунт или подакаунт. Съгласявате се (а) незабавно да промените своята парола в случай на нарушаване на защитата, (б) да уведомите своята диспечерска станция в случай че установите нарушаване на защитата и (в) да осигурите излизането си от своя акаунт в края на всяка сесия. Съгласявате се, че условията на това споразумение ще бъдат обвързващи и ще управляват отношенията между Resideo и външни организации, на които давате достъп до своя акаунт и разрешавате поддържане на подакаунт. Освен това, се съгласявате да предприемете всички мерки, които са необходими за осигуряване на съответствието с условията на това споразумение и прилагането им и за обезщетяване на Resideo за стойности, щети, загуби и разходи, които са претърпени по отношение на такива външни потребители. Resideo не може да носи и няма да носи отговорност за загуби и щети, произтичащи от неспазването на този раздел от ваша страна.

  Ако вашето оборудване не работи, то може попречи на мрежовите операции на системата. Компетентните публични органи може да изискат Resideo да получи незабавен достъп до вашето оборудване в случай на аварийна ситуация, съгласно действащото законодателство, статут, норми или съдебна заповед. Съгласявате се да осигурите такъв достъп в случай че е необходим в аварийна ситуация на вашата диспечерска станция или дилър или представителите на мрежата на Resideo съгласно изискванията.

  Приемате и се съгласявате, че имате възможност да добавите допълнителни лица към своя акаунт и такива лица ще имат пълен или частичен достъп до системата, включително, но не само, способност за преглед и промяна на своя дневен график и термостата и/или настройките и програмирането на защитата или битовата автоматика. Освен това, приемате и се съгласявате, че Resideo не носи отговорност пред вас по отношение на действията на такива лица. Освен това, приемате и се съгласявате, че имате възможност да включите информация за вашия изпълнител или дилър в информацията в своя акаунт и такова лице може да получи предупреждения от системата за вашия дом (например, в случай че температурата в дома ви спадне под точката на замръзване или в случай на нарушение на сигурността или защитата, в това число), заедно с определена информация за връзка (както е дефинирана по-долу), с оглед да може да се установи източника на предупреждението. Вашият изпълнител или дилър може да се свърже с вас в случай че получи такива предупреждения. Приемате и се съгласявате, че Resideo не носи отговорност по отношение на действия или бездействия от страна на такъв изпълнител или дилър.

  Приемате и се съгласявате, че на Resideo и нейните сътрудници, доставчици на услуги, доставчици и дилъри се разрешава по всяко време и без предупреждение отдалечено да извършва актуализация, подобрения, промени, модификации, допълнителна функционалност или поправки на програмни грешки във вграденото програмно осигуряване на системата. С настоящия документ се съгласявате с гореизложеното и освобождавате Resideo и нейните сътрудници, доставчици на услуги, доставчици и дилъри от отговорност, произтичаща от такива действия, до степента, която е разрешена от закона.

 3. СРОК И ОТМЯНА; ИЗМЕНЕНИЯ ПО СИСТЕМАТА; ТАКСИ.

  Това споразумение влиза в сила от деня на първото използване на системата от вас и ще продължи да действа, докато продължавате да използвате системата и услугите или по друг начин да извършвате изискваните плащания за услугите на системата. Resideo може да прекрати действието на това споразумение по всяко време, ако не спазите някое от условията по него, включително не заплатите на изискваните плащания за услугите на системата, ако това е необходимо, с незабавно влизане в сила. Ако имате договор с дилър за определени услуги, вашето право за използване на услугите зависи от заплащането на всички такси от вашия дилър или диспечерска станция, които се дължат на Resideo за такива услуги и Resideo може да спре или прекрати вашия достъп до услугите в случай, че дилърът не заплати за услугите, които се осигуряват от Resideo или не заплатите суми на вашата диспечерска станция, които дължите. На Resideo се разрешава по закон да повдига възражения, които съществуват във взаимоотношенията на Resideo с вашия дилър или диспечерска станция, също във взаимоотношенията с вас, така че вашето плащане на компанията, която управлява вашата диспечерска станция, не гарантира правото ви да използвате услугите на системата. Можете да се наложи да заплатите допълнителни такси от външни доставчици във връзка с използването от вас на услугите на системата, независимо преносимо устройство или интернет, за предаване на данни, предаване на видеоклип или неподвижно изображение, използване на интернет, SMS, кратък код или такси за други предавания, такси или данъци. В случай че Resideo спре да доставя услугите на вас, поради неплащане на услугите от вас, вашия дилър или диспечерската станция, Resideo няма да носи никаква отговорност пред вас и трябва да търсите от своя дилър или диспечерска станция връщане на суми, които са предварително заплатени на диспечерската станция или дилъра. В зависимост от услугите, които са договорени от вас или за които сте абонирани, Resideo също може да спре или прекрати даден потребителски акаунт поради неактивност на потребителя с предварително известие. В зависимост от услугите, които са договорени от вас или за които сте абонирани, можете да прекратите това споразумение с писмено известие до Resideo. При прекратяване на това споразумение лицензът, който е даден по него, ще бъде прекратен и трябва да спрете използването на системата незабавно. Resideo си запазва правото по всяко време да прекрати услугите за постоянно с предварително известие. Resideo си запазва правото по всяко време и периодично да изисква заплащане за използване на системата и да променя или временно да прекъсва работата на системата (или част от нея) с или без дадено предизвестие, при условие че това не оказва ненужно влияние върху използването на софтуера и услугите на Resideo. Съгласявате се, че Resideo няма да носи отговорност пред вас или външни организации за изменения, прекратяване или прекъсване на работата на системата. Разбирате и се съгласявате, че в случай че се преместите, ще изтриете своя акаунт и вече няма да влизате в системата на Resideo по отношение на своя предишен адрес. Ако имате договор с диспечерска станция, трябва да я уведомите в случай че се преместите, за да се прекрати акаунта ви.

 4. ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИОННИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА.

  СИСТЕМАТА СЕ ДАВА “БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ, КАКТО Е” И, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ПОСОЧЕНОТО В ТОЗИ РАЗДЕЛ, КАТО СЕ ИЗКЛЮЧВАТ ВСИЧКИ ПРЕКИ И КОСВЕНИ УСЛОВИЯ (БИДЕЙКИ УСЛОВИЯ, КОИТО НЕ СЕ СЪДЪРЖАТ В ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ, НО СА ВКЛЮЧЕНИ ПО ДРУГ НАЧИН ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН), ЗАВЕРКИ И ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, КОСВЕНА ГАРАНЦИЯ ИЛИ УСЛОВИЯ ЗА ОТСЪСТВИЕ НА НАРУШЕНИЯ, ГОДНОСТ ЗА ПРОДАЖБА, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ЗАДОВОЛИТЕЛНО КАЧЕСТВО, ОТСЪСТВИЕ НА ВРЕДА, ИЛИ КОИТО ВЪЗНИКВАТ В РЕЗУЛТАТ НА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКАТА, ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ИЛИ ТЪРГОВСКАТА ПРАКТИКА, ДО РАЗМЕРА, КОЙТО Е ПОЗВОЛЕН ОТ ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ИЗРИЧНО СЕ ОТХВЪРЛЯТ ОТ RESIDEO, НЕЙНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ И ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ. Тъй като някои страни или юрисдикции не разрешават ограничения на определени гаранции или заявления, горните ограничения може да не се прилагат в цялост или частично за вас. Можете да имате допълнителни права като потребител, които са различни в различните страни и които не са описани в това споразумение.

  RESIDEO НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ И ИЗКЛЮЧВА ВСЯКАКВА ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБИ ИЛИ МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ, ПРЕТЪРПЕНИ ОТ ВАС, КОИТО НЕ МОГАТ ДА СЕ ПРЕДВИДЯТ. Загубата или материалните щети са предвидими (и следователно невъзстановими), в случай че са очевидна последица от нарушаването от страна на Resideo или в случай че такава загуба или материални щети са очаквани от вас и Resideo по времето на влизане в сила на това споразумение. Resideo и доставчиците на външни услуги не носят отговорност за вашия избор на система за защита или пожароизвестителна система, която е монтирана във вашите помещения или във връзка с нея или с работата на вашата диспечерска станция.

  Resideo доставя системата на вас за използване само в съответствие с това споразумение. Съгласявате се да не използвате системата за търговска или служебна цел или за препродажба, с изключение на степента, до която това се разрешава от това споразумение. Освен това се съгласявате, че Resideo не поема никаква отговорност по отношение на загуби или материални щети, които са възникнали във връзка с (i) точността, пълнотата, законосъобразността, надеждността, изправността или достъпността и съдържанието или информацията или материала, които се осигуряват или са достъпни чрез системата; (ii) изтриване, незапазване, случайно разкриване, загуба, недоставяне или ненавременна доставка на информация или материали; или (iii) нарушения на системите за защита във вашия дом, освен ако такива загуби или материални щети не се дължат на предвидимо нарушение на това споразумение от или от името на Resideo. Resideo при никакви обстоятелства не носи отговорност за информация или събития, върху които няма контрол, включително съдържанието на дъски за обяви или други форуми, свързани със системата.

  С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА СЛУЧАИТЕ КОГАТО В ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ Е ПОСОЧЕНО ДРУГО, RESIDEO, НЕЙНИТЕ СЪТРУДНИЦИ, СЛУЖИТЕЛИ, ДИРЕКТОРИ, РАБОТНИЦИ, АГЕНТИ, ДОСТАВЧИЦИ И ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ВАС ЗА ЗАГУБИ НА ПЕЧАЛБА ИЛИ ПРИХОДИ, ЗАГУБА НА БИЗНЕС, ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕСА, ЗАГУБА НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА БИЗНЕС, ИЗГУБЕНИ ИЛИ ПОВРЕДЕНИ ДАННИ, ЗАГУБА НА КАПИТАЛ ИЛИ ЗА УТЕЖНЕНИ, НЕПРЕКИ, ПОСЛЕДВАЩИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ НАКАЗУЕМИ ЩЕТИ, КОИТО ВЪЗНИКВАТ ПО ТОЗИ НАЧИН, ВКЛЮЧИТЕЛНО В ДОГОВОРИ, НАРУШЕНИЯ, КОИТО ДАВАТ ПРАВО ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ИСКОВЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ) ИЛИ ВЪЗНИКВАЩИ ОТ ВАШЕТО ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА, ДОРИ В СЛУЧАЙ ЧЕ RESIDEO, НЕЙНИТЕ СЪТРУДНИЦИ, СЛУЖИТЕЛИ, ДИРЕКТОРИ, РАБОТНИЦИ, АГЕНТИ, ДОСТАВЧИЦИ ИЛИ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ ДА СА БИЛИ ПРЕДУПРЕДЕНИ ЗА ВЕРОЯТНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ. Това ограничение на отговорността и типа на щетите може да не се прилага в цялост или частично в зависимост от законодателството във вашата страна.

  Нищо в това споразумение не включва и не ограничава по никакъв начин отговорността на (i) Resideo, нейните сътрудници, служители, директори, работници, агенти, доставчици и лицензоиздатели в съвкупност пред вас по отношение на наранявания по хората или смърт, предизвикани от небрежност от тяхна страна; (ii) отговорността на Resideo пред вас за измами или измамническо неправилно тълкуване; или (iii) отговорност на Resideo, която не може да се изключи по действащото законодателство, което може да включва законодателството за защита на клиента във вашата страна.

  При никакви обстоятелства Resideo няма да носи отговорност за вреди в резултат на сваляне и достъп до информация или материал през системата, забавяния или неизпълнение, които са резултат, директно или индиректно, от събития извън контрола на Resideo, включително природни явления, сили или причини извън нейния разумен контрол, включително, но не само, аварии в интернет, отказ на компютърното оборудване, откази в телекомуникационното оборудване, други аварии в оборудването, аварии в електрозахранването, стачки, трудови спорове, бунтове, метежи, граждански вълнения, недостиг на работна ръка или материали, пожари, наводнения, бури, експлозии, непреодолима сила, действия на правителства, заповеди на вътрешни и чужди съдилища или трибунали, неизпълнение на задължения на външни лица или загуба или колебания в отоплението, осветлението или климатизацията.

  В СЛУЧАЙ ЧЕ (1) ИЗПОЛЗВАТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ, КОЕТО НЕ Е РАЗРАБОТЕНО ОТ RESIDEO ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВАШИЯ ПРОДУКТ НА RESIDEO; (2) СВЪРЖЕТЕ УСТРОЙСТВО, КОЕТО НЕ Е НА RESIDEO КЪМ СВОЯТА СИСТЕМА; (3) ИЗПОЛЗВАТЕ ИНТЕРФЕЙС ЗА ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ НА ДРУГИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ; ИЛИ (4) СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ЕКОСИСТЕМА ЗА СВЪРЗАН ДОМ ИЛИ БИЗНЕС НА ДРУГ ПРОИЗВОДИТЕЛ, ПРИЕМАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ RESIDEO НЕ МОЖЕ ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ТОЧНОСТТА, ФУНКЦИОНАЛНОСТТА, НАДЕЖДНОСТТА, ДОСТЪПНОСТТА, ОПЕРАТИВНАТА СЪВМЕСТИМОСТ, ЗАКОННОСТТА ИЛИ ПОЛЕЗНОСТТА НА ТАКОВА ПРИЛОЖЕНИЕ, УСТРОЙСТВО, ИНТЕРФЕЙС ЗА ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ ИЛИ ЕКОСИСТЕМА И RESIDEO НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЩЕТИ, КОИТО МОГАТ ДА ВЪЗНИКНАТ В РЕЗУЛТАТ НА ТАКОВА ИЗПОЛЗВАНЕ. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРИЛОЖЕНИЕ, УСТРОЙСТВО, ИНТЕРФЕЙС ЗА ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ ИЛИ ЕКОСИСТЕМА НА ДРУГ ПРОИЗВОДИТЕЛ Е ИЗЦЯЛО НА ВАШ РИСК ЗА ВАША СМЕТКА.

  Обърнете внимание, че задължението на Resideo да достави услугите е задължение за влагане на разумни усилия, а не представлява задължение за постигане на специфичен резултат. Resideo ще вложи разумни усилия за доставяне на услугите.

 5. РАЗНИ.

  Неприлагането от страна на Resideo на условията на това споразумение в даден момент няма да се тълкува като постоянно неизпълнение на условията по него и такова неизпълнение няма да навреди на правото на Resideo да предприеме действия в бъдеще за изпълнение на условията по него.

  Софтуерът и техническата информация, които се доставят по това споразумение, се подчиняват на законодателството на САЩ за контрол на износа и може да се подчиняват на експортни и импортни регулации в други страни. Съгласявате се строго да спазвате всички такива закони и регулации и ще носите единствени отговорност за получаване на одобрения за внос, износ, реекспорт и лицензи, които се изискват за такъв софтуер и техническа информация и да поддържате документация в подкрепа на съответствието с тези закони и регулации.

  Това споразумение се управлява и се тълкува съгласно законодателството на Англия и Уелс. Вие и Resideo се съгласявате да се подчинявате на неизключителната юрисдикция на английския съд. Resideo признава, че когато не се намирате във Великобритания, може да имате право да възбуждате съдебни процедури в своята страна.

  Разбира се и се потвърждава, че въпреки други клаузи в това споразумение, нарушението на дадена клауза на това споразумение от вас може да нанесе на Resideo невъзстановими щети, за които заплащането на пари би било неадекватно и че Resideo от това ще има право да предприеме навременни обезпечителни мерки за защита на правата си по това споразумение в допълнение на мерките за компенсация, които се допускат от закона.

  Това споразумение и общите условия на продажба на Resideo, които са свързани със закупеното от вас оборудване директно от Resideo, съставляват цялостното споразумение между вас и Resideo и заменя в тяхната цялост всички устни и писмени споразумения, които преди това са съществували между вас и Resideo по отношение на предмета на споразумението. Вашето споразумение за абонамент или споразумението за контрол с диспечерската станция (ако има такива) с дилър или дадена диспечерска станция представлява отделно споразумение. Вашите отношения с такъв дилър или диспечерска станция се управляват от това отделно споразумение и Resideo не носи отговорност пред вас за тях. Вашият договор за закупуване за покупка на оборудване, произведено или не от Resideo, работещо със софтуер и услуги на Resideo, представлява отделно споразумение с продавача на оборудването. Вашите отношения с този продавач се управляват от това отделно споразумение и Resideo не носи отговорност пред вас за него.

  Нито това споразумение, нито права, интереси или задължения, осигурявани от него, не могат да се прехвърлят или възлагат от вас без предварителното писмено съгласие от страна на Resideo. Resideo може да възложи това споразумение, в цялост или части от него, по своя собствена преценка. Това споразумение ще бъде обвързващо а страните и всеки от техните настоящи и бъдещи служители, директори, работници, началници, подчинени, агенти, приемници, правоприемници, изпълнители, лицензианти, сътрудници, членове на семейства и гости и упълномощени потребители.

  Всяка от клаузите, разделите и параграфите на това споразумение работи отделно и ще се прилага до пълния размер, разрешен от закона и ще бъде тълкувана и прилагана в по-малка степен, където е необходимо, за да е валидна. Невалидността или неприложимостта на дадена клауза от това споразумение няма да окаже влияние върху никоя друга клауза и всички такива клаузи ще останат в пълна сила и валидност без да се променят или модифицират.

 6. УСЛОВИЯ ЗА УСТРОЙСТВА НА APPLE (ЕПЪЛ); ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНИ ВЪНШНИ ЛИЦА

  Този раздел се отнася за вас единствено в случай че използвате системата на устройство на Епъл (напр. iPhone, iPad, iPod Touch) (всяко такова устройство тук се нарича “устройство на Епъл”). Този раздел не се отнася за вас в случай че не използвате системата на устройство на Епъл. Страните признават, че това лицензно споразумение с крайния потребител се сключва единствено между Resideo и вас, а не с Епъл и Епъл няма да носи отговорност за системата и съдържанието й. Всяка поддръжка, която може да се предлага от Resideo във връзка със системата, е отговорност изключително на Resideo и от страните се приема, че Епъл няма каквито и да е задължения за осигуряване на услуги по поддръжка по отношение на системата. Страните приемат, че Епъл няма задължение да осигури гаранция по отношение на системата. До максималната степен, разрешена от закона, Епъл няма да има каквито и да е други задължения по отношение на системата. Страните приемат, че Епъл не носи отговорност за предявяване на претенции към продукта. Епъл не носи отговорност за предявяване на претенции на крайни потребители или външни лица, свързани със системата и притежанието и/или използването на тази система от крайния потребител, включително, но не само: (i) претенции към качеството на продукта; (ii) претенции, които системата не може да изпълни съгласно дадено действащо изискване на законодателството или регулациите; и (iii) претенции, които възникват в резултат на законодателството за защита на потребителите или подобно законодателство. Страните приемат, че в случай на претенция на външно лице, че системата или вашето притежание или използване на тази система нарушава правата върху интелектуалната собственост на това външно лице, Епъл няма да носи отговорност за разследване, защита, уреждане и освобождаване от отговорност в случай на такава претенция за нарушаване на правата върху интелектуалната собственост. Жалбите или претенциите по отношение на системата следва да се насочват към Resideo на следния адрес: ResideoPrivacy@Resideo.com. Страните приемат и се съгласяват, че Епъл и филиалите на Епъл представляват облагодетелствани външни страни от това лицензно споразумение с крайния потребител. Епъл ще има правото (и ще се счита, че е приела правото) да прилага това лицензно споразумение с крайния потребител срещу вас като облагодетелствано външно лице по него.

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА RESIDEO CONNECTED HOME
Последна актуализация: 1 юни 2020 г.

За нас

В Resideo ние зачитаме неприкосновеността на личния Ви живот и за нас е от първостепенно значение да защитаваме личната Ви информация. Настоящата Декларация за поверителност описва как Resideo Technologies, Inc. и свързаните с него дружества (наричани по-долу „Resideo“ или „ние“) събират, използват и разкриват Вашата лична информация във връзка с продуктите и услугите „Connected Home“ на Resideo, обхващащи следните продуктови гами: „Honeywell Home Products“ (с предходното търговско наименование „Lyric“), „EvoHome Products“, „Total Connect Security Products“ и „Videofied Security Products“ (наричани по-долу заедно „Resideo Connected Home Products“).

Личната информация представлява информация или комбинация от фрагменти от информация, която позволява Вашето обективно идентифициране. Дружеството Resideo, което е „администратор“ на личната информация, съхранявана за Вас във връзка с:

 • продуктовата гама „Honeywell Home“ (която включва продуктите с предходното търговско наименование „Lyric“) и продуктовата гама „EvoHome“, е Resideo Technologies, Inc.;
 • продуктовата гама „Total Connect Security“, е Securité Communications SAS; и
 • продуктовата гама „Videofied Security“, е RSI Video Technologies SAS.

По отношение на личната информация, събирана за Вас във връзка с други уебсайтове, приложения, продукти и услуги на Resideo, е възможно да се прилагат други декларации за поверителност. Важно е да прочетете настоящата Декларация за поверителност заедно с всички останали декларации за поверителност, които може да Ви предоставим в конкретни случаи, когато събираме или обработваме Вашата лична информация, за да сте напълно запознати по какъв начин и с каква цел използваме Вашата информация.

Настоящата Декларация за поверителност и приложимите Условия за предоставяне на услуги и/или Лицензионният договор с крайния потребител (както е уместно) се прилагат във всички случаи при всяко Ваше използване на „Resideo Connected Homes Products“ и за всяка информация, която ни предоставяте чрез тези продукти.

„Resideo Connected Homes Products“ обхващат хардуер, софтуер, свързаните с тях уебсайтове, приложения за мобилни телефони/таблети/персонални компютри и услуги за поддръжка

ВАЖНО ЗА ПРЕБИВАВАЩИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО (ЕИП): Като пребиваващи на територията на ЕИП може да имате право на възражение срещу някои видове дейности на обработване на Вашата лична информация, описани в настоящата Декларация за поверителност, включително когато се позоваваме на легитимния си интерес за обработване на Вашата лична информация или когато обработваме личната Ви информация за целите на директния маркетинг. В някои случаи може да докажем, че имаме убедителни законни основания да продължим да обработваме Вашата лична информация, като в тези случаи не сме задължени да изпълним Вашето искане.

За информация за видовете лични данни, които обработваме във връзка с Вашите:

 • Смарт охранителни камери и продукти за сигурност за дома „Honeywell Home“ (с предходно търговско наименование „Lyric“), „EvoHome“, „Total Connect Security“ и „Videofied Security“ (наричани по-долу „Connected Home Security Products“), моля, натиснете върху раздел A по-долу.
 • Смарт термостати „Honeywell Home“ (с предходно търговско наименование „Lyric“) и/или „EvoHome“ (наричани по-долу „Connected Home Thermostat Products“), моля, натиснете върху раздел B по-долу.
 • Детектори за изтичане на вода „Honeywell Home“ (с предходно търговско наименование „Lyric“) (наричани по-долу „Connected Water Leakage Detector Products“, моля, натиснете върху раздел C по-долу.

За обща информация относно практиките ни за обработване на данните, приложими за всички „Resideo Connected Homes Products“, моля, натиснете върху линковете в списъка по-долу, за да преминете към раздела, който Ви интересува:

 1. A. Connected Home Security Products
  1. 1. Каква информация събираме
  2. 2. Как използваме Вашата информация
  3. 3. Правно основание за обработването на Вашата информация
 2. B. Connected Home Thermostats Products
  1. 1. Каква информация събираме
  2. 2. Как използваме Вашата информация
  3. 3. Правно основание за обработването на Вашата информация
 3. C. Connected Home Water Leakage Detector Products
  1. 1. Каква информация събираме
  2. 2. Как използваме Вашата информация
  3. 3. Правно основание за обработването на Вашата информация
  4. 4. Анонимизиране на Вашата информация
  5. 5. С кого споделяме Вашата информация
  6. 6. Къде съхраняваме Вашата информация
  7. 7. За какъв период съхраняваме Вашата информация
  8. 8. Маркетинг
  9. 9. Уебсайтове и услуги на трети страни
  10. 10. Деца
  11. 11. Защита на Вашата информация
  12. 12. „Бисквитки“
  13. 13. Вашите права
  14. 14. Изменения на настоящата Декларация за поверителност
  15. 15. Връзка с нас

A. Connected Home Security Products

Продукти:„Total Connect Security Products“, обхващащи продуктовите гами „Domonial“ и „Le Sucre“, „Videofied Security Products“, „Honeywell Home Smart Cameras“ (с предходно търговско наименование „Lyric“) и „Home Security Products“ (включително продуктите за сигурност за самостоятелно инсталиране) и „EvoHome Security Products“, наричани заедно и поотделно „Connected Home Security Products“.

 1. a) Каква информация събираме
  1. Информация, която събираме директно от Вас

   Ще събираме следната информация директно от Вас:

   • Данни за самоличност, например Вашето име, данни за връзка, обръщение, име на дружество/организация, адрес на електронната поща, телефон, факс и физически адрес (включително улица, град, област, пощенски код и/или държава);
   • Данни при регистрация, например предоставената от Вас информация, когато се регистрирате за създаването на профил за използването на Вашия „Connected Home Security Product“, включително данни за вход и пароли;
   • Данни относно маркетинга и комуникациите, включващи Вашите предпочитания относно маркетинговата дейност и Вашия абонамент за наши публикации;
   • Финансова информация, включваща информация за кредитни карти или сметки, в случай че закупувате услуги директно от нас;
   • Данни за транзакции, включващи запитвания и поръчки на наши продукти и услуги и информация за плащанията към и от Вас;
   • Информация за контрол върху износа, например Вашата националност и държава по пребиваване, която ни позволява да определим дали имате право да получавате информация за определени технологии съгласно правилата за контрол върху износа;
   • Обратна връзка от Вас, включваща информацията, която ни предоставяте, когато ни изпращате обратна връзка или се свързвате с нас по какъвто и да е повод, попълвате анкети, участвате в игри или томболи или подавате сигнал за възникнал проблем.

   В случаите, когато се налага да събираме лична информация съгласно закона или съгласно условията на договор, който сме сключили с Вас, и Вие не ни предоставите поисканата информация, е възможно да не сме в състояние да Ви предоставим исканата услуга или да осъществим Вашата транзакция.

  2. Информация, която събираме за Вас

   Може да събираме определена информация за Вас въз основа на начина, по който използвате „Connected Home Security Product“, включително:

   • Данни за използване, включващи информация как използвате Вашия „Connected Home Security Product“, обем на трансфера в байтове, линкове, които сте натиснали, материали, до които сте осъществили достъп, час на настъпване на събития в дома, изготвяне на графици, включително графици за активиране/деактивиране, регистри за използването и сигнализациите, видео или аудио клипове на дейностите у дома или на работа и съхранявани снимки в системата и други извършени действия с „Connected Home Security Product“;
   • Технически данни, например адрес по Интернет протокол (IP адрес), вид и възможности на използвания браузър, език, операционна система, конфигурация на системата за дома, настройки за сигурност;

   По отношение на „Honeywell Home Smart Cameras“ (с предходно търговско наименование „Lyric“) и Home Security Products (включително продуктите за сигурност за самостоятелно инсталиране):

   • Данни за географско местоположение. С Вашето изрично съгласие „Honeywell Home Smart Cameras“ (с предходно търговско наименование „Lyric“) и Home Security Products (включително продуктите за сигурност за самостоятелно инсталиране) може да събират точна информация в реално време за местоположението на Вашия мобилен телефон за целите на контрола на режим „home and away“. Информацията за географското местоположение на Вашето мобилно устройство може да бъде предоставена на нашите доставчици на услуги, които може да обработват тази информация във връзка с предоставянето на услуги от наше име. След като сте дали съгласието си за събиране на информация за точното местоположение на Вашето мобилно устройство, можете да промените или оттеглите това съгласие по всяко време чрез управление на предпочитанията Ви за „Location Services“ чрез настройките на Вашето мобилно устройство.

   За информация за „бисквитките“, които използваме в нашия „Connected Home Security Product“ и как да се откажете от тях или да ги изключите, моля, вижте раздел „Бисквитки“ по-долу.

  3. Чувствителни данни

   Във връзка с определени „Connected Home Security Products“ (включително продуктите за сигурност за самостоятелна инсталация), може да събираме и чувствителна информация (лични данни, които имат специална защита съгласно законите за защита на личните данни) за Вас в степента, в която това е разрешено или се изисква от закона. Например, може да събираме биометрични данни, за да предоставяме функционалността за лицево разпознаване. Събирането на Ваша чувствителна лична информация се извършва само с Вашето изрично съгласие. Когато сме получили съгласие да събираме и обработваме Ваша чувствителна информация, Вие можете да оттегляте своето съгласие по всяко време.

 2. b) Как използваме Вашата информация

  Използваме Вашата лична информация за:

  • Предоставяне на „Connected Home Security Product“. Може да използваме Вашата лична информация, за да Ви предоставяме услуги или да извършваме поисканите от Вас транзакции, включително предоставяне на информация за продуктите или услугите на Resideo, фактуриране и изпълнение на поръчки, регистрация на закупените продукти, обработка на подадени рекламации в гаранционния срок, предоставяне на услуги за поддръжка на клиентите и улесняване на работата Ви с „Connected Home Security Product“;
  • Подобряване на нашата работа, продукти и услуги. Може да използваме Вашата лична информация за извършване на бизнес анализи или за други цели, които ще ни помогнат да развиваме и подобряваме качеството на работата, продукти и услуги (включително нови продукти и услуги), например чрез персонализиране на „Connected Home Security Product“ към Вашите конкретни предпочитания;
  • Директен маркетинг. В съответствие с приложимите законови и подзаконови разпоредби може да използваме Вашата лична информация, за да Ви информираме за продукти или услуги, които може да представляват интерес за Вас, както и да Ви информираме по друг начин за наши предложения, събития и новини, анкети, специални оферти и свързани с тях въпроси. Можете да се откажете от получаването на маркетингови съобщения по електронната поща по всяко време, като натиснете върху линка „отписване“, съдържащ се във всяко електронно маркетингово съобщение, което получавате от нас, или като се свържете с нас чрез информацията за връзка, посочена в настоящата Декларация за поверителност. В зависимост от Вашата държава по местожителство може да се откажете и от други видове маркетингови съобщения; за повече информация можете да се свържете с нас, като използвате информацията за връзка, посочена в настоящата Декларация за поверителност;
  • Проучвания и анализ на клиентите. Може да използваме Вашата лична информация, за да провеждаме проучвания и анализ, които да ни помогнат да анализираме Вашите потребителски предпочитания, да определим продуктите и услугите, които отговарят най-добре на Вашите изисквания, и да измерваме ефективността на рекламата, която Ви предлагаме;
  • Администриране и защита на нашата стопанска дейност. Може да използваме Вашата лична информация за администриране и защита на нашата работа и продукти, включително отстраняване на неизправности, системна поддръжка, предоставяне на услуги за поддръжка на клиентите, отчитане и хостинг на данни;
  • Правоприлагане: Може да използваме личната информация, която събираме, за да откриваме, предотвратяваме и предприемаме действия във връзка с измами, нарушение на право върху интелектуалната собственост, нарушения на нашите Условия за предоставяне на услуги и/или Лицензионния договор с крайния потребител, нарушения на закона или друга злоупотреба с „Connected Home Security Product“.

  Ще използваме данните за дебитната/кредитната Ви карта само за да улесним Вашата покупка на услугите във връзка с Вашия „Connected Home Security Product“.

  Може да комбинираме информацията, описана в настоящата Декларация за поверителност, с друга информация, която съхраняваме за Вас във връзка с начина Ви на ползване на други уебсайтове, приложения, продукти и/или услуги на Resideo, за да Ви предложим подобрено и последователно клиентско обслужване във взаимоотношенията Ви с Resideo и за да подобрим и персонализираме нашите уебсайтове, приложения, продукти и услуги.

 3. c) Правно основание за обработването на Вашата информация

  Когато това се изисква от закона, ние винаги гарантираме, че има правно основание за обработването на Вашата лична информация. В повечето случаи правното основание за обработването на Вашата лична информация ще бъде:

  • изпълнението на услугите, които Ви предоставяме;
  • спазването на нашите правни и договорни задължения
  • предоставеното от Вас съгласие за обработването на Вашите лични данни за една или повече конкретни цели. Ако поискаме Вашето съгласие за обработването на Вашата лична информация, можете да оттеглите своето съгласие по всяко време, като се свържете с нас, използвайки данните за връзка в края на настоящата Декларация за поверителност;
  • нашите легитимни интереси, например за разработването и усъвършенстването на нашите продукти и услуги в полза на нашите клиенти;
  • за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

B. Connected Home Thermostat Products

Продукти:Термостати „Honeywell Home“ (с предходно търговско наименование термостати „Lyric“) и продукти „EvoHome Comfort“, наричани заедно и поотделно „Connected Home Thermostat Product(s)“.

 1. а) Каква информация събираме
  1. Информация, която събираме директно от Вас

   Ще събираме следната информация директно от Вас:

   • Данни за самоличност, например Вашето име, данни за контакт, обръщение, име на дружество/организация, адрес на електронната поща, телефон, факс и адрес (включително улица, град, област, пощенски код и/или държава);
   • Данни при регистрация, например предоставената от Вас информация, когато се регистрирате за създаването на профил за използването на Вашия „Connected Home Thermostat Product“, включително данни за вход и пароли;
   • Данни относно маркетинга и комуникациите, включващи Вашите предпочитания относно маркетинговата дейност и Вашия абонамент за наши публикации;
   • Финансова информация, включваща информация за кредитни карти или сметки, в случай че закупувате услуги директно от нас;
   • Данни за транзакции, включващи запитвания и поръчки на наши продукти и услуги и информация за плащанията към и от Вас;
   • Информация за контрол върху износа, например Вашата националност и държава по пребиваване, която ни позволява да определим дали имате право да получавате информация за определени технологии съгласно правилата за контрол върху износа;
   • Обратна връзка от Вас, включваща информацията, която ни предоставяте, когато ни изпращате обратна връзка или се свързвате с нас по какъвто и да е повод, попълвате анкети, участвате в игри или томболи или подавате сигнал за възникнал проблем.

   В случаите, когато се налага да събираме лична информация съгласно закона или съгласно условията на договор, който сме сключили с Вас, и Вие не ни предоставите поисканата информация, е възможно да не сме в състояние да Ви предоставим исканата услуга или да осъществим Вашата транзакция.

  2. Информация, която събираме за Вас

   Може да събираме определена информация за Вас въз основа на начина, по който използвате Вашия „Connected Home Thermostat Product“, включително:

   • Данни за използване, включително информация как използвате Вашия „Connected Home Thermostat Product“, обем на трансфера в байтове, линкове, които сте натиснали, материали, до които сте осъществили достъп, дата и час на достъп до „Connected Home Thermostat Product“ и други извършени действия с „Connected Home Thermostat Product“, включително информация за текущата температура и влажност на въздуха навън и в помещенията, информация за GPS/географско местоположение (вижте по-долу), данни за използването на термостата, например състояние на релето за отопление, вентилация и климатизация („ОВК“), време на работа, настройки, час на настъпване на събития в дома, регистри за диагностиката и използването на ОВК от ОВК системата и сигнализации от ОВК системата и взаимодействие на Вашия термостат и устройства на трети страни и Вашето използване на системата.
   • Технически данни, например адрес по Интернет протокол (IP адрес), вид и възможности на използвания браузър, език, операционна система, конфигурация на системата за дома, настройки за сигурност;
   • Данни за географско местоположение. С Вашето изрично съгласие „Connected Home Thermostat Product“ може да събира точна информация в реално време за местоположението на Вашия мобилен телефон за целите на контрола на режим „home and away“. Информацията за географското местоположение на Вашето мобилно устройство може да бъде предоставена на нашите доставчици на услуги, които може да обработват тази информация във връзка с предоставянето на услуги от наше име. След като сте дали съгласието си за събиране на информация за точното местоположение на Вашето мобилно устройство, можете да промените или оттеглите това съгласие по всяко време чрез управление на предпочитанията Ви за „Location Services“ чрез настройките на Вашето мобилно устройство.

   За информация за „бисквитките“, които използваме в нашия „Connected Home Thermostat Product“ и как да се откажете от тях или да ги изключите, моля, вижте раздел „Бисквитки“ по-долу.

 2. b) Как използваме Вашата информация

  Използваме Вашата лична информация за:

  • Доставяне на Вашия „Connected Home Thermostat Product“. Може да използваме Вашата лична информация, за да Ви предоставяме услуги или да извършваме поисканите от Вас транзакции, включително предоставяне на информация за продуктите или услугите на Resideo, фактуриране и изпълнение на поръчки, регистрация на закупените продукти, обработка на подадени рекламации в гаранционния срок, предоставяне на услуги за поддръжка на клиентите и улесняване на работата Ви с „Connected Home Thermostat Product“;
  • Подобряване на нашата работа, продукти и услуги. Може да използваме Вашата лична информация за извършване на бизнес анализи или за други цели, които ще ни помогнат да развиваме и подобряваме качеството на нашата стопанска дейност, продукти и услуги (включително нови продукти и услуги), например чрез персонализиране на „Connected Home Thermostat Product“ към Вашите конкретни предпочитания;
  • Директен маркетинг. В съответствие с приложимите законови и подзаконови разпоредби може да използваме Вашата лична информация, за да Ви информираме за продукти или услуги, които може да представляват интерес за Вас, както и да Ви информираме по друг начин за наши предложения, събития и новини, анкети, специални оферти и свързани с тях въпроси. Можете да се откажете от получаването на маркетингови съобщения по електронната поща по всяко време, като натиснете върху линка „отписване“, съдържащ се във всяко електронно маркетингово съобщение, което получавате от нас, или като се свържете с нас чрез информацията за връзка, посочена в настоящата Декларация за поверителност. В зависимост от Вашата държава по местожителство, може да се откажете и от други видове маркетингови съобщения; за повече информация можете да се свържете с нас, като използвате информацията за връзка, посочена в настоящата Декларация за поверителност;
  • Проучвания и анализ на клиентите. Може да използваме Вашата лична информация, за да провеждаме проучвания и анализ, които да ни помогнат да анализираме Вашите потребителски предпочитания, да определим продуктите и услугите, които отговарят най-добре на Вашите изисквания, и да измерваме ефективността на рекламата, която Ви предлагаме;
  • Администриране и защита на нашата работа. Може да използваме Вашата лична информация за администриране и защита на нашата работа и продукти, включително отстраняване на неизправности, системна поддръжка, предоставяне на услуги за поддръжка на клиентите, отчитане и хостинг на данни;
  • Правоприлагане: Може да използваме личната информация, която събираме, за да откриваме, предотвратяваме и предприемаме действия във връзка с измами, нарушение на право върху интелектуалната собственост, нарушения на нашите Условия за предоставяне на услуги и/или Лицензионния договор с крайния потребител, нарушения на закона или друга злоупотреба с „Connected Home Thermostat Product“.
  • Ще използваме данните за дебитната/кредитната Ви карта само за да улесним Вашата покупка на услугите във връзка с Вашия „Connected Home Thermostat Product“.

   Може да комбинираме информацията, описана в настоящата Декларация за поверителност, с друга информация, която съхраняваме за Вас във връзка с начина Ви на ползване на други уебсайтове, приложения, продукти и/или услуги на Resideo, за да Ви предложим подобрено и последователно клиентско обслужване във взаимоотношенията Ви с Resideo и за да подобрим и персонализираме нашите уебсайтове, приложения, продукти и услуги.

  c) Правно основание за обработването на Вашата информация

  Когато това се изисква от закона, ние винаги гарантираме, че има правно основание за обработването на Вашата лична информация. В повечето случаи правното основание за обработването на Вашата лична информация ще бъде:

  • изпълнението на услугите, които Ви предоставяме;
  • спазването на нашите правни и/или договорни задължения;
  • предоставеното от Вас съгласие за обработването на Вашите лични данни за една или повече конкретни цели. Ако поискаме Вашето съгласие за обработването на Вашата лична информация, можете да оттеглите своето съгласие по всяко време с действие за в бъдеще, като се свържете с нас, използвайки данните за връзка в края на настоящата Декларация за поверителност;
  • нашите легитимни интереси, например за разработването и усъвършенстването на нашите продукти и услуги в полза на нашите клиенти;
  • за установяване, упражняване или защита на правни претенции.
  1. C. Connected Home Water Leakage Detector Products

   Продукти:„Honeywell Home Connected Water Leakage Detector“ (с предходно търговско наименование „Lyric“), наричани по-долу „Connected Home Water Leakage Detector Product(s)“

   1. а) Каква информация събираме
    1. i. Информация, която събираме директно от Вас

      

     Ще събираме следната информация директно от Вас:

     • Данни за самоличност, например Вашето име, данни за връзка, обръщение, име на дружество/организация, адрес на електронната поща, телефон, факс и адрес (включително улица, град, област, пощенски код и/или държава);
     • Данни при регистрация, например предоставената от Вас информация, когато се регистрирате за създаването на профил за използването на Вашия „Connected Home Water Leakage Detector Products“, включително данни за вход и пароли;
     • Данни относно маркетинга и комуникациите, включващи Вашите предпочитания относно маркетинговата дейност и Вашия абонамент за наши публикации;
     • Финансова информация, включваща информация за кредитни карти или сметки, в случай че закупувате услуги директно от нас;
     • Данни за транзакции, включващи запитвания и поръчки на наши продукти и услуги и информация за плащанията към и от Вас;
     • Информация за контрол върху износа, например Вашата националност и държава по пребиваване, която ни позволява да определим дали имате право да получавате информация за определени технологии съгласно правилата за контрол върху износа;
     • Обратна връзка от Вас, включваща информацията, която ни предоставяте, когато ни изпращате обратна връзка или се свързвате с нас по какъвто и да е повод, попълвате анкети, участвате в игри или томболи или подавате сигнал за възникнал проблем.

     В случаите, когато се налага да събираме лична информация съгласно закона или съгласно условията на договор, който сме сключили с Вас, и Вие не ни предоставите поисканата информация, е възможно да не сме в състояние да Ви предоставим исканата услуга или да осъществим Вашата транзакция.

    2. ii. Информация, която събираме за Вас

     Може да събираме определена информация за Вас въз основа на начина, по който използвате Вашия „Connected Home Water Leakage Detector Product“, включително:

     • Данни за използване, включващи информация как използвате Вашия „Connected Home Water Leakage Detector Product“, обем на трансфера в байтове, линкове, които сте натиснали, материали, до които сте осъществили достъп, дата и час на достъп до „Connected Home Water Leakage Detector Product“ и други извършени действия с „Connected Home Water Leakage Detector Product“, включително информация за текущата температура и влажност в помещенията, данни за използването на детектора за изтичане на вода, например настройки, час на настъпване на събития в дома, регистри за диагностиката и използването от системата на детектора за изтичане на вода, сигнализации от системата на детектора за изтичане на вода и взаимодействие на Вашата система на детектора за изтичане на вода и устройства на трети страни и Вашето използване на системата.
     • Технически данни, например адрес по Интернет протокол (IP адрес), вид и възможности на използвания браузър, език, операционна система, конфигурация на системата за дома, настройки за сигурност;

     За информация за „бисквитките“, които използваме в нашия „Connected Home Water Leakage Detector Product“ и как да се откажете от тях или да ги изключите, моля, вижте раздел „Бисквитки“ по-долу.

   2. b) Как използваме Вашата информация

    Използваме Вашата лична информация за:

    • Доставяне на Вашия „Connected Home Water Leakage Detector “. Може да използваме Вашата лична информация, за да Ви предоставяме услуги или да извършваме поисканите от Вас транзакции, включително предоставяне на информация за продуктите или услугите на Resideo, фактуриране и изпълнение на поръчки, регистрация на закупените продукти, обработка на подадени рекламации в гаранционния срок, предоставяне на услуги за поддръжка на клиентите и улесняване на работата Ви с Вашия „Connected Home Water Leakage Detector“;
    • Подобряване на нашата работа, продукти и услуги. Може да използваме Вашата лична информация за извършване на бизнес анализи или за други цели, които ще ни помогнат да развиваме и подобряваме качеството на нашата работа, продукти и услуги (включително нови продукти и услуги), например чрез персонализиране на „Connected Home Water Leakage Detector“ към Вашите конкретни предпочитания;
    • Директен маркетинг. В съответствие с приложимите законови и подзаконови разпоредби може да използваме Вашата лична информация, за да Ви информираме за продукти или услуги, които може да представляват интерес за Вас, както и да Ви информираме по друг начин за наши предложения, събития и новини, анкети, специални оферти и свързани с тях въпроси. Можете да се откажете от получаването на маркетингови съобщения по електронната поща по всяко време, като натиснете върху линка „отписване“, съдържащ се във всяко електронно маркетингово съобщение, което получавате от нас, или като се свържете с нас чрез информацията за връзка, посочена в настоящата Декларация за поверителност. В зависимост от Вашата държава по местожителство, може да се откажете и от други видове маркетингови съобщения; за повече информация можете да се свържете с нас, като използвате информацията за връзка, посочена в настоящата Декларация за поверителност;
    • Проучвания и анализ на клиентите. Може да използваме Вашата лична информация, за да провеждаме проучвания и анализ, които да ни помогнат да анализираме Вашите потребителски предпочитания, да определим продуктите и услугите, които отговарят най-добре на Вашите изисквания, и да измерваме ефективността на рекламата, която Ви предлагаме;
    • Администриране и защита на нашата работа. Може да използваме Вашата лична информация за администриране и защита на нашата работа и продукти, включително отстраняване на неизправности, системна поддръжка, предоставяне на услуги за поддръжка на клиентите, отчитане и хостинг на данни;
    • Правоприлагане: Може да използваме личната информация, която събираме, за да откриваме, предотвратяваме и предприемаме действия във връзка с измами, нарушение на право върху интелектуалната собственост, нарушения на нашите Условия за предоставяне на услуги и/или Лицензионния договор с крайния потребител, нарушения на закона или друга злоупотреба с „Connected Home Water Leakage Detector“.

    Ще използваме данните за дебитната/кредитната Ви карта само за да улесним Вашата покупка на услугите във връзка с Вашия „Connected Home Water Leakage Detector Product“.

   3. c) Правно основание за обработването на Вашата информация

    Когато това се изисква от закона, ние винаги гарантираме, че има правно основание за обработването на Вашата лична информация. В повечето случаи правното основание за обработването на Вашата лична информация ще бъде:

    • изпълнението на услугите, които Ви предоставяме;
    • спазването на нашите правни и/или договорни задължения;
    • предоставеното от Вас съгласие за обработването на Вашите лични данни за една или повече конкретни цели. Ако поискаме Вашето съгласие за обработването на Вашата лична информация, можете да оттеглите своето съгласие по всяко време с действие за в бъдеще, като се свържете с нас, използвайки данните за връзка в края на настоящата Декларация за поверителност;
    • нашите легитимни интереси, например за разработването и усъвършенстването на нашите продукти и услуги в полза на нашите клиенти;
    • за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

    D. Анонимизиране на Вашата информация

    Може да анонимизираме Вашата лична информация, за да не може повече да се използва за установяване на Вашата самоличност. Анонимизираната информация не се счита за лична информация, вследствие на което за нея не се прилагат условията на настоящата Декларация за поверителност. Може да събираме, използваме и обменяме анонимизирана информация за всякакви цели.

    E. С кого обменяме Вашата информация

    Може да обменяме личната Ви информация с избрани трети страни доколкото е необходимо, за да им дадем възможност да предоставят своите услуги за нас, включително:

    • с наши свързани предприятия, доставчици, дистрибутори и подизпълнители, когато това е необходимо за изпълнението на сключен договор с Вас;
    • с рекламодатели и доставчици на маркетингови услуги, които извършват услуги за нас;
    • с доставчици на аналитични услуги, които ни помагат да подобряваме и оптимизираме нашите продукти и услуги;
    • с потенциални продавачи или купувачи (или техни консултанти) на част от или на всички наши бизнес активи; и/или
    • с правоприлагащи органи, съдилища, регулатори, държавни органи или други трети страни, когато считаме, че това е необходимо, за да се спази законово или регулаторно задължение или да се защитят по друг начин нашите права или правата на друга трета страна.

    Може да обменяме Вашата лична информация с трети страни по Ваша молба. В такъв случай не можем да контролираме и не носим отговорност за събирането, съхранението, разкриването и използването на Вашата информация от съответната трета страна. За задълженията на съответната трета страна по отношение на Вашата лична информация се прилага сключения договор с Вас. В случай че решите да управлявате Вашите „Resideo Connected Home Products“ с приложение, софтуер или друг продукт на трета страна, не можем да контролираме или да носим отговорност за събирането, съхранението, разкриването и използването на Вашата лична информация от съответната трета страна.

    F. Къде съхраняваме Вашата информация

    Общи положения

    Resideo е глобално дружество и като такова, Вашата лична информация може да бъде събирана, прехвърляна или достъпна от Resideo, дружествата от нашата група, доставчици и/или представители, които се намират в страни извън Вашата държава по пребиваване, включително страна от Европейското икономическо пространство (ЕИП), САЩ и Индия. Моля, имайте предвид, че мерките за защита и законовите изисквания относно защитата на неприкосновеността на личния живот, включително правото на властите на достъп до Вашата лична информация, в някои от тези страни може да не са еквивалентни на тези във Вашата държава по пребиваване. Въпреки това, ние ще предприемем разумни действия да защитим неприкосновеността на личния Ви живот.

    Потребители, пребиваващи на територията на Европейското икономическо пространство (ЕИП)

    Вашата лична информация може да бъде предавана на или достъпна за дружества от групата на Resideo, представители, дистрибутори, подизпълнители и доставчици в държави извън Европейския съюз, по-конкретно в САЩ и Индия. Въвели сме Стандартните договорни клаузи на ЕС съгласно Член 46(2) от Общия регламент относно защитата на данните, за да гарантираме подходящата защита на предаването на данни извън територията на ЕИП. Можете да се свържете с нас, използвайки данните за връзка в края на настоящата Декларация за поверителност, за да получите повече информация относно съответните мерки за защита.

    Потребители извън територията на ЕИП

    Когато използвате или осъществявате достъп до Вашите „Resideo Connected Home Products“ или когато се свързвате с нас и ни предоставяте информация, Вие се съгласявате личната Ви информация да бъде прехвърляна извън държавата Ви по пребиваване, както е изложено по-горе.

    G. За какъв период съхраняваме Вашата информация

    Освен ако не е посочено друго, в настоящата Декларация за поверителност ние съхраняваме Вашата информация за периода, през който използвате съответния „Resideo Connected Home Product“, или за друг период на съхранение на Вашата информация (който може да бъде с по-голяма или по-малка продължителност), за който изрично сте сключили договор, след изтичането на който се задължаваме да заличим или анонимизираме Вашата лична информация (освен ако законът не изисква по-дълъг период на нейното съхранение). В случай че преустановите използването на „Resideo Connected Home Product“, може да продължим да използваме анонимизирани или обобщени данни, които не разкриват Вашата самоличност, за аналитични, проучвателни и развойни цели. Съхраняваме Вашата лична информация за маркетингови цели, докато не заявите желание за отказ от по-нататъшно получаване на съобщения за директен маркетинг в съответствие с приложимото право.

    H. Директен маркетинг

    В съответствие с приложимите законови и подзаконови разпоредби може да използваме Вашата лична информация, за да Ви информираме за продукти или услуги, които може да представляват интерес за Вас, както и да Ви информираме по друг начин за наши предложения, събития и новини, анкети, специални оферти и свързани с тях въпроси. Можете да се откажете от получаването на маркетингови съобщения по електронната поща по всяко време, като натиснете върху линка „отписване“, съдържащ се във всяко електронно маркетингово съобщение, което получавате от нас, или като се свържете с нас чрез информацията за връзка, посочена в настоящата Декларация за поверителност. В зависимост от Вашата държава по местожителство може да се откажете и от други видове маркетингови съобщения; за повече информация можете да се свържете с нас, като използвате информацията за връзка, посочена в настоящата Декларация за поверителност.

    I. Уебсайтове и услуги на трети страни

    Нашите „Resideo Connected Home Products“ може да съдържат линкове към уебсайтове, продукти и услуги на трети страни. Не носим отговорност за уебсайтовете и политиките на тези страни. За информацията, събирана от тези трети страни, която може да включва например Вашите данни за връзка, се прилагат техните политики за защита на личните данни. Препоръчваме Ви да се запознаете с политиките за защита на личните данни на съответните трети страни.

    SНашите „Resideo Connected Home Products“ може да съдържат линкове към уебсайтове, продукти и услуги на трети страни. Не носим отговорност за уебсайтовете и политиките на тези страни. За информацията, събирана от тези трети страни, която може да включва например Вашите данни за връзка, се прилагат техните политики за защита на личните данни. Препоръчваме Ви да се запознаете с политиките за защита на личните данни на съответните трети страни.

    J.Деца

    Resideo не обработва съзнателно лична информация за деца във връзка с „Resideo Connected Home Products“. Значението на понятието „деца“ се определя от законовите и подзаконовите разпоредби в юрисдикцията, в която се намирате.

    K. Защита на Вашата информация

    Resideo се ангажира да защитава сигурността на Вашата лична информация. Използваме различни технологии и процедури за сигурност, за да защитаваме Вашата лична информация от неразрешен достъп, употреба или разкриване. Въпреки това, не съществува информационна система със 100% сигурност, затова не можем да гарантираме абсолютната сигурност на Вашата лична информация. Същевременно, не носим отговорност за сигурността на информацията, която предавате към „Resideo Conected Home Products“ посредством неконтролирани от нас мрежи, включително Интернет и безжични мрежи.

    Безопасността и сигурността на Вашата лична информация зависи и от Вас. В случаите, в които сме Ви предоставили (или сте избрали) потребителско име и парола за достъп до Вашите „Resideo Conected Home Products“, Вие носите отговорност за запазване на поверителността и неразкриването на тези данни за достъп на други лица.

    L. „Бисквитки“

    Какво е „бисквитка“?

    „Бисквитките“ представляват текстови файлове, съдържащи малко количество информация, която се изтегля на твърдия диск на Вашето устройство или в паметта на Вашия браузър. „Бисквитките“ съдържат информация, която се прехвърля на твърдия диск на Вашия компютър или друго устройство.

    Категории „бисквитки“, които използваме

    „Бисквитките“, които може да използваме, попадат в четири категории: задължителни; за ефективност; за функционалност и потребителски профил; и рекламни.

    1. Задължителни „бисквитки“

     Тези „бисквитки“ са необходими, за да можете да работите с „Resideo Connected Home Products“, най-вече във връзка с търсенето на информация и подаването на поръчки. Без тези „бисквитки“ не могат да се извършат заявените от Вас услуги. Те включват, например, „бисквитки“, които Ви позволяват да влезете в защитени секции на „Resideo Connected Home Products“ или „бисквитки за пазарска кошница“, които запомнят продуктите, които желаете да закупите, когато ги добавяте в пазарската кошница или преминавате към плащане.

    2. „Бисквитки“ за ефективност

     Тези „бисквитки“ събират информация за това как използвате нашите „Resideo Connected Home Products“, напр. кои страници посещавате най-често, както и дали получавате съобщения за грешка на определени страници. Това ни помага да подобрим начина, по който работят нашите „Resideo Connected Home Products“, например като гарантираме, че потребителите намират лесно това, което търсят.

    3. „Бисквитки“ за функционалност и потребителски профил

     Тези „бисквитки“ се използват, за да Ви разпознават, когато използвате „Resideo Connected Home Products“. Това ни позволява да персонализираме нашето съдържание към Вас, да се обръщаме към Вас по име и да помним Вашите предпочитания (напр. избор на език или регион).

    4. Рекламни „бисквитки“

     Тези „бисквитки“ записват по какъв начин си взаимодействате с „Resideo Connected Home Products“ и може да бъдат използвани за предоставяне на реклами, които са съобразени с Вас и Вашите интереси. Може да се използват и за ограничаване на броя на показване на дадена реклама и за измерване на ефективността на рекламната кампания. Без тези „бисквитки“ онлайн рекламите, които виждате, ще бъдат по-малко съобразени с Вас и Вашите интереси./p>

    5. „Бисквитки“ на трети страни

     Работим с външни доставчици, които е възможно да поставят „бисквитки“ в нашите „Resideo Connected Home Products“, например Google Analytics, Adobe Analytics, YouTube и Adobe Flashplayer, които може да използваме за показване на видео съдържание. Тези външни доставчици носят отговорност за „бисквитките“, които поставят в нашите „Resideo Connected Home Productse“. Ако Ви е необходима допълнителна информация, моля, посетете уебсайта на съответния външен доставчик.

    Настройване на Вашите предпочитания за „бисквитките“

    В повечето случаи ще ни е необходимо съгласието Ви, за да използваме „бисквитки“. Изключение е когато „бисквитката“ е задължителна, за да можем да Ви предоставим заявена от Вас услуга. Ще бъдете помолени да дадете своето съгласие да използваме „бисквитки“, както е описано в настоящата Декларация за поверителност, чрез банер за „бисквитки“ при първото Ви ползване на съответния „Resideo Connected Home Product“.

    Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като промените настройките на Вашия браузър за отмяна или деактивиране на „бисквитките“. Ако направите това, моля, имайте предвид, че може да загубите част от функционалността на „Resideo Connected Home Products“. Можете да намерите допълнителна информация за „бисквитките“ и как се извършва тяхното деактивиране на адрес www.aboutcookies.org sau www.allaboutcookies.org.

   M. Вашите права

   Възможно е да разполагате с определени права във връзка с личната информация за Вас, събирана чрез „Resideo Connected Home Products“, която варира в зависимост от Вашата държава по пребиваване. Ако пребивавате в държава от ЕИП, за Вас вероятно са приложими правата, описани по-долу. За останалите потребители приложимите права зависят от законите на Вашата държава по пребиваване. Ще улесним упражняването права Ви в съответствие с приложимото право. Можете да се свържете с нас чрез данните за контакт в края на настоящата Декларация за поверителност, за да получите повече информация относно Вашите права.

   За да Ви помогнем при упражняването на Вашите права, може да се наложи да поискаме конкретна информация от Вас, за да потвърдим Вашата самоличност. Това е мярка за сигурност, за да гарантираме, че личната информация няма да бъде разкрита на лице, което няма право на достъп до нея. Ще отговорим на всички Ваши искания за упражняване на Вашите права в предвидените от закона срокове. Може да начислим такса, за да улесним изпълнението на искането Ви, когато това е разрешено от закона.

   За да Ви помогнем да разберете Вашите права, сме ги обобщили по-долу, предоставяйки указания за различните обстоятелства, при които може да са приложими. Можете да се свържете с нас чрез данните за връзка в края на настоящата Декларация за поверителност, за да получите повече информация относно Вашите права или в случай че желаете да упражните някое от тези права.

   Подробна информация за Вашите права:

   1. Право да бъдете информирани: Това означава, че имате правото да получавате ясна, прозрачна и лесно разбираема информация за това как използваме личната Ви информация и какви са законните Ви права. Именно затова Ви предоставяме информацията в настоящата Декларация за поверителност.
   2. Право на достъп: Може да имате право на достъп, преглед и коригиране на личната информация, събрана чрез нашите „Resideo Connected Home Products“ или при осъществяване на връзка с нас. В някои случаи можете да го направите, като посетите страницата, на която сте предоставили съответната информация. Можете да ни помогнете да поддържаме точността на Вашата информация, като ни уведомявате за евентуални промени на пощенския Ви адрес, телефонен номер или адрес на електронната поща.
   3. Право на възражение: Може да имате право на възражение на определени видове дейности за обработване на Вашата лична информация, включително когато се позоваваме на законния си интерес, за да обработваме личната Ви информация, или когато обработваме тази информация за целите на директния маркетинг. В някои случаи може да докажем, че имаме убедителни законни основания да продължим да обработваме Вашата лична информация, като в тези случаи не сме задължени да изпълним Вашето искане.
   4. Право на изтриване: Може да имате право да поискате изтриване на Вашата лична информация, например когато съответната информация повече не е необходима за целите, за които е била събрана.
   5. Право на ограничаване: Може да имате право да поискате да ограничим нашето обработване на Вашата лична информация, например когато оспорвате точността на съответната информация.
   6. Право на преносимост на данните: Може да имате право да получавате и използвате повторно Вашата лична информация за Ваши лични цели. Това е т.нар. „право на преносимост на данните“ и когато е приложимо, ни задължава да преместваме, копираме или прехвърляме Вашата лична информация от нашите системи към Вас или (когато това е технически осъществимо) на трета страна по Ваш избор, без това да оказва влияние върху нейната използваемост.
   7. Право на съгласие: Ако сте ни дали съгласие за обработване на Вашата лична информация, имате правото да оттеглите своето съгласие по всяко време, като се свържете с нас, използвайки данните за връзка в края на настоящата Декларация за поверителност, или, в случай на директен маркетинг по електронната поща, като използвате линка „Отписване“, съдържащ се във всеки наш имейл за маркетингови цели. Това няма да повлияе законосъобразността на обработването на информацията до този момент.

   Ако имате въпроси относно правата си или искате да ги упражните, можете да изпратите въпросите, свързани с поверителността, като използвате следната връзка:

   https://contractorpro.secure.force.com/PrivacyInformationRequestForm/

   N. Изменения на настоящата Декларация за поверителност

   Условията на настоящата Декларация за поверителност може да бъдат променяни периодично. Ще публикуваме всички промени на тази страница и, ако промените са съществени, ще предприемем допълнителни действия, ако това се изисква от закона.

   O. Връзка с нас

   Ако имате въпроси относно настоящата Декларация за поверителност, се свържете с нас на имейлResideo Privacy@Resideo.com или по пощата на един от следните адреси на Resideo по-долу:

   Във връзка с гамата продукти Honeywell Home и EvoHome:
   Attn: Resideo – Data Privacy
   Ademco Supply SRL
   Bucharest, 2nd District,
   4B and 2-4 George Constantinescu Street
   Building A, 3rd Floor,
   Bucharest, Romania.

   Във връзка с гамата продукти Total Connect 2.0E Security
   Attn: Resideo – Data Privacy
   Securité Communications SAS
   1198, Avenue du Dr. Maurice Donat,
   06250 Mougins,
   Sophia Antipolis,
   France

   Във връзка с гамата продукти Videofied Security:
   Attn: Resideo – Data Privacy
   RSI Video Technologies SAS
   25 rue Jacobi-Netter,
   67200 Strasbourg,
   France

    Ако искате да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на данните, пишете на имейл адрес ResideoPrivacy@Resideo.com.

   За всякакви други въпроси, включително за поддръжка на продуктите, се свържете с нас на адрес hchtech@honeywellhome.com.

   Ако не сте доволни от отговора ни на каквито и да е жалби, които сте подали към нас, или смятате, че обработването от наша страна на Вашата информация не е в съответствие със законите за защита на данните, можете да подадете жалба до Вашия надзорен орган за защита на данните. Все пак ще се радваме, ако имаме възможност да разрешим проблема Ви, затова не се колебайте да се свържете с нас относно всякакви жалби, които може да имате.

back-to-top