Resideo Connected Home Slutbtuger Licensaftale Og Persondatapolitik

Sidst opdateret den 1. juni 2020

Velkommen! Nedenfor finder du Resideos Connected Home Slutbruger Licensaftale og Persondatapolitik

Highlights:

Licensaftalen for Slutbrugere indeholder:

 • En licens til software, som omfatter din brug af det pågældende software
 • Servicevilkår
 • Ansvarsbegræsninger i relation til de tab, som du måtte lide i forbindelse med din brug af systemet og tjenesterne

Persondatapolitikken beskriver blandt andet:

 • Hvilke oplysninger, vi indsamler:
  • Oplysninger du giver, når du opretter en konto; f.eks. navn, e-mail, adresse og postnummer
  • Oplysninger om, hvordan du bruger systemet og/eller tjenesterne; f.eks. hvordan og hvornår du bruger systemet eller tjenesterne, hvor ofte du bruger dem mv.
  • Data, som relaterer sig til systemet og/eller tjenesterne; f.eks. indendørs/udendørs temperaturer, skemaer, timing af hændelser og alarmer, lyd- eller videoklip, opsætning mv.
  • Andre typer af oplysninger som der redegøres nærmere for nedenfor i persondatapolitikken
 • Hvordan vi bruger oplysningerne:
  • Til at levere tjenesterne til dig og til at drive systemet
  • Til at forbedre vores produkter og tjenester
  • Til at tilbyde dig produkter og tjenester, som vi tror, du vil være interesseret i; Vi deler ikke dine kontaktoplysninger med tredjemand til brug for markedsføring uden dit eksplicitte samtykke.
  • På andre måder som nærmere redegjort for nedenfor i persondatapolitikken

VIGTIG INFORMATION OM SYSTEMET

Resideos tredjepartsleverandører. Resideo bruger tjenester fra tredjemand for at aktivere visse dele af Resideos tjenester – som f.eks. cloud tjenester, dataopbevaring, synkronisering og kommunikation ved hjælp af leverandører af cloud tjenester. Resideo har ikke kontrol over disse tjenester fra tredjemand, men deres drift kan have indflydelse på eller blive påvirket af Resideos tjenester. Vær opmærksom på, at (i) brugen og tilgængeligheden af Resideos tjenester afhænger af eksterne leverandører, (ii) disse eksterne leverandører garanterer ikke 100 % tilgængelighed for deres tjenester, og (iii) Resideo er ikke ansvarlig for skader og tab som følge af disse eksterne leverandører.

Tilsigtet brug af Resideos system. Systemet er beregnet til at blive tilgået og brugt til oplysninger, som ikke er tidskritiske, og til at kontrollere produkter. Selvom Resideo tilstræber, at Resideos System er meget pålideligt og tilgængeligt, vil det ikke være tilgængeligt 100 % af tiden. Der kan opleves sporadiske afbrydelser og driftssvigt i Systemet på baggrund af forhold, som Resideo ikke er herre over, herunder blandt andet uregelmæssigheder i Wi-Fi, oppetider hos eksterne leverandører, mobile notifikationer og teleselskaber.

Ingen nødopkald eller brug af tjenesterne i livstruende situationer. Systemet er ikke certificeret til alarm- eller nødopkaldstjenester. Herudover kan Systemet ikke anses for at være en løsning, som kan redde liv hos mennesker, som er i fare i deres hjem eller på deres arbejde, og det er ikke en erstatning for alarmtjenester. Alle opkald vedrørende livstruende situationer, eller situationer som må anses for at være en nødsituation, skal stiles til egnede alarmcentraler. Du kan indgå en separat aftale med en certificeret Alarmcentral for overvågning og sikkerheds- eller brandalarmstjenester.

Meddelelsesdriftsikkerhed: Systemet, herunder fjernadgang og mobilmeddelelser, vil ikke være 100 % tilgængeligt. Der kan være tilfælde, hvor du ikke modtager en meddelelse. Meddelelsernes driftssikkerhed afhænger af produkter og tjenester fra tredjepartsleverandører som anført ovenfor samt af dit udstyrs funktionalitet. Du er ansvarlig for din computers eller din mobile enheds funktionalitet.

ALARMMEDDELELSES- ELLER NØDOPKALDSSYSTEMET OVERVÅGES IKKE AF TREDJEPARTSLEVERANDØRER - RESIDEO OVERVÅGER IKKE ALARMMEDDELELSER ELLER NØDOPKALD OG ER IKKE ANSVARLIG FOR AT SENDE ALARMBEREDSKAB TIL DIT HJEM ELLER DIT ARBEJDE I NØDSSITUATIONER.

DU MÅ IKKE ANVENDE SYSTEMET I LIVSVIGTIGE ELLER LIVSTRUENDE SITUATIONER. MOBILMEDDELELSER VEDRØRENDE STATUS OG ALARMER, DU MODTAGER PÅ DIN ENHED, ER KUN AF INFORMATIONSMÆSSIG KARAKTER - DE KAN IKKE ERSTATTE ET ALARMMEDDELELSES- ELLER NØDOPKALDSSYSTEM, DER ER OVERVÅGET AF TREDJEPARTSLEVERANDØRER.

Ingen garanti. Der ydes ikke garanti for, at Systemet alarmerer tilstrækkeligt i en given situation, eller at det ikke kan kompromitteres eller omgås, før det kommunikerer med en enhed eller en person, der er ansvarlig for overvågning og besvarelse af meddelelser, der sendes fra din indbrudsalarms- eller brandalarmskontrolpanel eller fra lignende udstyr, som har til formål at advare om mulig skade eller mén for personer eller genstande ("Alarmcentral"), hvis dit alarmsystem er tilkoblet en sådan, eller at det vil forhindre personskade eller ejendomsskade på grund af indbrud, tyveri, brand, usædvanlig varme, kulde eller fugt eller lignende. Endvidere ydes der ikke garanti for, at Systemet eller din mobile enhed eller din computer vil sende eller modtage ethvert signal, som du sender eller som sendes til dig eller din leverandør, forhandler eller alarmcentral vedrørende de Systemtjenester, som du abonnerer på, herunder signaler vedrørende aktivering eller frakobling af dit alarmsystem. Du accepterer, at det at have et sikkerheds- eller brandalarmssystem ikke er en garanti for, at du ikke kan blive udsat for indbrud, tyveri, brand eller andre hændelser, og at det ikke er en forsikringspolice. Du accepterer, at Systemtjenesternes tilgængelighed afhænger af din computer, din mobile enhed, ledningsnettet i dit hjem, din internetudbyder, din satellitudbyder for så vidt angår geolokationstjenester, og af udbyderen af dit mobiludstyr, og du accepterer, at du er ansvarlig for enhver betaling, der er forbundet med den pågældende brug, og for overholdelse af enhver aftale i forbindelse med den pågældende brug. Derudover accepterer du, at Resideo og andre netværkstjenesteudbydere ikke kan garantere for sikkerheden i forbindelse med radiotransmissioner, og at de ikke hæfter i tilfælde af sikkerhedsmangler i forbindelse med brugen af en tjeneste. Du indvilger i ikke at ville videresælge de trådløse tjenester, som udbydes til dig som del af Systemet. Resideo yder ingen garanti for, at Systemet er kompatibelt med alle computere eller bærbart udstyr. Du bør derhjemme først undersøge, om det pågældende udstyr er kompatibelt, førend du anvender det udenfor dit hjem.

Resideo er ikke ansvarlig for krav, der gøres gældende for tab eller skader, der opstår som følge af, at Systemet ikke udsendte en advarsel eller alarm, og du friholder hermed Resideo for enhver erstatningspligt, der måtte opstå som følge heraf.

 

RESIDEO CONNECTED HOME SLUTBTUGER LICENSAFTALE

Denne Resideo Slutbruger Licensaftale (denne "Aftale") udgør en juridisk aftale mellem dig og Resideo Technologies, Inc. og selskabets datterselskaber ("Resideo") vedrørende brugen af Resideo Tjenesterne og licens til Resideo Software, jf. definitionerne nedenfor. For nemheds skyld henviser vi til kombinationen af produkter, software og tjenester, samt alle kombinationer heraf, som vi udbyder til dig, som "Systemet".

Når du accepterer denne Aftale eller installerer eller anvender Systemet, indvilger du i, at denne Aftales vilkår gælder for dig. Du accepterer, at du er slutbrugeren i Systemet, og du oplyser, at du er myndig og er berettiget til at indgå denne Aftale.

Denne Aftale gælder for brugen af forskellige Resideo produkter og tjenester; det skal dog præciseres, at visse bestemmelser i denne Aftale i enkelte tilfælde kun omhandler et specifikt produkt eller en specifik tjeneste.

 1. LICENS, BEGRÆNSNINGER.

  Denne Aftale vedrører brugen af Resideo Connected løsninger, herunder Resideo software til brug ved Resideo produkter og kommunikationsnetværk, Resideo software, der tillader webbaseret interface og underliggende funktionalitet og adgang til Resideo tjenester, Resideo mobiludstyrsapplikationssoftware, og Resideo netværk, der relaterer sig til ovennævnte (samlet benævnt "Resideo Tjenesterne") og licens til de softwareprodukter, der er nævnt ovenfor, hvilket inkluderer computer- og applikationssoftware og kan inkludere associerede medier, printet materiale, og "online" eller elektronisk dokumentation, samt fremtidige versioner, udgivelser, opdateringer, rettelser, rettelser af fejl og bug fixes i den ovennævnte software ("Resideo Software").

  Systemet omfatter software ejet af Resideo samt software licenseret til Resideo, og det er beskyttet af amerikanske og internationale love og traktater om ophavsret samt andre immaterielretlige love og traktater. Du har fået licens til at benytte Systemet men har ikke købt det. I henhold til vilkårene for denne Aftale giver Resideo dig en begrænset, ikke-eksklusiv licens, der ikke kan overdrages (du har ikke ret til at underlicensere bortset fra som angivet nedenfor), til at anvende Systemet og relateret Resideo Software til personlig brug ved overvågning af dit hjem eller arbejde. Ovennævnte licens inkluderer retten til at installere Resideo Software på din personlige computer og/eller mobile enhed og til at bruge Resideo Software i forbindelse med din licenserede brug af Systemet. Resideo tillader ikke uregistreret brug, reproduktion og distribution af Systemet, og det vil være en overtrædelse af amerikanske og internationale ophavsretslove og kan medføre civilretlige og strafferetlige sanktioner. Du må specifikt ikke lave eller distribuere kopier af Systemet, bortset fra som det er tilladt i henhold til gældende lov. Enhver rettighed til Systemet samt alle andre Resideo rettigheder, som der ikke udtrykkeligt gives tilladelse til i denne Aftale, er helt og eksklusivt forbeholdt Resideo (herunder software maskinkode og kildekode). Du må ikke udleje, lease, kopiere, modificere eller oversætte Systemet eller skabe bearbejdede værker baseret på Systemet. Du må ikke ændre eller fjerne meddelelser eller påskrifter vedrørende Resideos ophavsret eller ejendomsret, der er anført i Systemet. Du må ikke foretage reverse engineering, dekompilere eller demontere Systemet bortset fra i den udstrækning, det udtrykkeligt er tilladt i henhold til ufravigelige bestemmelser i gældende lovgivning (herunder national lovgivning hvormed EU Direktiv 2009/24/EF om retslig beskyttelse af EDB-programmer blev implementeret), for at indhente specifikke oplysninger til begrænsede formål, som er specificeret i de pågældende love. Du må ikke udøve dine rettigheder i henhold til de pågældende love, medmindre du først skriftligt har anmodet om de pågældende oplysninger, og Resideo har afvist at udlevere dem indenfor en frist på 30 dage fra anmodningsdatoen. Med mindre det specifikt er angivet i disse vilkår, må du ikke give tredjemand adgang til Systemet, og du er heller ikke bemyndiget til at stille output genereret af Systemet eller resultater eller funktionel evaluering for Systemet til rådighed for tredjemand.

  Hvis du er en Alarmcentral eller forhandler, har du kun ret til at sublicensere adgang til Systemet til slutbrugere under den forudsætning, at hver slutbruger accepterer vilkårene for denne Aftale, og at alle betalinger foretages til Resideo.

  Systemet kan indeholde eller stamme fra materiale fra tredjepartslicensgivere. Det pågældende tredjepartsmateriale kan være underlagt restriktioner ud over dem, der fremgår af denne Aftale. Du accepterer, at tredjepartsleverandører har ret til at gøre denne Aftale gældende for så vidt angår tredjepartssoftware.

  Systemet kan indeholde Open Source Software, som udbydes til dig i henhold til vilkårene for den open source licensaftale eller ophavsretsmeddelelse, der ledsager det pågældende Open Source Software. I henhold til denne Aftale skal termen "Open Source Software" forstås som software, programmer, moduler, kode, katalog, databaser, driver eller lignende komponenter (eller andele heraf), der er uden royaltybetaling og er patentbeskyttet software, og hvor brug heraf indebærer kontraktlige forpligtelser for brugeren overfor en tredjemand, eller enhver licens, der er godkendt af Open Source Initiative, Free Software Foundation eller lignende grupper.

  Hvis du abonnerer på GPS Tracking Tjenester som del af dit System, accepterer du, at du kun vil anvende lokaliseringsbaserede tjenester i overensstemmelse med gældende lovgivning og som tilsigtet i henhold til beskrivelsen i de dokumenter, der fulgte med Tjenesten. Du accepterer, at Resideo ikke har erstatningspligt vedrørende din brug af Tjenesten, hvis brugen ikke er i overensstemmelse med gældende lovgivning eller det tilsigtede formål.

 2. PASSWORD OG ADGANG

  Du accepterer, at (a) afgive rigtige, præcise og komplette oplysninger omkring dig selv, når du bliver anmodet om det i forbindelse med udfyldelse af registreringsskemaet, og (b) at du omgående vil opdatere de pågældende oplysninger. Du skal oprette et brugernavn og et password for at få adgang til Systemet. Hvis du modtager et midlertidigt brugernavn og password, skal du ændre de midlertidige brugeroplysninger og oprette dit eget brugernavn og password. Du er ansvarlig for, at dit password og din konto forbliver fortrolige, og du er fuldt ansvarlig for alle aktiviteter, der finder sted under dit password, din konto eller en underkonto. Du accepterer (a) omgående at ændre dit password, hvis der sker brud på sikkerheden, (b) at underrette din Alarmcentral, hvis du har oplevet brud på sikkerheden, og (c) at sikre dig, at du logger ud af din konto, hver gang du har anvendt denne. Du accepterer, at vilkårene for denne Aftale er gældende for forholdet mellem Resideo og enhver tredjemand, som du giver adgang til din konto eller tillader at have en underkonto. Endvidere accepterer du, at du vil foretage de nødvendige skridt for at tilsikre overholdelse og håndhævelse af vilkårene for denne Aftale, og at du vil holde Resideo skadesløs for omkostninger, erstatningskrav, tab eller udgifter, der måtte opstå på grund af en sådan tredjemand. Resideo kan og vil ikke hæfte for tab eller skade, der måtte opstå på grund af din manglende overholdelse af dette Afsnit.

  Hvis dit udstyr ikke virker, kan det påvirke Systemets netværksdrift. De kompetente myndigheder kan i henhold til gældende lovgivning, bestemmelser eller retskendelser stille krav om, at Resideo skal have omgående adgang til dit udstyr i en nødssituation. Du accepterer at sørge for den nødvendige adgang i en nødssituation til enten din Alarmcentral eller forhandler eller Resideo netværkssælger.

  Du accepterer, at du har mulighed for at tilføje flere parter til din konto, og at disse parter har fuld eller delvis adgang til Systemet, herunder men ikke begrænset til mulighed for at se og ændre dit daglige skema og termostat og/eller dine sikkerheds- eller automatiske indstillinger og programmering for dit hjem. Endvidere accepterer du, at Resideo ikke er ansvarlig overfor dig vedrørende sådanne parters handlinger. Desuden accepterer du, at du har mulighed for at indsætte oplysninger om din leverandør eller forhandler under dine kontooplysninger, og at en sådan part kan modtage alarmer fra Systemet vedrørende dit hjem (f.eks. hvis temperaturen i dit hus falder til under frysepunktet, eller hvis der sker et sikkerhedsbrud eller lignende) sammen med visse Kontaktoplysninger (som defineret nedenfor) for at kunne identificere årsagen til alarmen. Din leverandør eller forhandler kan kontakte dig, hvis de modtager de pågældende alarmer. Du accepterer, at Resideo ikke er ansvarlig for den pågældende leverandør eller forhandlers handlinger eller manglende handlinger.

  Du accepterer, at Resideo og dets koncernforbundne selskaber, tjenesteudbydere, leverandører og forhandlere har tilladelse til på et hvilken som helst tidspunkt og uden forudgående varsel via fjernbetjening at aktivere software og firmware opdateringer, forbedringer, ændringer, modifikationer, yderligere funktionalitets- eller fejlretning i Systemet. Du giver herved dit samtykke til det føromtalte og fritager Resideo og dets koncernforbundne selskaber, tjenesteudbydere, leverandører og forhandlere for erstatningsansvar, der måtte opstå på grund af disse handlinger, så vidt dette er muligt i henhold til gældende lov.

 3. TIDSBEGRÆNSNING OG OPSIGELSE; SYSTEMMODIFIKATIONER; GEBYRER

  Denne Aftale træder i kraft den dag, hvor du første gang bruger Systemet, og Aftalen vil være gældende så længe, du fortsætter med at bruge Systemet og Tjenesterne, og du ellers foretager obligatoriske betalinger for Systemtjenesterne. Resideo kan til enhver tid opsige denne Aftale med øjeblikkelig virkning, hvis du ikke overholder vilkårene herfor, f.eks. hvis du ikke betaler eventuelt obligatoriske Systemtjenestegebyrer. Hvis du har indgået en aftale med en forhandler vedrørende specifikke Tjenester, har du ret til at bruge de pågældende Tjenester, hvis din forhandler eller Alarmcentral har betalt alle gebyrer, som skal betales til Resideo for de pågældende Tjenester, og Resideo kan suspendere eller ophæve din adgang til Tjenesterne, hvis en forhandler ikke betaler for de Tjenester, som leveres af Resideo, eller hvis du ikke betaler skyldige gebyrer til din Alarmcentral. Resideo har efter lovgivningen ret til at gøre indsigelser vedrørende forholdet mellem Resideo og din forhandler eller Alarmcentral samt vedrørende forholdet mellem dig og Resideo, hvilket vil sige, at selvom du betaler til din Alarmcentral, der foretager overvågning, har du ikke en garanteret ret til Systemtjenesterne. Du kan skulle afholde yderligere gebyrer fra tredjepartsleverandører i forbindelse med din brug af Systemtjenesterne, uafhængigt bærbart udstyr eller internettet for dataoverførsler, overførsel af videoklip eller faste billeder, internetbrug, SMS, short code eller andre overførselsgebyrer, afgifter eller skatter. Hvis Resideo ophører med at levere Tjenester til dig på grund af din, din forhandlers eller Alarmcentralens manglende betaling for Tjenester, er Resideo ikke erstatningsansvarlig overfor dig, og du må henvende dig til din forhandler eller Alarmcentral for at få returneret forudbetalte beløb til Alarmcentralen eller forhandleren. Afhængigt af hvilken Tjeneste du har indgået aftale om, eller som du abonnerer på, kan Resideo også uden forudgående varsel suspendere eller ophæve en brugerkonto på grund af manglende brug. Afhængigt af hvilken Tjeneste du har indgået aftale om, eller som du abonnerer på, kan du opsige denne Aftale med skriftligt varsel til Resideo. Når denne Aftale opsiges, vil den licens, der er givet via Aftalen, ophøre, og du skal stoppe med at bruge Systemet omgående. Resideo forbeholder sig til enhver tid retten til at indstille Tjenesterne permanent uden forudgående varsel. Resideo forbeholder sig til enhver tid retten til at opkræve betaling for brug af Systemet og til at modificere eller midlertidigt indstille driften af Systemet (eller en del heraf) med eller uden varsel, forudsat at det ikke i unødvendigt omfang påvirker din brug af Resideo Software og Tjenesterne. Du accepterer, at Resideo ikke hæfter overfor dig eller tredjemand for modifikationer, suspension eller indstilling af Systemet. Du accepterer, at hvis du flytter, slettes din konto, og du må ikke længere logge ind i Resideo Systemet for så vidt angår din tidligere adresse. Hvis du har indgået en aftale med en Alarmcentral, skal du meddele dem, hvis du flytter, for at din konto kan slettes.

 4. FRALÆGGELSE AF GARANTIER OG ANSVARSBEGRÆNSNING

  DU FÅR ADGANG TIL SYSTEMET SOM DET ER OG FOREFINDES, OG MEDMINDRE ANDET ER ANGIVET I DETTE AFSNIT ER FØLGENDE FRASKREVET I DET OMFANG DETTE ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, OG RESIDEO, DETS LEVERANDØRER OG LICENSGIVERE FRALÆGGER SIG UDTRYKKELIGT ETHVERT ANSVAR HERFOR; ALLE EKSPLICITTE ELLER IMPLICITTE BETINGELSER (DEFINERET SOM VILKÅR, DER IKKE ER INDEHOLDT I DENNE AFTALE, MEN SOM ELLERS ER UNDERLAGT GÆLDENDE LOVGIVNING), OPLYSNINGER OG GARANTIERKLÆRINGER AF ENHVER ART, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING ENHVER UNDERFORSTÅET GARANTI ELLER BETINGELSER VEDRØRENDE IKKEKRÆNKELSE, SALGBARHED, SPECIFIK BRUGSEGNETHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, MANGLENDE INDBLANDING, ELLER SOM FØLGE AF HANDELS-, LOV- ELLER FORRETNINGSPRAKSIS. Det kan være, at ovennævnte begrænsninger helt eller delvist ikke gælder for dig, idet nogle stater eller jurisdiktioner ikke tillader de pågældende begrænsninger af garantier. Der kan gælde yderligere forbrugerrettigheder for dig, som kan variere fra jurisdiktion til jurisdiktion, og som ikke specificeres i denne Aftale.

  RESIDEO ER IKKE ANSVARLIG FOR OG PÅTAGER SIG IKKE ERSTATNINGSANSVAR FOR TAB ELLER SKADE, SOM DU MÅTTE BLIVE PÅFØRT, DER IKKE ER PÅREGNELIGT. Tab eller skader er påregnelige (og er derfor uerholdelige), hvis de er en klar konsekvens af Resideos misligholdelse, eller hvis du eller Resideo var klar over et sådant tab eller skader på tidspunktet for denne Aftales indgåelse. Hverken Resideo eller selskabets tredjepartsleverandører er ansvarlig for dit valg af sikkerheds- eller brandalarmsystem, som installeres i din ejendom, eller systemets forbindelse til eller drift af din Alarmcentral.

  Resideo udbyder kun Systemet til din brug i henhold til denne Aftale. Du accepterer ikke at bruge Systemet til kommercielle eller forretningsmæssige formål, og at du ikke ville videresælge det, medmindre den føromtalte brug er tilladt i henhold til denne Aftale. Endvidere accepterer du, at Resideo ikke har ansvar eller er erstatningsansvarlig for tab eller skade, der måtte opstå i relation til (i) rigtigheden, fuldstændigheden, lovligheden, påregneligheden, funktionaliteten eller tilgængeligheden af og indholdet, oplysningerne eller det leverede eller tilgængelige materiale via Systemet; (ii) sletning, manglende lagring, hændelig offentliggørelse, tab, fejlagtig levering, eller for tidlig levering af oplysninger eller materiale; eller (iii) brud på sikkerhedssystemerne i dit hjem, med mindre det pågældende tab eller den pågældende skade skyldes påregnelig misligholdelse af denne Aftale fra Resideos side eller på vegne af Resideo. Under alle omstændigheder er Resideo ikke ansvarlig eller erstatningsansvarlig for oplysninger eller hændelser, som selskabet ikke har kontrol over, herunder indholdet på opslagstavler eller andre fora, som er knyttet til Systemet.

  MEDMINDRE ANDET ER ANFØRT I DENNE AFTALE, ER RESIDEO, DETS ASSOCIEREDE SELSKABER, DIREKTIONSMEDLEMMER, BESTYRELSESMEDLEMMER, MEDARBEJDERE, REPRÆSENTANTER, LEVERANDØRER OG LICENSGIVERE IKKE ANSVARLIGE OG HAR IKKE ERSTATNINGSANSVAR OVER FOR DIG FOR TABT FORTJENESTE ELLER INDTÆGT, DRIFTSTAB, DRIFTSFORSTYRRELSE, TAB AF KOMMERCIELLE MULIGHEDER, MISTET ELLER BESKADIGET DATA, TAB AF KAPITAL, ELLER FOR FORHØJET TAB, INDIREKTE TAB ELLER FØLGETAB ELLER PØNAL ERSTATNING, LIGEGYLDIGT HVORDAN DENNE INDTRÆDER, HERUNDER INDEN OG UDEN FOR KONTRAKT (HERUNDER UAGTSOMHED), ELLER OM DEN INDTRÆDER SOM FØLGE AF DIN BRUG AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT ANVENDE SYSTEMET, SELV HVIS RESIDEO, DETS ASSOCIEREDE SELSKABER, DIREKTIONSMEDLEMMER, BESTYRELSESMEDLEMMER, MEDARBEJDERE, REPRÆSENTANTER, LEVERANDØRER OG LICENSGIVERE HAR MODTAGET OPLYSNING OM MULIGHEDEN FOR EN SÅDAN SKADESERSTATNING. Det kan være, at denne ansvarsbegrænsning og begrænsning af erstatningstyper helt eller delvist ikke gælder for dig afhængigt af de gældende regler i din jurisdiktion.

  Bestemmelserne i denne Aftale undtager eller begrænser ikke den samlede erstatningspligt for (i) Resideo, dets koncernforbundne selskaber, direktionsmedlemmer, bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere, repræsentanter, leverandører og licensgivere overfor dig for så vidt angår personskade eller død forårsaget af ovennævntes uagtsomhed; (ii) Resideos erstatningspligt overfor dig for så vidt angår svig eller urigtige oplysninger fremsat i ond tro; eller (iii) Resideos erstatningspligt, som ikke kan undtages i henhold til gældende lov, hvilket kan omfatte forbrugerbeskyttelseslovgivning i din jurisdiktion.

  Resideo hæfter under ingen omstændigheder for skader, der måtte opstå som resultat af downloading af eller opkobling til oplysninger eller materiale via Systemet, forsinkelser eller driftsfejl, som opstår som direkte eller indirekte følge af hændelser, der er uden for Resideos kontrol, herunder naturlige hændelser, forhold eller årsager, som Resideo rimeligvis ikke kan forventes at have kontrol over, herunder for eksempel internetdriftsvigt, fejl på computerudstyr, fejl på telekommunikationsudstyr, andre udstyrsfejl, strømsvigt, strejke, faglige konflikter, optøjer, opstand, civile uroligheder, mangel på arbejdskraft eller materialer, brand, oversvømmelser, storme, eksplosioner, naturkatastrofer, krig, regeringsindgreb, afgørelser fra nationale eller udenlandske domstole eller voldgiftsretter, tredjeparts misligholdelse, eller tab af eller udsving i varme, lys eller aircondition.

  HVIS DU (1) ANVENDER EN APPLIKATION, DER IKKE ER FRA RESIDEO, TIL AT STYRE DIT RESIDEO PRODUKT; (2) TILSLUTTER ET APPARAT, DER IKKE ER FRA RESIDEO, TIL DIT SYSTEM; (3) ANVENDER EN TREDJEPARTS API; ELLER (4) DIT HJEM ELLER ARBEJDE BLIVER EN DEL AF ET DIGITALT ØKOSYSTEM, DER ER TILSLUTTET TREDJEMAND, ACCEPTERER DU, AT DU IKKE VIL HOLDE RESIDEO ANSVARLIG FOR NØJAGTIGHEDEN, FUNKTIONALITETEN, DRIFTSSIKKERHEDEN, TILGÆNGELIGHEDEN, NEDBRUD PÅ, LOVLIGHEDEN ELLER ANVENDELIGHEDEN AF DEN PÅGÆLDENDE APPLIKATION, APPARAT, API ELLER DIGITALE ØKOSYSTEM, OG RESIDEO HÆFTER IKKE FOR SKADER, SOM MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF DEN PÅGÆLDENDE BRUG. DU ANVENDER EN TREDJEPARTS APPLIKATION, APPARAT, API ELLER DIGITALT ØKOSYSTEM HELT PÅ EGET ANSVAR OG AFHOLDER EGNE OMKOSTNINGER.

  Vær opmærksom på at Resideos forpligtelse til at levere Tjenesterne er en forpligtelse til at levere disse indenfor rimelighedens grænser, og Resideo er ikke forpligtet til at levere et specifikt resultat. Resideo gør sig rimelige anstrengelser for at levere Tjenesterne.

 5. ØVRIGE BESTEMMELSER

  Resideos manglende håndhævelse af en eller flere bestemmelser i denne Aftale er ikke ensbetydende med, at Resideo har givet afkald på sine rettigheder efter sådanne bestemmelser, ligesom en sådan manglende håndhævelse ikke er ensbetydende med, at Resideo har givet afkald på i fremtiden at håndhæve bestemmelser i denne Aftale.

  Software og tekniske informationer, leveret under denne Aftale, er underlagt de amerikanske regler om eksportkontrol og kan være underlagt eksport- eller importregler i andre lande. Du giver samtykke til at leve op til sådan lovgivning og regulering, og du vil være ansvarlig for at opnå eventuelle import-, eksport- eller reeksporttilladelser og licenser, som er påkrævet for sådan software samt tekniske oplysninger, og du er ansvarlig for at opbevare dokumentation, der viser, at den pågældende lovgivning og regulering bliver overholdt.

  Denne aftale er omfattet af og skal fortolkes i overensstemmelse med engelsk ret. Du og Resideo samtykker til, at England er ikke-eksklusive jurisdiktion. Resideo anerkender, at det kan det være, at du har ret til at anlægge sag i din egen retskreds, hvis du ikke er bosat i England.

  Du anerkender og samtykker til, at - uanset hvad der fremgår af bestemmelserne i denne Aftale - vil din misligholdelse af bestemmelserne i denne Aftale kunne forårsage uoprettelige tab for Resideo, for hvilke økonomisk kompensation vil være utilstrækkeligt, og Resideo vil derfor være berettiget til at få nedlagt forbud for at beskytte Resideos rettigheder efter denne Aftale udover eventuelle misligholdelsesbeføjelser, som Resideo er berettiget til i henhold til lovgivningen.

  Denne Aftale samt Resideos handelsbetingelser, som var vedlagt ved dit køb af udstyr fra Resideo, udgør den samlede aftale mellem dig og Resideo og tilsidesætter i dets helhed eventuelle mundtlige eller skriftlige aftaler mellem dig og Resideo. Din abonnementsaftale eller Alarmcentralovervågningsaftale (hvis den er gældende) med en forhandler eller en Alarmcentral er en separat aftale. Dit forhold til en sådan forhandler eller Alarmcentral er omfattet af separate aftaler, og Resideo er ikke ansvarlig over for dig i relation til sådanne aftaler. Din købsaftale i forbindelse med køb hos Resideo eller udstyr, som ikke er Resideos, men som interagerer med Resideos Software og Tjenester, er en separat aftale med sælgeren af udstyret. Dit forhold med en sådan sælger er omfattet af denne separate aftale, og Resideo er ikke ansvarlig i forbindelse med en sådan aftale.

  Hverken denne Aftale eller nogle af rettighederne, interesserne eller forpligtelserne efter denne Aftale kan overføres af dig uden forudgående skriftligt samtykke fra Resideo. Resideo kan overdrage denne Aftale helt eller delvist. Denne Aftale er bindende for parterne og enhver af parternes nuværende eller fremtidige direktionsmedlemmer, direktører, medarbejdere, moderselskaber, datterselskaber, repræsentanter, retsefterfølgere, erhververe, leverandører, licenstagere, associerede selskaber, samarbejdspartnere, gæster og autoriserede brugere.

  Enhver bestemmelse, sektion eller klausul i denne Aftale er gældende i sin helhed og vil finde anvendelse i videst muligt omfang i forhold til gældende lov og vil blive fortolket og finde anvendelse i mindre omfang, hvis dette er nødvendigt, for at bestemmelserne kan være gyldige (men dog i dette tilfælde også i videst muligt omfang). Ugyldigheden eller den manglende anvendelighed af enhver bestemmelse i denne Aftale vil ikke have betydning for andre bestemmelser, og sådanne bestemmelser vil således forblive gyldige uden ændringer eller modifikationer.

 6. VILKÅR I RELATION TIL APPLE UDSTYR; BEGUNSTIGET TREDJEMAND

  Dette afsnit finder kun anvendelse, hvis du bruger Systemet på en Apple enhed (f.eks. iPhone, iPad, iPod Touch) (enhver sådan enhed, en “Apple Enhed”); dette afsnit finder ikke anvendelse, hvis du ikke bruger Systemet på en Apple Enhed. Parterne anerkender, at denne EULA alene er indgået mellem Resideo og dig og ikke med Apple, og Apple er ikke ansvarlig for Systemet eller indholdet af Systemet. Enhver support, som tilbydes af Resideo i forbindelse med Systemet, er alene Resideos ansvar, og det anerkendes af parterne, at Apple ikke på nogen måde er forpligtet til at udføre vedligeholdelse- og supportydelser i relation til Systemet. Så vidt som det er muligt i henhold til gældende lovgivning, har Apple ikke nogen garantiforpligtelser i relation til Systemet. Parterne anerkender, at Apple ikke er ansvarlig for at håndhæve produktkrav. Apple er ikke ansvarlig for at håndhæve krav fra slutbrugere eller tredjemand i relation til Systemet, herunder men ikke begrænset til: (i) krav vedrørende produktansvar; (ii) ethvert krav om, at Systemet ikke lever op til gældende lov eller regulering; og (iii) krav, som udspringer af forbrugerbeskyttelsesregler eller lignende. Parterne anerkender, at i tilfælde af krav fra tredjemand om, at Systemet eller dit ejerskab og brug af Systemet krænker tredjemands immaterielle rettigheder, skal Apple ikke være ansvarlig for at undersøge, forsvare, forlige eller afvikle et sådant krav i forbindelse med krænkelse af immaterielle rettigheder. Klager eller krav i relation til Systemet skal stiles til Resideo på følgende adresse: ResideoPrivacy@resideo.com. Parterne anerkender og accepterer, at Apple, og Apples datterselskaber, er begunstiget tredjemand til denne EULA, og at Apple vil være berettiget til (og vil anses for at have accepteret denne ret) at håndhæve denne EULA over for dig som en begunstiget tredjemand, hvis du accepterer betingelserne i denne EULA.

 7.  

  DATABESKYTTELSESERKLÆRING FOR RESIDEO CONNECTED HOME
  Senest aktualiseret 1. juni 2020

  Om os

  Hos Residio respekterer vi dit privatliv, og det er meget vigtigt for os at beskytte dine personoplysninger. Denne databeskyttelseserklæring beskriver, hvordan Residio Technologies Inc. og dennes samarbejdspartnere ("Residio" eller "vi") indsamler, bruger og offentliggør dine personoplysninger i forbindelse med produkterne og serviceydelserne fra Resideo Connected Home, bestående af følgende produktsortiment: Connected Home Security Products (tidligere markedsført som "Lyric"), EvoHome, Total Connect Security og Videofied Security (samlet refereret til som "Produktsortimentet Resideo Connected Home").

  Personoplysninger er informationer, eller en kombination af forskellige informationer, som du højst sandsynligt kan identificeres igennem. Virksomheden Residio kan betegnes som "bestyreren" af de personoplysninger, vi opbevarer om dig i forbindelse med:

  • produktsortimentet Honeywell Home (som omfatter produkter tidligere markedsført som "Lyric"-produkter) og produktsortimentet EvoHome, der hører under Residio Technologies Inc;
  • produktsortimentet Total Connect Security, der hører under Securité Communications SAS; og
  • produktsortimentet Videofied Security, der hører under RSI Video Technologies SAS.

  Personoplysninger indsamlet om dig i forbindelse med brug af andre af Residios websites, apps, produkter og serviceydelser kan være underlagt andre databeskyttelseserklæringer. Det er vigtigt, at du gennemlæser denne databeskyttelseserklæring sammen med eventuelle andre databeskyttelseserklæringer, vi ved særlige lejligheder måtte fremlægge for dig i forbindelse med indsamling eller behandling af dine personoplysninger. På den måde ved du præcist hvordan og hvorfor vi bruger dine oplysninger.

  Din brug af produkterne fra Resideo Connected Home og de informationer, du måtte afgive i forbindelse med dette, er til hver en tid underlagte denne databeskyttelseserklæring og Residios gældende servicevilkår og/eller aftalen om slutbrugerlicens (alt efter relevans).

  Produkterne fra Resideo Connected Home omfatter hardware, software, tilknyttede websites, apps til mobil/tablet/PC og supportrelaterede serviceydelser.

  VIGTIG MEDDELELSE FOR BRUGERE BOSAT I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE (EØS): Beboere i EØS kan have ret til at gøre indsigelse mod visse former for behandling af deres personoplysninger, herunder behandling, hvor vi vi baserer behandlingen på vores legitime interesse i at behandle dine personoplysninger, eller behandlinger, hvor vi behandler dine personoplysninger med direkte markedsføring for øje. I visse tilfælde påviser vi eventuelt, at vi har vægtige, legitime grunde til fortsat behandling af dine personoplysninger. I så fald er vi ikke forpligtet til at imødekomme dit ønske.

  For informationer om de personoplysninger, vi behandling i forbindelse med din brug af følgende produkter:

  • Connected Home Security Products (tidligere markedsført som Lyric), EvoHome, Total Connect Security og Videofied Security smart camera og home security (produkter fra Connected Home Security), bedes du klikke på afsnit A. nedenfor.
  • Honeywell Home (tidligere markedsført som Lyric) og/eller EvoHome smarte termostater, (Connected Home Thermostat Products), bedes du klikke på afsnit B. nedenfor.
  • Honeywell Home (tidligere markedsført som Lyric) vandlækage-detektorer (Connected Water Leakage Detector Products), bedes du klikke på afsnit C. nedenfor.

  For generelle oplysninger om vores databehandlingspraksis gældende for alle produkter fra sortimentet Resideo Connected Home, bedes du klikke på de relevante links i listen nedenfor:

  1. A. Connected Home Security Products
   1. 1.Sådan indsamler vi informationer
   2. 2. Sådan bruger vi dine informationer
   3. 3. Det juridiske grundlag for behandlingen af dine informationer
  2. B. Connected Home Thermostat Products
   1. 1. Sådan indsamler vi informationer
   2. 2. Sådan bruger vi dine informationer
   3. 3. Det juridiske grundlag forbehandlingen af dine informationer
  3. C. Connected Water Leakage Detector Products
   1. 1. Sådan indsamler vi informationer
   2. 2. Sådan bruger vi dine informationer
   3. 3. Det juridiske grundlag for behandlignaf dine informationer
   4. 4. Anonymisering af dine oplysninger
   5. 5. Dem deler vi oplysningerne med
   6. 6. Her opbevarer vi dine informationer
   7. 7. Så længe opbevarer vi dine informationer
   8. 8. Markedsføring
   9. 9. Websites og serviceydelser tilhørende tredjepart
   10. 10. Børn
   11. 11. Sådan beskytter vi dine oplysninger
   12. 12. Cookies
   13. 13. Dine rettigheder
   14. 14. Ændringer af denne databeskyttelseserklæring
   15. 15. Kontakt os

   A. Connected Home Security Products

   Produkter:Connect Security Products bestående af produktserierne Domonial og Le Sucre, Videofied Security, Honeywell Home (tidligere markedsført som Lyric) Smart Cameras og Home Security (inklusive brugerinstallerede sikkerhedsprodukter), og EvoHome Security, samlet og individuelt refereret til som "Connect Security Products.

   1. a) Sådan indsamler vi informationer
    1. Informationer indsamlet direkte fra dig

     Vi indsamler følgende informationer direkte fra dig:

     • Identitetsdata, såsom dit navn, kontaktoplysninger, titel, navn på din virksomhed/organisation, e-mailadresse, telefon- og faxnumre samt din fysiske adresse (inklusive gade/vej, by, region, postnummer, og/eller land);
     • Registreringsdata, såsom de oplysninger, du indtaster i forbindelse med oprettelse af en brugerkonto til betjening af dit produkt fra Connected Home Security, inklusive login-oplsyninger og adgangskoder;
     • MarkedsføringMarkedsførings- og kommunikationsdata, inklusive dine markedsføringpræferencer og dine abonnementer på vores informationstjenester;
     • Finansielle informationer, inklusive kreditkort- eller kontooplysninger, hvis du køber serviceydelser direkte fra os;
     • Transaktionsdata, inklusive forespørgsler om og bestillinger af vores produkter og serviceydelser samt detaljerede oplysninger om betalinger til og fra dig;
     • Oplysninger om eksportkontrol, såsom din nationalitet og dit bopælsland, der gør det muligt for os at afgøre, hvorvidt det ud fra bestemmelserne om eksportkontrol er relevant for dig at modtage oplysninger om visse teknologier;
     • Din feedback, inklusive de informationer, du giver os når du sender os feedback eller kontakter os af andre årsager, udfylder et spørgeskema, deltager i en konkurrence eller indberetter et problem.

     I tilfælde, hvor vi ifølge loven er påbudt at indsamle personoplysninger, eller i henhold til vilkårene i den indgåede kontrakt mellem os og dig, og du på opfordring ikke stiller de ønskede oplysninger til rådighed, kan vi muligvis ikke yde dig den ønskede serviceydelse eller gennemføre din transaktion.

    2. Oplysninger indsamlet om dig

     Vi indsamler eventuelt visse oplysninger om dig baseret på din brug af dit produkt fra Connected Home Security, herunder:

     • Anvendelsesdata, inklusive informationer om hvordan du bruger dit produkt fra Connected Home Security, antal overførte bytes, links du har klikket på, materialer du har tilgået, tidspunkter for produktrelaterede hændelser i hjemmet, planlægning, inklusive til- og frakoblingsskemaer, brugs- og alarmlogger, video- eller lydklip af aktiviteter i hjemmet eller virksomheden, samt billeder gemt i systemet og andre udførte handlinger vedrørende produktet fra Connected Home Security;
     • Tekniske data, såsom din internetprotokol (IP)-adresse, din browsers type, kapaciteter og sprog, dit operative system, konfigurationen af dit hjemmesystem, sikkerhedsindstillinger;

     Vedrørende Honeywell Home (tidligere Lyric) Smart kameraer og produkter fra Home Security (inklusive brugerinstallerede sikkerhedsprodukter):

     • Geo-lokaliseringsdata. Med dit udtrykkelige samtykke kan Honeywell Home (tidligere Lyric) Smart kameraerne og produkterne fra Home Security (inklusive brugerinstallerede sikkerhedsprodukter) indsamle præcise oplysninger i realtid om placeringen af din mobil, dette med henblik på at styre din "ude og hjemme"-status. Geo-lokaliseringen af din mobile enhed kan blive stillet til rådighed for vores serviceudbydere, som muligvis behandler disse oplysninger i forbindelse med tilvejebringelse af serviceydelser på vores vegne. Når du har givet samtykke til indsamling af dine præcise geo-lokaliseringsdata, kan du når som helst ændre eller trække dette samtykke tilbage. Det gør du ved at konfigurere dine præferencer for lokalitetstjenester i din mobile enheds indstillinger.

     For flere oplysninger om de cookies, vi anvender i forbindelse med produktet fra Connected Home Security og hvordan du afviser eller slår cookies helt fra, bedes du læse afsnittet "Cookies" nedenfor.

    3. Følsomme data

     Vedrørende bestemte Connect Security Products (inklusive brugerinstallerede sikkerhedsprodukter), indsamler vi muligvis også følsomme oplysninger (personoplysninger, der i henhold til databeskyttelseslovgivningen kræver særhensyn) om dig, som tilladt eller påkrævet af loven. Vi indsamler f.eks. eventuelt biometriske data til brug for funktionen ansigtsgenkendelse. Vi indsamler kun dine følsomme personoplysninger med dit udtrykkelige samtykke. Hvis vi indhenter dit samtykke til indsamling og behandling af dine følsomme oplysninger, kan du når som helst trække dit samtykke tilbage.

   2. b) Sådan bruger vi dine informationer

    Det bruger vi dine personoplysninger til:

    • At stille produktet fra Connected Home Security til rådighed for dig. Vi bruger eventuelt dine personoplysninger til at stille serviceydelser til rådighed for dig eller udføre transaktioner bestilt af dig, inklusive udlevering af informationer om produkter eller serviceydelser fra Residio, fakturering og ordregennemførelse, registrering af købte produkter, lige som vi bruger dem til at yde kundesupport og muliggøre brugen af dit Connected Home Security Product;
    • At forbedre vores forretningsgrundlag, produkter og serviceydelser. Vi bruger eventuelt dine personoplysninger til at udføre forretningsanalyser eller til andre formål, der kan hjælpe os med at udvikle og forbedre kvaliteten af vores forretningsgrundlag, produkter og serviceydelser (inklusive nye produkter og serviceydelser), f.eks. ved at brugertilpasse dit Connected Home Security Product i henhold til dine individuelle præferencer;
    • MarkedsføringMarkedsføring. I henhold til gældende love og bestemmelser bruger vi evt. dine personoplysninger til at informere dig om produkter eller serviceydelser, du måske kunne være interesseret i. Herudover bruger vi dem til at kommunikere med dig om serviceudbud, events og nyheder, spørgeundersøgelser, specialtilbud og lignende emner. Du kan når som helst og uden omkostninger fravælge markedsføringmarkedsføringskommunikation sendt via e-mail ved at klikke på linket "Afmeld" i bunden af samtlige markedsføringmarkedsføringshenvendelser, du modtager fra os. Alternativt kan du kontakte os via kontaktoplysningerne anført i denne databeskyttelseserklæring. Alt afhængigt af dit bopælsland, har du eventuelt også mulighed for at fravælge andre markedsføringmarkedsføringstyper; kontakt os venligst ved hjælp af kontaktoplysningerne anført i databeskyttelseserklæringen for flere oplysninger;
    • Research og kundeanalyse. Vi bruger evt. dine personoplysninger til at udføre research og analyser med det formål at analysere dine indkøbspræferencer, identificere de produkter og serviceydelser, der bedst lever op til dine behov, samt måle effektiviteten af de viste reklamer;
    • At forvalte og beskytte vores forretningsgrundlag. Vi bruger evt. dine personoplysninger til at administrere og beskytte vores forretningsgrundlag og vores produkter, inklusive fejlfinding, systemvedligeholdelse, support, indretning og datahosting;
    • Håndhævelse: Vi bruger eventuelt dine indsamlede personoplysninger til at finde frem til, forebygge og reagere på bedrageri, krænkelse af intellektuelle rettigheder, overtrædelser af vores anvendelsesvilkår og/eller aftale om slutbrugerlicens, lovovertrædelser eller andet misbrug af dit anvendte produkt fra Connected Home Security.

    Vi bruger kun dine debit- og/eller kreditkortoplysninger til at gennemføre dine køb af serviceydelser til brug sammen med dit produkt fra Connected Home Security.

    Med henblik på at levere en forbedret og ensartet kundeoplevelse, kombinerer vi evt. oplysningerne beskrevet i denne databeskyttelseserklæring med andre oplysninger, vi har lagret om dig i forbindelse med din brug af andre af Residios websites, apps, produkter og/eller serviceydelser. Dette gør vi for at kunne tilbyde dig en forbedret og ensartet kundeoplevelse, når du interagerer med Residio, ligesom vi derigennem ønsker at forbedre vores websites, apps, produkter og serviceydelser.

   3. c) Det juridiske grundlag for behandling af dine informationer

    Hvor loven kræver det, er det juridiske grundlag for behandlingen af dine personoplysninger altid til stede. I de fleste tilfælde er det juridiske grundlag for behandling af dine personoplysninger følgende:

    • det er nødvendigt i relation til at levere serviceydelser til dig;
    • det er nødvendigt for at overholde vores juridiske og kontraktmæssige forpligtigelser;
    • vi har indhentet dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger til et eller flere af de beskrevne formål. Hvis vi beder om dit samtykke til behandling af dine personoplysninger, kan du når som helst trække dette samtykke tilbage ved at kontakte os via kontaktoplysningerne i slutningen af denne databeskyttelseserklæring;
    • behandling af dine data er nødvendig for at opfylde vores legitime interesser, f.eks. med henblik på at udvikle og forbedre vores produkter og serviceydelser til fordel for vores kunder;
    • det er nødvendigt med henblik på at etablere, udøve eller forsvare retskrav.

   B. Connected Home Thermostat Products

   Produkter:Termostaterne fra Honeywell Home (tidligere markedsført som Lyric-termostater) og produkterne fra EvoHome Comfort, samlet og individuelt refereret til som "Termostatprodukt(er) fra Connected Home ".

   1. a) Sådan indsamler vi informationer
    1. Informationer indsamlet direkte fra dig

     Vi indsamler følgende informationer direkte fra dig:

     • Identitetsdata, såsom dit navn, kontaktoplysninger, titel, navn på din virksomhed/organisation, e-mailadresse, telefon- og faxnumre samt din fysiske adresse (inklusive gade/vej, by, region, postnummer, og/eller land);
     • Registreringsdata, såsom de oplysninger, du indtaster i forbindelse med oprettelse af en brugerkonto til betjening af dit Connected Home Thermostat Product, inklusive login-oplysninger og adgangskoder;
     • Markedsføring- og kommunikationsdata, inklusive dine markedsføringspræferencer og dine abonnementer på vores informationstjenester;
     • Finansielle informationer, inklusive kreditkort- eller kontooplysninger, hvis du køber serviceydelser direkte fra os;
     • Transaktionsdata, inklusive forespørgsler om og bestillinger af vores produkter og serviceydelser samt detaljerede oplysninger om betalinger til og fra dig;
     • Oplysninger om eksportkontrol, såsom din nationalitet og dit bopælsland, der gør det muligt for os at afgøre, hvorvidt det ud fra bestemmelserne om eksportkontrol er relevant for dig at modtage oplysninger om visse teknologier;
     • Din feedback, inklusive de informationer, du giver os når du sender os feedback eller kontakter os af andre årsager, udfylder et spørgeskema, deltager i en konkurrence eller indberetter et problem.

     I tilfælde, hvor vi ifølge loven er påbudt at indsamle personoplysninger, eller i henhold til vilkårene i den indgåede kontrakt mellem os og dig, og du på opfordring ikke stiller de ønskede oplysninger til rådighed, kan vi muligvis ikke yde dig den ønskede serviceydelse eller gennemføre din transaktion.

    2. Oplysninger indsamlet om dig

     Vi indsamler eventuelt visse oplysninger om dig baseret på din brug af dit Connected Home Thermostat Product, herunder:

     • Anvendelsesdata, inklusive informationer om hvordan du bruger dit Connected Home Thermostat Product, antal overførte bytes, links du har klikket på, materialer du har tilgået, hvornår du har koblet dig på produktet fra Connected Home Thermostat samt andre udførte handlinger vedrørende Connected Home Thermostat Products, inklusive oplysninger om faktisk indendørs- og udendørstemperatur og luftfugtighed, GPS/geolokalitet (se nedenfor), brugerdata for termostatbrugen så som relæstatus vedrørende opvarmning, ventilation og klimaanlægsfunktion ("HVAC"), driftstider, indstillinger, tidspunkt for hændelser i hjemmet, HVAC-diagnostik og brugslogger og alarmer fra HVAC-systemet, interaktionen mellem din termostat og enheder fra tredjepart samt din brug af systemet.
     • Tekniske data, såsom din internetprotokol (IP)-adresse, din browsers type, kapaciteter og sprog, dit operative system, konfigurationen af dit hjemmesystem, sikkerhedsindstillinger;
     • Geo-lokaliseringsdata. Med dit udtrykkelige samtykke kan dit Connected Home Thermostat Product indsamle præcise oplysninger i realtid om placeringen af din mobil, dette med henblik styre din "ude og hjemme"-status. Geo-lokaliseringen af din mobile enhed kan blive stillet til rådighed for vores serviceudbydere, som muligvis behandler disse oplysninger i forbindelse med tilvejebringelse af serviceydelser på vores vegne. Når du har givet samtykke til indsamling af dine præcise geo-lokaliseringsdata, kan du når som helst ændre eller trække dette samtykke tilbage. Det gør du ved at konfigurere dine præferencer for lokalitetstjenester i din mobile enheds indstillinger.

     For flere oplysninger om de anvendte cookies i forbindelse med vores Connected Home Thermostat Product og hvordan du afviser eller slår cookies helt fra, bedes du læse afsnitet "Cookies" nedenfor.

   2. b) Sådan bruger vi dine informationer

    Det bruger vi dine personoplysninger til:

    • At stille dit Connected Home Thermostat Product til rådighed for dig. Vi bruger evt. dine personoplysninger til at stille serviceydelser til rådighed for dig eller udføre transaktioner bestilt af dig, inklusive udlevering af informationer om produkter eller serviceydelser fra Residio, fakturering og ordregennemførelse, registrering af købte produkter, lige som vi bruger dem til at yde kundesupport og muliggøre brugen af dit Connected Home Thermostat Product;
    • At forbedre vores forretningsgrundlag, produkter og serviceydelser. Vi bruger evt. dine personoplysninger til at udføre forretningsanalyser eller til andre formål, der kan hjælpe os med at udvikle og forbedre kvaliteten af vores forretningsgrundlag, produkter og serviceydelser (inklusive nye produkter og serviceydelser), f.eks. ved at brugertilpasse vores Connected Home Thermostat Product i henhold til dine individuelle præferencer;
    • Markedsføring. I henhold til gældende love og bestemmelser bruger vi evt. dine personoplysninger til at informere dig om produkter eller serviceydelser, du måske kunne være interesseret i. Herudover bruger vi dem til at kommunikere med dig om serviceudbud, events og nyheder, spørgeundersøgelser, specialtilbud og lignende emner. Du kan når som helst og uden omkostninger fravælge markedsføringskommunikation sendt via e-mail ved at klikke på linket "Afmeld" i bunden af samtlige markedsføringshenvendelser, du modtager fra os. Alternativt kan du kontakte os via kontaktoplysningerne anført i denne databeskyttelseserklæring. Alt afhængigt af dit bopælsland, har du eventuelt også mulighed for at fravælge andre markedsføringstyper; kontakt os venligst ved hjælp af kontaktoplysningerne anført i databeskyttelseserklæringen for flere oplysninger;
    • Research og kundeanalyse. Vi bruger evt. dine personoplysninger til at udføre research og analyser med det formål at analysere dine indkøbspræferencer, identificere de produkter og serviceydelser, der bedst lever op til dine behov, samt måle effektiviteten af de viste reklamer;
    • Til at forvalte og beskytte vores forretningsgrundlag. Vi bruger evt. dine personoplysninger til at administrere og beskytte vores forretningsgrundlag og vores produkter, inklusive fejlfinding, systemvedligeholdelse, support, indretning og datahosting;
    • Håndhævelse: Vi bruger evt. dine indsamlede personoplysninger til at finde frem til, forebygge og reagere på bedrageri, krænkelse af de intellektuelle rettigheder, overtrædelser af vores anvendelsesvilkår og/eller aftale om slutbrugerlicens, lovovertrædelser eller andet misbrug af dit Connected Home Thermostat Product.

    Vi bruger kun dine debit- og/eller kreditkortoplysninger til at gennemføre dine køb af serviceydelser til dit Connected Home Thermostat Product.

    Med henblik på at levere en forbedret og ensartet kundeoplevelse, kombinerer vi eventuelt oplysningerne beskrevet i denne databeskyttelseserklæring med andre oplysninger, vi har lagret om dig i forbindelse med din brug af andre af Residios websites, apps, produkter og/eller serviceydelser. Dette gør vi for at kunne tilbyde dig en forbedret og ensartet kundeoplevelse, når du interagerer med Residio, ligesom vi derigennem ønsker at forbedre vores websites, apps, produkter og serviceydelser.

   3. c) Det juridiske grundlag for behandlingen af dine informationer

    Hvor loven kræver det, er det juridiske grundlag for behandlingen af dine personoplysninger altid til stede. I de fleste tilfælde er det juridiske grundlag for behandling af dine personoplysninger følgende:

    • det er nødvendigt i relation til at levere til serviceydelser til dig det er nødvendigt for at overholde vores juridiske og/eller kontraktmæssige forpligtigelser;
    • vi har indhentet dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger til et eller flere af de beskrevne formål. Hvis vi beder om dit samtykke til behandling af dine personoplysninger, kan du når som helst trække dette samtykke tilbage ved at kontakte os via kontaktoplysningerne i slutningen af denne databeskyttelseserklæring;
    • behandlingen af dine data er nødvendig for at opfylde vores legitime interesser, f.eks. med henblik på at udvikle og forbedre vores produkter og serviceydelser til fordel for vores kunder;
    • behandlingen af dine data er nødvendig for at opfylde vores legitime interesser, f.eks. med henblik på at udvikle og forbedre vores produkter og serviceydelser til fordel for vores kunder;
    • det er nødvendigt med henblik på at etablere, udøve eller forsvare retskrav.

   C. Connected Water Leakage Detector Products

   Produkter:Honeywell Home (tidligere markedsført som "Lyric") Connected Water Leakage Detector, refereret til som "Connected Water Leakage Detector Products"

   1. a) Sådan indsamler vi informationer
    1. i. Informationer indsamlet direkte fra dig

     Vi indsamler følgende informationer direkte fra dig:

     • Identitetsdata, såsom dit navn, kontaktoplysninger, titel, navn på din virksomhed/organisation, e-mailadresse, telefon- og faxnumre samt din fysiske adresse (inklusive gade/vej, by, region, postnummer, og/eller land);
     • Registreringsdata, såsom de oplysninger, du indtaster i forbindelse med oprettelse af en brugerkonto til betjening af Connected Water Leakage Detector Products, inklusive login-oplysninger og adgangskoder;
     • Markedsføring- og kommunikationsdata, inklusive dine markedsføringpræferencer og dine abonnementer på vores informationstjenester;
     • Finansielle informationer, inklusive kreditkort- eller kontooplysninger, hvis du køber serviceydelser direkte fra os;
     • Transaktionsdata, inklusive forespørgsler om og bestillinger af vores produkter og serviceydelser samt detaljerede oplysninger om betalinger til og fra dig;
     • Oplysninger om eksportkontrol, såsom din nationalitet og dit bopælsland, der gør det muligt for os at afgøre, hvorvidt det ud fra bestemmelserne om eksportkontrol er relevant for dig at modtage oplysninger om visse teknologier;
     • Din feedback, inklusive de informationer, du giver os når du sender os feedback eller kontakter os af andre årsager, udfylder et spørgeskema, deltager i en konkurrence eller indberetter et problem.

     I tilfælde, hvor vi ifølge loven er påbudt at indsamle personoplysninger, eller i henhold til vilkårene i den indgåede kontrakt mellem os og dig, og du på opfordring ikke stiller de ønskede oplysninger til rådighed, kan vi muligvis ikke yde dig den ønskede serviceydelse eller gennemføre din transaktion.

    2. ii. Oplysninger indsamlet om dig

     Vi indsamler eventuelt visse oplysninger om dig baseret på din brug af dit Connected Home Water Leakage Detector Product, herunder:

     • Anvendelsesdata, inklusive informationer om hvordan du bruger dit Connected Home Water Leakage Detector Product, antal overførte bytes, links du har klikket på, materialer du har tilgået, hvornår du har koblet dig på dit Connected Home Water Leakage Detector Product og andre udførte handlinger inden for Connected Home Water Leakage Detector Product, inklusive oplysninger om faktisk indendørstemperatur og luftfugtighed, brugerdata ift. til vandlækage-detektoren såsom indstillinger, tidspunkt for hændelser i hjemmet, diagnostik og brugslogger fra vandlækage-detektorsystemet, interaktionen mellem dit vandlækage-detektorsystem og enheder fra tredjepart samt din brug af systemet.
     • Tekniske data, såsom din internetprotokol (IP)-adresse, din browsers type, kapaciteter og sprog, dit operative system, konfigurationen af dit hjemmesystem, sikkerhedsindstillinger;

     For flere oplysninger om de anvendte cookies i forbindelse med vores Connected Home Water Leakage Detector Product og hvordan du afviser eller slår cookies helt fra, bedes du læse afsnittet "Cookies" nedenfor.

   2. b) Sådan bruger vi dine informationer

    Det bruger vi dine personoplysninger til:

    • At stille vores Connected Home Water Leakage Detector til rådighed for dig. Vi bruger evt. dine personoplysninger til at stille serviceydelser til rådighed for dig eller udføre transaktioner bestilt af dig, inklusive udlevering af informationer om produkter eller serviceydelser fra Residio, fakturering og ordregennemførelse, registrering af købte produkter, lige som vi bruger dem til at yde kundesupport og muliggøre brugen af dit Connected Home Water Leakage Detector Product;
    • At forbedre vores forretningsgrundlag, produkter og serviceydelser. Vi bruger evt. dine personoplysninger til at udføre forretningsanalyser eller til andre formål, der kan hjælpe os med at udvikle og forbedre kvaliteten af vores forretningsgrundlag, produkter og serviceydelser (inklusive nye produkter og serviceydelser), f.eks. ved at brugertilpasse dit Connected Home Water Leakage Detector Product i henhold til dine individuelle præferencer;
    • Markedsføring. I henhold til gældende love og bestemmelser bruger vi evt. dine personoplysninger til at informere dig om produkter eller serviceydelser, du måske kunne være interesseret i. Herudover bruger vi dem til at kommunikere med dig om serviceudbud, events og nyheder, spørgeundersøgelser, specialtilbud og lignende emner. Du kan når som helst og uden omkostninger fravælge markedsføringskommunikation sendt via e-mail ved at klikke på linket "Afmeld" i bunden af samtlige markedsføringshenvendelser, du modtager fra os. Alternativt kan du kontakte os via kontaktoplysningerne anført i denne databeskyttelseserklæring. Alt afhængigt af dit bopælsland, har du eventuelt også mulighed for at fravælge andre markedsføringstyper; kontakt os venligst ved hjælp af kontaktoplysningerne anført i databeskyttelseserklæringen for flere oplysninger;
    • Research og kundeanalyse. Vi bruger evt. dine personoplysninger til at udføre research og analyser med det formål at analysere dine indkøbspræferencer, identificere de produkter og serviceydelser, der bedst lever op til dine behov, samt måle effektiviteten af de viste reklamer;
    • Til at forvalte og beskytte vores forretningsgrundlag. Vi bruger evt. dine personoplysninger til at administrere og beskytte vores forretningsgrundlag og vores produkter, inklusive fejlfinding, systemvedligeholdelse, support, indretning og datahosting;
    • Håndhævelse: Vi bruger evt. dine indsamlede personoplysninger til at finde frem til, forebygge og reagere på bedrageri, krænkelse af intellektuelle rettigheder, overtrædelser af vores anvendelsesvilkår og/eller aftale om slutbrugerlicens, lovovertrædelser eller andet misbrug af dit Connected Home Water Leakage Detector Product.

    Vi bruger kun dine debit- og/eller kreditkortoplysninger til at gennemføre dine køb af serviceydelser til dit Connected Home Water Leakage Detector Product.

   3. c) Det juridiske grundlag for behandlingen af dine informationer

    Hvor loven kræver det, er det juridiske grundlag for behandlingen af dine personoplysninger altid til stede. I de fleste tilfælde er det juridiske grundlag for behandling af dine personoplysninger følgende:

    • det er nødvendigt i relation til at levere serviceydelser til dig det er nødvendigt for at overholde vores juridiske og/eller kontraktmæssige forpligtigelser;
    • vi har indhentet dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger til et eller flere af de beskrevne formål. Hvis vi beder om dit samtykke til behandling af dine personoplysninger, kan du når som helst trække dette samtykke tilbage ved at kontakte os via kontaktoplysningerne i slutningen af denne databeskyttelseserklæring;
    • behandlingen af dine data er nødvendig for at opfylde vores legitime interesser, f.eks. med henblik på at udvikle og forbedre vores produkter og serviceydelser til fordel for vores kunder;
    • det er nødvendigt med henblik på at etablere, udøve eller forsvare retskrav.

    D. Anonymisering af dine oplysninger

    Vi anonymiserer eventuelt dine personoplysninger, så de ikke længere kan bruges til at identificere dig med. Anonymiserede oplysninger opfattes ikke som personoplysninger og er derfor ikke underlagt denne databeskyttelseserklæring. Vi indsamler, anvender og deler eventuelt anonymiserede oplysninger til et hvilken som helst formål.

    E. Dem deler vi oplysningerne med

    Vi deler eventuelt dine personoplysninger med udvalgte tredjepart-aktører, i det omfang det er nødvendigt for at gøre det muligt for dem at stille deres serviceydelser til rådighed for os, inklusive:

    • vores partnere, leverandører, distributører og underleverandører som påkrævet i henhold til enhver kontrakt indgået med dig,
    • reklamefolk og udbydere af markedsføringstjenester, der leverer serviceydelser til os,
    • udbydere af analysetjenester, der hjælper os med at forbedre og optimere vores produkter og serviceydelser;
    • potentielle sælgere eller købere (eller deres rådgivere) af alle eller dele af vores virksomhedsaktiver, og/eller
    • retshåndhævende myndigheder, domstole, kontrolorganer, statslige myndigheder eller anden tredjepart, hvor vi mener at dette er nødvendigt for at kunne opfylde rets- eller myndighedskrav, eller på anden måde beskytte vores rettigheder eller rettighederne tilhørende en hvilken som helst anden tredjepart.

    Vi deler eventuelt dine personoplysninger med tredjepart på din opfordring. I disse tilfælde kan vi ikke bevare kontrollen over og er ikke ansvarlig for indsamlingen, lagringen, offentliggørelsen og brugen af dine informationer af føromtalte tredjepart. Hvad angår tredjeparts forpligtigelser i forhold til beskyttelse af dine personoplysninger, er dette forhold underlagt tredjeparts aftale med dig. Hvis du vælger at styre dine produkter fra Resideo Connected Home gennem en app, software eller andet serviceudbud fra tredjepart, kan vi ikke kontrollere eller tage ansvar for indsamlingen, lagringen, offentliggørelsen og brugen af dine informationer af en sådan tredjepart.

    F. Her opbevarer vi dine informationerstrong

    Generelt

    Residio er en global virksomhed, og dine personoplysninger kan derfor blive indsamlet, overført til eller tilgået af Residio, virksomhederne i vores koncern, leverandører og/eller agenter lokaliseret i lande uden for dit bopælsland, inklusive lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), USA og Indien. Du bedes være opmærksom på det faktum, at databeskyttelsen og retskravene, inklusive myndighedernes ret til at tilgå dine personoplysninger, i visse af disse lande muligvis ikke stemmer overens med lovgivningen i dit eget bopælsland. Vi vil dog så vidt muligt forsøge at beskytte dine data.

    Brugere bosat i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS)

    Dine personoplysninger kan blive indsamlet eller tilgået af virksomhederne i vores koncern, agenter, distributører, underleverandører eller leverandører lokaliseret i lande uden for EU, navnlig USA og Indien. Vi har implementeret EU's standardmæssige kontraktbestemmelser i henhold til artikel 46(2) i EU's generelle databeskyttelsesforordning, for derigennem at sikre, at data overført til lande uden for EØS er underlagt tilstrækkelig beskyttelse. For flere oplysninger om de anvendte sikkerhedsforanstaltninger, bedes du kontakte os via kontaktoplysningerne i slutningen af denne databeskyttelseserklæring.

    Brugere bosat uden for EØS

    Hvis du bruger eller tilgår produkter fra Resideo Connected Home, eller kontakter os og i den forbindelse udleverer oplysninger til os, giver du samtykke til overførsel af dine personoplysninger til andre lande uden for dit bopælsland, som forklaret ovenfor.

    G. Så længe opbevarer vi dine informationer

    Med mindre andet er angivet i denne databeskyttelseserklæring, opbevarer vi dine oplysninger i hele den periode, du bruger det relevante produkt fra Resideo Connected Home eller enhver anden periode (som kan være længere eller kortere), som du udtrykkeligt har givet kontraktmæssigt samtykke til, efter hvilken vi enten sletter eller anonymiserer dine personoplysninger (med mindre en længere opbevaringsperiode kræves af loven). Hvis du stopper med at bruge produktet fra Resideo Connected Home, fortsætter vi eventuelt med at bruge de anonymiserede eller sammenfattede data til analytiske, forskningsbaserede og udviklingsfremmende formål. Du kan ikke identificeres ud fra disse data. Vi lagrer dine personoplysninger i reklameøjemed, indtil du aktivt selv fravælger at modtage yderligere direkte reklamekommunikation, dette i henhold til gældende lovgivning.

    H. Markedsføring

    I henhold til gældende love og bestemmelser bruger vi evt. dine personoplysninger til at informere dig om produkter eller serviceydelser, du måske kunne være interesseret i. Herudover bruger vi dem til at kommunikere med dig om serviceudbud, events og nyheder, spørgeundersøgelser, specialtilbud og lignende emner. Du kan når som helst og uden omkostninger fravælge markedsføringskommunikation sendt via e-mail ved at klikke på linket "Afmeld" i bunden af samtlige markedsføringshenvendelser, du modtager fra os. Alternativt kan du kontakte os via kontaktoplysningerne anført i denne databeskyttelseserklæring. Alt afhængigt af dit bopælsland, har du eventuelt også mulighed for at fravælge andre markedsføringstyper; kontakt os venligst ved hjælp af kontaktoplysningerne anført i databeskyttelseserklæringen for flere oplysninger.

    I. Websites og serviceydelser tilhørende tredjepart

    Produkterne fra Resideo Connected Home kan indeholde links til websites, produkter og serviceydelser fra tredjepart. Vi har intet ansvar for disse sider eller deres politikker. Informationer indsamlet af føromtalte tredjeparter, herunder f.eks. dine kontaktoplysninger, er underlagt disses databeskyttelsespolitikker. Vi opfordrer dig til at gøre dig fortrolig med databeskyttelsespolitikkerne fra disse tredjeparter.

    Hvis et eller flere af produkterne fra Resideo Connected Home distribueres til dig via tredjepart, f.eks. en forhandler, leverandør eller detailhandler, er indsamlingen og brugen af dine persona gennem disse tredjeparter underlagt deres respektive privatlivspolitikker. Du anerkender, at Residio ikke har kontrol over indsamlingen og brugen af dine persona gennem disse tredjeparter. Vi gør eventuelt dine personoplysninger tilgængelige for disse tredjeparter i henhold til vilkårene i vores serviceaftale med denne tredjepart. Vi opfordrer dig til at gøre dig fortrolig med databeskyttelsespolitikkerne fra disse tredjeparter.

    J. Børn

    Residio behandler ikke bevidst personoplysninger om børn i forbindelse med produkterne fra Resideo Connected Home. Betydningen af "børn" afhænger af lovgivningen og bestemmelserne i den jurisdiktion, du hører under.

    K. Sådan beskytter vi dine oplysninger

    Residio forpligter sig til at beskytte dine personoplysninger. Vi anvender et bredt udvalg af sikkerhedstekniske teknologier og procedurer, der skal hjælpe med at beskytte dine personoplysninger fra uautoriseret adgang, brug eller offentliggørelse. Der findes dog intet 100% sikkert system, og derfor kan vi ikke garantere absolut sikkerhed for dine personoplysninger. Herudover er vi ikke ansvarlige for sikkerheden af de informationer, du overfører via Connected Home Security Products via netværk vi ikke har kontrol over, inklusive internettet og trådløse netværk.

    Du bærer også et ansvar for sikkerheden af dine personoplysninger. I tilfælde, hvor vi har givet dig (eller du selv har valgt) et bruger-ID og en adgangskode til at logge på dine produkter fra Resideo Connected Home, er du ansvarlig for at opbevare disse login-oplysninger fortroligt og ikke afsløre dem for andre.

    L. Cookies

    Hvad er en cookie?

    Cookies er tekstfiler med et begrænset antal informationer om det du downloader til din harddisk eller din browsers hukommelse. Cookies indeholder oplysninger, der overføres til din computers harddisk eller en anden enhed.

    Cookiekategorier

    Vores anvendte cookies kan inddeles i fire kategorier: Strengt nødvendige, performance, funktionalitet & profil samt reklame.

    1. Strengt nødvendige cookies

     Disse cookies er essentielle for driften af produkterne fra Resideo Connected Home, særligt i forbindelse med informationssøgninger og bestillingsafgivelse. Uden disse cookies ville vi ikke kunne stille de ønskede serviceydelser til rådighed for dig. Disse omfatter f.eks. cookies, som gør det muligt for dig at logge ind på sikre områder i forbindelse med produkterne fra Resideo Connected Home eller "indkøbskurv-cookies", der husker de produkter, du ønsker at købe, når du kommer produkter i kurven eller fortsætter til kassen.

    2. Performance-cookies

     Disse cookies indsamler oplysninger om hvordan du bruger dine produkter fra Resideo Connected Home, f.eks. hvilke sider du besøger hyppigst, og om du får fejlmeldinger fra bestemte sider. Dette hjælper os med at forbedre funktionaliteten af produkterne fra Resideo Connected Home, f.eks. ved at sikre, at brugerne hurtigt finder det de søger.

    3. Funktionalitet & profil-cookies

     Disse cookies bruges til at genkende dig, når du bruger produkterne fra Resideo Connected Home. Det gør det muligt for os at personalisere indholdet for dig, byde dig velkommen ved navn og huske dine præferencer (f.eks. dit valgte sprog eller din valgte region).

    4. Reklame-cookie

     Disse cookies registrerer, hvordan du interagerer med produkterne fra Resideo Connected Home, og kan bruges til at fremsende brugertilpassede reklamer baseret på dine interesser. De kan også bruges til at begrænse det antal gange, du ser en bestemt reklame, ligesom de kan måle effektiviteten af reklamekampagnen. Uden disse cookies ville de viste reklamer være mindre relevante for dig og dine interesser.

    5. Cookies fra tredjepart

     Vi arbejder med tredjepartsleverandører, som eventuelt placerer cookies på produkterne fra Resideo Connected Home, f.eks. Google Analytics, Adobe Analytics, YouTube og Adobe Flashplayer, som vi bruger til at vise videoindhold. Disse trejdepartsleverandører er selv ansvarlige for de cookies, de placerer på produkterne fra Resideo Connected Home. Hvis du ønsker flere informationer om disse, bedes du besøge websitet for den relevante tredjepartsleverandør.

    Indstilling af dine cookie-præferencer

    I de fleste tilfælde har vi brug for dit samtykke til at anvende cookies. En undtagelse fra denne regel er tilfælde, hvor den pågældende cookie er essentiel i forhold til at yde dig den ønskede service. Du vil blive bedt om at give samtykke til brug af cookies som beskrevet i denne databeskyttelseserklæring. Det sker gennem en cookie-banner, der vises ved din første brug af det relevante produkt fra Resideo Connected Home.

    Du kan du når som helst trække dit samtykke tilbage ved at ændre dine browserindstillinger, så browseren afviser eller deaktiverer cookies. Vælger du at gøre dette, skal du dog være forberedt på eventuelt at miste noget af funktionaliteten bag produkterne fra Resideo Connected Home. Vil du vide mere om cookies og deaktivering af cookies, bedes du besøge: www.aboutcookies.org or www.allaboutcookies.org.

   M. Dine rettigheder

   Du har eventuelt visse rettigheder vedrørende dine personoplysninger indsamlet gennem produkterne fra Resideo Connected Home. Disse varierer alt efter dit bopælsland. Hvis du bor i EØS, gælder nedenstående rettigheder muligvis for dig. For andre brugere afhænger rettighederne af lovgivningen i det pågældende bopælsland. Vi gør dig muligt for dig at udøve dine rettigheder i henhold til gældende lovgivning. For flere oplysninger om dine rettigheder, bedes du kontakte os via kontaktoplysningerne i slutningen af denne databeskyttelseserklæring.

   Med henblik på at hjælpe dig med at udøve dine rettigheder, beder vi eventuelt om specifikke oplysninger fra dig i identifikationsøjemed. Dette er en sikkerhedsforanstaltning, der har til formål at sikre, at personoplysninger ikke udleveres til uberettigede personer. Vi vil besvare enhver henvendelse fra dig vedrørene udøvelse af dine rettigheder inden for den juridisk fastsatte tidsramme. Vi opkræver eventuelt et gebyr for at efterkomme din forespørgsel, hvis lovgivningen tillader det.

   Med henblik på at hjælpe dig med at forstå dine rettigheder, har vi nedenfor sammenfattet dem og stillet retningslinjer til rådighed, der dækker de forskellige brugerscenarier. For flere oplysninger om dine rettigheder, eller hvis du ønsker at udøve en eller flere af dem, bedes du kontakte os via kontaktoplysningerne i slutningen af denne databeskyttelseserklæring.

   Flere detaljer om dine rettigheder:

   1. Retten til at blive informeret: Dette betyder, at du har ret til at få udleveret tydelige, transparente og letforståelige oplysninger om vores brug af dine personoplysninger samt dine juridiske rettigheder. Derfor stiller vi denne databeskyttelseserklæring til rådighed for dig.
   2. Indsigt: Du har muligvis ret til at tilgå, gennemse og rette personoplysninger indsamlet gennem produkterne fra Resideo Connected Home eller gennem din kontakt med os. I visse tilfælde kan du gøre dette ved at besøge den side, hvor du i første omgang indtastede oplysningerne. Du kan hjælpe os med at holde dine oplysninger korrekte ved at give os besked om ændringer af din postadresse, dit telefonnummer eller din e-mailadresse.
   3. Indsigelse: Du kan muligvis gøre indsigelse mod visse former for behandling af dine personoplysninger, herunder aktiviteter, hvor vi tager udgangspunkt i din legitime interesse i vores bearbejdning af dine personoplysninger, eller aktiviteter, hvor vi behandler dine personoplysninger med direkte markedsføring for øje. I visse tilfælde påviser vi eventuelt, at vi har vægtige, legitime grunde til fortsat behandling af dine personoplysninger. I så fald er vi ikke forpligtet til at imødekomme dit ønske.
   4. Sletning: Du kan muligvis være berettiget til at kræve sletning af dine personoplysninger, f.eks. i tilfælde, hvor informationerne ikke længere er nødvendige ift. til de formål, de oprindeligt blev indsamlet til.
   5. Begrænsning: Du kan muligvis være berettiget til at bede os indskrænke voresbehandling af dine personoplysninger, f.eks. hvis du bestrider nøjagtigheden af disse data.
   6. Dataportabilitet: Du kan være berettiget til at modtage og genbruge dine personoplysninger til egne formål. Dette kaldes retten til dataportabilitet og kræver, hvor relevant, at vi flytter, kopierer eller overfører dine personoplysninger fra vores systemer til dig eller (hvor teknisk muligt) en tredjepart valgt af dig, uden at dette påvirker brugbarheden af dine data.
   7. Samtykke: Hvis du har givet samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, kan du være berettiget til når som helst at trække dette samtykke tilbage ved at bruge kontaktoplysningerne i slutningen af denne databeskyttelseserklæring, eller, hvis der er tale om e-mailmarkedsføring, at klikke på linket "Afmeld" i bunden af samtlige e-mails med reklameindhold. Dette påvirker ikke lovligheden af den allerede udførte databehandling frem til dette tidspunkt.

   Hvis du har spørgsmål om dine rettigheder eller ønsker at udøve dine rettigheder, kan du sende spørgsmål vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger via følgende link:

   https://contractorpro.secure.force.com/PrivacyInformationRequestForm/

   N. Ændringer af denne databeskyttelseserklæring

   Vilkårene i denne databeskyttelseserklæring ændres fra tid til anden. Vi offentliggør samtlige ændringer på denne side og, hvor ændringerne er betydelige, vil vi bekendtgøre dette i henhold til lovkravene på dette område.

   O. Kontakt os

   Hvis du har spørgsmål vedrørende denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, kan du kontakte os pr. e-mail på ResideoPrivacy@Resideo.com eller pr. brev på en af nedenstående Resideo-adresser:

   I forbindelse med Honeywell Home-produktserien og EvoHome-produktserien:
   Att.: Resideo – Data Privacy
   Ademco Supply SRL
   Bucharest, 2nd District,
   4B and 2-4 George Constantinescu Street
   Building A, 3rd Floor,
   Bukarest, Rumænien.

   I forbindelse med Total Connect 2.0E Security-produktserien:
   Att.: Resideo – Data Privacy
   Securité Communications SAS
   1198, Avenue du Dr. Maurice Donat
   06250 Mougins,
   Sophia Antipolis,
   Frankrig

   I forbindelse med Videofied Security-produktserien på:
   Att.: Resideo – Data Privacy
   RSI Video Technologies SAS
   25 rue Jacobi-Netter,
   67200 Strasbourg,
   Frankrig

   Hvis du vil kontakte vores dataansvarlige, skal du skrive til ResideoPrivacy@Resideo.com.

   Vedrørende alle andre spørgsmål, herunder produktsupport, skal du skrive til hchtech@honeywellhome.com.

   Hvis du ikke er tilfreds med vores behandling af eventuelle reklamationer, som du indgiver til os, eller hvis du mener, at vores behandling af dine oplysninger ikke overholder databeskyttelseslovgivningen, kan du indgive en reklamation til den gældende myndighed for databeskyttelse. Vi vil dog værdsætte at få muligheden for at håndtere dit anliggende, så kontakt os meget gerne angående enhver reklamation, du måtte have.

back-to-top