Resideo Ühendatud Kodu Lõppkasutaja Litsentsileping Ja Privaatsusavaldus

Kehtib alates 1. juunist 2020

Tere tulemast! Allpool leiate Resideo ühendatud kodu lõppkasutaja litsentsilepingu ja privaatsusavalduse.

Olulisemad punktid

Lõppkasutaja litsentsileping sisaldab järgmist:

 • Tarkvaralitsents, mis reguleerib tarkvara teiepoolset kasutamist
 • Teenusetingimused
 • Les limites strictes de notre responsabilité financière, ou autre, relative aux préjudices, pertes ou dommages que vous pourriez subir suite à l'utilisation du système et des services

Privaatsusavaldus kirjeldab muuhulgas järgmist.

 • Andmed, mida me kogume:
  • andmed, mis te esitate oma konto registreerimisel, nt nimi, e-posti aadress, aadress ja sihtnumber;
  • andmed süsteemi ja/või teenuste teiepoolse kasutamise kohta, nt kuidas ja millal te süsteemi või teenuseid kasutate, kasutustihedus jne;
  • andmed, mis on seotud süsteemi ja/või teenustega, nt sise-/välistemperatuur, ajagraafikud, sündmuste ja hoiatusmärguannete ajastus, audio- või videoklipid, seadistused jne;
  • intérieures/extérieures, les programmes, le calendrier des événements et des alertes, les clips audio ou vidéo, etc
  • muud andmed, nagu allpool toodud avalduses kirjeldatud.
 • Kasutame andmeid järgmisel eesmärgil:
  • teenuse pakkumiseks ja süsteemi käitamiseks;
  • meie toodete ja teenuste täiustamiseks;
  • teile nende toodete ja teenuste pakkumiseks, mis võiksid teid huvitada; me ei jaga teie kontaktandmeid turunduseesmärgil kolmandate isikutega ilma teie selgesõnalise nõusolekuta;
  • muudel juhtudel, nagu kirjeldatud allpool toodud avalduses.

TAHTIS SUSTEEMI PUUDUTAV TEAVE

Kolmandast isikust teenusepakkujad, keda Resideo kasutab. Resideo kasutab kolmandast isikust teenusepakkujaid, et võimaldada Resideo teenuste juures mõningaid funktsioone, nagu näiteks pilveteenused, andmete talletamine, sünkroonimine ja kommunikatsioon läbi pilveteenuste pakkujate. Need kolmanda isiku teenused ei allu Resideo kontrollile, aga nende töötamine võib mõjutada Resideo teenuste kasutamist ja töökindlust või olla nendest mõjutatud. Pange tähele, et i) Resideo teenuste kasutamine ja kättesaadavus sõltub kolmandast isikust teenusepakkujatest, ii) need kolmandast isikust teenusepakkujad ei garanteeri oma teenuste 100%-list kättesaadavust ja iii) Resideo ei vastuta kaotuste ja kahjude eest, mis on tingitud kolmanda isiku teenuste töötamisest.

Resideo süsteemi ettenähtud kasutus. Süsteem on mõeldud mitteajakriitilise teabe saamiseks ja kasutamiseks ning toodete juhtimiseks. Kuigi Resideo püüdleb selle poole, et Resideo süsteem oleks äärmiselt töökindel ja kättesaadav, ei ole see saadaval 100% ajast. Süsteemis võib esineda juhuslikke katkestusi ja tõrkeid mitmesugustel põhjustel, mille üle puudub Resideol kontroll, nende hulgas Wi-Fi ebastabiilsus, teenusepakkuja töövõimeaja, mobiiliteadete ja mobiilioperaatoritega seotud probleemid.

Teenus ei ole mõeldud kasutamiseks eluohutuse eesmärgil ega kriitilises olukorras. Süsteem ei ole sertifitseeritud hädaolukorras reageerimiseks. Lisaks ei saa süsteemi pidada elupäästvaks lahenduseks tööl või kodus ohtu sattunud inimestele ja see ei asenda päästeteenuseid. Kõigi eluohtlike või hädaolukordade puhul tuleb pöörduda asjakohase reageerimisteenistuse poole. Valve- või turvateenusteks või tulekahjusignalisatsiooni teenusteks võite sõlmida eraldi lepingu sertifitseeritud juhtimiskeskusega.

Teadete usaldusväärsus. Süsteem, sealhulgas kaugjuurdepääs ja mobiiliteated, ei ole 100% saadaval. Võib olla palju olukordi, kus te teadet ei saa. Teatamise tõhusus sõltub ülalpool loetletud kolmanda isiku toodetest ja teenustest ning teie seadmete funktsionaalsusest. Teie vastutate oma arvuti või mobiilseadme funktsionaalsuse eest.

SÜSTEEM EI OLE KOLMANDA ISIKU VALVE ALL OLEV HÄDAOLUKORRAST TEATAMISE SÜSTEEM – RESIDEO EI JÄLGI HÄDAOLUKORRA TEATEID EGA SAADA HÄDAOLUKORRA PUHUL TEIE KOJU EGA TÖÖ JUURDE PÄÄSTETÖÖTAJAID.

TE EI SAA LOOTA SÜSTEEMILE ELUOHUTUSE TAGAMISEKS VÕI KRIITILISTES OLUKORDADES. TEIE TOODETE OLEKUT JA ALARME PUUDUTAVAD MOBIILITEATED EDASTATAKSE AINULT TEAVITAMISE EESMÄRGIL – NEED EI ASENDA KOLMANDA ISIKU VALVE ALL OLEVAT HÄDAOLUKORRAST TEATAMISE SÜSTEEMI.

Garantii puudumine. Puudub garantii, et süsteem edastab asjakohase hoiatuse igas vastavas olukorras või et süsteemi ei kahjustata ega kavaldata üle enne, kui see suhtleb mõne üksuse või isikuga („juhtimiskeskus”), kes vastutab valvamise eest ja reageerimise eest sõnumitele, mille on saatnud teie sisstungimis- või tulekahjusignalisatsiooni juhtpaneel või muu sarnane seade, mis on mõeldud hoiatama isikutele või varale tekitatavatest võimalikest kahjudest või kahjustustest, kui teie signalisatsioonisüsteem on niisuguse keskusega ühendatud. Samuti puudub garantii, et süsteem hoiab ära inimvigastused või vara kaotused, mis on saadud sissemurdmise, varguse, tulekahju, liigse kuumuse, külma, niiskuse jms tagajärjel. Lisaks puudub garantii, et süsteem või teie mobiilseade või arvuti edastab või saab kätte kõik signaalid, mille teie või teie töövõtja, edasimüüja või juhtimiskeskus olete saatnud või mis teile või neile on saadetud seoses süsteemi teenustega, millega te olete liitunud, sh teie häiresüsteemi aktiveerimist või inaktiveerimist puudutavad signaalid. Võtate teadmiseks, et valve- või tulekahjusignalisatsiooni süsteemi omamine ei ole garantii sissemurdmise, varguse, tulekahju või muu sarnase vastu ning tegemist ei ole kindlustuspoliisiga. Võtate teadmiseks, et süsteemi teenuste kättesaadavus sõltub teie arvutist, mobiilseadmest, kodu elektrisüsteemist, internetiteenuse pakkujast, satelliitteenuse pakkujast geolokatsiooni teenuste korral ja mobiilsideoperaatorist, ning võtate teadmiseks, et teie kanda on kõik niisuguse kasutusega seonduvad tasud ja te vastutate niisuguse kasutusega seotud lepingute täitmise eest. Lisaks võtate teadmiseks, et Resideo ega mis tahes võrguteenuse pakkuja ei saa garanteerida juhtmevaba edastuse turvalisust ega vastuta turvalisuse puudumise eest teenuste kasutamisel. Nõustute, et te ei müü edasi juhtmevabu teenuseid, mida teile süsteemi osana osutatakse. Resideo ei anna garantiid, et süsteem ühildub kõigi arvutite või pihuseadmetega. Teil tuleb nende seadmete ühilduvust kõigepealt kodus kontrollida, enne kui kasutate neid kodust eemal olles.

RESIDEO ÜHENDATUD KODU LÕPPKASUTAJA LITSENTSILEPING

Resideo puudub igasugune vastutus mis tahes kaotuse või kahju eest, mis põhineb väitel, et süsteem ei andnud hoiatust ega muud tüüpi märguannet, ning käesolevaga te vabastate Resideo kogu sellest tulenevast vastutusest.

Resideo ühendatud kodu lõppkasutaja litsentsileping (käesolev „leping”) on seaduslik leping teie ja Resideo Technologies, Inc. ning tema tütarettevõtete („Resideo„) vahel nii Resideo teenuste kui Resideo tarkvara litsentsi (mõlemad määratletud allpool) kasutamiseks. Mugavuse huvides kasutame me teile pakutavatele toodetele, tarkvarale ja teenustele või nende mis tahes kombinatsioonidele viitamisel sõna „süsteem”.

Käesoleva lepinguga nõustudes või süsteemi paigaldamisel või kasutamisel nõustute te järgima käesoleva lepingu tingimusi. Nõustute, et olete süsteemi lõppkasutaja, ja kinnitate, et olete täisealine ning teil on õigus käesoleva lepingu sõlmimiseks.

Käesolev leping hõlmab erinevate Resideo toodete ja teenuste kasutamist; mõnel juhul puudutavad teatud käesoleva lepingu sätted ainult konkreetset toodet või teenust.

 1. LITSENTS, PIIRANGUD.

  Käesolev leping reguleerib Resideo ühendatud lahenduste kasutamist, sh Resideo tarkvara kasutamist mis tahes Resideo toodetes ja kommunikatsioonivõrgustikes, Resideo veebipõhist liidest ja funktsioone ning Resideo teenustele juurdepääsu võimaldava tarkvara kasutamist, Resideo mobiilseadme rakenduste tarkvara kasutamist ja eelnevalt nimetatutega seoses mis tahes Resideo võrgustiku kasutamist (ühiselt „Resideo teenused”). Samuti reguleerib käesolev leping ülalnimetatud tarkvaratoodete piiratud kasutamist vastavalt litsentsile, mis hõlmab arvuti- ja rakendustarkvara ja võib hõlmata seonduvaid meediume, prinditud materjale ja veebi- või elektroonilist dokumentatsiooni ning ülalnimetatud tarkvara mis tahes tulevasi versioone, väljalaskmisi, värskendusi, paikamisi, tõrgete ja programmivigade parandusi („Resideo tarkvara”).

  Süsteem sisaldab Resideo kuuluvat tarkvara ja Resideo litsentsitud tarkvara ning seda kaitsevad Ameerika Ühendriikide ja rahvusvahelised autoriõiguse seadused ja lepped ning muud intellektuaalomandi seadused ja lepped. Süsteem on teile litsentsitud ja mitte müüdud. Käesoleva lepingu kohaselt annab Resideo teile piiratud mitteüleantava lihtlitsentsi (ilma all-litsentsimise õiguseta, välja arvatud allpool sätestatud juhtudel) süsteemi ja sellega seotud Resideo tarkvara kasutamiseks üksnes teie isiklikul otstarbel oma kodu või töökoha jälgimiseks. Eespool nimetatud litsents sisaldab teie õigust installida Resideo tarkvara oma isiklikku arvutisse ja/või mobiilseadmesse ja kasutada Resideo tarkvara koos litsentsi alusel kasutatava süsteemiga. Süsteemi registreerimata kasutamine, reprodutseerimine ja levitamine ei ole Resideo poolt lubatud ning selliselt toimides rikutakse Ameerika Ühendriikide ja rahvusvahelisi autoriõiguse seadusi ning sellega kaasnevad tsiviil- ja kriminaalkaristused. Eelkõige on teil keelatud süsteemi koopiate tegemine ja levitamine, välja arvatud kohaldatava seadusega lubatud juhtudel. Kõik süsteemiga seotud õigused ja muud Resideo õigused, mida käesoleva lepinguga selgesõnaliselt ei anta, kuuluvad täielikult ja ainuisikuliselt Resideo (sh tarkvara objektikood ja lähtekood). Te ei tohi süsteemi rentida, liisida, kopeerida, muuta ega tõlkida ega luua süsteemil põhinevaid tuletatud teoseid. Te ei tohi muuta ega eemaldada Resideo autori- või omandiõigusele viitavaid märkeid või legende, mis on kirjas süsteemi peal või sees. Te ei tohi süsteemi pöördprojekteerida, dekompileerida ega lahti võtta, välja arvatud ulatuses, mis on selgesõnaliselt lubatud kohaldatava seaduse (sh riiklikud seadused, millega rakendatakse ELi direktiivi 91/250/EMÜ arvutiprogrammide õiguskaitse kohta) kohustuslike sätetega, et saada teatud teavet nendes seadustes määratletud piiratud eesmärkidel. Te ei tohi kasutada oma nendest seadustest tulenevaid õigusi enne, kui olete kõigepealt selle teabe saamiseks esitanud Resideo kirjaliku taotluse, mille rahuldamisest on Resideo 30 päeva jooksul alates taotluse esitamisest keeldunud. Välja arvatud käesolevas lepingus toodud juhtudel, ei tohi te võimaldada süsteemile juurdepääsu mis tahes kolmandale isikule ning samuti pole teil lubatud teha kättesaadavaks mis tahes kolmandale isikule süsteemi loodud tulemit või süsteemi jõudluse või funktsionaalse hindamise tulemusi.

  Kui teie puhul on tegemist juhtimiskeskuse või edasimüüjaga, on teil õigus all-litsentsida süsteemile juurdepääs ainult lõppkasutajatele ja tingimusel, et iga lõppkasutaja nõustub käesoleva lepingu tingimustega ning et Resideo makstakse kõik kohaldatavad tasud.

  Süsteem võib sisaldada kolmandast isikust litsentsiandjate materjale või nendest tuleneda. Niisugustele kolmanda isiku materjalidele võivad kehtida muud piirangud lisaks nendele, mis on ära toodud käesolevas lepingus. Nõustute, et mis tahes kolmandast isikust tarnijal on õigus jõustada käesolevat lepingut niisuguse kolmanda isiku tarkvara osas.

  Süsteem võib sisaldada avatud lähtekoodiga tarkvara, mis on teile antud avatud lähtekoodi litsentsilepingu alusel, või niisuguse avatud lähtekoodiga tarkvaraga kaasas olevat autoriõiguse märget. „Avatud lähtekoodiga tarkvara“ tähendab käesolevas lepingus mis tahes tarkvara, programmi, moodulit, koodi, teeki, andmebaasi, draiverit või sarnast komponenti (või selle osa), mis on tasuta omanduslik tarkvara ja mille kasutamine nõuab kasutajalt lepinguliste kohustuste täitmist kolmanda isiku ees või litsentsi, mille on heaks kiitnud Open Source Initiative, Free Software Foundation või muu sarnane organisatsioon.

  Kui liitute süsteemi osana GPS-jälgimise teenustega, nõustute, et kasutate asukohapõhiseid teenuseid ainult kooskõlas kohaldatava seadusega ja ettenähtud otstarbel, nagu kirjeldatud teenusega kaasas olevas dokumentatsioonis. Võtate teadmiseks, et Resideo puudub mis tahes vastutus seoses teenuse teiepoolse kasutusega, mis on vastuolus kohaldatava seaduse või ettenähtud otstarbega.

 2. PAROOL JA JUURDEPÄÄS.

  Te nõustute a) andma enda kohta tõeseid, täpseid, kehtivaid ja täielikke andmeid, nagu seda nõutakse registreerimisvormiga ja b) neid andmeid säilitama ja viivitamata uuendama. Te peate süsteemile juurdepääsuks looma kasutajanime ja parooli. Kui teile antakse ajutine kasutajanimi ja parool, peate seda ajutist identimisteavet muutma ja looma iseenda kasutajanime ja parooli. Teie vastutate oma parooli ja konto konfidentsiaalsuse säilitamise eest ja mis tahes tegevuse eest, mis leiab aset teie parooli all, teie kontol või alamkontol. Te nõustute a) viivitamata muutma parooli mis tahes turvarikkumise korral, b) teavitama juhtimiskeskust, kui teile on osaks langenud turvarikkumine ja c) tagama, et väljute oma kontolt pärast iga sessiooni lõppu. Nõustute, et käesoleva lepingu tingimused kehtivad Resideo ja mis tahes kolmanda isiku, kellele ta annate juurdepääsu oma kontole või loa pidada alamkontot, vahelisele suhtele ja reguleerivad seda. Lisaks nõustute võtma kõik vajalikud meetmed, et tagada käesoleva lepingu täitmine ja selle sätete jõustamine, ning hüvitama Resideo kõik kulud, kahjud, kaotused või kulutused, mis on seotud niisuguse kolmandast isikust kasutajaga. Resideo ei vastuta mis tahes kaotuse või kahju eest, mis tuleneb käesoleva jaotise mittejärgimisest.

  Kui teie seadmed ei tööta, võib see häirida süsteemi võrgutoiminguid. Pädevad riigiasutused võivad nõuda, et Resideo pääseks teie seadmetele hädaolukorras viivitamata ligi kooskõlas kohaldatava seaduse, statuudi, määruse või kohtuotsusega. Te nõustute andma selle juurdepääsu vastavalt hädaolukorrast tingitud vajadustele oma juhtimiskeskusele või edasimüüjale või Resideo võrgustiku esindajale, nagu nõutud.

  Võtate teadmiseks ja nõustute, et teil on võimalik lisada oma kontole täiendavaid isikuid ja nendel isikutel on täielik või osaline juurdepääs süsteemile, sealhulgas saavad nad vaadata ja muuta teie päevast ajagraafikut ja termostaadi ja/või valve või koduautomaatika seadistusi ja programmeerimist. Lisaks võtate teadmiseks ja nõustute, et Resideol puudub teie ees mis tahes vastutus seoses niisuguste kolmandate isikute tegevusega. Peale selle võtate teadmiseks ja nõustute, et teil on võimalik oma konto andmete hulka lisada oma töövõtja või edasimüüja andmed ning need kolmandad isikud võivad saada süsteemilt teie kodu puudutavaid märguandeid (muu hulgas nt juhul, kui temperatuur teie majas langeb alla nulli, või turva- või ohutusrikkumise korral) koos teatud kontaktandmetega (nagu allpool määratletud), et neil oleks võimalik kindaks teha märguande allikas. Teie töövõtja või edasimüüja võib teiega ühendust võtta, kui ta saab niisuguseid märguandeid. Võtate teadmiseks ja nõustute, et Resideol puudub mis tahes vastutus seoses niisuguse töövõtja- või edasimüüja-poolse tegevuse või tegemata jätmisega.

  Võtate teadmiseks ja nõustute, et Resideol ja tema sidusettevõtetel, teenusepakkujatel, tarnijatel ja edasimüüjatel on lubatud igal ajal ja ilma ette teatamata anda süsteemile distantsilt korraldus tark- ja riistvara uuendamiseks, täiustamiseks, muutmiseks, muudatuseks, täiendavateks funktsioonideks või programmivigade parandamiseks. Käesolevaga nõustute eespool tooduga ja vabastate Resideo ja tema sidusettevõtted, teenusepakkujad, tarnijad ja edasimüüjad mis tahes vastutusest, mis tuleneb niisugusest tegevusest, seadusega lubatud ulatuses.

 3. KEHTIVUS JA TÜHISTAMINE, SÜSTEEMIMUUDATUSED, TASUD.

  Käesolev leping jõustub päeval, mil te esmakordselt süsteemi kasutate, ja kehtib seni, kuni te jätkate süsteemi ja teenuste kasutamist või maksate süsteemiga seotud nõutud teenustasusid. Resideo võib lõpetada käesoleva lepingu igal ajal, kui te ei täida selle tingimusi, sh juhul, kui te ei maksa süsteemiga seotud nõutud teenustasusid, kui neid kohaldatakse, ja niisugune lõpetamine jõustub kohe. Kui teil on edasimüüjaga leping teatud teenuste saamiseks, siis on teil õigus kasutada neid teenuseid, kui edasimüüja või juhtimiskeskus on maksnud Resideo kõik tasud nende teenuste eest, ja Resideo võib peatada või lõpetada teie juurdepääsu teenustele, kui edasimüüja ei maksa Resideo osutatud teenuste eest või kui teie ei maksa juhtimiskeskusele muid nõutavaid summasid. Resideol on seaduslik õigus esitada vastuväiteid Resideo ja teie edasimüüja või juhtimiskeskuse vahelise suhte osas, ja ka teid puudutava suhte osas, ning seega ei taga maksed, mis te teete juhtimiskeskuse valveettevõttele, teile õigust kasutada süsteemi teenuseid. Kolmandast isikust teenusepakkujad võivad teile kehtestada täiendavad tasud seoses süsteemi teenuste, iseseisva pihuseadme või interneti teiepoolse kasutamisega andmete, videoklippide või liikumatute piltide edastamisele, interneti kasutamisele, SMS-idele, lühinumbritele, või muud edastamistasud või maksud. Kui Resideo lõpetab teile teenuste osutamise, sest teie, teie edasimüüja või juhtimiskeskus pole teenuste eest tasunud, siis puudub Resideol mis tahes vastutus teie ees ja teil tuleb pöörduda edasimüüja või juhtimiskeskuse poole, et teile hüvitataks summad, mis te olete edasimüüjale või juhtimiskeskusele ette maksnud. Olenevalt teenustest, mille osas te olete lepingu sõlminud või millega te olete liitunud, võib Resideo peatada või sulgeda kasutajakonto kasutaja mitteaktiivsuse tõttu, teatades sellest ette. Olenevalt teenustest, mille osas te olete lepingu sõlminud või millega te olete liitunud, võite te käesoleva lepingu lõpetada, teavitades Resideo sellest kirjalikult. Käesoleva lepingu lõpetamisel lõpeb ka siinsete sätete alusel antav litsents ja te peate viivitamata lõpetama süsteemi igasuguse kasutamise. Resideo jätab endale õiguse igal ajal katkestada teenused püsivalt, teatades sellest ette. Resideo jätab endale õiguse igal ajal ja aeg-ajalt küsida süsteemi kasutamise eest tasu ja muuta süsteemi (või selle mis tahes osa) või see ajutiselt katkestada eelneva etteteatamisega või -teatamiseta, kui see ei pruugi mõjutada Resideo tarkvara ja teenuste teiepoolset kasutamist. Nõustute, et Resideol puudub teie või mis tahes kolmanda isiku ees vastutus süsteemi muutumise, peatamise või katkestamise korral. Mõistate ja nõustute, et kui kolite, siis kustutate oma konto ja teil pole enam juurdepääsu Resideo süsteemile, mis oli seotud teie eelmise aadressiga. Kui teil on leping juhtimiskeskusega, peate juhtimiskeskust oma kolimisest teavitama, et teie konto sulgetaks.

 4. GARANTIIST LAHTIÜTLUSED JA VASTUTUSE PIIRAMISED.

  SÜSTEEMI PAKUTAKSE TEILE OLEMASOLEVAL KUJUL JA, VÄLJA ARVATUD KÄEOLEVAS JAOTISES TÄPSUSTATUD JUHTUDEL, ON VÄLISTATUD KÕIK OTSESED JA KAUDSED TINGIMUSED (ST TINGIMUSED, MIDA KÄESOLEV LEPING EI SISALDA VÕI MIS TULENEVAD SEADUSEST VMS), MIS TAHES PAIKAPIDAVUSE KINNITUSED VÕI GARANTIID, MUU HULGAS KAUDSED GARANTIID VÕI TINGIMUSED, MIS PUUDUTAVAD ÕIGUSTE MITTERIKKUMIST, KAUBANDUSLIKKUST, KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUST, RAHULDAVAT KVALITEETI, MITTESEKKUMIST, VÕI MIS TULENEVAD MÜÜGITEHINGUST, SEADUSEST VÕI KAUBANDUSTAVAST, KOHALDATAVA SEADUSEGA LUBATUD ULATUSES NING RESIDEO, TEMA TARNIJAD JA LITSENTSIANDJAD LOOBUVAD NENDEST SELGESÕNALISELT. Kuna mõned riigid või jurisdiktsioonid ei luba teatud garantiide ega paikapidavuste kinnitamiste piiramist, siis ei pruugi ülaltoodud piiramised teile täielikult või osaliselt kehtida. Teil võib tarbijana olla täiendavaid õigusi, mis on erinevates jurisdiktsioonides erinevad ja mida käesolevas lepingus pole välja toodud.

  RESIDEO EI VASTUTA ÜHEGI ETTENÄGEMATU KAOTUSE VÕI KAHJU EEST, MIDA TE KANNATATE, JA VÄLISTAB MIS TAHES VASTUTUSE SELLEGA SEOSES. Kaotus või kahju on ettenähtav (ja sellest tulenevalt hüvitamatu), kui see on Resideo rikkumise ilmne tagajärg või kui niisugune kaotus või kahju oli teie ja Resideo poolt ettekavatsetud käesoleva lepingu sõlmimise ajal. Ei Resideo ega kolmandast isikust teenusepakkujad ei vastuta teie valiku eest valve- või tulekahjusignalisatsiooni süsteemi osas, mille olete otsustanud oma ruumidesse paigaldada, ega valitud süsteemi juhtimiskeskusega ühendamise või töötamise eest.

  Resideo võimaldab teil süsteemi kasutada ainult kooskõlas käesoleva lepinguga. Nõustute, et te ei tohi kasutada süsteemi kaubanduslikul, ärilisel või edasimüügi eesmärgil, välja arvatud juhtudel, kui niisugune kasutus on käesoleva lepinguga lubatud. Lisaks nõustute, et Resideol puudub mis tahes vastutus seoses kaotuste või kahjudega, mis on põhjustatud i) süsteemi ja teile antud või süsteemi kaudu juurdepääsetava sisu või andmete või materjalide täpsusest, terviklikkusest, seaduslikkusest, usaldusväärsusest, funktsionaalsusest või kättesaadavusest; ii) andmete või materjalide kustutamisest, mitte-talletamisest, tahtmatust avalikustamisest, kaotusest, mitte-kättetoimetamisest või hilinenud kättetoimetamisest või iii) teie kodu valvesüsteemide väärkasutusest, välja arvatud juhul, kui selline kaotus või kahju on tingitud käesoleva lepingu Resideo-poolsest või Resideo nimel toimunud ettenähtavast rikkumisest. Resideo pole ühelgi juhul vastutav teabe või sündmuste eest, mille üle tal puudub igasugune kontroll, sealhulgas teadetetahvlite või muude süsteemiga ühendatud foorumite sisu eest.

  VÄLJA ARVATUD JUHUL, KUI KÄESOLEVAS LEPINGUS ON SÄTESTATUD TEISITI, PUUDUB RESIDEOL, TEMA SIDUSETTEVÕTETEL, AMETNIKEL, JUHATAJATEL, TÖÖTAJATEL, AGENTIDEL, TARNIJATEL JA LITSENTSIANDJATEL TEIE EES MIS TAHES VASTUTUS SEOSES MIS TAHES SAAMATA JÄÄNUD TULU VÕI KASUMI, ÄRITEGEMISEGA SEOTUD KAHJU, ÄRITEGEVUSE KATKESTUSE, ÄRIVÕIMALUSE KAOTUSE, ANDMEKAO VÕI -KAHJUSTUSE JA KAPITALIKAOGA VÕI SEOSES RASKENDATUD, KAUDSETE, MÕNE TEO TAGAJÄRJEST TULENEVATE, JUHUSLIKE KAHJUDE VÕI KARISTUSEKS MÄÄRATUD KAHJUHÜVITUSTEGA, VÕI MUUL VIISIL SAADUD KAHJUDEGA, SEALHULGAS LEPINGUGA SEOTUD KAHJUD, LEPINGUVÄLISTE KAHJUDEGA (SH HOOLETUS) VÕI KAHJUDEGA, MIS ON TINGITUD SÜSTEEMI TEIEPOOLSEST KASUTAMISEST VÕI SUUTMATUSEST SEDA KASUTADA, ISEGI KUI RESIDEO, TEMA TÜTARETTEVÕTTEID, AMETNIKKE, JUHATAJAID, TÖÖTAJAID, AGENTE, TARNIJAID JA LITSENTSIANDJAID ON SELLISTE KAHJUDE TEKKIMISE VÕIMALUSEST TEAVITATUD. See vastutuse piiramine ja erinevate kahjude välistamine ei pruugi teile täielikult või osaliselt kehtida olenevalt teie koduriigi seadustest.

  Miski käesolevas lepingus ei välista ega piira mis tahes viisil i) Resideo, tema sidusettevõtete, ametnike, juhatajate, töötajate, agentide, tarnijate ja litsentsiandjate ühist vastutust teie ees nende hooletusest põhjustatud isikuvigastuste või surma korral; ii) Resideo vastutust teie ees pettuste või valeandmete esitamise korral või iii) Resideo vastutust, mida ei saa välistada kohaldatava seaduse alusel, mille hulgas võib olla teie jurisdiktsiooni tarbijakaitseseadus.

  Mitte ühelgi juhul ei vastuta Resideo kahju eest, mis tuleneb mis tahes teabe või materjali allalaadimisest ja teabele või materjalile ligipääsemisest süsteemi kaudu, viivitustest või tõrgetest, mis on otseselt või kaudselt tingitud Resideo kontrolli alt väljas olevatest sündmustest, sh loodusnähtused, mõistuspärase kontrolli alt väljuvad jõud või põhjused, sh interneti rikked, arvutiseadmete rikked, telekommunikatsiooniseadmete rikked, muude seadmete rikked, elektrikatkestused, streigid, töövaidlused, mässud, ülestõusud, tsiviilrahutused, tööjõu või materjalide puudus, tulekahjud, üleujutused, tormid, plahvatused, loodusõnnetused, sõda, valitsusmeetmed, kohalike või välisriikide kohtute korraldused, kolmandate isikute kohustuste täitmata jätmine või soojuse, valguse või konditsioneeritud õhu kaotus või kõikumine.

  KUI TE 1) KASUTATE MUUD KUI RESIDEO RAKENDUST OMA RESIDEO TOOTE JUHTIMISEKS, 2) ÜHENDATE MUU KUI RESIDEO SEADME OMA SÜSTEEMIGA, 3) KASUTATE KOLMANDA ISIKU API-SID VÕI 4) LIITUTE KOLMANDA ISIKUGA, KES ON ÜHENDATUD KODU VÕI ETTEVÕTE ÖKOSÜSTEEMIGA, SIIS VÕTATE TEADMISEKS JA NÕUSTUTE, ET ÜHELGI JUHUL EI VASTUTA RESIDEO NIISUGUSTE RAKENDUSTE, SEADMETE, API-DE VÕI ÖKOSÜSTEEMIDE TÄPSUSE, FUNKTSIONAALSUSE, USALDUSVÄÄRSUSE, KÄTTESAADAVUSE, KOOSTALITLUSVÕIME, SEADUSLIKKUSE VÕI KASULIKKUSE EEST NING SAMUTI EI VASTUTA RESIDEO MIS TAHES KAHJUSTUSTE EEST, MIS VÕIVAD NIISUGUSEST KASUTUSEST TULENEDA. KOLMANDA ISIKU RAKENDUSE, SEADME, API VÕI ÖKOSÜSTEEMI KASUTAMINE TOIMUB TÄIELIKULT TEIE ENDA KULUL JA RIISIKOL.

  Pange tähele, et Resideo kohustus pakkuda teenuseid on mõistliku jõupingutuse kohustus ja mitte kohustus saavutada kindlat tulemust. Resideo teeb teile teenuste pakkumiseks mõistlikke jõupingutusi.

 5. MITMESUGUSED

  Resideo suutmatust jõustada mis tahes ajal mõnda käesoleva lepingu sätet ei saa tõlgendada sellest sättest püsivalt loobumisena ning samuti ei mõjuta see Resideo õigust seda sätet tulevikus jõustada.

  Käesoleva lepingu alusel antud tarkvarale ja tehnilisele teabele kehtivad Ameerika Ühendriikide ekspordikontrolli seadused ja neile võivad teistes riikides kehtida ekspordi või impordi eeskirjad. Nõustute neid seadusi ja eeskirju rangelt järgima ja kõik niisugusele tarkvarale ja tehnilisele teabele vajalike impordi, ekspordi, re-ekspordi lubade ja litsentside hankimine ja dokumentatsiooni säilitamine nende seaduste ja eeskirjade järgimise tõestamiseks kuulub ainuisikuliselt teie kohustuste hulka.

  Käesoleva lepingu alusel antud tarkvarale ja tehnilisele teabele kehtivad Ameerika Ühendriikide ekspordikontrolli seadused ja neile võivad teistes riikides kehtida ekspordi või impordi eeskirjad. Nõustute neid seadusi ja eeskirju rangelt järgima ja kõik niisugusele tarkvarale ja tehnilisele teabele vajalike impordi, ekspordi, re-ekspordi lubade ja litsentside hankimine ja dokumentatsiooni säilitamine nende seaduste ja eeskirjade järgimise tõestamiseks kuulub ainuisikuliselt teie kohustuste hulka.

  Käesolevat lepingut reguleerivad Inglismaa ja Walesi seadused ja seda tuleb tõlgendada nende seaduste kohaselt. Teie ja Resideo nõustute mõlemad alluma Inglismaa kohtute mitteainupädevusele. Resideo võtab teadmiseks, et kui teie elukoht ei ole Ühendkuningriigis, võib teil olla õigus algatada menetlusi oma koduriigi jurisdiktsioonis.

  Mõistate ja nõustute, ilma et see piiraks käesoleva lepingu muid sätteid, et käesoleva lepingu mis tahes sätte teiepoolne rikkumine võib põhjustada Resideo korvamatut kahju, mille heastamiseks ei piisaks rahalisest hüvitusest, ning et Resideo võib sellest tulenevalt kasutada õigeaegselt esialgset õiguskaitset, et kaitsta Resideo õigusi vastavalt käesolevale lepingule lisaks muudele seadusega võimaldatavatele õiguskaitsevahenditele.

  Käesolev leping ja Resideo müügitingimused, mis te saite kaasa seadme ostmisel otse Resideolt, moodustavad kogu lepingu teie ja Resideo vahel ja see asendab kõik varasemad suulised või kirjalikud lepingud, mis eksisteerisid teie ja Resideo vahel seoses siintoodud lepinguobjektiga. Teie liitumisleping või juhtimiskeskuse valveleping (kui kohaldatakse), mis te sõlmite edasimüüja või juhtimiskeskusega, on eraldi leping. Teie suhet edasimüüja või juhtimiskeskusega reguleerib see eraldi leping ja Resideol pole sellega seoses teie ees ühtegi kohustust. Ostuleping, mis kehtib teie Resideo või muu kui Resideo seadmele, mis suhtleb Resideo tarkvara ja teenustega, on seadme müüjaga eraldi sõlmitud leping. Teie suhet müüjaga reguleerib see eraldi leping ja Resideol pole sellega seoses teie ees ühtegi kohustust.

  Käesolevat lepingut ega ühtegi sellega antavat õigust, huvi või kohustust ei tohi te üle anda ega loovutada ilma Resideo eelneva kirjaliku nõusolekuta. Resideo võib loovutada käesoleva lepingu kas täielikult või osaliselt iseenda äranägemisel. Käesolev leping on pooltele siduv ning samuti kõigile nende praegustele ja tulevastele ametnikele, juhatajatele, töötajatele, agentidele, emaettevõtetele, tütarettevõtetele, agentidele, õigusjärglastele, teenusepakkujatele, litsentsisaajatele, sidusettevõtetele, perekonnaliikmetele, külalistele ja volitatud kasutajatele.

  Igaüks käesoleva lepingu sätetest, jaotistest ja peatükkidest funktsioneerib iseseisvalt ja neid rakendatakse suurimas seadusega lubatud ulatuses ning tõlgendatakse ja kohaldatakse vähimas ulatuses, kui see on kehtivuse huvides vajalik. Käesoleva lepingu mis tahes sätte kehtetus või jõustamatus ei mõjuta teisi sätteid ja kõik teised sätted jäävad täielikult jõusse ja kehtima ilma muutmata.

 6. TAPPLE’I SEADME TINGIMUSED, SOODUSTATUD KOLMAS ISIK

  See jaotis kehtib teile ainult juhul, kui kasutate süsteemi Apple’i seadmel (nt iPhone, iPad, iPod Touch, igaüks neist „Apple’i seade”); see jaotis ei kehti teile, kui te ei kasuta süsteemi Apple’i seadmel. Pooled võtavad teadmiseks, et see lõppkasutaja litsentsileping on sõlmitud ainult Resideo ja teie vahel ja mitte Apple’iga ning Apple ei vastuta süsteemi ega selle sisu eest. Mis tahes tugi, mida Resideo saab pakkuda seoses süsteemiga, kuulub ainult Resideo vastutusalasse ja pooled võtavad teadmiseks, et Apple’il puudub kohustus pakkuda süsteemile mis tahes hooldus- või tugiteenuseid. Pooled võtavad teadmiseks, et Apple’il puudub kohustus pakkuda süsteemiga seoses mis tahes garantiid. Kohaldatava seadusega maksimaalselt lubatud ulatuses puuduvad Apple'il süsteemiga seoses muud garantiikohustused. Pooled võtavad teadmiseks, et Apple ei vastuta tootega seotud nõuete lahendamise eest. Apple ei vastuta lõppkasutaja või süsteemiga seotud kolmanda isiku nõuete või lõppkasutaja süsteemi omamise ja/või kasutamisega seotud mis tahes nõuete lahendamise eest, sealhulgas i) tootevastavuse nõuded; ii) nõuded, mis on seotud süsteemi mittevastavusega kohaldatavale seaduslikele või regulatiivsetele nõuetele; iii) tarbijakaitseseaduse või sarnaste õigusaktide alusel esitatud nõuded. Pooled võtavad teadmiseks, et juhul, kui mis tahes kolmas isik esitab nõude, et süsteem või teiepoolne süsteemi omamine ja kasutamine rikub kolmanda isiku intellektuaalomandi õigusi, siis Apple ei tegele niisuguse intellektuaalomandi rikkumise nõude uurimise, kaitse, lahendamise ega rahuldamisega. Süsteemiga seotud kaebused ja nõuded tuleb esitada Resideo järgmisel aadressil: ResideoPrivacy@Resideo.com. Pooled võtavad teadmiseks ja nõustuvad, et Apple ja Apple’i tütarettevõtted on selle lõppkasutaja litsentsilepingu soodustatud kolmandad isikud, ning et teie nõustumine selle lõppkasutaja litsentsilepinguga annab Apple’ile õiguse jõustada teie suhtes seda lõppkasutaja litsentsilepingut selle soodustatud kolmanda isikuna.

 

RESIDEO CONNECTED HOME PRIVAATSUSAVALDUS
Viimati uuendatud 1. juunist 2020

Meist

Meie Resideos austame teie privaatsust ja võtame teie isikuandmete kaitsmist ülima tähtsusega. See privaatsusavaldus kirjeldab, kuidas Resideo Technologies, Inc. ja selle sidusettevõtted (edaspidi nimetatud „Resideo” või „meie”) koguvad, kasutavad ja avaldavad teie isikuandmeid seoses Resideo Connected Home’i toodete ja teenustega, mis hõlmavad järgmist tootevalikut: Honeywell Home’i (varem turundatud nime „Lyric” all) tooted, EvoHome’i tooted, Total Connecti turvatooteid ja Videofiedi turvatooteid (edaspidi viidatud ühise nime all „Resideo Connected Home’i tooted”).

Isikuandmetena käsitatakse andmeid või andmekildude kombinatsiooni, mis võimaldaksid teid mõistlikul viisil tuvastada. Resideo tegutseb kui vastutav töötleja teie isikuandmete suhtes, mis on Resideo käsutuses seoses järgnevaga:

 • Honeywell Home’i tootevalikuga (hõlmab tooteid, mida varasemalt turustati toodete „Lyric” nime all) ja EvoHome’i tootevalikuga, mis kuulub Resideo Technologies, Inc-le;
 • Total Connecti turvatoodete valikuga, mis kuulub Securité Communications SAS-le; ja
 • Videofiedi turvatoodete valikuga, mis kuulub RSI Video Technologies SAS-le.

Teid puudutavate isikuandmete, mis on kogutud seoses teiste Resideo veebisaitide, rakenduste, toodete ning teenustega, osas võivad rakenduda eraldi privaatsusavaldused. On oluline, et loete seda privaatsusavaldust ühes muude privaatsusavaldustega, mida võime teile esitada konkreetsetel juhtudel, kui oleme kogumas või töötlemas teie isikuandmeid, et võiksite olla täielikult teadlikud, kuidas ja mis otstarbel me kasutame teie isikuandmeid.

Teie Resideo Connected Home’i toodete kasutamine ja igasugune teave, mida te nimetatud toodete kaudu edastate, allub igal ajal sellele privaatsusavaldusele ja kohaldatavatele Resideo kasutustingimustele ja/või lõppkasutaja litsentsilepingule (vajaduse järgi)

Meie Resideo Connected Home’i tooted hõlmavad riistvara, tarkvara, nendega seotud veebilehti, mobiil-/tahvelarvuti-/arvutirakendusi ja tugiteenuseid.

TÄHTIS TEADE EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA (EMP) ELANIKELE EMP elanikel võib olla õigus esitada vastuväiteid teatavat liiki töötlemistoimingutele, mis selles privaatsusavalduses esitatud isikuandmeid puudutavad, kaasa arvatud juhtudel, mil tugineme teie isikuandmete töötlemisel õigustatud huvile või kui töötleme teie isikuandmeid otseturunduse eesmärgil. Teatud puhkudel võime tõendada, et meil on mõjuvad õiguslikud põhjused teie isikuandmete töötlemise jätkamiseks, ja sellistel juhtudel ei ole meie kohustatud teie nõuet täitma.

Lisateabe saamiseks meie töödeldavate isikuandmete liikide kohta seoses teie:-

 • Honeywell Home’i (varasemalt turundatud nime „Lyric” all), EvoHome’i, Total Connecti turvatoodete ja Videofiedi turvasüsteemi nutikaamera ja koduturvatoodetega (Connected Home’i turbe- ja valvetooted), klõpsake jaotisel A. allpool.
 • Honeywell Home’i (varasemalt turundatud nime „Lyric” all) ja/või EvoHome’i nutitermostaadid (Connected Home’i termostaattooted), klõpsake jaotisel B allpool.
 • Honeywell Home’i (varem turundatud nime „Lyric” all) veelekke detektorid (Resideo Connectedi veelekke detektortooted, klõpsake jaotisel C. allpool.

Üldteabe saamiseks meie andmetöötlemisviiside kohta, mida rakendatakse kõigi Resideo Connected Home’i toodete puhul, klõpsake alloleva loetelu vastaval lingil, et liikuda teile huvipakkuvale jaotisele:

 1. A. Connected Home’i turvatooted
  1. 1. Meie teabekogumisviisid
  2. 2. Kuidas me teie andmeid kasutame?
  3. 3. Õiguslik alus, mille alusel me teie andmeid töötleme
 2. B. Connected Home’i termostaattooted
  1. B. Connected Home’i termostaattooted
  2. 2. Kuidas me teie andmeid kasutame?
  3. 3. Õiguslik alus, mille alusel me teie andmeid töötleme
 3. C. Connected Home’i veelekke detektortooted
  1. 1. Meie teabekogumisviisid
  2. 2. Kuidas me teie andmeid kasutame?
  3. 3. Õiguslik alus, mille alusel me teie andmeid töötleme
  4. 4. Teie andmete anonümiseerimine
  5. 5. Kellega me teie teavet jagame?
  6. 6. Kuhu me teie andmed talletame?
  7. 7. Kui kaua me teie andmeid säilitame?
  8. 8. Turundus
  9. 9. Kolmandate isikute saidid ja teenused
  10. 10. Lapsed
  11. 11. Teie andmete kaitse
  12. 12. Küpsised
  13. 13. Teie õigused
  14. 14. Selle privaatsusavalduse muudatused
  15. 15. Kontakt

  A. Seotud Connected Home’i turvatooted

  Tooted:Total Connecti turvatoodetes sisalduvad Domoniali ja Le Sucre tootevalikud, Videofiedi valvetooted, Honeywell Home’i (varasemalt turundatud nime „Lyric” all) nutikaamerad ja koduturvatooted (kaasa arvatud isepaigaldatavad turvatooted), ja EvoHome’i turvatooted, edaspidi ühiselt ja eraldi viidatud kui „Connected Home’i turvatooted”.

  1. a) Meie teabekogumisviisid
   1. Teilt otse kogutud teave

    Kogume teilt otse järgmist teavet.

    • Isikuandmed, näiteks teie nimi, kontaktandmed, kõnetus, ettevõtte/organisatsiooni nimi, e-postiaadress, telefoni- ja faksinumbrid ning füüsiline/juriidiline aadress (sealhulgas tänav, maakond, linn, sihtnumber ja/või riik).
    • Registreerimisandmed, näiteks teie esitatud teave konto registreerimiseks, et kasutada oma Connected Home’i turvatooteid, sealhulgas sisselogimisandmed ja paroolid.
    • Turundus- ja sideandmed, sh teie reklaamieelistused ja meie väljaannete tellimused.
    • Finantsandmed, sealhulgas krediitkaardiandmed või kontoteave juhtudel, kui ostate teenuseid meilt otse.
    • Müügitehingu andmed, sealhulgas meie toodete ja teenuste päringud ning tellimused ning teie ja teile esitatud maksete üksikasjad.
    • Ekspordiandmed, näiteks kodakondsus ja elukohariik, mis võimaldab meil veenduda teie õiguses saada teavet teatud tehnoloogiate kohta ekspordikontrolli normide kohaselt.
    • Teie tagasiside, kaasa arvatud andmed, mida te meile annate mis tahes ajal ja põhjusel meile tagasisidet saates või meiega kontakteerudes, küsitlust täites või võistlusesse sisenedes või probleemist teatades.

    Kui oleme kohustatud koguma isikuandmeid seadusega kehtestatud juhtudel või teiega sõlmitud lepingu alusel ning teie jätate nimetatud nõutud teabe esitamata, ei pruugi meil olla võimalik pakkuda teile soovitud teenust või sõlmida teiega tehingut

   2. Meie kogutav teave teie kohta

     

    Võime koguda kindalt teavet teie kohta, mis puudutab teie Connected Home’i turvatoote kasutamist, sealhulgas järgmist.

    • Toote kasutusandmed, kaasa arvatud teave selle kohta, kuidas te kasutate oma Connected Home’i turvatoodet, ülekantud baitide arv, lingid, millel klõpsate, materjalid, millele saate juurdepääsu, sündmuste aeg kodus, ajakava, sh seadmete sisselülitus-/väljalülitusoleku ajagraafik, kasutus- ja hoiatuslogid, teie kodu või ettevõtte video- või heliklipid ning süsteemi salvestatud fotod ja muud Connected Home’i turvatootega jäädvustatud toimingud.
    • Tehnilised andmed, näiteks teie Interneti-protokolli (IP) aadress, brauseri tüüp ja võimed ning keel, operatsioonisüsteem, kodusüsteemi konfiguratsioon, turvasätted.

    Honeywell Home’i (varasemalt nimetatud kui „Lyric”) toodete nagu nutikaamerate ja koduturvatoodete (k.a isepaigaldatavad turvatooted) puhul.

    • Geograafilised asukohaandmed Saades teilt teie sõnaselge nõusoleku, võivad Honeywell Home’i (varasemalt nimetatud kui „Lyric”) nutikaamerad ja turvatooted (sealhulgas isepaigaldatavad turvatooted) koguda täpset reaalajas teavet teie mobiili asukoha kohta kontrollimaks teie „kodus ja eemal” olekut. Teie mobiilseadme geograafiline asukoht võidakse edastada meie teenusepakkujatele, kes võivad töödelda nimetatud teavet seoses teenuste osutamisega teie nimel. Olles nõustunud oma mobiilseadme täpsete asukohaandmete kogumisega, võite neid igal ajal kohandada või nõusoleku tagasi võtta, oma mobiilseadme sätete kaudu asukohateenuste eelistusi hallates.

    Lisateabe lugemiseks meie küpsiste kasutamise kohta Connected Home’i turvatoodete puhul ja kuidas küpsistest keelduda või need välja lülitada, vt jaotist pealkirjaga „Küpsised” allpool.

   3. Delikaatsed andmed

    Seoses teatavate Connected Home’i turvatoodetega (kaasa arvatud isepaigaldatavad turvatooted) võime koguda ka delikaatseid isikuandmeid teie kohta (isikuandmeid, millele omistatakse andmekaitseseaduste järgi erilist kaitset), seadusega lubatud või nõutud viisil. Näiteks võime koguda biomeetrilisi andmeid pakkumaks näotuvastuse funktsionaalsust. Teie tundlikke isikuandmeid kogume ainult teie sõnaselgel nõusolekul. Saades teie nõusoleku koguda ja töödelda teie delikaatseid isikuandmeid, võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta.

  2. b) Kuidas me teie andmeid kasutame?

   Kasutame teie isikuandmeid, et teha järgmist.

   • Pakkuda teile Connected Home’i turvatoodet. Kasutame teie isikuandmeid, et osutada teile teenuseid või sooritada teie soovitud tehinguid, sealhulgas pakkumaks teavet Resideo toodete või teenuste, arvelduse ja tellimuse täitmise kohta, ostetud toodete registreerimise korral, garantiinõuete käsitlemisel, klienditugiteenuste pakkumiseks ja Connected Home’i turvatoodete kasutuse hõlbustamiseks.
   • Parendada ettevõtet, tooteid ja teenuseid. Võime kasutada teie isikuandmeid ärianalüüside teostamiseks või muudel eesmärkidel, mis aitaksid meil arendada ja parendada meie ettevõtet, tooteid ja teenuseid (kaasa arvatud uusi tooteid ja teenuseid), näiteks kohandades Connected Home’i turvatooteid teie eelistustele vastavaks.
   • Turg. Kooskõlas kohaldatavate õigusnormide ja eeskirjadega võime kasutada teie isikuandmeid, et teavitada toodetest või teenustest, mis võivad teile huvi pakkuda, ja anda teile teada pakkumistest, sündmustest ja uudistest, küsitlustest, eripakkumistest ja suhelda eeltooduga seotud teemadel. Teil on võimalik igal ajal ja tasuta e-postiga saadetavatest reklaamteadetest loobuda, kasutades linki „lõpeta tellimine”, mille leiate mistahes meilt saadetud e-posti turundusmaterjalilt, või võttes meiega ühendust selles privaatsusavalduses esitatud kontaktandmete kaudu. Teie elukohariigist sõltuvalt võib teil olla võimalus loobuda ka muud tüüpi reklaamteadetest; lisateabe saamiseks võtke ühendust selles privaatsusavalduses esitatud kontaktandmeid kasutades.
   • Uuringud ja kliendianalüüs. Võime kasutada teie isikuandmeid, et teha uuringuid ja analüüse teie ostueelistuste analüüsimiseks, toodete ja teenuste, mis kõige paremini vastaksid teie nõuetele, tuvastamiseks ja meie teeninduse reklaami tõhususe mõõtmiseks.
   • Meie äri haldus ja kaitse. Võime kasutada teie isikuandmeid meie äri ja toodete haldamiseks ning kaitseks, sh vea-/tõrkeotsingu, süsteemihoolduse, klienditoe, raporteerimise ja andmemajutuse eesmärkidel.
   • Jõustamine. Me võime kasutada kogutud isikuandmeid, et avastada, vältida ja reageerida pettustele, intellektuaalse omandi ja meie teenustingimuste ja/või lõppkasutaja litsentsilepingu ning seaduste rikkumistele või muule Connected Home’i turvatootega seotud väärkasutusele.

   Me kasutame teie deebetkaardi- ja/või krediitkaardiandmeid ainult seoses teie Connected Home’i turvatoodete ostuga seotud teenuste hõlbustamiseks.

   Selleks et pakkuda teile täiustatud ja järjepidevat kvaliteetset kliendikogemust, võime kombineerida ka muud teist meie käsutuses olevat teavet selles privaatsusavalduses kirjeldatud teabele lisaks, mis on seotud teie teiste Resideo saitide, rakenduste, toodete ja/või teenuste kasutamisega ning et tagada teile täiustatud ja järjepidevalt meeldiv kliendikogemus teie suhtlemisel Resideoga ning et parendada ja kohandada oma veebilehti, rakendusi, tooteid ja teenuseid vastavalt.

  3. c) Õiguslik alus, mille järgi me teie andmeid töötleme

   Kui seadusega on nõutud, tagame alati et teie isikuandmete töötlemine toimub õiguslikul alusel. Enamikul juhtudel on teie isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks järgmised kriteeriumid:

   • see on vajalik teile pakutavate teenuste osutamiseks;
   • see on vajalik meie juriidiliste ja lepinguliste kohustuste täitmiseks;
   • oleme saanud teie nõusoleku teie isikuandmete töötlemiseks ühe või mitme konkreetse eesmärgi jaoks. Kui palume teie nõusolekut teie isikuandmete töötlemiseks, võite oma nõusoleku igal ajal tühistada, võttes meiega ühendust käesoleva privaatsusavalduse lõpus esitatud andmeid kasutades;
   • töötlemine on vajalik meie õigustatud huvi järgimiseks, näiteks toodete ja teenuste arendamiseks ning täiustamiseks meie klientide kasuks;
   • see on vajalik õiguslike nõuete kehtestamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks.

  B. Produits de thermostat - Connected B. Connected Home’i termostaattooted

  Tooted:Honeywell Home’i termostaadid (varasemalt turundatud nime „Lyrici termostaadid” all) ja EvoHome’i mugavustooted, edaspidi ühiselt ja eraldi viidatud kui „Connected Home’i termostaattooted”.

  1. a) Meie teabekogumisviisid
   1. Teilt otse kogutud teave

    Kogume teilt otse järgmist teavet.

    • Isikuandmed, näiteks teie nimi, kontaktandmed, kõnetus, ettevõtte/organisatsiooni nimi, e-postiaadress, telefoni- ja faksinumbrid ning füüsiline/juriidiline aadress (sealhulgas tänav, maakond, linn, sihtnumber ja/või riik).
    • Registreerimisandmed, näiteks teie esitatud teave konto registreerimiseks, et kasutada oma Connected Home’i termostaattoodet, sealhulgas sisselogimisandmed ja paroolid.
    • Turundus- ja sideandmed, sh teie reklaamieelistused ja meie väljaannete tellimused.
    • Finantsandmed, sealhulgas krediitkaardiandmed või kontoteave juhtudel, kui ostate teenuseid meilt otse.
    • Müügitehingu andmed, sealhulgas meie toodete ja teenuste päringud ja tellimused ning teie ning teile esitatud maksete üksikasjad.
    • Ekspordiandmed, näiteks kodakondsus ning elukohariik, mis võimaldab meil veenduda teie õiguses saada teavet teatud tehnoloogiate kohta ekspordikontrolli normide kohaselt.
    • Teie tagasiside, kaasa arvatud andmed, mida te annate mistahes ajal ja põhjusel, kui saadate meile tagasisidet või kontakteerute meiega, täidate küsitlust või sisenete võistlusesse või teatate probleemist.

    Kui oleme kohustatud koguma isikuandmeid seadusega kehtestatud juhtudel või teiega sõlmitud lepingu alusel ning teie jätate nimetatud nõutud teabe esitamata, ei pruugi meil olla võimalik pakkuda teile soovitud teenust või sõlmida teiega tehingut.

   2. Meie kogutav teave teie kohta

    Võime koguda kindlat teavet teie kohta seoses teie Connected Home’i termostaattoote kasutamisega, sealhulgas järgmist.

    • Kasutusandmed, mis hõlmavad teavet selle kohta, kuidas te oma Connected Home’i termostaattoodet kasutate, samuti teavet nagu ülekantud baitide arv, lingid, millel klõpsate, materjalid, millele saate juurdepääsu, kuupäev ja aeg, millal te oma Connected Home’i termostaattootele juurde pääsete, ja muud Connected Home’i termostaattootega jäädvustatud toimingud, kaasa arvatud reaalsed andmed sise- ja välistemperatuuri ning niiskuse kohta, GPS-/asukohatuvastus (vt allpool), termostaadi kasutusandmed, näiteks küte, ventilatsiooniseadmed ja konditsioneeri/jahutuse (edaspidi KVJ-tehnosüsteemide/kliimaseadmeinstallatsioonide) relee olek, käitusajad, seadistused, sündmuste aeg kodus, KVJ-süsteemi KVJ-diagnostika- ja kasutuslogid ja KVJ-süsteemi edastatud häired/hoiatused ning teie termostaadi ja kolmandate osapoolte seadmete ja teie süsteemi kasutamisega seotud koostoimimine.
    • Tehnilised andmed, näiteks teie Interneti-protokolli (IP) aadress, brauseri tüüp ja võimed ning keel, operatsioonisüsteem, kodusüsteemi konfiguratsioon, turvasätted
    • Geograafilised asukohaandmed Saades teilt selgesõnalise nõusoleku, võib Connected Home’i termostaattoode koguda täpset reaalajas teavet teie mobiili asukoha kohta kontrollimaks teie „kodus ja eemal” olekut. Teie mobiilseadme geograafiline asukoht võidakse edastada meie teenusepakkujatele, kes võivad töödelda nimetatud teavet seoses teenuste osutamisega teie nimel. Olles nõustunud oma mobiilseadme täpsete asukohaandmete kogumisega, võite neid igal ajal kohandada või nõusoleku tagasi võtta, oma mobiilseadme sätete kaudu asukohateenuste eelistusi hallates.

    Lisateabe lugemiseks meie küpsiste kasutamise kohta Connected Home’i termostaattoodete puhul ja kuidas küpsistest keelduda või need välja lülitada, vt jaotist pealkirjaga „Küpsised” allpool.

  2. b) Kuidas me teie andmeid kasutame?

   Kasutame teie isikuandmeid, et teha järgmist.

   • Pakkuda teile Connected Home’i termostaattoodet. Kasutame teie isikuandmeid, et osutada teile teenuseid või sooritada teie soovitud tehinguid, sealhulgas pakkumaks teavet Resideo toodete või teenuste, arvelduse ja tellimuse täitmise kohta, ostetud toodete registreerimise korral, garantiinõuete käsitlemisel, klienditugiteenuste pakkumiseks ja Connected Home’i termostaattoote kasutuse hõlbustamiseks.
   • Parendada ettevõtet, tooteid ja teenuseid Võime kasutada teie isikuandmeid ärianalüüside teostuseks või muudel eesmärkidel, mis aitaksid meil arendada ja parendada meie ettevõtet, tooteid ja teenuseid (kaasa arvatud uusi tooteid ja teenuseid), näiteks kohandades Connected Home’i termostaattoodet teie eelistustele vastavaks.
   • Turundus. Kooskõlas kohaldatavate õigusnormide ja eeskirjadega võime kasutada teie isikuandmeid, et teavitada toodetest või teenustest, mis võivad teile huvi pakkuda, ja anda teile teada pakkumistest, sündmustest ja uudistest, küsitlustest, eripakkumistest ja suhelda eeltooduga seotud teemadel. Teil on võimalik igal ajal ja tasuta e-postiga saadetavatest reklaamteadetest loobuda, kasutades linki „lõpeta tellimine”, mille leiate mistahes meilt saadetud e-posti turundusmaterjalilt, või võttes meiega ühendust selles privaatsusavalduses esitatud kontaktandmete kaudu. Teie elukohariigist sõltuvalt võib teil olla võimalus loobuda ka muud tüüpi reklaamteadetest; lisateabe saamiseks võtke ühendust selles privaatsusavalduses esitatud kontaktandmeid kasutades.
   • Uuringud ja kliendianalüüs. Võime kasutada teie isikuandmeid, et teha uuringuid ja analüüse teie ostueelistuste analüüsimiseks, toodete ja teenuste, mis kõige paremini vastaksid teie nõuetele, tuvastamiseks ja meie teeninduse reklaami tõhususe mõõtmiseks.
   • Meie äri haldus ja kaitse. Võime kasutada teie isikuandmeid meie äri ja toodete haldamiseks ning kaitseks, sh vea-/tõrkeotsingu, süsteemihoolduse, klienditoe, raporteerimise ja andmemajutuse eesmärkidel.
   • Jõustamine. Me võime kasutada kogutud isikuandmeid, et avastada, vältida ja reageerida pettustele, intellektuaalse omandi, meie teenustingimuste ja/või lõppkasutaja litsentsilepingu ning seaduste rikkumistele või muule Connected Home’i termostaattootega seotud väärkasutusele.

   Me kasutame teie deebetkaardi- ja/või krediitkaardiandmeid ainult seoses teie Connected Home’i termostaattoote ostuga seotud teenuste hõlbustamiseks.

   Selleks et pakkuda teile täiustatud ja järjepidevat kvaliteetset kliendikogemust, võime kombineerida ka muud teist meie käsutuses olevat teavet lisaks selles privaatsusavalduses kirjeldatud teabele, mis on seotud teie teiste Resideo saitide, rakenduste, toodete ja/või teenuste kasutamisega ning et tagada teile täiustatud ja järjepidevalt meeldiv kliendikogemus teie suhtlemisel Resideoga ning et parendada ja kohandada oma veebilehti, rakendusi, tooteid ja teenuseid vastavalt.

  3. c) Õiguslik alus, mille järgi me teie andmeid töötleme

   Kui seadusega on nõutud, tagame alati et teie isikuandmete töötlemine toimub õiguslikul alusel. Enamikul juhtudel on teie isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks järgmised kriteeriumid:

   • see on vajalik teile pakutavate teenuste osutamiseks;
   • see on vajalik meie juriidiliste ja/või lepinguliste kohustuste nõuete täitmiseks;
   • oleme saanud teie nõusoleku teie isikuandmete töötlemiseks ühe või mitme konkreetse eesmärgi jaoks. Kui palume teie nõusolekut teie isikuandmete töötlemiseks, võite oma nõusoleku igal ajal tühistada, võttes meiega ühendust käesoleva privaatsusavalduse lõpus esitatud andmeid kasutades;
   • töötlemine on vajalik meie õigustatud huvi järgimiseks, näiteks toodete ja teenuste arendamiseks ning täiustamiseks meie klientide kasuks;
   • see on vajalik õiguslike nõuete kehtestamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks.

  C. Connected Home’i veelekke detektortooted

  Tooted:Honeywell Home (varasemalt turundatud nime „Lyric” all) Connectedi veelekke detektor, edaspidi viidatud „Connected Home’i veelekke detektortooted”

  1. a) Meie teabekogumisviisid
   1. i. Teilt otse kogutud teave

    Kogume teilt otse järgmist teavet.

    • Isikuandmed, näiteks teie nimi, kontaktandmed, kõnetus, ettevõtte/organisatsiooni nimi, e-postiaadress, telefoni- ja faksinumbrid ja füüsiline/juriidiline aadress (sealhulgas tänav, maakond, linn, sihtnumber ja/või riik).
    • Registreerimisandmed, näiteks teie esitatud teave konto registreerimiseks, et kasutada oma Connected Home’i veelekke detektortooteid, k.a sisselogimisandmete üksikasjad ja salasõnad.
    • Turundus- ja sideandmed, sealhulgas teie reklaamieelistused ja meie väljaannete tellimused.
    • Finantsandmed, sealhulgas krediitkaardiandmed või kontoteave juhtudel, kui ostate teenuseid meilt otse.
    • Müügitehingu andmed, sealhulgas meie toodete ja teenuste päringud ja tellimused ning teie ja teile esitatud maksete üksikasjad.
    • Ekspordiandmed, näiteks kodakondsus ning elukohariik, mis võimaldab meil veenduda teie õiguses saada teavet teatud tehnoloogiate kohta ekspordikontrolli normide kohaselt.
    • Teie tagasiside, kaasa arvatud andmed, mida te meile annate mistahes ajal ja põhjusel, kui saadate meile tagasisidet või kontakteerute meiega, täidate küsitlust või sisenete võistlusesse või teatate probleemist.

    Kui oleme kohustatud koguma isikuandmeid seadusega kehtestatud juhtudel või teiega sõlmitud lepingu alusel ning teie jätate nimetatud nõutud teabe esitamata, ei pruugi meil olla võimalik pakkuda teile soovitud teenust või sõlmida teiega tehingut.

   2. ii.Meie kogutav teave teie kohta

    Võime koguda kindlat teavet teie kohta seoses teie Connected Home’i veelekke detektortootekasutamisega, muuhulgas järgmist.

    • Kasutusandmed, mis hõlmavad teavet selle kohta, kuidas te oma Connected Home’i veelekke detektortoodet kasutate, samuti teavet nagu ülekantud baitide arv, lingid, millel klõpsate, materjalid, millele saate juurdepääsu, kuupäev ja aeg, millal te oma Connected Home’i veelekke detektortootele juurde pääsete, ja muud Connected Home’i veelekke detektortootega jäädvustatud toimingud, kaasa arvatud reaalsed andmed sise- ja välistemperatuuri ning niiskuse kohta, veelekke detektori kasutusandmed nagu sätted, sündmuste aeg kodus, veelekke detektorsüsteemi diagnostika- ja kasutuslogid ja veelekke detektorsüsteemi edastatud häired/hoiatused, ning teie veelekke detektorsüsteemi ja kolmandate osapoolte seadmete ja teie süsteemi kasutamisega seotud koostoimimine.
    • Tehnilised andmed, näiteks teie Interneti-protokolli (IP) aadress, brauseri tüüp ja võimed ja keel, operatsioonisüsteem, kodusüsteemi konfiguratsioon, turvasätted.

    Lisateabe lugemiseks meie küpsiste kasutamise kohta Connected Home’i veelekke detektortoodete puhul ja kuidas küpsistest keelduda või need välja lülitada, vt jaotist pealkirjaga "Küpsised" allpool.

  2. b) Kuidas me teie andmeid kasutame?

   Kasutame Teie isikuandmeid, et teha järgmist.

   • Pakkuda teile Connected Home’i veelekke detektorit. Kasutame teie isikuandmeid, et osutada teile teenuseid või sooritada teie soovitud tehinguid, sealhulgas pakkumaks teavet Resideo toodete või teenuste, arvelduse ja tellimuse täitmise kohta, ostetud toodete registreerimise korral, garantiinõuete käsitlemisel, klienditugiteenuste pakkumiseks ja teie Connected Home’i veelekke detektortootekasutuse hõlbustamiseks.
   • Parendada ettevõtet, tooteid ja teenuseid. Võime kasutada teie isikuandmeid ärianalüüside teostuseks või muudel eesmärkidel, mis aitaksid meil arendada ja parendada meie ettevõtet, tooteid ja teenuseid (kaasa arvatud uusi tooteid ja teenuseid), näiteks kohandades Connected Home’i veelekke detektortoodet teie eelistustele vastavaks.
   • Turundus. Kooskõlas kohaldatavate õigusnormide ja eeskirjadega võime kasutada teie isikuandmeid, et teavitada toodetest või teenustest, mis võivad teile huvi pakkuda, ja anda teile teada pakkumistest, sündmustest ja uudistest, küsitlustest, eripakkumistest ja suhelda eeltooduga seotud teemadel. Teil on võimalik igal ajal ja tasuta e-postiga saadetavatest reklaamteadetest loobuda, kasutades linki „lõpeta tellimine”, mille leiate mistahes meilt saadetud e-posti turundusmaterjalilt, või võttes meiega ühendust selles privaatsusavalduses esitatud kontaktandmete kaudu. Teie elukohariigist sõltuvalt võib teil olla võimalus loobuda ka muud tüüpi reklaamteadetest; lisateabe saamiseks võtke ühendust selles privaatsusavalduses esitatud kontaktandmeid kasutades.
   • Uuringud ja kliendianalüüs. Võime kasutada teie isikuandmeid, et teha uuringuid ja analüüse teie ostueelistuste analüüsimiseks, toodete ja teenuste, mis kõige paremini vastaksid teie nõuetele, tuvastamiseks ja meie teeninduse reklaami tõhususe mõõtmiseks.
   • Meie äri haldus ja kaitse. Võime kasutada teie isikuandmeid meie äri ja toodete haldamiseks ning kaitseks, sh vea-/tõrkeotsingu, süsteemihoolduse, klienditoe, raporteerimise ja andmemajutuse eesmärkidel.
   • Jõustamine. Me võime kasutada kogutud isikuandmeid, et avastada, vältida ja reageerida pettustele, intellektuaalse omandi, meie teenustingimuste ja/või lõppkasutaja litsentsilepingu ning seaduste rikkumistele või muule Connected Home’i veelekke detektorigaseotud väärkasutusele.

   Me kasutame teie deebetkaardi- ja/või krediitkaardiandmeid ainult seoses teie Connected Home’i veelekke detektortooteostuga seotud teenuste hõlbustamiseks.

  3. c) Õiguslik alus, mille järgi me teie andmeid töötleme

   Kui seadusega on nõutud, tagame alati et teie isikuandmete töötlemine toimub õiguslikul alusel. Enamikul juhtudel on teie isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks järgmised kriteeriumid:

   • see on vajalik teile pakutavate teenuste osutamiseks;
   • see on vajalik meie juriidiliste ja/või lepinguliste kohustuste nõuete täitmiseks;
   • oleme saanud teie nõusoleku teie isikuandmete töötlemiseks ühe või mitme konkreetse eesmärgi jaoks. Kui palume teie nõusolekut teie isikuandmete töötlemiseks, võite oma nõusoleku igal ajal tühistada, võttes meiega ühendust käesoleva privaatsusavalduse lõpus esitatud andmeid kasutades;
   • töötlemine on vajalik meie õigustatud huvi järgimiseks, näiteks toodete ja teenuste arendamiseks ning täiustamiseks meie klientide kasuks;
   • see on vajalik õiguslike nõuete kehtestamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks.

   D. Teie andmete anonümiseerimine

   Võime teie isikuandmeid anonümiseerida nii, et neid pole võimalik edaspidi kasutada teie tuvastamiseks. Anonümiseeritud teavet ei loeta isikuandmeteks ega allu seetõttu selle privaatsusavalduse sätetele. Võime koguda, kasutada ja jagada anonüümset teavet mistahes eesmärgil.

   E. Kellega me teie teavet jagame?

   Võime teie isikuandmeid jagada valitud kolmandate osapooltega sellises ulatuses, mis on vajalik, et võimaldada neil pakkuda oma teenuseid meile, sealhulgas:

   • meie sidusettevõtete, tarnijate, turustajate ja allhankijatega nii palju kui vaja, et täita mistahes lepingut teiega;
   • reklaamijate ja turundusteenuste osutajatega, kes pakuvad meile teenuseid;
   • analüüsipakkujatega, kes aitavad meil meie tooteid ja teenuseid parendada ja optimeerida;
   • potentsiaalsete müüjate või ostjatega (või nende nõustajatega) kogu või osana meie ettevõtte varadest ja/või
   • õiguskaitseorganite, kohtute, reguleerivate ametivõimudega, riigiasutuste või muude kolmandate isikutega, kui näeme vajadust, et täita oma õiguslikke või regulatiivseid kohustusi või muul juhul kaitsta meie või kolmandate osapoolte õigusi.

   Võime jagada teie isikuandmeid kolmandate isikutega teie enda soovi korral. Sellisel juhul ei ole meil võimalik kontrollida ja me ei vastuta nimetatud kolmandate isikute teie andmete kogumise, talletamise, avaldamise ja kasutamise eest. Nimetatud kolmandate isikute kohustusi teie isikuandmete suhtes reguleeritakse nende ja teie sõlmitud lepingus. Juhul kui otsustate kontrollida oma Resideo Connected Home’i tooteid kolmandate osapoolte rakenduste, tarkvara või muu pakkumustega, ei ole meil võimalik kontrollida ega vastutada nimetatud kolmandate osapoolte teie andmete kogumise, talletamise, avaldamise ja kasutamise eest.

   F.Kuhu me teie andmed talletame?

   Üldist

   Resideo on globaalne ettevõte ning seetõttu võidakse teie isikuandmeid koguda, edastada või juurdepääsu võimaldada nii Resideo kui meie kontserni kuuluvatele ettevõtetele, tarnijatele ja/või esindajatele, kes tegutsevad väljaspool teie elukohariiki, sealhulgas mistahes Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) kuuluvas riigis, USAs ja Indias. Võtke teadmiseks, et privaatsuskaitse ja juriidilised nõuded, sealhulgas ametivõimude õigused saada teie isikuandmeid, ei pruugi mõnedes neis riikides olla samaväärsed võrreldes teie elukohariigi nõuete ja kaitsega. Siiski võtame tarvitusele mõistlikud abinõud teie privaatsuse kaitsmiseks.

   UEuroopa Majanduspiirkonnas (EMP) asuvad kasutajad

   Teie isikuandmeid võidakse üle kanda või juurdepääsu võimaldada Resideo kontserni ettevõtetele, esindajatele, levitajatele, allhankijatele või tarnijatele väljaspool Euroopa Liitu, nimelt USAs ja Indias. Oleme rakendusele võtnud ELi lepingu tüüptingimused, mis on kooskõlas ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 46 lg-s 2 sätestatuga, tagamaks, et väljaspool EMP asetleidev andmete edastus oleks nõuetekohaselt kaitstud. Lisateabe saamiseks kehtivate asjakohaste kaitsemeetmete kohta võtke meiega ühendust, kasutades selle privaatsusavalduse lõpus esitatud kontaktandmeid.

   Väljaspool EMP asuvad kasutajad

   Kasutades või hankides meie Resideo Connected Home’i tooteid või meiega ühendust võttes ja oma andmeid meile jagades, nõustute ühtlasi teie isikuandmete edastamisega väljaspool teie elukohariiki, nagu ülal kirjeldatud.

   G. Kui kaua me teie andmeid säilitame?

   Kui selles privaatsusavalduses ei ole teisiti sätestatud, säilitame teie andmeid selle aja kestel, mil kasutate asjaomast Resideo Connected Home’i toodet või mistahes muu perioodi kestel (mis võib olla pikem või lühem), mille suhtes olete sõlminud sõnaselge teie andmete säilitamise lepingu. Nimetatud perioodi järel me kas kustutame või anonümiseerime teie isikuandmeid (välja arvatud juhtudel, kui seadus nõuab andmete pikemat säilitamisaega). Kui lõpetate Resideo Connected Home’i toote kasutamise, võime jätkata teid mittetuvastatava anonümiseeritud või koondandmete kasutamist analüüsi, teadus- ja arendustegevuse eesmärgil. Talletame teie isikuandmed turunduseesmärkidel nii kaua, kuni loobute edaspidiste otseturundusteadete saamisest kooskõlas kohaldatava õigusega.

   H. Turundus

   Kooskõlas kohaldatavate õigusnormide ja eeskirjadega võime kasutada teie isikuandmeid, et teavitada toodetest või teenustest, mis võivad teile huvi pakkuda, ja anda teile teada pakkumistest, sündmustest ja uudistest, küsitlustest, eripakkumistest ja suhelda eeltooduga seotud teemadel. Teil on võimalik igal ajal ja tasuta e-postiga saadetavatest reklaamteadetest loobuda, kasutades linki „lõpeta tellimine”, mille leiate mistahes meilt saadetud e-posti turundusmaterjalilt, või võttes meiega ühendust selles privaatsusavalduses esitatud kontaktandmete kaudu. Teie elukohariigist sõltuvalt võib teil olla võimalus loobuda ka muud tüüpi reklaamteadetest; lisateabe saamiseks võtke ühendust kasutades kontaktandmeid, mis on esitatud selles privaatsusavalduses.

   I. Kolmandate isikute saidid ja teenused

   Meie Resideo Connected Home’i toodetes võib sisalduda kolmandate osapoolte veebisaitide, toodete ja teenuste linke. Me ei oma kohustusi ega vastutust nimetatud saitide ega nende toimimisviiside või eeskirjade suhtes. Nimetatud kolmandate isikute kogutud teave, mis võib sisaldada näiteks teie kontaktandmeid, reguleeritakse kolmandate isikute privaatsuseeskirjade järgi. Soovitame tutvuda nimetatud kolmandate isikute privaatsuseeskirjadega.

   Kui mõni meie Resideo Connected Home’i toodetest toimetatakse teile kolmandate osapoolte, näiteks vahendajate, lepinguliste tarnijate või jaemüüjate kaudu, reguleerivad teie isikuandmete kogumist ja kasutamist nimetatud kolmandate isikute privaatsuseeskirjad. Te aktsepteerite, et Resideo ei kontrolli teie isikuandmete kogumist ja kasutamist, mida teevad kolmandad osapooled On võimalik, et teeme teie isikuandmed kättesaadavaks nimetatud kolmandatele isikutele meie teenuste lepingutingimuste kohaselt, mis on kooskõlastatud kõnealuste kolmandate isikutega. Soovitame tutvuda nimetatud kolmandate isikute privaatsuseeskirjadega.

   J. Lapsed

   Resideo ei töötle seoses Resideo Connected Home’i toodetega teadlikult mingeid isikuandmeid laste kohta. Mõiste „lapsed” tähendus tuleneb teie asukohariigi kehtivatest seadustest ja eeskirjadest.

   K. Teie andmete kaitse

   Resideo on pühendunud teie isikuandmete turvalisuse tagamisele. Kasutame mitmesuguseid turbetehnoloogiaid ja protseduure, mis aitavad kaitsta teie isikuandmeid volitamata juurdepääsu, kasutamise või avaldamise eest. Vaatamata eeltoodule ei saa ükski infosüsteem olla 100% turvaline, seega pole meil võimalik garanteerida teie isikuandmete absoluutset kaitstust. Lisaks ei ole me vastutavad sellise teabe turvalisuse eest, mida teie edastate seoses Resideo Connected Home’i toodetega meie poolt mittekontrollitavate andmesidesüsteemide kaudu, sealhulgas Internet ja traadita võrgud.

   Teie isikuandmete ohutus ja turvalisus sõltub samuti teist. Kui oleme andnud teile (või kui olete ise valinud) kasutaja ID ja parooli oma Resideo Connected Home’i toodetele juurdepääsuks, vastutate ise selle eest, et kõnealused sisselogimis-/ kasutusandmed püsiksid konfidentsiaalsetena ega avalda neid teistele.

   L. Küpsised

   Mida tähendab küpsis?

   Küpsised on tekstifailid, mis sisaldavad väikest hulka teie kõvakettale või teie brauseri mällu laaditavat teavet. Küpsised sisaldavad andmeid, mida kantakse teie arvuti või muu seadme kõvakettale./p>

   Küpsiste liigid, mida meie kasutame

   Les types de cookie sont divisés en quatre catégories: strictement nécessaire, de performance, de fonctionnement et de profil, et publicitaires.Küpsiste liigid, mida võime kasutada, jagunevad nelja kategooriasse: rangelt vajalikud küpsised, jõudlusküpsised, funktsionaalsus- ja profiiliküpsised ning reklaamiküpsised.

   1. Rangelt vajalikud küpsised

    Need küpsised on määrava tähtsusega Resideo Connected Home’i toodete operatsioonide teostamiseks, eelkõige seoses teabeotsingutega ja tellimuste esitamise ning vastuvõtuga. Nimetatud küpsisteta ei ole meil võimalik teie soovitud teenuseid osutada. Nende hulka kuuluvad näiteks küpsised, mis võimaldavad teil sisse logida Resideo Connected Home’i toodete turvalistesse tsoonidesse või „ostukorviküpsised”, mis jätavad meelde tooted, mida soovite osta ja olete ostukorvi lisanud või kui vormistate tellimuse.

   2. Jõudlusküpsised

    Need küpsised koguvad teavet teie Resideo Connected Home’i toodete kasutamise kohta, näiteks milliseid lehti te kõige sagedamini külastate ja kas te saate teatud lehtedelt veateateid. Jõudlusküpsised aitavad meil parandada viisi, kuidas meie Resideo Connected Home tooted toimivad, näiteks tagamaks, et kasutajad leiaksid hõlpsasti selle, mida nad otsivad.

   3. Funktsionaalsus- ja profiiliküpsised

    Neid küpsiseid rakendatakse selleks, et tuvastada, millal kasutate Resideo Connected Home tooteid. Need küpsised võimaldavad meil pakkuda teile isikustatud sisu, tervitada teid nimega ja jätta teie eelistused meelde (nt teie keele- või piirkonnavalikud).

   4. Reklaamiküpsised

    Need küpsised salvestavad teabe, kuidas te Resideo Connected Home’i toodetega suhestute ning neid võidakse kasutada reklaamide edastamiseks, mis oleksid teie jaoks ja teie huvide seisukohast vaadatuna suurema tähtsusega. Nimetatud küpsiseid võidakse kasutada ka reklaami näitamise piiramiseks, sh mitu korda te reklaami näete, samuti reklaamikampaania tõhususe mõõtmiseks. Nende küpsisteta teie nähtav veebireklaam on teie ja teie huvide suhtes vähem asjakohane.

   5. Kolmandate osapoolte küpsised

    Teeme koostööd kolmandatest isikutest tarnijatega, kes võivad salvestada küpsiseid meie Resideo Connected Home’i toodete suhtes, nt Google Analytics, Adobe Analytics, YouTube ja Adobe Flashplayer, mida võime kasutada video sisu kuvamiseks. Nimetatud kolmandatest isikutest tarnijad vastutavad enda salvestatud meie Resideo Connected Home’i tooteid puudutavate küpsiste eest. Soovides saada küpsiste kohta lisateavet külastage asjaomase kolmanda isiku veebilehte.

   Teie küpsiste eelistuste seadmine

   Enamikul juhtudel vajame küpsiste kasutamiseks teie nõusolekut. Erandiks on see, kui küpsis on teile soovitud teenuse osutamiseks määrava tähtsusega. Teil palutakse nõustuda meie küpsiste kasutamisega nagu selles privaatsusavalduses kirjeldatud ja küpsiste bänneri kaudu teie esimesel asjaomase Resideo Connected Home tootekasutuskorral.

   Võite igal ajal oma nõusolekust taganeda, kohandades oma brauseri sätteid nii, et keeldute või keelate küpsiste kasutamise. Eelnimetatud viisil toimides arvestage sellega, et te võite kaotada mingi osa Resideo Connected Home’i toodete funktsionaalsusest. Soovides saada lisateavet küpsiste kohta ja kuidas need keelata, külastage järgmisi veebisaite: www.aboutcookies.org ou www.allaboutcookies.org.

  M. Teie õigused

  Teil võivad olla teatud õigused, mis puudutavad teie isikuandmete kogumist Resideo Connected Home’i toodete kaudu ja mis varieeruvad olenevalt teie elukohariigist. Kui olete EMP elanik, võivad teie jaoks kohalduda allpool kirjeldatud õigused. Teistele kasutajatele kohaldatakse nende elukohariigi seadustel põhinevaid õigusi. Meie hõlbustame teil teostada teile kohalduvaid õigusi kooskõlas kehtivate seadustega. Oma õiguste kohta lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust, kasutades selle privaatsusavalduse lõpus esitatud kontaktandmeid.

  Aitamaks teil teie õigusi teostada, võib osutuda vajalikuks, et küsime teilt konkreetset teavet, mis tuvastaks teie isiku. Tegemist on turvameetmega, mille abil tagatakse, et isikuandmeid ei avaldata isikutele, kellel puudub õigus nimetatud teavet saada. Meie vastame mistahes teie esitatud ja teie õiguste kasutamisega seotud päringutele seadusega sätestatud ajavahemike jooksul. Võime võtta tasu teie nõudmiste hõlbustamise eest, kui see on seadusega lubatud.

  Selleks et aidata teil mõista teie õigusi, on need allpool kokku võetud ja ühtlasi esitatud suunised selle kohta, millistel asjaoludel ja olukordades neid võidakse rakendada. Oma õiguste kohta lisateabe saamiseks või millist õigust neist tahes kasutada soovides võtke meiega ühendust, kasutades selle privaatsusavalduse lõpus esitatud kontaktandmeid.

  Teie õigused üksikasjalikumalt.

  1. Õigus saada teavet: see tähendab, et teil on õigus saada meilt selget, läbipaistvat ja hõlpsasti arusaadavat teavet, kuidas me teie isikuandmeid kasutame ja teie seaduslikke õigusi rakendame. Seetõttu jagame teile teavet selles privaatsusavalduses.
  2. Juurdepääs. Teil võib olla õigus pääseda ligi, kontrollida ja parandada oma isikuandmeid, mis on kogutud meie Resideo Connected Home’i toodete kaudu või mis on kogutud siis kui olete meiega ühendust võtnud. Mõnel juhul saate seda teha lehe kaudu, millel esitasite eeltoodud teavet. Saate meil aidata teie andmete õigsuse säilitamisel, teavitades meid mistahes oma postiaadressi, telefoninumbri või e-postiaadressi muudatustest.
  3. Vastuväidete esitamine. Teil võib olla õigus esitada vastuväiteid teatavat liiki isikuandete töötlemise toimingutele , sealhulgas juhul, mil tugineme teie isikuandmete töötlemisel õigustatud huvile või kui töötleme teie isikuandmeid otseturunduse eesmärgil. Teatud puhkudel võime tõendada, et meil on mõjuvad õiguslikud põhjused teie isikuandmete töötlemise jätkamiseks, ja sellistel juhtudel ei ole meie kohustatud teie nõuet täitma.
  4. Kustutamine. Teil võib olla õigus nõuda teie isikuandmete kustutamist, näiteks juhtudel, kui teave ei ole enam vajalik nende eesmärkide täitmiseks, mille jaoks kõnealust teavet koguti.
  5. Piiramine. Teil võib olla õigus nõuda meilt teie isikuandmete töötlemise piiramist, näiteks kõnealuste andmete õigsust vaidlustades.
  6. Andmete ülekantavus. Teil võib olla õigus saada ja uuesti kasutada oma isikuandmeid enda eesmärkidel. Viimast käsitatakse andmete ülekantavuse õigusena ning, kui see on kohaldatav, nõuab see meilt teie isikuandmete liigutamist, kopeerimist või ülekandmist meie süsteemidest teile või (kui see on tehniliselt teostatav) teie valitud kolmandatele isikutele mõjutamata teie isikuandmete kasutatavust.
  7. Nõusolek. Kui olete andnud nõusoleku teie isikuandmete töötlemiseks, võib teil olla õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, kontakteerudes meiega käesoleva privaatsusavalduse lõpus esitatud kontaktandmeid või e-postiturunduse korral mistahes meie turundusmeili linki „lõpeta tellimine” kasutades. See ei mõjuta mistahes senise töötlemise seaduslikkust.

  Kui teil on küsimusi oma õiguste kohta või kui soovite oma õigusi kasutada, saate esitada privaatsusküsimusi järgmise lingi kaudu:

  https://contractorpro.secure.force.com/PrivacyInformationRequestForm/

  N. Selle privaatsusavalduse muudatused

  Käesoleva privaatsusavalduse tingimused alluvad aegajalistele muudatustele. Avaldame mistahes muudatused käesoleval lehel ja kui tegemist on olulise tähendusega muudatustega, rakendame selliseid lisameetmeid, mis võib olla seadusega nõutav ja õiguslikult siduv.

  O. Meiega ühenduse võtmine

  Kui teil on küsimusi selle privaatsusavalduse kohta, võtke meiega ühendust meiliaadressil: ResideoPrivacy@Resideo.com või posti teel ühel järgmistest allolevatest ettevõtte Resideo aadressidest:

  Seoses tootesarjadega Honeywell Home ja EvoHome:
  Attn: Resideo – Data Privacy
  Ademco Supply SRL
  Bucharest, 2nd District,
  4B and 2-4 George Constantinescu
  Building A, 3rd Floor,
  Bucharest, Rumeenia.

  Seoses täielikult ühendatud valvetoodete tootesarjaga 2.0E:
  Attn: Resideo – Data Privacy
  Securité Communications SAS
  1198, Avenue du Dr. Maurice Donat
  06250 Mougins,
  Sophia Antipolis,
  Prantsusmaa

  Seoses videovalvetoodete tootesarjaga:
  Attn: Resideo – Data Privacy
  RSI Video Technologies SAS
  25 rue Jacobi-Netter,
  67200 Strasbourg,
  Prantsusmaa

  Kui soovite ühendust võtta meie andmekaitseametnikuga, saatke e-kiri aadressile ResideoPrivacy@Resideo.com.

  Võtke kõigi muude, sealhulgas tootetoega seotud küsimuste osas meiega ühendust aadressil hchtech@honeywellhome.com.

  Kui te ei ole rahul meie vastusega mis tahes teie poolt esitatud kaebusele või kui leiate, et teie andmete töötlemine ei ole kooskõlas andmekaitseseadusega, võite esitada kaebuse oma andmekaitse järelevalveasutusele. Sooviksime siiski kasutada võimalust teie probleemidega ise tegeleda ning seega võtke meiega julgelt ühendust mis tahes kaebuse korral.

back-to-top