Resideo Susietų Namų Galutinio Vartotojo Licencinė Sutartis Ir Pareiškimas Dėl Privatumo Apsaugos

Paskutinį kartą atnaujinta 2020 m. Birželio 1 d.

Sveiki! Šis dokumentas yra Resideo Susietų namų galutinio vartotojo licencinė sutartis ir Pareiškimas dėl privatumo apsaugos.

Pagrindiniai aspektai:

Galutinio vartotojo licencinė sutartis apima:

 • Programinės įrangos licenciją, kuri reguliuoja programinės įrangos naudojimą
 • Paslaugų sąlygas
 • Griežtus apribojimus dėl mūsų finansinės ir kitos atsakomybės, susijusios su nuostoliais, kuriuos galėtumėte patirti , naudodamiesi sistema ir paslaugomis

Pareiškimas dėl privatumo apsaugos apibrėžia, be kita ko:

 • Informaciją, kurią renkame:
  • Informacija, kurią pateikiate užpildydami savo paskyros registraciją; pvz., vardas, pavardė, elektroninis paštas, pašto adresas ir pašto kodas
  • Informacija apie tai, kaip naudojate sistemą ir (arba) paslaugas; pvz., kaip ir kada naudojate sistemas arba paslaugas, kaip dažnai naudojate ir kt.
  • Duomenys, susiję su sistemomis ir (arba) paslaugomis; pvz., vidaus/lauko temperatūros, planai, įvykių ir įspėjimų laikas, garso arba vaizdo siužetai/įrašai, nustatymai ir kt.
  • Kitų rūšių informacija, kaip toliau nurodyta Pareiškime dėl privatumo apsaugos
 • Kam naudojame šią informaciją:
  • Teikti paslaugą ir valdyti sistemą
  • Tobulinti savo produktus ir paslaugas
  • Pasiūlyti Jums produktų ir paslaugų, kurie, mūsų nuomone, Jus domintų; mes neperduodame Jūsų kontaktinės informacijos tretiesiems asmenims rinkodaros tikslais be aiškaus Jūsų sutikimo
  • Kitais būdais, kaip toliau nurodyta Pareiškime dėl privatumo apsaugos

SVARBI INFORMACIJA APIE SISTEMA

Tretieji asmenys paslaugų teikėjai, kurių paslaugomis naudojasi Resideo. Resideo naudojasi trečiaisiais asmenimis paslaugų teikėjais, kad įgalintų pasinaudoti tam tikrais Resideo Paslaugų aspektais, kaip antai, pavyzdžiui, debesijos paslaugomis, duomenų saugojimu, sinchronizavimu ir komunikacija per debesijos paslaugų teikėjus. Resideo nekontroliuoja šių trečiųjų asmenų teikiamų paslaugų, tačiau jų naudojimas gali turėti įtakos Resideo Paslaugų naudojimui ir patikimumui arba Resideo Paslaugų naudojimas ir patikimumas gali turėti įtakos tų paslaugų naudojimui. Prašome atkreipti dėmesį, kad (i) Resideo Paslaugų naudojimas ir prieinamumas priklauso nuo trečiųjų asmenų paslaugų teikėjų, (ii) tretieji asmenys paslaugų teikėjai negarantuoja visiško (100%) jų teikiamų paslaugų prieinamumo ir (iii) Resideo neatsako už žalą ir nuostolius, kylančius dėl trečiųjų asmenų paslaugų vykdymo.

Resideo Sistemos numatomas naudojimas. Sistema yra skirta prieigai prie nekritinės laiko atžvilgiu informacijos ir produktų kontrolės bei tokios informacijos ir produktų naudojimui. Nors Resideo siekia, kad Resideo Sistema būtų labai patikima ir prieinama, tačiau ji nebus prieinama visuomet (100% laiko). Sistemos veikimui, be kita ko, turi įtakos atsitiktinės pertrauktys ir triktys dėl įvairių priežasčių, kurios nepriklauso nuo Resideo, įskaitant, be kita ko, bevielio Wi-Fi tinklo pertrūkį, paslaugų teikėjo veikimo laiką, mobiliuosius pranešimus ir nešlius.

Sistema nenaudojama pranešti apie grėsmę gyvybei arba avarinius/pagalbos įvykius. Sistema nėra sertifikuota reaguoti į kritines situacijas. Be to, Sistemos negalima laikyti gelbėjimo priemone žmonėms, kuriems kilo pavojus namuose arba darbe, Sistema nėra pagalbos tarnybų pakaitalas. Apie visus grėsmę keliančius ir avarinius/pagalbos įvykius reikia pranešti atitinkamoms pagalbos tarnyboms. Dėl stebėsenos ir apsaugos arba priešgaisrinės signalizacijos paslaugų galite sudaryti atskirą sutartį su sertifikuota Centrine stotimi.

Pranešimų patikimumas. Sistema, įskaitant nuotolinę prieigą ir mobiliuosius pranešimus, nebus visiškai (100%) prieinama. Gali būti atvejų, kai pranešimo negaunate. Pranešimų veiksmingumas priklauso nuo pirmiau nurodytų trečiųjų asmenų produktų ir paslaugų ir Jūsų įrenginių funkcinių galimybių. Jūs atsakote už savo kompiuterio arba mobiliojo įrenginio funkcines galimybes.

SISTEMA NĖRA TREČIOJO ASMENS KONTROLIUOJAMA AVARINIŲ/PAGALBOS PRANEŠIMŲ SISTEMA – RESIDEO NEKONTROLIUOJA AVARINIŲ/PAGALBOS PRANEŠIMŲ IR NESIŲS PAGALBOS TARNYBŲ Į JŪSŲ NAMUS ARBA DARBO VIETĄ AVARINIO/KRITINIO ATSITIKIMO ATVEJU.

JŪS NETURĖTUMĖTE PASITIKĖTI SISTEMA, JEI KYLA GRĖSMĖ GYVYBEI ARBA ĮVYKSTA KRITINIS ATVEJIS. MOBILIEJI PRANEŠIMAI APIE JŪSŲ PRODUKTŲ BŪKLĘ IR SU JAIS SUSIJĘ ĮSPĖJIMAI TEIKIAMI TIK INFORMAVIMO TIKSLAIS – JIE NEPAKEIČIA TREČIOJO ASMENS KONTROLIUOJAMOS AVARINIŲ/PAGALBOS PRANEŠIMŲ SISTEMOS.

Jokios garantijos. Nėra jokios garantijos, kad Sistema tinkamai perspės tam tikroje situacijoje arba kad ji nebus suklaidinta ar apgauta prieš perduodama signalą bet kokiam subjektui ar asmeniui, atsakingam už stebėjimą ir reagavimą į pranešimus, kuriuos siunčia Jūsų įsibrovimo arba priešgaisrinės signalizacijos valdymo pultas arba panaši įranga, skirta perspėti apie galimą žalą ar pakenkimą žmonėms ar turtui (toliau – Centrinė stotis), jeigu Jūsų signalizacijos sistema sujungta su tokia stotimi, arba kad Sistema apsaugos nuo bet kokio žmonių sužalojimo ar turto praradimo dėl vagystės įsilaužiant, apiplėšimo, gaisro, didelio karščio, šalčio ar drėgmės arba kitų priežasčių. Be to, nėra jokios garantijos, kad Sistema arba Jūsų mobilusis įrenginys ar kompiuteris perduos arba gaus visus signalus, kuriuos siunčiate Jūs arba Jūsų rangovas, platintojas ar centrinė stotis dėl užsisakytų Sistemos paslaugų arba kuriuos Jums siunčia Jūsų rangovas, platintojas ar centrinė stotis dėl užsisakytų Sistemos paslaugų, įskaitant signalus dėl Jūsų signalizacijos sistemos įjungimo arba išjungimo. Jūs patvirtinate, kad apsaugos arba priešgaisrinės signalizacijos sistemos turėjimas negarantuoja, kad neįvyks vagystė įsilaužiant, apiplėšimas, gaisras arba kitas įvykis, ir tai nėra draudimo polisas. Jūs patvirtinate, kad Sistemos paslaugų prieinamumas priklauso nuo Jūsų kompiuterio, mobiliojo įrenginio, namų laidyno, Jūsų interneto paslaugų teikėjo, Jūsų palydovinio ryšio paslaugų teikėjo, kai teikiamos geolokacijos paslaugos, ir Jūsų mobiliojo įrenginio nešlio, taip pat patvirtinate, kad atsakote už visus su tokiu naudojimu susijusius mokesčius ir bet kokių su naudojimu susijusių sutarčių laikymąsi. Be to, Jūs patvirtinate, kad Resideo ir bet kokie tinklo paslaugų teikėjai negarantuoja jokio belaidžio perdavimo saugumo ir nebus atsakingi už nepakankamą su bet kurios paslaugos naudojimu susijusį saugumą. Jūs sutinkate neperparduoti jokių belaidžio ryšio paslaugų, kurios Jums teikiamos kaip Sistemos dalis. Resideo negarantuoja, kad Sistema bus suderinama su visais kompiuteriais arba rankiniais įrenginiais. Pirmiausia turėtumėte patikrinti namuose turimus įrenginius, ar jie suderinami su Sistema, prieš naudodami juos ne namuose.

Resideo neatsakys už jokius nuostolius arba žalą, kurios reikalaujama reiškiant pretenzijas dėl to, kad Sistema neperdavė jokios rūšies perspėjimo ar įspėjamojo pranešimo, ir šiuo Jūs patvirtinate, kad atleidžiate Resideo nuo bet kokios dėl to kylančios atsakomybės.

RESIDEO SUSIETŲ NAMŲ GALUTINIO VARTOTOJO LICENCINĖ SUTARTIS

Ši Resideo galutinio vartotojo licencinė sutartis (toliau – Sutartis) yra teisinis susitarimas tarp Jūsų ir Resideo Technologies, Inc. bei jos dukterinių bendrovių (toliau – Resideo) dėl Resideo Paslaugų naudojimo ir Resideo Programinės įrangos licencijos, kaip abi šios sąvokos apibrėžtos šioje Sutartyje. Kad būtų patogiau, produktų, programinės įrangos ir paslaugų derinį arba bet kokį jų derinį, kurį teikiame Jums, vadiname Sistema.

Sutikdami su šia Sutartimi arba įdiegdami ar naudodami Sistemą, Jūs sutinkate laikytis šios Sutarties terminų ir sąlygų. Jūs sutinkate, kad esate Sistemos galutinis vartotojas, ir pareiškiate, kad esate pilnametis ir turite teisę sudaryti šią Sutartį.

Ši Sutartis apima kelių skirtingų Resideo produktų ir paslaugų naudojimą; paaiškiname, kad tam tikrais atvejais tam tikros šios Sutarties nuostatos yra susijusios vien tik su konkrečiu produktu arba paslauga.

 1. LICENCIJA, APRIBOJIMAI.

  Ši Sutartis yra skirta naudoti Resideo susietus sprendimus, įskaitant Resideo programinę įrangą naudojimui bet kokiuose Resideo produktuose ir ryšių tinkluose, Resideo programinę įrangą, leidžiančią naudotis tinkline sąsaja ir pagrindinėmis funkcijomis bei suteikiančią prieigą prie Resideo paslaugų, Resideo mobiliesiems įrenginiams skirtų taikomųjų programų programinės įrangos ir bet kokių Resideo tinklų, susijusių su bet kuo, kas nurodyta pirmiau (toliau kartu – Resideo Paslaugos), ir suteikia naudojimo licenciją pirmiau nurodytiems programinės įrangos produktams, kuri apima kompiuterių ir taikomųjų programų programinę įrangą ir gali apimti susijusias laikmenas, spausdintą medžiagą ir internetinę ar elektroninę dokumentaciją, taip pat bet kokias minėtos programinės įrangos būsimas versijas, laidas, naujinius, pataisas, defektų ir klaidų taisymus (toliau – Resideo Programinė įranga).

  Sistema apima Resideo nuosavybės teise priklausančią programinę įrangą ir programinę įrangą, kuria Resideo naudojasi pagal licenciją, ir kurią saugo Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) ir tarptautiniai autorių teisių įstatymai ir sutartys, taip pat kiti intelektinės nuosavybės įstatymai ir sutartys. Sistema suteikiama Jums naudoti pagal licenciją, o ne parduodama. Pagal šios Sutarties sąlygas Resideo suteikia Jums ribotą, neišimtinę, neperleidžiamą licenciją (be teisės į sublicencijas, išskyrus šioje Sutartyje nurodytus atvejus) naudotis Sistema ir su ja susijusia Resideo Programine įranga tik asmeniniam naudojimui dėl Jūsų namų arba veiklos stebėjimo. Minėta licencija apima teisę įdiegti Resideo Programinę įrangą Jūsų personaliniame kompiuteryje ir (arba) mobiliajame įrenginyje ir naudoti Resideo Programinę įrangą ryšium su licenciniu Sistemos naudojimu. Resideo neleidžia naudoti Sistemos neužsiregistravus, atgaminti (dauginti) ir platinti Sistemą, šie veiksmai pažeidžia JAV ir tarptautinius autorių teisių įstatymus ir jiems taikomos civilinės ir baudžiamosios sankcijos. Jums ypač draudžiama daryti Sistemos kopijas arba jas platinti, išskyrus atvejus, kai tai daryti leidžia taikytina teisė. Visos bet kokio pobūdžio teisės į Sistemą ir visos kitos Resideo teisės, kurios nėra aiškiai suteiktos šioje Sutartyje, visiškai ir išimtinai priklauso Resideo (įskaitant programinės įrangos galutinį kodą ir pradinį kodą). Negalite nuomoti, kopijuoti, keisti ar versti Sistemos arba Sistemos pagrindu kurti išvestinius kūrinius (vedinius). Negalite keisti arba pašalinti jokių Sistemoje arba kartu su ja pateikiamų pranešimų arba ženklų apie Resideo priklausančias autorių ar nuosavybės teises. Sistema negali būti apgrąžos inžinerijos objektas, jos negalima dekompiliuoti arba išardyti, išskyrus kiek tai aiškiai leidžia daryti taikomos teisės privalomos nuostatos (įskaitant nacionalinius įstatymus, kurie įgyvendina Europos Sąjungos direktyvą 91/250/EEB dėl kompiuterių programų teisinės apsaugos), siekiant gauti tam tikros informacijos tokiuose įstatymuose nurodytiems ribotiems tikslams. Savo teisių pagal šiuos įstatymus įgyvendinti negalite, nebent pirma raštu esate paprašę Resideo pateikti informaciją, o Resideo atsisakė pateikti prašomą informaciją per 30 dienų nuo prašymo. Išskyrus šioje Sutartyje nurodytus atvejus, negalite suteikti prieigos prie Sistemos jokiam trečiajam asmeniui, taip pat nesate įgaliotas teikti informacijos apie Sistemos generuotus duomenis arba Sistemos bet kokio veikimo arba funkcijų įvertinimo rezultatus jokiam trečiajam asmeniui.

  Jeigu esate Centrinė stotis arba platintojas, turite teisę suteikti sublicencinę prieigą prie Sistemos tik galutiniams vartotojams, su sąlyga, kad kiekvienas galutinis vartojas sutinka laikytis šios Sutarties sąlygų ir Resideo sumokami visi taikomi mokesčiai.

  Sistemoje gali būti trečiųjų asmenų licenciarų medžiagos arba Sistema gali naudoti tokią medžiagą. Be Sutartyje nurodytų apribojimų, tokiai tretiesiems asmenims priklausančiai medžiagai gali būti taikomi papildomi apribojimai. Jūs sutinkate, kad bet kuris trečiasis asmuo tiekėjas turi teisę įvykdyti šią Sutartį šio trečiojo asmens programinės įrangos atžvilgiu.

  Sistemoje gali būti Atvirojo kodo programinė įranga, kuri Jums suteikiama pagal atvirojo kodo licencinės sutarties arba prie Atvirojo kodo programinės įrangos pridedamo pranešimo dėl autorių teisių sąlygas. Šioje Sutartyje vartojama sąvoka Atvirojo kodo programinė įranga reiškia bet kokią nemokamai suteikiamą programinę įrangą, programą, modulį, kodą, biblioteką, duomenų bazę, tvarkyklę ar panašų komponentą (arba jų dalį), nuosavybės teise priklausančią programinę įrangą, kurios naudojimui vartotojas turi prisiimti sutartinius įsipareigojimus trečiajam asmeniui arba licenciją, kurią patvirtino Open Source Initiative (Atvirojo kodo iniciatyva), Free Software Foundation (Laisvosios programinės įrangos fondas) arba panaši grupė.

  Jeigu kartu su Sistema užsisakėte GPS padėties nustatymo paslaugas, sutinkate naudotis padėties nustatymo paslaugomis tik pagal taikomą teisę ir kaip numatyta su Paslauga pateiktoje dokumentacijoje. Jūs sutinkate, kad Resideo neatsako už Jūsų naudojimąsi Paslauga ne pagal įstatymus arba jos įprastą paskirtį.

 2. SLAPTAŽODIS IR PRIEIGA.

  Jūs sutinkate: (a) pateikti teisingą, tikslią, galiojančią ir išsamią informaciją apie save, kaip prašoma registracijos formoje, ir (b) užtikrinti bei nedelsiant atnaujinti tokią informaciją. Prieigai prie Sistemos jūs turite sukurti vartotojo vardą ir slaptažodį. Jeigu Jums suteiktas laikinasis vartotojo vardas ir slaptažodis, turite pakeisti laikinuosius atpažinimo ženklus ir sukurti savo vartotojo vardą ir slaptažodį. Jūs esate atsakingas už savo slaptažodžio ir paskyros konfidencialumo užtikrinimą ir esate visiškai atsakingas už veiklą, vykdomą su Jūsų slaptažodžiu, Jūsų paskyroje ar bet kokioje subpaskyroje. Jūs sutinkate (a) nedelsiant pakeisti savo slaptažodį, jeigu įvyksta bet koks saugumo pažeidimas, (b) pranešti Jūsų Centrinei stočiai, jeigu patyrėte saugumo pažeidimą, ir (c) užtikrinti, kad atsijungiate nuo savo paskyros kiekvienos sesijos pabaigoje. Jūs sutinkate, kad Sutarties sąlygos bus privalomos ir reguliuos santykius tarp Resideo ir bet kokio trečiojo asmens, kuriam suteikiate prieigą prie savo paskyros arba leidžiate eksploatuoti subpaskyrą. Jūs taip pat sutinkate imtis bet kokių ir visų veiksmų, reikalingų užtikrinti šios Sutarties laikymąsi ir įvykdyti jos sąlygas, taip pat sutinkate atlyginti Resideo visus ir bet kokius nuostolius, žalą, sąnaudas ar išlaidas, patirtas trečiojo asmens vartotojo atžvilgiu. Resideo negali būti ir nebus atsakinga už jokius nuostolius ar žalą, kylančius dėl to, kad nesilaikote šios Dalies reikalavimų.

  Jeigu Jūsų įranga neveikia, tai gali trukdyti Sistemos tinklo operacijoms. Kompetentingos valdžios institucijos gali reikalauti, kad Resideo turėtų galimybę nedelsiant pasinaudoti prieiga prie Jūsų įrangos avarinio/kritinio atsitikimo atveju remiantis taikoma teise, taisyklėmis, reglamentais ar teismo įsakymu. Jūs sutinkate suteikti atitinkamą prieigą, kai reikia, kritinio/avarinio atsitikimo atveju Centrinei stočiai, su kuria esate susietas, platintojui arba Resideo tinklo atstovams.

  Jūs patvirtinate ir sutinkate, kad turite galimybę prijunti papildomus asmenis prie savo paskyros ir jie turės visišką arba dalinę prieigą prie Sistemos, įskaitant, bet neapsiribojant, galimybę patikrinti ir keisti Jūsų kasdienį planą ir termostatą ir (arba) saugumo ar namų automatizuoto valdymo nustatymus ir programavimą. Jūs taip pat patvirtinate ir sutinkate, kad Resideo nėra Jums atsakinga dėl tokių asmenų atliekamų veiksmų. Be to, Jūs patvirtinate ir sutinkate, kad turite galimybę įtraukti savo rangovo arba platintojo informaciją į savo paskyros informaciją ir atitinkamas asmuo gali gauti Sistemos siunčiamus įspėjimus dėl Jūsų namų (pvz., jeigu temperatūra Jūsų name nukrenta žemiau 0°C arba, be kita ko, jeigu pažeidžiamas saugumas ar apsauga) kartu su tam tikra Kontaktine informacija (kaip ši sąvoka apibrėžta šioje Sutartyje), kad galėtų nustatyti įspėjimo šaltinį. Jūsų rangovas arba platintojas gali su Jumis susisiekti, gavęs tokius įspėjimus. Jūs patvirtinate ir sutinkate, kad Resideo neatsako dėl jokių Jūsų rangovo arba platintojo veiksmų arba neveikimo.

  Jūs patvirtinate ir sutinkate, kad Resideo ir jos susijusiems asmenims, paslaugų teikėjams, tiekėjams ir platintojams leidžiama bet kuriuo metu ir be išankstinio pranešimo nuotoliniu būdu įkelti į Sistemą programinės įrangos ir programinės aparatinės įrangos naujinius, patobulinimus, pakeitimus, modifikacijas, papildomas funkcijas arba klaidų taisymus. Šia Sutartimi sutinkate su tuo, kas nurodyta pirmiau, ir atleidžiate Resideo ir jos susijusius asmenis, paslaugų teikėjus, tiekėjus ir platintojus nuo bet kokios su tokiais veiksmais susijusios atsakomybės, kiek tai leidžia įstatymai.

 3. SUTARTIES TERMINAS IR NUTRAUKIMAS; SISTEMOS KEITIMAI; MOKESČIAI.

  Ši Sutartis įsigalioja nuo dienos, kai pirmą kartą pasinaudojate Sistema, ir galioja tol, kol toliau naudojatės Sistema ir Paslaugomis, ir kitais būdais atliekate bet kokius būtinus mokėjimus už Sistemos paslaugas. Resideo gali nutraukti šią Sutartį bet kuriuo metu, jeigu nesilaikote bet kurių Sutarties sąlygų, įskaitant, jei nedelsiant neatliekate būtinų mokėjimų už Sistemos paslaugas ir toks nutraukimas, jei taikoma, įsigalios nedelsiant. Jeigu esate sudarę sutartį su platintoju dėl tam tikrų Paslaugų, Jūsų teisė naudotis Paslaugomis priklauso nuo to, ar Jūsų platintojas arba Centrinė stotis sumokėjo visus mokesčius, kurie yra mokėtini Resideo už Paslaugas, o Resideo gali sustabdyti arba nutraukti Jūsų prieigą prie Paslaugų, jeigu platintojas nesumoka už Paslaugas, kurias teikia Resideo, arba Jūs nesumokate Centrinei stočiai, su kuria esate susietas, bet kokių mokėtinų sumų. Resideo teisėtai leidžiama reikšti prieštaravimus, kylančius dėl Resideo santykių su Jūsų platintoju arba Centrine stotimi, su kuria esate susietas, taip pat dėl santykių su Jumis, todėl Jūsų mokėjimas Centrinę stotį kontroliuojančiai bendrovei negarantuoja Jūsų teisės į Sistemos Paslaugas. Jums gali reikėti mokėti papildomai tretiesiems asmenims tiekėjams ryšium su tuo, kad naudojatės Sistemos Paslaugomis, nepriklausomu rankiniu įrenginiu arba internetu duomenų perdavimui, vaizdo įrašo/siužeto arba nejudančio vaizdo perdavimui, atlikti naudojimosi internetu, SMS pranešimo, trumpoji kodo arba kitus perdavimo mokėjimus, rinkliavas ar mokesčius. Jeigu Resideo nustoja teikti Jums Paslaugas dėl to, kad Jūs, Jūsų platintojas arba Centrinė stotis, su kuria esate susietas, nesumoka už Paslaugas, Resideo nebus Jums atsakinga už jokias sumas, kurias Jūs iš anksto sumokėjote savo platintojui arba Centrinei stočiai, ir privalote kreiptis į juos dėl tokių sumų grąžinimo. Atsižvelgiant į Paslaugas, dėl kurių sudarėte sutartį arba kurias užsakėte, iš anksto įspėdama Resideo taip pat gali sustabdyti arba nutraukti vartoto paskyrą dėl vartotojo neaktyvumo. Priklausomai nuo Paslaugų, dėl kurių sudarėte sutartį arba kurias užsakėte, Jūs galite nutraukti šią Sutartį raštu pranešdami apie tai Resideo. Nutraukus šią Sutartį, pagal ją suteikta licencija baigsis, o Jūs privalote nedelsiant nustoti naudotis Sistema. Resideo pasilieka teisę iš anksto įspėdama bet kuriuo metu visam laikui nutraukti Paslaugas. Resideo pasilieka teisę bet kuriuo metu ir atitinkamu laiku nustatyti mokestį už Sistemos naudojimą ir pranešusi arba nepranešusi keisti arba laikinai atjungti Sistemą (arba bet kurią jos dalį), su sąlyga, kad tai neturi nereikalingos įtakos Jūsų naudojimuisi Resideo Programine ranga ir Paslaugomis. Jūs sutinkate, kad Resideo nebus atsakinga Jums arba bet kuriam trečiajam asmeniui už bet kokią Sistemos modifikaciją, veikimo sustabdymą arba pertraukimą. Jūs suprantate ir sutinkate, kad Jums išsikėlus turėsite panaikinti savo paskyrą ir nebegalėsite prisijungti prie Resideo Sistemos savo ankstesniu adresu. Jeigu esate sudarę sutartį su Centrine stotimi, Jūs privalote ją informuoti, jeigu išsikeliate, kad nutrauktumėte savo paskyrą.

 4. PAREIŠKIMAI DĖL ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO PAGAL GARANTIJĄ IR ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAI.

  SISTEMA SUTEIKIAMA JUMS TOKIA, KOKIA YRA IR, JEIGU NENURODYTA ŠIOJE DALYJE KITAIP, NETAIKOMOS, KIEK LEIDŽIA TAIKYTINI TEISĖS AKTAI, JOKIOS AIŠKIAI IŠREIKŠTOS ARBA NUMANOMOS BET KOKIO POBŪDŽIO SĄLYGOS (KURIOS NĖRA NUMATYTOS ŠIOJE SUTARTYJE, TAČIAU KITU BŪDU ĮTRAUKTOS PAGAL ĮSTATYMĄ ARBA KITAIP), PAREIŠKIMAI IR BET KOKIOS GARANTIJOS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, BET KOKIĄ NUMANOMĄ GARANTIJĄ AR SĄLYGĄ DĖL PAŽEIDIMO NEBUVIMO, TINKAMUMO PREKYBAI, TINKAMUMO KONKREČIAI PASKIRČIAI, PAKANKAMOS KOKYBĖS, NESIKIŠIMO ARBA GARANTIJĄ AR SĄLYGĄ, KYLANČIĄ IŠ ĮPRASTOS VERSLO PRAKTIKOS, ĮSTATYMŲ ARBA PREKYBOS PRAKTIKOS, IR RESIDEO, JOS TEIKĖJAI IR JOS LICENCIARAI AIŠKIAI JŲ ATSISAKO. Kadangi kai kurios valstybės ar jurisdikcijos neleidžia apriboti tam tikrų garantijų ir pareiškimų, pirmiau minimi apribojimai Jums gali būti taikomi nepilnai arba dalinai. kaip vartotojas Jūs galite turėti papildomų teisių, kurios skiriasi skirtingose jurisdikcijose ir kurios nėra nurodytos šioje Sutartyje.

  RESIDEO NĖRA ATSAKINGA IR ATSISAKO BET KOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ BET KOKIUS JŪSŲ PATIRTUS NUOSTOLIUS AR ŽALĄ, KURIŲ NEGALIMA NUMATYTI. Nuostolius ar žalą galima numatyti (ir todėl jie nekompensuojami), jeigu tai yra akivaizdi Resideo pažeidimo pasekmė arba jeigu Jūs ir Resideo numatėte tokius nuostolius ar žalą šios Sutarties sudarymo metu. Nei Resideo, nei jos tretieji asmenys paslaugų teikėjai nėra atsakingi už Jūsų pasirinktą apsaugos arba priešgaisrinės signalizacijos sistemą, įrengtą Jūsų patalpose, arba tos sistemos prijungimą prie arba jos valdymą iš Centrinės stoties.

  Resideo pateikia Jums Sistemą naudojimui tik pagal šią Sutartį. Jūs sutinkate nenaudoti Sistemos jokiu kitu komerciniu, verslo ar perpardavimo tikslu, išskyrus atvejus, kai tokus naudojimo būdus leidžia ši Sutartis. Jūs taip pat sutinkate, kad Resideo nelaikoma atsakinga ir neatsako už nuostolius ar žalą, patirtus ryšium su (i) turinio, informacijos arba medžiagos, teikiamos arba prieinamos per Sistemą, tikslumu, išsamumu, teisėtumu, patikimumu, veikimu arba prieinamumu, (ii) bet kokios informacijos arba medžiagos ištrynimu, neišsaugojimu, atsitiktiniu atskleidimu, praradimu, nepateikimu arba nesavalaikiu pateikimu, arba (iii) Jūsų namų apsaugos sistemų pažeidimais, išskyrus atvejus, kai tokie nuostoliai ar žala kyla dėl numatomo šios Sutarties pažeidimo iš Resideo pusės. Resideo jokiu atveju nelaikoma atsakinga ir neatsako už informaciją ar įvykius, kurių ji nekontroliuoja, įskaitant su Sistema susietų pranešimų lentų arba kitų forumų turinį.

  IŠSKYRUS, KAI ŠIOJE SUTARTYJE NURODYTA KITAIP, RESIDEO, JOS SUSIJĘ ASMENYS, PAREIGŪNAI, VADOVAI, DARBUOTOJAI, AGENTAI, TIEKĖJAI IR LICENCIARAI NELAIKOMI ATSAKINGAIS IR NEATSAKO JUMS UŽ JOKĮ PELNO AR PAJAMŲ PRARADIMĄ, VERSLO PRARADIMĄ, VEIKLOS PERTRAUKIMĄ, VERSLO GALIMYBĖS PRARADIMĄ, PRARASTUS AR SUGADINTUS DUOMENIS, KAPITALO PRARADIMĄ ARBA SUNKINANČIUS, NETIESIOGINIUS, SĄLYGOTUS, ATSITIKTINIUS AR BAUDINIUS NUOSTOLIUS, KAD IR KAIP JIE BŪTŲ KILĘ, ĮSKAITANT KYLANČIUS PAGAL SUTARTĮ, IŠ NESUTARTINIŲ SANTYKIŲ (DELIKTINĖ ATSAKOMYBĖ) (ĮSKAITANT NEATSARGUMĄ) ARBA KYLANČIUS DĖL JŪSŲ NAUDOJIMOSI ARBA NEGALĖJIMO NAUDOTIS SISTEMA, NET JEIGU RESIDEO, JOS SUSIJUSIEMS ASMENIMS, PAREIGŪNAMS,VADOVAMS, DARBUOTOJAMS, AGENTAMS, TIEKĖJAMS AR LICENCIARAMS BUVO PRANEŠTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĘ. Šis atsakomybės apribojimas ir tam tikrų rūšių nuostolių atskyrimas Jums gali būti taikomi nepilnai arba dalinai, atsižvelgiant į Jūsų jurisdikcijos įstatymus.

  Jokia šios Sutarties nuostata jokiu būdu nepanaikina ar neapriboja (i) Resideo, jos susijusių asmenų, pareigūnų, vadovų, darbuotojų, agentų, tiekėjų ir licencijos išdavėjų kolektyvinės atsakomybės Jums už žmonių sužalojimą ar mirtį dėl šių asmenų neatsargumo, (ii) Resideo atsakomybės Jums už apgaulę ar apgaulingą klaidinimą arba (iii) jokios Resideo atsakomybės, kurios negalima panaikinti pagal taikmą teisę, tarp jų ir Jūsų jurisdikcijoje taikomus vartotojų apsaugos teisės aktus.

  Jokiomis aplinkybėmis Resideo nebus laikoma atsakinga už jokią žalą, padaromą atsisiunčiant bet kokią informaciją ar medžiagą per Sistemą arba naudojantis prieiga prie tokios informacijos ar medžiagos, jokį veikimo vėlavimą ar neveikimą, atsirandantį tiesiogiai ar netiesiogiai dėl įvykių, kurių Resideo negali kontroliuoti, įskaitant stichines nelaimes, priežastis ar pagrindus, kurių neįmanoma kontroliuoti, įskaitant, be kita ko, interneto veiklos sutrikimus (gedimus), kompiuterio įrangos gedimus, telekomunikacijų įrangos gedimus, kitos įrangos gedimus, elektros tiekimo sutrikimus (gedimus), streikus, su darbo santykiais susijusius ginčus, riaušes, sukilimus, pilietinius neramumus, darbuotojų arba medžiagų trūkumus, gaisrus, potvynius, audras, sprogimus, stichines nelaimes, karą, vyriausybės veiksmus, vietos ar užsienio teismų ar tribunolų įsakymus, trečiųjų asmenų įsipareigojimų nevykdymą arba šilumos, šviesos ar oro kondicionavimo praradimą ar svyravimus.

  TUO ATVEJU, JEIGU JŪS (1) NAUDOJATE NE RESIDEO TAIKOMĄJĄ PROGRAMĄ SAVO RESIDEO PRODUKTUI KONTROLIUOTI, (2) PRIJUNGIATE NE RESIDEO PRIETAISĄ PRIE SAVO SISTEMOS, (3) NAUDOJATE TREČIOJO ASMENS PROGRAMŲ SĄSAJA (API) ARBA (4) TAMPATE TREČIOJO ASMENS SUSIETŲ NAMŲ ARBA VERSLO EKOSISTEMOS DALIMI, JŪS PATVIRTINATE IR SUTINKATE, KAD JOKIU ATVEJU RESIDEO NEBUS ATSAKINGA UŽ TOKIOS TAIKOMOSIOS PROGRAMOS, ĮRENGINIO, API ARBA EKOSISTEMOS TIKSLUMĄ, FUNKCIONALUMĄ, PATIKIMUMĄ, PRIEINAMUMĄ, SUDERINAMUMĄ, TEISĖTUMĄ AR NAUDINGUMĄ, TAIP PAT RESIDEO NEBUS ATSAKINGA UŽ JOKIUS NUOSTOLIUS, KURIE GALI ATSIRASTI DĖL TOKIO NAUDOJIMO. JŪS NAUDOJATE TREČIOJO ASMENS TAIKOMĄJĄ PROGRAMĄ, ĮRENGINĮ, API ARBA EKOSISTEMĄ TIK SAVO RIZIKA IR LĖŠOMIS.

  Prašome atkreipti dėmesį, kad Resideo prievolė teikti Paslaugas yra įmanomomis priemonėmis grindžiama prievolė, o ne prievolė pasiekti konkretų rezultatą. Resideo visomis įmanomomis priemonėmis stengsis suteikti Paslaugas.

 5. KITOS NUOSTATOS.

  Jeigu Resideo bet kuriuo metu neįgyvendina bet kurių šios Sutarties nuostatų, tai nereiškia tolesnio šios Sutarties nuostatų atsisakymo, o toks neįgyvendinimas nepažeidžia Resideo teisės atlikti bet kokius veiksmus ateityje, kad įgyvendintų bet kurias šios Sutarties nuostatas.

  Pagal šią Sutartį pateikiamai programinei įrangai ir techninei informacijai taikomi JAV eksporto kontrolės įstatymai ir gali būti taikomos kitose valstybėse galiojančios eksporto arba importo taisyklės. Jūs sutinkate griežtai laikytis visų tokių įstatymų ir taisyklių, taip pat tik Jūs būsite atsakingas už bet kokių importo, eksporto, reeksporto leidimų ir licencijų, reikalingų tokiai programinei įrangai ir techninei informacijai įsigijimą ir dokumentų, patvirtinančių tokių įstatymų ir taisyklių laikymąsi, turėjimą.

  Šiai Sutarčiai taikomi Anglijos ir Velso įstatymai ir ji yra aiškinama pagal Anglijos ir Velso įstatymus. Jūs ir Resideo sutinkate paklusti neišimtinei Anglijos teismų jurisdikcijai. Resideo patvirtina, kad tuo atveju jeigu Jūs nesate įsikūręs Jungtinėje Karalystėje, Jūs galite turėti teisę pradėti procesinius veiksmus Jūsų šalies jurisdikcijoje.

  Suprantama ir susitariama, kad, nepažeidžiant jokių kitų šios Sutarties nuostatų, Jums pažeidus bet kurią šios Sutarties nuostatą Resideo gali būti padaryta nepataisoma žala, kurios atlyginimas pinigais nebūtų pakankamas, ir kad tokiu atveju Resideo turės teisę laiku imtis teisinių priemonių, įpareigojančių nepažeisti jos teisių, kad apsaugotų Resideo teises pagal šią Sutartį, be visų kitų teisių gynimo priemonių, kurių ji gali imtis pagal įstatymą.

  Ši Sutartis ir Resideo pardavimo sąlygos, pateikiamos kartu su bet kokia įranga, kurią Jūs įsigyjate tiesiogiai iš Resideo, sudaro visą susitarimą tarp Jūsų ir Resideo, ir visiškai pakeičia bet kokius ir visus žodinius bei rašytinius susitarimus, anksčiau buvusius tarp Jūsų ir Resideo dėl šios Sutarties dalyko. Jūsų abonentinė sutartis arba Centrinės stoties vykdomo stebėjimo sutartis (jei tinkama) su platintoju arba Centrine stotimi yra atskira sutartis. Jūsų santykius su tokiu platintoju arba Centrine stotimi reglamentuoja atitinkama atskira sutartis ir Resideo nėra Jums atsakinga pagal tokią sutartį. Jūsų pirkimo sutartis dėl Resideo arba ne Resideo įrangos, kuri sąveikauja su Resideo Programine įranga ir Paslaugomis, įsigijimo yra atskira sutartis su įrangos pardavėju. Jūsų santykius su tokiu pardavėju reglamentuoja atitinkama atskira sutartis ir Resideo nėra Jums atsakinga pagal tokią sutartį.

  Jūs negalite perduoti arba perleisti šios Sutarties arba jokių šioje Sutartyje numatytų teisių, interesų ar prievolių be išankstinio rašytinio Resideo sutikimo. Resideo gali perleisti visą šią Sutartį arba jos dalį savo nuožiūra. Ši Sutartis bus privaloma jos šalims ir kiekvienam jų esamam ir būsimam pareigūnui, vadovui, darbuotojui, patronuojančiai bendrovei, dukterinei bendrovei, agentui, teisių perėmėjui, paskirtam asmeniui, rangovui, licenciatuis, susijusiam asmeniui, šeimos nariui ir svečiui bei įgaliotiems naudotojams.

  Kiekviena šios Sutarties nuostata, dalis ir pastraipa veikia atskirai ir bus taikoma kuo platesne apimtimi, kiek leidžia įstatymai, ir bus aiškinama ir taikoma siauresne apimtimi, kai reikia, kad galiotų. Jokios šios Sutarties nuostatos negaliojimas arba neįgyvendinamumas neturės įtakos jokiai kitai šios Sutarties nuostatai, o visos kitos Sutarties nuostatos visiškai galios be pakeitimo ar modifikacijos.

 6. APPLE ĮRENGINIŲ NAUDOJIMO SĄLYGOS; TREČIASIS ASMUO NAUDOS GAVĖJAS

  Ši Sutarties dalis Jums taikoma tik tuo atveju, jeigu Jūs naudojate Sistemą Apple įrenginyje (pvz., iPhone, iPad, iPod Touch) (toliau bet kuris toks įrenginys – Apple įrenginys); ši dalis Jums netaikoma, jeigu nenaudojate Sistemos Apple įrenginyje. Šalys pripažįsta, kad ši Galutinio vartotojo licencinė sutartis (GVLS) sudaroma tik tarp Resideo ir Jūsų, o ne su Apple, ir Apple neatsako už Sistemą ir jos turinį. Už bet kokia pagalbą, kurią Resideo gali siūlyti ryšium su Sistema, atsako tik Resideo, ir šalys pripažįsta, kad Apple neprivalo teikti jokių aptarnavimo ir pagalbos paslaugų ryšium su Sistema. Šalys patvirtina, kad Apple neprivalo pateikti jokios garantijos dėl Sistemos. Apple neturės jokios kitos garantijos prievolės dėl Sistemos, kiek leidžiama pagal taikytiną teisę. Šalys pripažįsta, kad Apple neturi būti pateikiamos pretenzijos dėl produktų. Apple neturi būti teikiamos jokios bet kurio galutinio vartotojo arba bet kurio trečiojo asmens pretenzijos, susijusios su Sistema arba galutinio vartotojo Sistemos valdymu ir (arba) naudojimu, įskaitant, be kita ko: (i) pretenzijas dėl atsakomybės už produktą, (ii) bet kokią pretenziją, kad Sistema neatitinka bet kokių taikomų teisinių ar reguliacinių reikalavimų, ir (iii) pretenzijų, kylančių pagal vartotojų apsaugos arba panašius teisės aktus. Šalys pripažįsta, kad bet kokios trečiojo asmens pretenzijos, kad Sistema arba Jūsų Sistemos valdymas ar naudojimas pažeidžia atitinkamo trečiojo asmens intelektinės nuosavybės teises, atveju, Apple nebus atsakinga už pretenzijos dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo tyrimą, jos gynimą, sprendimą ir sureguliavimą. Skundai arba pretenzijos dėl Sistemos turi būti teikiami Resideo šiuo adresu: ResideoPrivacy@resideo.com. Šalys pripažįsta ir sutinka, kad Apple ir Apple dukterinės bendrovės yra tretieji asmenys naudos gavėjai pagal šią GVLS ir kad Jums sutikus su šios GVLS sąlygomis Apple turės teisę (ir bus laikoma sutikusi su teise) įgyvendinti šią GVLS Jūsų atžvilgiu kaip trečiasis asmuo naudos gavėjas pagal šią GVLS.

 7. RESIDEO CONNECTED HOME PRIVATUMO PAREIŠKIMAS
  Paskutinį kartą atnaujintas 2020 m. Birželio 1 d.

  Apie mus

  Mes, Resideo bendrovė, gerbiame jūsų privatumą ir asmeninės informacijos apsauga mums yra svarbiausias dalykas. Šiame Privatumo pareiškime aprašyta, kaip bendrovė Resideo Technologies, Inc. ir su ja susijusios bendrovės (Resideo arba mes) renka, naudoja ir atskleidžia jūsų asmeninę informaciją, susijusią su Resideo Connected Home produktais ir paslaugomis, apimančiais šiuos produktus:Honeywell Home (anksčiau teiktas į rinką kaip Lyric) produktai, EvoHome produktai, Total Connect saugos produktai ir Videofied saugos produktai (visi kartu vadinami Resideo Connected Home produktais).

  Asmeninė informacija yra informacija arba informacijos rinkinys, kuriuo remiantis pagrįstai būtų galima jus identifikuoti. Resideo bendrovė, kuri yra asmeninės informacijos valdytojas, turi šią jūsų informaciją, susijusią su:

  • Honeywell Home namų produktų asortimentu (įtraukiant produktus, kurie anksčiau buvo teikti į rinką kaip Lyric produktai) ir EvoHome produktų asortimentu, kurie priklauso bendrovei Resideo Technologies, Inc.;
  • Total Connect saugos produktų asortimentu, kuris priklauso bendrovei Securité Communications SAS; ir
  • Videofied saugos produktų asortimentu, kuris priklauso bendrovei RSI Video Technologies SAS.

  Jūsų asmeninė informacija, surinkta ir susijusi su kitomis Resideo interneto svetainėmis, programomis, produktais ir paslaugomis, gali būti apsaugota ir kitais privatumo pareiškimais. Svarbu, kad interpretuotumėte šį Privatumo pareiškimą kartu su bet kokiais kitais privatumo pareiškimais, kuriuos galime pateikti jums tam tikrais atvejais, kai renkame ar tvarkome jūsų asmeninę informaciją, kad žinotumėte, kaip ir kodėl mes naudojame jūsų informaciją.

  Jūsų naudojimasis Resideo Connected Homes produktais ir bet kokia informacija, kurią pateikiate juos įsigydami, visada patenka į šio Privatumo pareiškimo taikymo sritį ir į taikomų Resideo paslaugų teikimo sąlygų ir (arba) galutinio naudotojo licencijos sutarties (kai tinkama) taikymo sritį.

  Mūsų Resideo Connected Homes produktai apima techninę įrangą, programinę įrangą, susijusias interneto svetaines, mobiliąsias / planšetinio / asmeninio kompiuterio programas ir palaikomąsias paslaugas.

  SVARBI INFORMACIJA EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS (EEE) GYVENTOJAMS: EEE gyventojai gali pareikšti prieštaravimą tam tikrų rūšių apdorojimo veiklai, susijusiai su jūsų asmenine informacija, kuri nurodyta šiame Privatumo pareiškime, įskaitant atvejus, kai remiamės teisėtu interesu tvarkyti jūsų asmeninę informaciją arba kai tvarkome jūsų asmeninę informaciją tiesioginės rinkodaros tikslais. Kai kuriais atvejais galime parodyti, kad turime privalomų teisėtų priežasčių, kad ir toliau apdorotume jūsų asmeninę informaciją, tokiu atveju mes neprivalome atsižvelgti į jūsų prieštaravimą.

  Norėdami gauti informacijos apie asmeninės informacijos, kurią mes tvarkome, rūšis, susijusias su jūsų:

  • Honeywell Home (anksčiau teikta į rinką kaip Lyric), EvoHome, Total Connect Security ir Videofied Security išmaniąja kamera ir namų saugos produktais (Connected Home namų saugos produktais), paspauskite toliau esančią A skiltį;
  • Honeywell Home (anksčiau teikta į rinką kaip Lyric) ir (arba) EvoHome išmaniaisiais termostatais (Connected Home termostatų produktais), paspauskite toliau esančią B skiltį;
  • Honeywell Home (anksčiau teikta į rinką kaip Lyric) vandens nuotėkio jutikliais (Connected vandens nuotėkio jutiklių produktais), paspauskite toliau esančią C skiltį.

  Norėdami gauti bendrosios informacijos apie mūsų duomenų apdorojimo praktiką, taikomą visiems Resideo Connected namų produktams, spustelėkite toliau pateiktame sąraše esančias nuorodas, kad galėtumėte pereiti į jus dominančią skiltį:

  1. A. Connected Home saugos produktai
   1. 1.Kaip renkame jūsų informaciją
   2. 2.Kaip naudojame jūsų informaciją
   3. 3.Teisinis pagrindas, kuriuo remdamiesi tvarkome jūsų informaciją
  2. B. Connected Home termostatų produktai
   1. 1.Kaip renkame jūsų informaciją
   2. 2.Kaip naudojame jūsų informaciją
   3. 3.Teisinis pagrindas, kuriuo remdamiesi tvarkome jūsų informaciją
  3. C. Connected Home vandens nuotėkio jutiklių produktai
   1. 1. Kaip renkame jūsų informaciją
   2. 2. Kaip naudojame jūsų informaciją
   3. 3. Teisinis pagrindas, kuriuo remdamiesi tvarkome jūsų informaciją
   4. 4. Jūsų informacijos anonimizavimas
   5. 5. Su kuo dalijamės jūsų informacija
   6. 6. Kur saugome jūsų informaciją
   7. 7. Kiek ilgai laikome jūsų informaciją
   8. 8. Rinkodara
   9. 9. Trečiųjų šalių interneto svetainės ir paslaugos
   10. 10. Vaikai
   11. 11. Jūsų informacijos apsauga
   12. 12. Slapukai
   13. 13. Jūsų teisės
   14. 14. Šio Privatumo pareiškimo pakeitimai
   15. 15. Susisiekite su mumis

   A. Connected Home saugos produktai

   Produktai: Total Connect saugumo produktai, kuriuos sudaro Domonial ir Le Sucre produktų asortimentai, Videofied Security saugos produktai, Honeywell Home (anksčiau teikta į rinką kaip Lyric), išmaniosios kameros ir Home Security saugos produktai (įskaitant savaime įsidiegiančius saugos produktus) ir EvoHome saugos produktus, bendrai ir atskirai vadinamus Connected Home saugos produktais.

   1. a) Kaip renkame informaciją
    1. Informacija, surinkta tiesiogiai iš jūsų

     Mes surinksime šią informaciją tiesiogiai iš jūsų:

     • Tapatybės duomenys, tokie kaip jūsų vardas, kontaktinė informacija, pareigos, bendrovės / organizacijos pavadinimas, el. pašto adresas, telefono ir fakso numeriai ir adresas (gatvė, miestas, vietovė, pašto kodas ir (arba) valstybė).
     • Registravimosi duomenys, tokie kaip jūsų pateikta informacija, kai registruojate naudotojo paskyrą norėdami naudoti Connected Home saugos produktą, įskaitant prisijungimo vardą ir slaptažodžius.
     • Rinkodaros ir ryšių duomenys, įskaitant jūsų rinkodaros nuostatas ir mūsų leidinių prenumeratą.
     • Finansinė informacija, įskaitant kredito kortelės ar sąskaitos informaciją, jei jūs perkate bet kokias paslaugas tiesiogiai iš mūsų.
     • Sandorio duomenys, įskaitant užklausas apie mūsų produktus ir paslaugas bei jų užsakymus ir išsamią informaciją apie jums atliktus ir iš jūsų gautus mokėjimus.
     • Eksporto kontrolės informacija, tokia kaip tautybė ir gyvenamoji šalis, leidžianti mums nustatyti jūsų tinkamumą gauti informaciją apie tam tikras technologijas pagal eksporto kontrolės taisykles.
     • Jūsų atsiliepimai, įskaitant informaciją, kurią mums pateikiate kiekvieną kartą, kai atsiunčiate mums atsiliepimą arba susisiekiate su mumis dėl kokios nors priežasties, užpildote apklausą, dalyvaujate konkurse ar pranešate apie problemą.

     Kai turime rinkti asmeninę informaciją pagal įstatymus arba pagal sutarties, kurią sudarėme su jumis, sąlygas, ir jūs nepateikiate tos informacijos mums prašant, galbūt negalėsime suteikti jums reikalingos paslaugos arba užbaigti sandorio.

    2. Informacija, kurią renkame apie jus

     Galime surinkti tam tikrą informaciją apie jus, remdamiesi Connected Home saugos produkto naudojimu, įskaitant:

     • Naudojimo duomenys, įskaitant informaciją apie tai, kaip naudojate Connected Home saugos produktą, perduotų baitų skaičių, paspaudžiamas nuorodas, prieinamą medžiagą, įvykių laiką namuose, planavimą, įskaitant įjungimo / išjungimo tvarkaraščius, naudojimo ir įspėjimų žurnalus, veiklos namuose ar versle vaizdo įrašus ar garso įrašus bei sistemoje saugomas nuotraukas ir kitus veiksmus, atliktus su Connected Home saugos produktu.
     • Techniniai duomenys, pavyzdžiui, jūsų interneto protokolo (IP) adresas, jūsų naršyklės tipas ir galimybės bei kalba, jūsų operacinė sistema, namų sistemos konfigūracija, saugos nustatymai.

     Honeywell Home (anksčiau Lyric) išmaniųjų kamerų ir namų saugos produktų (įskaitant savaime įsidiegiančius saugos produktus) atžvilgiu:

     • Geografinės vietos duomenys. Gavus jūsų aiškų sutikimą, Honeywell Home (anksčiau Lyric) išmaniosios kameros ir namų saugos produktai (įskaitant savaime įsidiegiančius saugos produktus) gali rinkti tikslią informaciją realiuoju laiku apie jūsų mobiliojo telefono vietą, kad galėtumėte kontroliuoti savo namų ir išvykų būklę. Jūsų mobiliojo prietaiso geografinė padėtis gali būti atskleista mūsų paslaugų teikėjams, kurie gali tvarkyti šią informaciją, teikdami paslaugas mūsų vardu. Jeigu esate sutikę su savo mobiliojo prietaiso tikslios vietos duomenų rinkimu, galite bet kada pakoreguoti arba atšaukti šį sutikimą, tvarkydami savo vietos nustatymo paslaugų nuostatas per savo mobiliojo prietaiso nustatymus.

     Norėdami gauti informacijos apie slapukus, kuriuos naudojame savo Connected Home saugos produktams, ir kaip juos atmesti arba išjungti, žr. toliau esančią skiltį Slapukai.

    3. Neskelbtini duomenys

     Jums naudojant tam tikrus Connected Home saugos produktus (įskaitant savaime įsidiegiančius saugos produktus), taip pat galime rinkti neskelbtinų duomenų informaciją (asmens duomenis, kurie ypač saugomi pagal duomenų apsaugos įstatymus) apie jus, kaip leidžiama arba reikalaujama pagal įstatymą. Pavyzdžiui, galime rinkti biometrinius duomenis, norėdami suteikti veido atpažinimo funkciją. Jūsų neskelbtiną asmeninę informaciją surinksime tik gavę jūsų aiškų sutikimą. Jei gausime sutikimą rinkti ir tvarkyti jūsų slaptą informaciją, bet kuriuo metu galite atšaukti savo sutikimą.

   2. b) Kaip naudojame jūsų informaciją

    Naudojame jūsų asmeninę informaciją siekdami:

    • Suteikti jums Connected Home saugos produktą. Galime naudoti jūsų asmeninę informaciją, siekdami suteikti jums paslaugas arba atlikti sandorius, kurių pageidavote, įskaitant informacijos apie Resideo produktus ar paslaugas suteikimą, sąskaitų išrašymą ir užsakymo įvykdymą, įsigytų produktų registravimą, garantinių pretenzijų tvarkymą, palaikomųjų paslaugų suteikimą klientui ir palengvinimą jums naudotis Connected Home saugos produktu.
    • Pagerinti savo verslą, produktus ir paslaugas. Galime naudoti jūsų asmeninę informaciją siekdami atlikti verslo analizes ar kitais tikslais, siekdami geriau plėtoti ir pagerinti savo verslo, produktų ir paslaugų kokybę (įskaitant naujus produktus ir paslaugas), pavyzdžiui, pritaikyti Connected Home saugos produktą pagal jūsų specialius poreikius.
    • Plėtoti rinkodarą. Laikydamiesi taikomų teisės aktų, galime panaudoti jūsų asmeninę informaciją siekdami jus informuoti apie produktus ar paslaugas, kurie galėtų jus dominti, ir kitaip pranešti jums apie pasiūlymus, įvykius ir naujienas, apžvalgas, specialius pasiūlymus ir kitas temas. Jūs galite bet kuriuo metu ir nemokamai atsisakyti rinkodaros pranešimų, siunčiamų el. paštu, spustelėdami nuorodą atsisakyti prenumeratos bet kurioje iš mūsų el. paštu gautoje rinkodaros medžiagoje arba susisiekę su mumis naudodamiesi kontaktiniais duomenimis, pateiktais šiame Privatumo pareiškime. Atsižvelgiant į jūsų gyvenamąją šalį, galite turėti galimybę ir atsisakyti kitų tipų rinkodaros pranešimų; norėdami gauti daugiau informacijos susisiekite su mumis naudodamiesi kontaktine informacija, pateikta šiame Privatumo pareiškime.
    • Atlikti tyrimus ir analizuoti klientus. Galime naudoti jūsų asmeninę informaciją norėdami atlikti tyrimus ir analizę, kurie padėtų mums analizuoti jūsų pirkimo pasirinkimus, nustatyti produktus ir paslaugas, kurie geriausiai atitinka jūsų poreikius, ir įvertinti jums teikiamos mūsų reklamos efektyvumą.
    • Administruoti ir apsaugoti savo verslą. Galime naudoti jūsų asmeninę informaciją, norėdami administruoti ir apsaugoti mūsų verslą ir produktus, įskaitant problemų sprendimą, sistemos valdymą, palaikymą, duomenų perdavimą ir prieglobą.
    • Vykdyti teisėtumo priežiūrą. Galime naudoti jūsų asmeninę informaciją, kurią renkame, siekdami nustatyti, užkirsti kelią ir reaguoti į sukčiavimą, pasikėsinimą į intelektinę nuosavybę, mūsų Paslaugų teikimo sąlygų ir (arba) Galutinio naudotojo licencinės sutarties pažeidimus ar kitokį neteisėtą Connected Home saugos produkto naudojimą.

    Naudosime jūsų debetinės ir (arba) kreditinės kortelės duomenis tik siekdami palengvinti paslaugų, susijusių su jūsų Connected Home saugos produktu, įsigijimą.

     

    Siekdami jums kokybiškai ir nuosekliai teikti paslaugas, galime derinti šiame Privatumo pareiškime aprašytą informaciją su kita mūsų apie jus turima informacija, susijusia su jūsų kitų Resideo interneto svetainių, programų, produktų ir (arba) paslaugų naudojimu, norėdami jums kokybiškai ir nuosekliai teikti paslaugas, kai bendraujate su Resideo, ir pagerinti bei pritaikyti pagal individualius poreikius mūsų interneto svetaines, programas, produktus ir paslaugas.

   3. c ) Teisinis pagrindas, kuriuo remdamiesi tvarkome jūsų informaciją

    Kai to reikalauja įstatymai, visuomet užtikriname, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teisėtai. Daugeliu atvejų jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas bus toks:

    • tai būtina paslaugų, kurias mes jums teikiame, kokybei užtikrinti;
    • būtina laikytis mūsų teisinių ir sutartinių įsipareigojimų;
    • gavome jūsų sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis vienu ar keliais iš nurodytų tikslų. Jeigu prašome sutikimo tvarkyti jūsų asmeninę informaciją, bet kuriuo metu galite atšaukti savo sutikimą, susisiekdami su mumis, pasinaudodami šio Privatumo pareiškimo pabaigoje pateikta informacija;
    • duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant patenkinti mūsų teisėtus interesus, pavyzdžiui, plėtoti ir tobulinti mūsų produktus ir paslaugas mūsų klientų naudai;
    • jis yra būtinas norint įtvirtinti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

   B. Connected Home termostatų produktai

   Produktai: Honeywell Home termostatai (anksčiau teikti į rinką kaip Lyric termostatai) ir EvoHome Comfort produktai, bendrai ir atskirai vadinami Connected Home termostatų produktu (-ais).

   1. a) Kaip renkame jūsų informacijos
    1. Informacija, surinkta tiesiogiai iš jūsų

     Surinksime šią informaciją tiesiogiai iš jūsų:

     • Tapatybės duomenys, tokie kaip jūsų vardas, kontaktinė informacija, pareigos, bendrovės / organizacijos pavadinimas, el. pašto adresas, telefono ir fakso numeriai ir adresas (gatvė, miestas, vietovė, pašto kodas ir (arba) valstybė).
     • Registravimosi duomenys, tokie kaip jūsų pateikta informacija, kai registruojate naudotojo paskyrą norėdami naudoti Connected Home termostato produktą, įskaitant prisijungimo vardą ir slaptažodžius.
     • Rinkodaros ir ryšių duomenys, įskaitant jūsų rinkodaros nuostatas ir mūsų leidinių prenumeratą.
     • Finansinė informacija, įskaitant kredito kortelės ar sąskaitos informaciją, jei jūs perkate bet kokias paslaugas tiesiogiai iš mūsų.
     • Sandorio duomenys, įskaitant užklausas apie mūsų produktus ir paslaugas bei jų užsakymus ir išsamią informaciją apie jums atliktus ir iš jūsų gautus mokėjimus.
     • Eksporto kontrolės informacija, tokia kaip tautybė ir gyvenamoji šalis, leidžianti mums nustatyti jūsų tinkamumą gauti informaciją apie tam tikras technologijas pagal eksporto kontrolės taisykles.
     • Jūsų atsiliepimai, įskaitant informaciją, kurią mums pateikiate kiekvieną kartą, kai atsiunčiate mums atsiliepimą arba susisiekiate su mumis dėl kokios nors priežasties, užpildote apklausą, dalyvaujate konkurse ar pranešate apie problemą.

     Kai turime rinkti asmeninę informaciją pagal įstatymus arba pagal sutarties, kurią sudarėme su jumis, sąlygas, ir jūs nepateikiate tos informacijos mums prašant, galbūt negalėsime suteikti jums reikalingos paslaugos arba užbaigti sandorio.

    2. Informacija, kurią renkame apie jus

     Galime surinkti tam tikrą informaciją apie jus, remdamiesi Connected Home termostato produkto naudojimu, įskaitant:

     • Naudojimo duomenys, įskaitant informaciją apie tai, kaip naudojate Connected Home termostato produktą, perduotų baitų skaičių, paspaustas nuorodas, prieinamą medžiagą, datą ir laiką, kai prisijungiate prie Connected Home termostato produkto ir kitus veiksmus, susijusius su Connected Home termostato produktu, įskaitant faktinę vidaus ir lauko temperatūrą ir informaciją apie drėgmę, GPS / geolokacijos informaciją (žr. toliau), termostato naudojimo duomenis, tokius kaip šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo (ŠVOK) relės būklę, darbo laiką, nustatymus, įvykių laiką namuose, ŠVOK diagnostikos ir naudojimo žurnalus iš ŠVOK sistemos ir ŠVOK sistemos įspėjimus bei jūsų termostato bei trečiųjų šalių įrenginių sąveiką ir jūsų naudojimąsi sistema.
     • Techniniai duomenys, pavyzdžiui, jūsų interneto protokolo (IP) adresas, jūsų naršyklės tipas ir galimybės bei kalba, jūsų operacinė sistema, namų sistemos konfigūracija, saugos nustatymai.
     • Geografinės vietos duomenys. Gavus aiškų jūsų sutikimą, Connected Home termostato produktas gali rinkti tikslią informaciją realiuoju laiku apie jūsų mobiliojo telefono vietą, kad galėtumėte kontroliuoti namų ir išvykų būklę. Jūsų mobiliojo prietaiso geografinė padėtis gali būti atskleista mūsų paslaugų teikėjams, kurie gali tvarkyti šią informaciją, teikdami paslaugas mūsų vardu. Jeigu esate sutikę su jūsų mobiliojo prietaiso tikslios vietos duomenų rinkimu, galite bet kada pakoreguoti arba atšaukti šį sutikimą, tvarkydami savo vietos nustatymo paslaugų nuostatas per savo mobiliojo prietaiso nustatymus.

     Norėdami gauti informacijos apie slapukus, kuriuos naudojame savo Connected Home termostato produktams, ir kaip juos atmesti arba išjungti, žr. toliau esančią skiltį slapukai.

   2. b) Kaip naudojame jūsų informaciją

    Naudojame jūsų asmeninę informaciją siekdami:

    • Suteikti jums Connected Home termostato produktą. Galime naudoti jūsų asmeninę informaciją, siekdami suteikti jums paslaugas arba atlikti sandorius, kurių pageidavote, įskaitant informacijos apie Resideo produktus ar paslaugas suteikimą, sąskaitų išrašymą ir užsakymo įvykdymą, įsigytų produktų registravimą, garantinių pretenzijų tvarkymą, palaikomųjų paslaugų suteikimą klientui ir palengvinimą jums naudotis Connected Home termostato produktu.
    • Pagerinti savo verslą, produktus ir paslaugas. Galime naudoti jūsų asmeninę informaciją siekdami atlikti verslo analizes ar kitais tikslais, siekdami geriau plėtoti ir pagerinti savo verslo, produktų ir paslaugų kokybę (įskaitant naujus produktus ir paslaugas), pavyzdžiui, pritaikyti Connected Home termostato produktą pagal jūsų specialius poreikius.
    • Plėtoti rinkodarą. Laikydamiesi taikomų teisės aktų, galime panaudoti jūsų asmeninę informaciją siekdami jus informuoti apie produktus ar paslaugas, kurie galėtų jus dominti, ir kitaip pranešti jums apie pasiūlymus, įvykius ir naujienas, apžvalgas, specialius pasiūlymus ir kitas temas. Jūs galite bet kuriuo metu ir nemokamai atsisakyti rinkodaros pranešimų, siunčiamų el. paštu, spustelėdami nuorodą atsisakyti prenumeratos bet kurioje iš mūsų el. paštu gautoje rinkodaros medžiagoje arba susisiekdami su mumis kontaktiniais duomenimis, pateiktais šiame Privatumo pareiškime. Atsižvelgiant į jūsų gyvenamąją šalį, galite turėti galimybę ir atsisakyti kitų tipų rinkodaros pranešimų; norėdami gauti daugiau informacijos susisiekite su mumis naudodamiesi kontaktine informacija, pateikta šiame Privatumo pareiškime.
    • Atlikti tyrimus ir analizuoti klientus. Galime naudoti jūsų asmeninę informaciją norėdami atlikti tyrimus ir analizę, kurie padėtų mums analizuoti jūsų pirkimo pasirinkimus, nustatyti produktus ir paslaugas, kurie geriausiai atitinka jūsų reikalavimus, ir įvertinti jums teikiamos mūsų reklamos efektyvumą.
    • Administruoti ir apsaugoti savo verslą. Galime naudoti jūsų asmeninę informaciją, norėdami administruoti ir apsaugoti mūsų verslą ir produktus, įskaitant problemų sprendimą, sistemos valdymą, palaikymą, duomenų perdavimą ir prieglobą.
    • Vykdyti teisėtumo priežiūrą. Galime naudoti jūsų asmeninę informaciją, kurią renkame, siekdami nustatyti, užkirsti kelią ir reaguoti į sukčiavimą, pasikėsinimą į intelektinę nuosavybę, mūsų Paslaugų teikimo sąlygų ir (arba) Galutinio naudotojo licencinės sutarties pažeidimus ar kitokį neteisėtą Connected Home termostato produkto naudojimą.

    Naudosime jūsų debetinės ir (arba) kreditinės kortelės duomenis tik siekdami palengvinti paslaugų, susijusių su jūsų Connected Home termostato produktu, įsigijimą.

    Siekdami jums kokybiškai ir nuosekliai teikti paslaugas, galime derinti šiame Privatumo pareiškime aprašytą informaciją su kita mūsų apie jus turima informacija, susijusia su jūsų kitų Resideo interneto svetainių, programų, produktų ir (arba) paslaugų naudojimu, norėdami jums kokybiškai ir nuosekliai teikti paslaugas, kai bendraujate su Resideo, ir pagerinti bei pritaikyti pagal individualius poreikius mūsų interneto svetaines, programas, produktus ir paslaugas.

   3. c) Teisinis pagrindas, kuriuo remdamiesi tvarkome jūsų informaciją

    Kai to reikalauja įstatymai, visuomet užtikriname, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teisėtai. Daugeliu atvejų jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas bus toks:

    • tai būtina paslaugų, kurias mes jums teikiame, kokybei užtikrinti;
    • būtina laikytis mūsų teisinių ir sutartinių įsipareigojimų;
    • gavome jūsų sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis vienu ar keliais iš nurodytų tikslų. Jeigu prašome sutikimo tvarkyti jūsų asmeninę informaciją, bet kuriuo metu galite atšaukti savo sutikimą, susisiekdami su mumis, pasinaudodami šio Privatumo pareiškimo pabaigoje pateikta informacija;
    • duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant patenkinti mūsų teisėtus interesus, pavyzdžiui, plėtoti ir tobulinti mūsų produktus ir paslaugas mūsų klientų naudai;
    • jis yra būtinas norint įtvirtinti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

   C. Connected Home vandens nuotėkio jutiklių produktai

   Produktai: Honeywell Home (anksčiau teikti į rinką kaip Lyric) Connected vandens nuotėkio jutiklis, vadinamas Connected Home vandens nuotėkio jutiklio produktu (-ais).

   1. a) Kaip renkame jūsų informaciją
    1. i. Informacija, surinkta tiesiogiai iš jūsų

     Surinksime šią informaciją tiesiogiai iš jūsų:

     • Tapatybės duomenys, tokie kaip jūsų vardas, kontaktinė informacija, pareigos, bendrovės / organizacijos pavadinimas, el. pašto adresas, telefono ir fakso numeriai ir fizinis adresas (gatvė, miestas, vietovė, pašto kodas ir (arba) valstybė).
     • Registravimosi duomenys, tokie kaip jūsų pateikta informacija, kai registruojate naudotojo paskyrą norėdami naudoti Connected Home vandens nuotėkio jutiklio produktus, įskaitant prisijungimo vardą ir slaptažodžius.
     • Rinkodaros ir ryšių duomenys, įskaitant jūsų rinkodaros nuostatas ir mūsų leidinių prenumeratą.
     • Finansinė informacija, įskaitant kredito kortelės ar sąskaitos informaciją, jei jūs perkate bet kokias paslaugas tiesiogiai iš mūsų.
     • Sandorio duomenys, įskaitant užklausas apie mūsų produktus ir paslaugas bei jų užsakymus ir išsamią informaciją apie jums atliktus ir iš jūsų gautus mokėjimus.
     • Eksporto kontrolės informacija, tokia kaip tautybė ir gyvenamoji šalis, leidžianti mums nustatyti jūsų tinkamumą gauti informaciją apie tam tikras technologijas pagal eksporto kontrolės taisykles.
     • Jūsų atsiliepimai, įskaitant informaciją, kurią mums pateikiate kiekvieną kartą, kai atsiunčiate mums atsiliepimą arba susisiekiate su mumis dėl kokios nors priežasties, užpildote apklausą, dalyvaujate konkurse ar pranešate apie problemą.

     Kai turime rinkti asmeninę informaciją pagal įstatymus arba pagal sutarties, kurią sudarėme su jumis, sąlygas, ir jūs nepateikiate tos informacijos mums prašant, galbūt negalėsime suteikti jums reikalingos paslaugos arba užbaigti sandorį.

    2. ii. Informacija, kurią renkame apie jus

     Galime surinkti tam tikrą informaciją apie jus, remdamiesi Connected Home vandens nuotėkio jutiklio produkto naudojimu, įskaitant:

     • Naudojimo duomenys, įskaitant informaciją apie tai, kaip naudojate Connected Home vandens nuotėkio jutiklio produktą, perduotų baitų skaičių, paspaustas nuorodas, prieinamą medžiagą, datą ir laiką, kai prisijungiate prie Connected Home vandens nuotėkio jutiklio produkto ir kitus veiksmus, susijusius su Connected Home vandens nuotėkio jutiklio produktu, įskaitant faktinę vidaus temperatūrą ir informaciją apie drėgmę, vandens nuotėkio jutiklio naudojimo duomenis, tokius kaip nustatymai, įvykių laikas namuose, diagnostikos ir naudojimo žurnalus iš vandens nuotėkio jutiklio sistemos ir įspėjimus iš vandens nuotėkio jutiklio sistemos ir jūsų vandens nuotėkio jutiklio sistemos bei trečiųjų šalių įrenginių sąveiką ir jūsų naudojimąsi sistema.
     • Techniniai duomenys, pavyzdžiui, jūsų interneto protokolo (IP) adresas, jūsų naršyklės tipas ir galimybės bei kalba, jūsų operacinė sistema, namų sistemos konfigūracija, saugos nustatymai.

     Norėdami gauti informacijos apie slapukus, kuriuos naudojame mūsų Connected Home vandens nuotėkio jutiklio produktams, ir kaip juos atmesti arba išjungti, žr. toliau esančią skiltį Slapukai.

   2. b) Kaip naudojame jūsų informaciją

    Naudojame jūsų asmeninę informaciją siekdami:

    • Suteikti jums Connected Home vandens nuotėkio jutiklio produktą. Galime naudoti jūsų asmeninę informaciją, siekdami suteikti jums paslaugas arba atlikti sandorius, kurių pageidavote, įskaitant informacijos apie Resideo produktus ar paslaugas suteikimą, sąskaitų išrašymą ir užsakymo įvykdymą, įsigytų produktų registravimą, garantinių pretenzijų tvarkymą, palaikomųjų vandens nuotėkio jutiklio produktu.
    • Pagerinti savo verslą, produktus ir paslaugas. Galime naudoti jūsų asmeninę informaciją siekdami atlikti verslo analizes ar kitais tikslais, siekdami geriau plėtoti ir pagerinti savo verslo, produktų ir paslaugų kokybę (įskaitant naujus produktus ir paslaugas), pavyzdžiui, pritaikyti Connected Home vandens nuotėkio jutiklio produktą pagal jūsų specialius poreikius.
    • Plėtoti rinkodarą. Laikydamiesi taikomų teisės aktų, galime panaudoti jūsų asmeninę informaciją siekdami informuoti jus apie produktus ar paslaugas, kurie galėtų jus dominti, ir kitaip pranešti jums apie pasiūlymus, įvykius ir naujienas, apžvalgas, specialius pasiūlymus ir kitas temas. Jūs galite bet kuriuo metu ir nemokamai atsisakyti rinkodaros pranešimų, siunčiamų el. paštu, spustelėdami nuorodą atsisakyti prenumeratos bet kurioje iš mūsų el. paštu gautoje rinkodaros medžiagoje arba susisiekdami su mumis kontaktiniais duomenimis, pateiktais šiame Privatumo pareiškime. Atsižvelgiant į jūsų gyvenamąją šalį, galite turėti galimybę ir atsisakyti kitų tipų rinkodaros pranešimų; norėdami gauti daugiau informacijos susisiekite su mumis naudodamiesi kontaktine informacija, pateikta šiame Privatumo pareiškime.
    • Atlikti tyrimus ir analizuoti klientus. Galime naudoti jūsų asmeninę informaciją norėdami atlikti tyrimus ir analizę, kurie padėtų mums analizuoti jūsų pirkimo pasirinkimus, nustatyti produktus ir paslaugas, kurie geriausiai atitinka jūsų reikalavimus, ir įvertinti jums teikiamos mūsų reklamos efektyvumą.
    • Administruoti ir apsaugoti savo verslą. Galime naudoti jūsų asmeninę informaciją, norėdami administruoti ir apsaugoti mūsų verslą ir produktus, įskaitant problemų sprendimą, sistemos valdymą, palaikymą, duomenų perdavimą ir prieglobą.
    • Vykdyti teisėtumo priežiūrą: Galime naudoti jūsų asmeninę informaciją, kurią renkame, siekdami nustatyti, užkirsti kelią ir reaguoti į sukčiavimą, pasikėsinimą į intelektinę nuosavybę, mūsų Paslaugų teikimo sąlygų ir (arba) Galutinio naudotojo licencinės sutarties pažeidimus ar kitokį neteisėtą Connected Home vandens nuotėkio jutiklio produkto naudojimą.

    Naudosime jūsų debetinės ir (arba) kreditinės kortelės duomenis tik siekdami palengvinti paslaugų, susijusių su jūsų Connected Home vandens nuotėkio jutiklio produktu, įsigijimą.

   3. c) Teisinis pagrindas, kuriuo remdamiesi tvarkome jūsų informaciją

    Kai to reikalauja įstatymai, visuomet užtikriname, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teisėtai. Daugeliu atvejų jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas bus toks:

    • tai būtina paslaugų, kurias mes jums teikiame, kokybei užtikrinti;
    • būtina laikytis mūsų teisinių ir sutartinių įsipareigojimų;
    • gavome jūsų sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis vienu ar keliais iš nurodytų tikslų. Jeigu prašome sutikimo tvarkyti jūsų asmeninę informaciją, bet kuriuo metu galite atšaukti savo sutikimą, susisiekdami su mumis, pasinaudodami šio Privatumo pareiškimo pabaigoje pateikta informacija;
    • duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant patenkinti mūsų teisėtus interesus, pavyzdžiui, plėtoti ir tobulinti mūsų produktus ir paslaugas mūsų klientų naudai;
    • jis yra būtinas įtvirtinti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

    D. Jūsų informacijos anonimizavimas

    Galime anonimizuoti jūsų asmeninę informaciją, kad ji nebebūtų naudojama jus identifikuoti. Anonimizuota informacija nelaikoma asmenine informacija, todėl ji neįeina į šio Privatumo pareiškimo taikymo sritį. Galime rinkti, naudoti ir dalytis anonimine informacija bet kuriam tikslui.

    E. Su kuo dalijamės jūsų informacija

    Galime pasidalyti jūsų asmenine informacija su pasirinktomis trečiosiomis šalimis tiek, kiek tai būtina, kad jos galėtų mums teikti paslaugas, įskaitant:

    • mūsų susijusias įmones, tiekėjus, platintojus ir subrangovus, kaip reikalaujama, kad būtų įvykdyta bet kuri su jumis sudaryta sutartis,
    • reklamos specialistus ir rinkodaros paslaugų teikėjus, teikiančius paslaugas mums,
    • analizės paslaugų teikėjus, kurie padeda mums tobulinti ir optimizuoti mūsų produktus ir paslaugas,
    • viso ar dalies mūsų verslo turto būsimus pardavėjus ar pirkėjus (arba jų konsultantus) ir (arba)
    • teisėsaugos institucijas, teismus, reguliavimo institucijas, valdžios institucijas ar kitas trečiąsias šalis, jei manome, kad tai būtina siekiant laikytis teisinės ar reguliavimo pareigos arba kitaip apsaugoti mūsų teises ar bet kurios trečiosios šalies teises.

    Galime pasidalyti jūsų asmenine informacija su trečiosiomis šalimis, jeigu jūs paprašysite. Tokiu atveju mes negalime kontroliuoti ir neatsakome už jūsų informacijos surinkimą, saugojimą, atskleidimą ir naudojimąsi, kurį atliks trečioji šalis. Tokie trečiųjų šalių įsipareigojimai, susiję su jūsų asmenine informacija, reglamentuojami jų susitarimu su jumis. Jei nuspręsite valdyti savo Resideo Connected Home produktus su trečiosios šalies programine įranga ar kitais pasiūlymais, mes negalime kontroliuoti ar būti atsakingi už trečiosios šalies asmens duomenų rinkimą, saugojimą, atskleidimą ir naudojimą.

    F. Kur laikome jūsų informaciją

    Bendroji dalis

    Resideo yra pasaulinė kompanija, todėl jūsų asmeninė informacija gali būti renkama, perduodama ir prieinama Resideo, mūsų grupės įmonių, tiekėjų ir (arba) agentų, įsikūrusių šalyse, esančiose ne jūsų gyvenamoje šalyje, įskaitant bet kurią Europos ekonominės erdvės šalį (EEE), Jungtines Amerikos Valstijas ir Indiją. Atkreipkite dėmesį, kad kai kuriose iš šių šalių privatumo apsauga ir teisiniai reikalavimai, įskaitant valdžios institucijų teises gauti jūsų asmeninę informaciją, gali būti ne tokie patys kaip jūsų gyvenamosios vietos šalyje. Tačiau mes imsimės rimtų veiksmų, kad apsaugotume jūsų privatumą.

    Naudotojai, gyvenantys Europos ekonominėje erdvėje (EEE)

    Jūsų asmeninė informacija gali būti perduodama ar prieinama Resideo grupės įmonėms, agentams, platintojams, subrangovams ar tiekėjams šalyse už Europos Sąjungos ribų, būtent Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Indijoje. Pagal ES bendrosios duomenų apsaugos reglamento 46 straipsnio 2 dalį papildėme ES standartines sutarčių sąlygas, siekdami užtikrinti, kad duomenų perdavimas už EEE būtų tinkamai apsaugotas. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tinkamas apsaugos priemones, susisiekite su mumis, naudodamiesi informacija, pateikta šio Privatumo pareiškimo pabaigoje.

    Naudotojai, gyvenantys už EEE ribų

    Naudodamiesi mūsų Resideo Connected Home produktais arba susisiekę su mumis ir pateikdami mums savo informaciją, jūs sutinkate perduoti asmeninę informaciją už savo gyvenamosios vietos šalies ribų, kaip nurodyta pirmiau.

    G. Kiek ilgai laikome jūsų informaciją

    Jei šiame Privatumo pareiškime nenurodyta kitaip, mes išsaugosime jūsų informaciją laikotarpį, per kurį naudojate atitinkamą Resideo Connected Home produktą, arba bet kurį kitą laikotarpį (kuris gali būti ilgesnis ar trumpesnis laikotarpis), dėl kurio jūs aiškiai sutarėte išsaugoti savo informaciją, po kurio mes pašalinsime arba anonimizuosime jūsų asmeninę informaciją (nebent įstatymas reikalauja ilgesnio saugojimo laikotarpio). Jei nustosite naudoti Resideo Connected Home produktą, mes galime ir toliau naudoti jūsų tapatybės nenustatančius anoniminius ar apibendrintus duomenis analitiniams, moksliniams ir vystymo tikslams. Saugome jūsų asmeninę informaciją rinkodaros tikslais, kol atsisakysite tolesnio tiesioginio rinkodaros pranešimų gavimo pagal galiojančius įstatymus.

    H. Rinkodara

    Vadovaudamiesi galiojančiais teisės aktais galime naudoti jūsų asmeninę informaciją, kad informuotume jus apie produktus ar paslaugas, kurios jums gali būti įdomios, ir kitais būdais su jumis susisiekti dėl pasiūlymų, įvykių ir naujienų, apklausų, specialiųjų pasiūlymų ir susijusių temų. Jūs galite bet kuriuo metu nemokamai atsisakyti rinkodaros pranešimų, išsiųstų el. paštu, naudodami nuorodą atsisakyti prenumeratos bet kokiose el. pašto rinkodaros medžiagose, kurias gaunate iš mūsų, arba susisiekę su mumis, naudodamiesi kontaktine informacija, kuri pateikta šiame Pareiškime dėl privatumo apsaugos. Atsižvelgiant į jūsų gyvenamąją šalį, taip pat galite atsisakyti kitų rūšių rinkodaros pranešimų; prašome susisiekti su mumis naudodamiesi Privatumo pareiškime pateikta kontaktine informacija, kad gautumėte daugiau informacijos.

    I. Trečiųjų šalių interneto svetainės ir paslaugos

    Mūsų Resideo Connected Home produktai gali turėti nuorodų į trečiųjų šalių interneto svetaines, produktus ir paslaugas. Neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimo už šias interneto svetaines ar jų politiką. Šių trečiųjų šalių surinkta informacija, kurioje gali būti tokių dalykų kaip jūsų kontaktiniai duomenys, reglamentuojama jų privatumo politika. Raginame jus sužinoti apie šių trečiųjų šalių privatumo politiką.

    Jei kurį nors iš mūsų Resideo Connected Home produktų jums platina trečioji šalis, pavyzdžiui, platintojas, rangovas ar mažmenininkas, jūsų asmeninės informacijos rinkimą ir naudojimą reglamentuoja šių trečiųjų šalių privatumo politika. Jūs pripažįstate, kad Resideo nekontroliuoja trečiųjų šalių jūsų asmeninės informacijos rinkimo ir naudojimo. Galime suteikti jūsų asmeninę informaciją šioms trečiosioms šalims pagal mūsų paslaugų sutarties su trečiąja šalimi sąlygas. Raginame jus sužinoti apie šių trečiųjų šalių privatumo politiką.

    J. Vaikai

    Resideo sąmoningai netvarko jokios asmeninės informacijos apie vaikus, susijusius su Resideo Connected Home produktais. Kas yra vaikai, priklauso nuo teisės aktų jurisdikcijos šalyje, kurioje gyvenate.

    K. Jūsų informacijos apsauga

    Resideo yra įsipareigojusi apsaugoti jūsų asmeninę informaciją. Naudojame įvairias saugumo technologijas ir procedūras, kad apsaugotume jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo. Tačiau jokia informacinė sistema negali būti visiškai saugi, todėl negalime garantuoti visiško jūsų asmeninės informacijos saugumo. Be to, neprisiimame atsakomybės už informacijos saugumą, kurią perduosite Resideo Connected Home produktams per mūsų nekontroliuojamus tinklus, įskaitant internetą ir belaidžius tinklus.

    Jūsų asmens duomenų saugumas ir apsauga taip pat priklauso nuo jūsų. Jei davėme jums (arba jūs patys pasirinkote) naudotojo ID ir slaptažodį, kad galėtumėte pasiekti Resideo Connected Home produktus, esate atsakingi už tai, kad šie prisijungimo duomenys būtų konfidencialūs, ir neatskleisti jų kitiems.

    L. Slapukai

    Kas yra slapukas?

    Slapukai yra tekstiniai failai, kuriuose yra nedidelis informacijos kiekis, įkeltas į jūsų standųjį diską arba naršyklės atmintį. Slapukuose yra informacijos, kuri perkeliama į jūsų kompiuterio ar kito įrenginio standųjį diską.

    Naudojamų slapukų kategorijos

    Naudojamų slapukų tipai skirstomi į keturias kategorijas: griežtai būtini, našumo pagerinimo, funkcionalumo ir profilio bei reklamos.

    1. Griežtai būtini slapukai

     Šie slapukai yra būtini Resideo Connected Home produktams veikti, ypač informacijai ieškoti ir užsakymams pateikti. Be šių slapukų, paslaugos, kurių prašėte, negalėtų būti suteiktos. Jie apima, pavyzdžiui, slapukus, leidžiančius prisijungti prie saugių Resideo Connected Home produktų sričių arba pirkinių krepšelio slapukų, kurie įsimena produktus, kuriuos norite pirkti, kai pridedate produktus į savo pirkinių krepšelį ar pereinate į apmokėjimą.

    2. Našumo pagerinimo slapukai

     Šie slapukai renka informaciją apie tai, kaip naudojate mūsų Resideo Connected Home produktus, pavyzdžiui, į kuriuos puslapius dažniausiai einate ir ar gaunate klaidų pranešimų iš tam tikrų puslapių. Tai padeda mums pagerinti mūsų Resideo Connected Home produktų darbą, pavyzdžiui, užtikrinant, kad naudotojai lengvai suranda tai, ko jie ieško.

    3. Funkcionalumo ir profilio slapukai

     Šie slapukai skirti jums atpažinti, kai naudojate Resideo Connected Home produktus. Tai leidžia mums suasmeninti jums skirtą turinį, pasveikinti jus vardu ir prisiminti jūsų pageidavimus (pavyzdžiui, jūsų kalbos ir regiono pasirinkimus).

    4. Reklamos slapukai

     Šie slapukai įrašo, kaip jūs sąveikaujate su Resideo Connected Homeproduktais, ir gali būti naudojami siekiant pateikti tokią reklamą, kuri labiau tinkama jums ir jūsų interesams. Jie taip pat gali būti naudojami norint apriboti reklamos rodymo laiką ir padėti įvertinti reklamos kampanijos efektyvumą. Be šių slapukų, internetinė reklama, kurią matote, nebus tokia tinkama jums ir jūsų interesams.

    5. Trečiųjų šalių slapukai

     Dirbame su trečiųjų šalių tiekėjais, kurie taip pat gali įdiegti slapukus mūsų Resideo Connected Home produktams. Tokie tiekėjai – tai, pavyzdžiui, Google Analytics, Adobe Analytics, YouTube ir Adobe Flashplayer, kuriuos galime pasitelkti vaizdo įrašų turiniui demonstruoti. Šie trečiųjų šalių tiekėjai yra atsakingi už slapukus, kuriuos jie įdiegė mūsų Resideo Connected Home produktams. Jei norite gauti papildomos informacijos, apsilankykite atitinkamos trečiosios šalies interneto svetainėje.

    Slapuko nustatymų parinkimas

    Daugeliu atvejų mums reikės jūsų sutikimo, kad galėtumėte naudoti slapukus. Išimtis yra tada, kai slapukas yra būtinas, kad galėtume suteikti jūsų prašomą paslaugą. Jūsų bus paprašyta sutikti su mūsų slapukų naudojimu, kaip aprašyta šiame Privatumo pareiškime, ir jūs pamatysite slapuko reklaminę juostą, kai pirmą kartą naudosite atitinkamą Resideo Connected Home produktą.

    Savo sutikimą galite atšaukti bet kuriuo metu, pakeisdami naršyklės nustatymus, kad atsisakytumėte ar išjungtumėte slapukus. Jei tai padarysite, atkreipkite dėmesį, kad galite prarasti dalį Resideo Connected Home produktų funkcijų. Norėdami gauti daugiau informacijos apie slapukus ir kaip juos išjungti, apsilankykite: www.aboutcookies.org arba www.allaboutcookies.org.

   M. Jūsų teisės

   Galite turėti tam tikrų teisių, susijusių su asmenine informacija apie jus, kuri yra surinkta per Resideo Connected Home produktus, ir šios teisės gali skirtis priklausomai nuo jūsų gyvenamosios vietos. Jei esate EEE gyventojas, jums gali būti taikomos toliau nurodytos teisės. Kitiems naudotojams taikomos priklausys nuo jų gyvenamosios vietos šalies įstatymų. Mes palengvinsime naudojimąsi jums taikomomis teisėmis teisės pagal galiojančius įstatymus. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises, susisiekite su mumis, naudodamiesi kontaktine informacija šio Privatumo pareiškimo pabaigoje.

   Siekiant, kad galėtumėte pasinaudoti savo teisėmis, galbūt turėsime paprašyti jūsų konkrečios informacijos, kad patvirtintumėte savo tapatybę. Tai yra saugumo priemonė, skirta užtikrinti, kad asmeninė informacija nebūtų atskleista jokiam asmeniui, kuris neturi teisės jos gauti. Atsakysime į visus jūsų prašymus pasinaudoti savo teisėmis per įstatymų nustatytus terminus. Mes galime imti mokestį, kad įvykdykite jūsų prašymą, jei tai leidžiama pagal įstatymus.

   Kad padėtume suprasti jūsų teises, toliau jas apibendrinome ir pateikėme gaires, susijusias su skirtingomis aplinkybėmis, kurioms jos gali būti taikomos. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises arba norėtumėte pasinaudoti bet kuria iš jų, susisiekite su mumis, naudodamiesi kontaktine informacija, pateikta šio Privatumo pareiškimo apsaugos pabaigoje.

   Išsamesnė informacija apie jūsų teises

   1. Teisė būti informuotam: tai reiškia, kad turite teisę gauti aiškią, skaidrią ir lengvai suprantamą informaciją apie tai, kaip mes naudojame jūsų asmeninę informaciją ir jūsų teises. Štai todėl mes teikiame jums informaciją šiame Privatumo pareiškime.
   2. Prieiga: galite turėti teisę susipažinti, peržiūrėti ir taisyti asmeninę informaciją, surinktą per Resideo Connected Home produktus, arba kai susisiekiate su mumis. Kai kuriais atvejais galite tai padaryti apsilankę puslapyje, kuriame pateikėte informaciją. Galite padėti mums išlaikyti jūsų informacijos tikslumą, pranešdami mums apie visus jūsų pašto adreso, telefono numerio ar el. pašto adreso pasikeitimus.
   3. Prieštaravimas: galite prieštarauti tam tikrų rūšių tvarkymo veiksmams, susijusiems su jūsų asmenine informacija, įskaitant tuos atvejus, kai mes remiamės teisėtu interesu tvarkyti jūsų asmeninę informaciją arba kai tvarkome jūsų asmeninę informaciją tiesioginės rinkodaros tikslais. Kai kuriais atvejais galime parodyti, kad turime privalomų teisėtų priežasčių, kad ir toliau tvarkytume jūsų asmeninę informaciją, tokiu atveju neprivalome atsižvelgti į jūsų prieštaravimą.
   4. Ištrynimas: jūs galite prašyti ištrinti savo asmeninę informaciją, pavyzdžiui, kai informacija nebėra reikalinga tikslams, kuriems ji buvo surinkta.
   5. Apribojimas: jūs galite prašyti, kad apribotume jūsų asmens duomenų tvarkymą, pavyzdžiui, jei jūs ginčijate informacijos tikslumą.
   6. Duomenų perkeliamumas: jūs galite gauti ir iš naujo panaudoti asmeninę informaciją savo paties tikslams. Tai žinoma kaip teisė į duomenų perkeliamumą, ir, kai taikoma, reikalauja iš mūsų perkelti, kopijuoti ar perduoti jūsų asmeninę informaciją iš mūsų sistemų jums ar (kai techniškai įmanoma) jūsų pasirinktai trečiajai šaliai, nepažeidžiant jos tinkamumo naudoti.
   7. Sutikimas: jei davėte savo sutikimą tvarkyti savo asmeninę informaciją, galite bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą kreipdamiesi į mus – pasinaudoję kontaktine informacija šio Privatumo pareiškimo pabaigoje arba, el. pašto atveju, naudodami nuorodą atsisakyti prenumeratos bet kuriame iš mūsų reklaminių el. laiškų. Tai neturės įtakos bet kurio informacijos tvarkymo teisėtumui iki šio atsisakymo.

   Jei turite klausimų apie savo teises arba norite pasinaudoti savo teisėmis, galite pateikti klausimų apie privatumą per šią nuorodą:

   https://contractorpro.secure.force.com/PrivacyInformationRequestForm/

   N. Privatumo pareiškimo pakeitimai

   Šios Privatumo pareiškimo sąlygos laikui bėgant gali keistis. Paskelbsime visus pakeitimus šiame puslapyje ir, jei pakeitimai bus svarbūs, imsimės papildomų veiksmų, kurių gali prireikti pagal įstatymą.

   O. Susisiekite su mumis

   Jei apie šį Privatumo pranešimą turite klausimų, susisiekite su mumis el. paštu ResideoPrivacy@Resideo.com arba įprastu vienu iš toliau nurodytų Resideo adresų:

   Dėl Honeywell Home gaminių ir EvoHome gaminių:
   Kam: Resideo – Duomenų privatumas
   Ademco Supply SRL
   Bucharest, 2nd District,
   4B and 2-4 George Constantinescu Street
   Building A, 3rd Floor,
   Bucharest, Romania.

   Dėl Total Connect 2.0E Security gaminių:
   Kam: Resideo – Duomenų privatumas
   Securité Communications SAS
   1198, Avenue du Dr. Maurice Donat,
   06250 Mougins,
   Sophia Antipolis,
   Prancūzija

   Dėl Videofied Security gaminių:
   Kam: Resideo – Duomenų privatumas
   RSI Video Technologies SAS
   25 rue Jacobi-Netter,
   67200 Strasbourg,
   Prancūzija

   Su mūsų duomenų privatumo pareigūnu galite susisiekti adresu ResideoPrivacy@Resideo.com.

   Dėl visų kitų klausimų, įskaitant produkto palaikymą, susisiekite su mumis adresu hchtech@honeywellhome.com.

   Jei nesate patenkinti mūsų atsakymu į kurį nors mums pateiktą skundą arba manote, kad jūsų informaciją tvarkome nesilaikydami duomenų apsaugos įstatymų, galite pateikti skundą savo duomenų apsaugos priežiūros institucijai. Tačiau būtume dėkingi, jei mums suteiktumėte galimybę išspręsti jūsų problemas; todėl, jei turite kokių nors skundų, prašome kreiptis į mus.

back-to-top