Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Systemu Resideo Connected Home Oraz Oświadczenie O Ochronie Prywatności

Data obowiązywania: 1 czerwca 2020 r

Szanowni Państwo! Poniżej znajdą Państwo Umowę licencyjną użytkownika końcowego systemu Resideo Connected Home oraz Oświadczenie o ochronie prywatności.

W skrócie:

Umowa licencyjna użytkownika końcowego zawiera:

 • Licencję do oprogramowania, które zarządza korzystaniem z oprogramowania
 • Warunki świadczenia usługi
 • Jasne ograniczenia naszej odpowiedzialności finansowej i odpowiedzialności związanej ze szkodami, jakie mogą Państwo ponieść w wyniku korzystania z systemu i usług

Oświadczenie o ochronie prywatności opisuje między innymi:

 • Pozyskiwane przez nas informacje:
  • Informacje, które Państwo przekazują podczas rejestracji konta, np. nazwisko, e-mail, adres i kod pocztowy
  • Informacje, w jaki sposób korzystają Państwo z systemu i(lub) usług, np. jak i kiedy używają Państwo systemu i usług, częstotliwość korzystania, etc.
  • Dane dotyczące systemu i usług, np. temperatura wewnętrzna / zewnętrzna, program, zaprogramowane wydarzenia i alarmy, klipy audio lub video, ustawienia, etc.
  • Pozostałe informacje, jak opisano poniżej w Oświadczeniu
 • W jaki sposób korzystamy z informacji:
  • W celu dostarczenia usług i zapewnienia działania systemu
  • W celu ulepszania naszych produktów i usług
  • W celu przedstawienia Państwu oferty produktów, którymi mogą być Państwo zainteresowani; nie udostępniamy Państwa danych kontaktowych osobom trzecim w celach marketingowych bez Państwa wyraźnej na to zgody
  • W inny sposób, jak opisano poniżej w Oświadczeniu

WAŻNE INFORMACJE SYSTEMOWE

Zewnętrzni dostawcy usług, z których korzysta firma Resideo. Firma Resideo korzysta z usług zewnętrznych dostawców w celu zapewnienia niektórych funkcji Usług Resideo – takich jak na przykład usługi w chmurze, przechowywanie danych, synchronizacja oraz łączność poprzez dostawców usług w chmurze. Usługi te znajdują się poza kontrolą firmy Resideo, ale ich działania mogą wpływać lub zależeć od korzystania z Resideo Services i jej niezawodności. Prosimy zauważyć, że (i) korzystanie z Resideo Services zależy od dostawców zewnętrznych, (ii) dostawcy zewnętrzni nie gwarantują stuprocentowej dostępności ich usług, oraz (iii) Resideo nie odpowiada za szkody i straty spowodowane działaniami stron trzecich.

Planowane wykorzystanie Systemu Resideo. System będzie używany dla niemających krytycznego znaczenia informacji oraz w celu kontrolowania produktów. Firmie Resideo zależy, aby System Resideo był niezawodny i dostępny, jednak nie może tego zapewnić przez cały czas. System może być czasowo wyłączony lub ulec rożnego rodzaju uszkodzeniom będącymi poza kontrolą firmy Resideo, na przykład przerwy w dostępie do Internetu, czas pracy dostawcy usług, powiadomienia mobilne i nośniki.

Korzystanie z usług w sposób inny niż krytyczny ze względu na bezpieczeństwo. System nie posiada certyfikatów w zakresie sytuacji wyjątkowych. Ponadto System nie może być uważany jako sposób na ratowanie życia ludzi w domu i w pracy i nie może zastępować systemów służb ratowniczych. Wszelkie sytuacje wyjątkowe i wydarzenia zagrażające życiu powinny zostać zgłoszone odpowiednim służbom. W celu instalacji systemu monitoringu i usług w zakresie bezpieczeństwa i systemów pożarowych należy zawrzeć osobną umowę z certyfikowaną jednostką.

Niezawodność powiadomień. System składający się ze zdalnego dostępu i powiadomień mobilnych nie będzie dostępny w 100%. Może się zdarzyć, że nie otrzymają Państwo powiadomień. Skuteczność powiadomień zależy od produktów i usług zewnętrznych dostawców wymienionych poniżej oraz funkcjonalności Państwa urządzeń. Państwo ponoszą sami odpowiedzialność za sprawność komputera i urządzeń mobilnych.

SYSTEM NIE JEST SYSTEMEM POWIADAMIANIA O SYTUACJACH NADZWYCZAJNYCH OBSŁUGIWANYM PRZEZ STRONY TRZECIE – RESIDEO NIE KONTROLUJE OSTRZEŻEŃ O SYTUACJACH NADZWYCZAJNYCH I NIE WYŚLE SŁUŻB RATOWNICZYCH DO PAŃSTWA DOMU LUB MIEJSCA PRACY W PRZYPADKU ZAJŚCIA TAKIEJ SYTUACJI NADZWYCZAJNEJ.

NIE POWINNI PAŃSTWO POLEGAĆ NA SYSTEMIE W SYTUACJACH KRYTYCZNYCH I ZAGROŻENIA ŻYCIA. POWIADOMIENIA MOBILNE W ZAKRESIE STANU PAŃSTWA PRODUKTÓW I ALARMÓW Z NIMI ZWIĄZANYCH SĄ PRZESYŁANE TYLKO W CELACH INFORMACYJNYCH – NIE MOGĘ ONE ZASTĘPOWAĆ SYSTEMU POWIADAMIAJĄCEGO W SYTUACJACH NADZWYCZAJNYCH OBSŁUGIWANEGO PRZEZ STRONY TRZECIE.

Brak gwarancji. Nie ma pewności, że System prześle odpowiednie ostrzeżenie w każdej sytuacji lub nie ulegnie ono przekłamaniu lub pominięciu zanim zostanie przekazane jednostce lub osobie odpowiedzialnej za monitoring i odpowiadającej na wiadomości wysyłane przez alarmy lub systemy przeciwpożarowe lub podobne urządzenia, które zostały zaprojektowane w celu ostrzeżenia przed ewentualną szkodą lub zniszczeniem w stosunku do osób lub nieruchomości („Stacja Centralna”), jeżeli Państwa system alarmowy jest podłączony do takowego systemu, lub że zapobiegnie szkodom lub startom spowodowanym przez włamywaczy, kradzież, pożar, przegrzanie, mróz, wilgoć lub w inny sposób. Ponadto nie ma pewności, że System lub Państwa urządzenie mobilne lub komputer przekażą lub odbiorą wszystkie wiadomości wysłane do zleceniobiorcy, operatora lub stacji centralnej lub przesłane przez nich w odniesieniu do wykupionych przez Państwa Usług Systemowych, w tym sygnałów w zakresie aktywacji lub dezaktywacji Państwa systemu alarmowego. Uznają Państwo, że posiadanie systemu ochrony i przeciwpożarowego nie gwarantuje, że nie dojdzie do kradzieży, włamania, pożaru lub innych wydarzeń i że nie stanowi on ubezpieczenia. Uznają Państwo, że dostępność usług systemowych zależy od Państwa komputera, urządzeń mobilnych, okablowania domu, dostawcy Internetu, dostawcy usług satelitowych w przypadku usług geolokalizacyjnych, oraz nośnika Państwa urządzeń mobilnych oraz uznają Państwo, że są Państwo odpowiedzialni za wszelkie opłaty związane z takim użyciem i za zgodność z umowami odnoszącymi się do takiego użycia. Ponadto uznają Państwo, że firma Resideo i dostawca usług sieciowych nie gwarantują bezpieczeństwa transmisji bezprzewodowej i nie są odpowiedzialni za brak zabezpieczeń w odniesieniu do użycia tychże usług. Zgadzają się Państwo, aby nie odsprzedawać bezprzewodowych usług dostarczonych Państwu w ramach Systemu. Firma Resideo nie może zagwarantować, że System będzie kompatybilny ze wszystkimi komputerami i urządzeniami przenośnymi. Zanim będą Państwo używali tychże urządzeń poza domem powinni je Państwo najpierw przetestować w domu pod względem kompatybilności.

Firma Resideo nie jest odpowiedzialna za żadne straty lub szkody wynikające z roszczenia, że System nie wysłał ostrzeżenia lub alarmu i niniejszym zwalniają Państwo firmę Resideo z wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie.

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO SYSTEMU RESIDEO CONNECTED HOME

Przedmiotowa umowa licencyjna użytkownika końcowego systemu Resideo Connected Home („Umowa”) jest umową prawną między Państwem a spółką Resideo Technologies, Inc. oraz jej spółkami zależnymi („Resideo”) na korzystanie z systemu Resideo Services oraz na licencję Resideo Software, o których mowa poniżej. Dla ułatwienia produkty, oprogramowanie oraz usługi lub kombinacja tychże nazywana będzie „Systemem”.

Zgadzając się na warunki przedmiotowej umowy lub instalując System i korzystając z niego zgadzają się Państwo do przestrzegania jej warunków i postanowień. Zgadzają się Państwo na to, że są Państwo końcowym użytkownikiem Systemu i oświadczają Państwo, że mają wystarczający wiek i są upoważnieni do zawarcia umowy.

Umowa ta dotyczy korzystania z kilku różnych produktów i usług firmy Resideo; w ramach wyjaśnień, w niektórych przypadkach, niektóre zapisy przedmiotowej umowy odnoszą się jedynie do określonych produktów i usług.

 1. LICENCJA, OGRANICZENIA.

  Przedmiotowa umowa dotyczy korzystania z powiązanych rozwiązań firmy Resideo, w tym oprogramowania Resideo w celu korzystania z produktów i sieci komunikacyjnych firmy Resideo, oprogramowania Resideo zapewniającego dostęp do interfejsu opartego na Internecie i podstawową funkcjonalność usług Resideo oraz dostęp do nich, programy do aplikacji mobilnych Resideo oraz sieci Resideo związanej z powyższymi produktami (łącznie zwanych „Usługi Resideo”) oraz licencji na powyższe oprogramowania, obejmujące programy na komputer i aplikacje i mogące obejmować powiązane media, materiały drukowane oraz „on-line” a także dokumentację elektroniczną oraz wszystkie przyszłe wersje, wydania, aktualizacje, nakładki, zestawy naprawiające błędy i luki powyższego oprogramowania („Oprogramowanie Resideo”).

  System ten składa się z oprogramowania firmy Resideo oraz oprogramowania licencjonowanego firmie Resideo i jest chroniony amerykańskimi i międzynarodowymi prawami autorskimi i konwencjami oraz ustawami i traktami w zakresie własności intelektualnej. System jest Państwu licencjonowany, a nie sprzedawany. Zgodnie z przepisami niniejszej umowy Resideo udziela Państwu ograniczonej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji (bez prawa do udzielania podlicencji z wyjątkiem sytuacji, o których poniżej) na korzystanie z Systemu oraz powiązanego z nim Oprogramowania Resideo, wyłącznie w celach osobistych do monitorowania domu lub siedziby firmy. Przedmiotowa licencja zawiera prawo do instalacji Oprogramowania Resideo na Państwa komputerze i(lub) urządzeniu mobilnym oraz do używania Oprogramowania Resideo łącznie z licencjonowanym użyciem Systemu. Niezarejestrowane użycie, reprodukcja lub dystrybucja Systemu jest zabroniona przez firmę Resideo i jest naruszeniem amerykańskich i międzynarodowych praw autorskich oraz podlega sankcjom cywilnym i karnym. Szczególnie zabronione jest powielanie i dystrybucja kopii Systemu, z wyjątkiem tych dopuszczonych przez prawo. Wszelkiego rodzaju prawa w Systemie oraz inne prawa firmy Resideo, które nie zostały wyraźnie nadane na mocy przedmiotowej Umowy pozostają wyłączoną własnością firmy Resideo (w tym kod oprogramowania oraz kod źródłowy). Nie mogą Państwo wypożyczać, udostępniać, kopiować, zmieniać lub tłumaczyć Systemu oraz tworzyć programów pokrewnych opartych na Systemie. Nie mogą Państwo zmieniać lub usuwać informacji dotyczących praw autorskich oraz praw autorskich firmy Resideo znajdujących się w Systemie. Nie są Państwo upoważnieni do przeprowadzania inżynierii wstecznej, dekompilacji lub demontażu systemu z wyjątkiem zakresu wyraźnie dozwolonego poprzez obowiązujące prawo (w tym ustawy krajowe wdrażające europejską dyrektywę 91/250/EWG w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych) w celu zdobycia określanych informacji dla ograniczonych celów określonych w tych ustawach. Nie mogą Państwo skorzystać ze swoich praw na mocy tychże ustaw, chyba że złożyli Państwo pisemny wniosek a firma Resideo dała Państwu negatywną odpowiedz w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. Z wyjątkiem powyższych zapisów nie mogą Państwo udostępniać Systemu stronom trzecim ani produktów wyjściowych wygenerowanych przez System lub wyników dotyczących jego skuteczności lub ewaluacji jego funkcjonowania.

  Jeżeli reprezentują Państwo Stację Centralną lub dilera, mają Państwo prawo do udzielania podlicencji na dostęp do Systemu wyłącznie użytkownikom końcowym, pod warunkiem, że każdy użytkownik końcowy akceptuje warunki przedmiotowej umowy oraz że zostaną uiszczone wszelkie opłaty na rzecz firmy Resideo.

  System może zawierać lub składać się z materiałów licencjodawców stron trzecich. Materiały stron trzecich mogą podlegać dodatkowym ograniczeniom oprócz tych, o których mowa w przedmiotowej umowie. Zgadzają się Państwo, że dostawcy stron trzecich powinni mieć prawo do wyegzekwowania warunków umowy z poszanowaniem oprogramowania tejże strony trzeciej.

  System może zawierać otwarte oprogramowanie typu open source, które jest Państwu dostarczone na mocy warunków umowy licencyjnej oprogramowania typu open source lub informacji o prawach autorskich towarzyszącej temu oprogramowaniu typu open source. Zgodnie ze znaczeniem, w jakim użyto go w przedmiotowej umowie, termin „otwarte oprogramowanie typu open source” oznacza każde oprogramowanie, program, moduł, kod, bibliotekę, bazę danych, sterownik lub podobny komponent (lub jego część), które nie podlegają odpłatnej licencji. Ich wykorzystanie wymaga od użytkownika umownych zobowiązań na rzecz strony trzeciej lub innej licencji, która została zatwierdzona przez Open Source Initiative, Fundację Free Software lub inną podobną grupę.

  Jeżeli w ramach Systemu rejestrujesz się do usług GPS Tracking zgadzają się Państwo, że będą korzystali z usług opartych na lokalizacji tylko zgodnie z obowiązującym prawem i zgodnie z celem, o którym mowa w dokumentacji dostarczonej wraz z Usługą. Zgadzają się Państwo, że firma Resideo nie będzie ponosiła żadnej odpowiedzialności za użycie Usługi w celu niezgodnym z obowiązującym prawem i przeznaczonym celem.

 2. DOSTĘP I HASŁO.

  Zgadzają się Państwo (a) do podania prawdziwych, aktualnych i kompletnych danych wymaganych w formularzu rejestracyjnym oraz (b) do utrzymywania i szybkiej aktualizacji tychże informacji. Trzeba utworzyć nazwę użytkownika i hasło, by uzyskać dostęp do Systemu. Jeżeli posiadają Państwo tymczasową nazwę użytkownika i hasło, muszą Państwo zmienić tymczasowe dane i podać własną nazwę użytkownika i hasło. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła i informacji o koncie i jest w pełni odpowiedzialny za całe postępowanie prowadzone w ramach użytkowania tego hasła, konta i subkonta. Zgadzają się Państwo (a) do natychmiastowej zmiany hasła w przypadku naruszenia bezpieczeństwa, (b) do poinformowania Stacji Centralnej, jeżeli zaobserwowali Państwo naruszenie bezpieczeństwa oraz (c) do upewnienia się, że wylogowali się Państwo ze swojego konta po zakończeniu każdej sesji. Zgadzają się Państwo na warunki przedmiotowej Umowy, która reguluje relacje między firmą Resideo a stroną trzecią, której udzielają Państwo dostępu do swojego konta lub której przyznają Państwo subkonto. Zgadzają się Państwo na podjęcie wszelkich kroków zmierzających do zapewnienia zgodności z przedmiotową umową i wykonania jej warunków oraz do zwolnienia firmy Resideo z odpowiedzialności w przypadku wszelkich kosztów, szkód, strat lub wydatków poniesionych przez użytkownika strony trzeciej. Firma Resideo nie może ponosić, ani nie poniesie żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania tych zobowiązań.

  Jeśli Państwa sprzęt nie działa, może to wpłynąć na działanie operacji sieciowych Systemu. Odpowiednie służby mogą zażądać od firmy Resideo natychmiastowego dostępu do Państwa sprzętu w przypadku sytuacji nadzwyczajnej zgodnie z obowiązującym prawem, statutem, regulacjami lub wyrokiem sądu. Zgadzają się Państwo na udostępnienie takiego dostępu w sytuacji nadzwyczajnej albo Stacji Centralnej lub dilerowi albo sieci przedstawicieli firmy Resideo.

  Uznają Państwo i zgadzają się, że mają Państwo możliwość dodania dodatkowych stron trzecich do swojego konta, a strony te będą miały pełny lub częściowy dostęp do Systemu, w tym m.in. możliwość przeglądania i zmiany programu dziennego i termostatu i(lub) ustawień w zakresie bezpieczeństwa i automatyzacji. Uznają Państwo i zgadzają się, że firma Resideo nie jest wobec Państwa odpowiedzialna za działania tychże stron trzecich. Ponadto uznają Państwo i zgadzają się, że mają Państwo możliwość dołączenia informacji od zleceniobiorcy lub dilera do informacji na swoim koncie, a strona ta może otrzymywać powiadomienia z Systemu dotyczące Państwa domu (np. w przypadku spadku temperatury w Państwa domu poniżej zera lub w przypadku naruszenia bezpieczeństwa, etc.) oraz niektóre informacje kontaktowe (zgodnie z poniższą definicją) w celu możliwości zidentyfikowania źródła powiadomienia. Państwa zleceniobiorca lub diler mogą się z Państwem skontaktować w momencie otrzymania takiego powiadomienia. Uznają Państwo i zgadzają się, że firma Resideo nie jest odpowiedzialna za wszelkie działania lub zaniechania działań zleceniobiorcy lub dilera.

  Uznają Państwo i zgadzają się, że firma Resideo oraz jej spółki zależne, dostawcy usług, dostawcy oraz dilerzy mają prawo w każdym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia do przeprowadzenia zdalnej aktualizacji oprogramowania lub oprogramowania układowego, ulepszeń, zmian, modyfikacji, dodania nowych funkcji lub naprawy błędów Systemu. Wyrażają Państwo niniejszym zgodę na powyższe warunki i zwalniają Państwo firmę Resideo oraz jej spółki zależne, dostawców usług, dostawców oraz dilerów z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z takich działań w zakresie dozwolonym przez prawo.

 3. OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZYWANIE UMOWY, ZMIANY W SYSTEMIE, OPŁATY.

  Przedmiotowa umowa wchodzi w życie w dniu pierwszego użycia Systemu i obowiązuje tak długo, jak korzystają Państwo z Systemu i Usług i opłacają Państwo wszelkie niezbędne opłaty za usługi systemowe. Firma Resideo może w każdej chwili rozwiązać przedmiotową umowę jeżeli nie spełnią Państwo zawartych w tejże umowie warunków, w tym opłacania wymaganych opłat za usługi systemowe. Umowa zostaje rozwiązana w trybie natychmiastowym. Jeżeli mają Państwo umowę z dilerem na niektóre Usługi, Państwa prawo do korzystania z Usług podlega opłatą nałożonym przez Stację Centralną lub dilera na rzecz firmy Resideo za te usługi, a firma Resideo może zawiesić lub zakończyć dostęp do usług, jeśli diler nie uiści opłaty za usługi świadczone przez firmę Resideo lub nie zapłacą Państwo swojej Stacji Centralnej należnych kwot. Firma Resideo ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących stosunku firmy Resideo z Państwa dilerem lub Stacją Centralną, w tym także stosunku z Państwem. Państwa opłaty wpłacane Stacji Centralnej nie gwarantują Państwu prawa do Systemu i Usług. Mogą Państwo być zobowiązani do zapłacenia dodatkowych opłat na rzecz stron trzecich w związku korzystaniem z Usług Systemowych, niezależnych urządzeń przenośnych, lub Internetu, za transmisję danych, transmisje obrazu lub zdjęć, korzystanie z Internetu, SMS, krótkie kody lub inne opłaty transmisyjne, opłaty lub podatki. Jeżeli firma Resideo przestanie świadczyć Państwu Usługi z powodu zaniechania płatności przez Państwa, Państwa dilera lub Stacji Centralnej, firma Resideo nie ponosi w tym zakresie odpowiedzialności. Muszą Państwo sami ubiegać się od swojego dilera lub Stacji centralnej zwrotu wszelkich przedpłat. W zależności od zamówionych lub posiadanych usług firma Resideo może zawiesić lub usunąć konto użytkownika ze względu na jego nieaktywność za wcześniejszym powiadomieniem. W zależności od zamówionych lub posiadanych usług mogą Państwo rozwiązać przedmiotową Umowę za wcześniejszym wypowiedzeniem wysłanym do firmy Resideo. Po rozwiązaniu Umowy licencja przyznana na jej mocy zostanie odebrana i muszą Państwo natychmiast zaprzestać korzystania z Systemu. Firma Resideo zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania świadczenia usług po wcześniejszym poinformowaniu o tym zamiarze. Firma Resideo zastrzega sobie prawo do pobierania tymczasowych i stałych opłat za korzystanie z Systemu oraz do zmiany lub czasowego zawieszenia Systemu (lub jego części) po wcześniejszym poinformowaniu o tym zamiarze lub nie, pod warunkiem, że nie wpłynie to na Państwa możliwość korzystania z Oprogramowania i Usług firmy Resideo. Użytkownik zgadza się na to, aby firma Resideo nie ponosiła odpowiedzialności wobec Użytkownika ani innego podmiotu trzeciego za zmiany, zawieszenie lub uniemożliwienie dostępu do Systemu. Rozumieją Państwo i zgadzają się na to, że jeżeli zmienią Państwo miejsce zamieszkania, Państwa konto zostanie usunięte i nie będą mieli Państwo dostępu do poprzedniego adresu za pomocą systemu Resideo. Jeżeli podpisali Państwo umowę ze Stacją centralną, muszą Państwo powiadomić ją o fakcie przeprowadzki tak, aby można było usunąć Państwa konto.

 4. OŚWIADCZENIA O NIEUDZIELANIU GWARANCJI I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

  OTRZYMAJĄ PAŃSTWO DANY SYSTEM, Z WYJĄTKIEM TEGO, CO SPRECYZOWANO W TEJ SEKCJI, WSZELKIE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE WARUNKI (KTÓRE NIE ZOSTAŁY ZAWARTE W PRZEDMIOTOWEJ UMOWIE, ALE KTÓRE ZOSTAŁY WŁĄCZONE W INNY SPOSÓB NA MOCY PRAWA LUB W INNY SPOSÓB), OŚWIADCZENIA ORAZ GWARANCJE, W TYM M.IN. DOROZUMIANE GWARANCJE LUB WARUNKI DOTYCZĄCE NIENARUSZANIA, WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, JAKOŚĆ ZADOWALAJĄCEJ, NIEINGERENCJI, LUB WYNIKAJĄCE ZE SPOSOBU POSTĘPOWANIA, PRAWA LUB PRAKTYK HANDLOWYCH, SĄ WYŁĄCZONE W ZAKRESIE PRZEWIDZIANYM PRZEZ PRAWO I SĄ WYKLUCZONE PRZEZ FIRMĘ RESIDEO, JEJ DOSTAWCÓW I JEJ LICENCJODAWCÓW. Niektóre jurysdykcje nie uznają ograniczeń gwarancji domniemanej, dlatego też powyższe ograniczenia mogą nie dotyczyć w całości lub w części określonego użytkownika. Mogą Państwo mieć dodatkowe prawa jako konsument w danej jurysdykcji, które nie zostały określone w przedmiotowej Umowie.

  Firma Resideo nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty lub zniszczenia doznane przez Państwa, których nie można było przewidzieć. Strata lub szkoda, którą można przewidzieć (i która jest w ten sposób nieściągalna) jest wyraźną konsekwencją naruszenia przez firmę Resideo lub została dokonana celowo przez Państwa i firmę Resideo w chwili zawierania przedmiotowej Umowy. Firma Resideo ani zewnętrzny dostawca usług nie są odpowiedzialni za Państwa wybór ochrony lub systemu alarmowego zainstalowanego w Państwa lokalizacji oraz jej przyłączenie do Stacji centralnej.

  Firma Resideo dostarcza Państwu System, który powinien być używany tylko zgodnie z przedmiotową Umową. Zgadzają się Państwo na nieużywanie Systemu w celach komercyjnych, zawodowych lub odsprzedaży, z wyjątkiem sytuacji, kiedy jest to możliwe na mocy przedmiotowej umowy. Ponadto zgadzają się Państwo, że firma Resideo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty i szkody poniesione w związku z (i) dokładnością, kompletnością, legalnością, rzetelnością, operatywnością lub dostępnością Systemu oraz treściami lub informacjami lub materiałami dostarczonymi lub dostępnymi za pośrednictwem Systemu; (ii) usunięciem, niemożliwością przechowywania, przypadkowym ujawnieniem, utratą, nieuprawnioną dostawą lub nieterminową dostawą wszelkich informacji lub materiałów; lub (iii) naruszeniem systemów zabezpieczeń domu, chyba że taka strata lub szkoda spowodowana jest przewidywanym naruszenia niniejszej Umowy przez firmę Resideo. Firma Resideo nie ponosi odpowiedzialności za informacje lub wydarzenia, nad którymi nie ma kontroli, w tym treść wiadomości lub forów związanych z Systemem.

  Z WYJĄTKIEM TEGO, CO ZOSTAŁO STWIERDZONE W UMOWIE, FIRMA RESIDEO, JEJ SPÓŁKI ZALEŻNE, PRACOWNICY, DYREKTORZY, KADRY, AGENCI, DOSTAWCY LUB LICENCJODAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC PAŃSTWA ZA WSZELKIE STARTY ZYSKU LUB PRZYCHODU, UTRATĘ UDZIAŁU W RYNKU, PRZERWĘ W UDZIALE W RYNKU, UTRATĘ OKAZJI GOSPODARCZEJ, DANE UTRACONE LUB USZKODZONE, UTRATĘ KAPITAŁU LUB ZA POGARSZAJĄCE SIĘ, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB MORALNE STRATY, KTÓRE MAJĄ MIEJSCE, W TYM NA MOCY UMOWY, ZOBOWIĄZANIA (W TYM ZANIEDBANIA) LUB WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z SYSTEMU, NAWET JEŚLI FIRMA RESIDEO, JEJ SPÓŁKI ZALEŻNE, PRACOWNICY, DYREKTORZY, KADRY, AGENCI, DOSTAWCY LUB LICENCJODAWCY ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD. Ograniczenie odpowiedzialności oraz wyłączenie wszelkich rodzajów szkód może nie dotyczyć Państwa w części lub w całości, w zależności od obowiązującego prawa w Państwa jurysdykcji.

  Przedmiotowa umowa nie ogranicza odpowiedzialności (i) firmy Resideo, jej spółek zależnych, pracowników, dyrektorów, kadr, agentów, dostawców lub licencjodawców wobec Państwa za osobistą krzywdę lub śmierć spowodowaną przez ich zaniedbanie; (ii) odpowiedzialności firmy Resideo wobec Państwa za oszustwo lub świadome wprowadzenia w błąd; lub (iii) odpowiedzialności firmy Resideo, której nie można wykluczyć, zgodnie z obowiązującym prawem w sprawie przepisów dotyczących ochrony klienta w danej jurysdykcji.

  W żadnym wypadku firma Resideo nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z pobierania lub dostępu do jakichkolwiek informacji lub materiałów przez system, opóźnienia lub awarie, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wydarzeń poza kontrolą firmy Resideo, w tym aktów natury, siły i przyczyn poza jej kontrolą, w tym m.in. awarie Internetu, sprzętu komputerowego, awarie sprzętu telekomunikacyjnego, innych awarii sprzętu, awarii zasilania elektrycznego, strajki, spory pracownicze, zamieszki, powstania, zamieszki społeczne, brak pracowników lub materiałów, pożary, powodzie, burze, wybuchy, działania siły wyższej, wojny, działania rządowe, wyroki sądów krajowych lub zagranicznych, niewykonania osób trzecich, utraty lub wahań ciepła, światła lub klimatyzacji.

  W PRZYPADKU, GDY (1) UŻYWAJĄ PAŃSTWO APLIKACJI INNEJ FIRMY NIŻ RESIDEO DO KONTROLOWANIA PAŃSTWA PRODUKTU FIRMY RESIDEO; (2) PODŁĄCZAJĄ PAŃSTWO URZĄDZENIE INNEJ FIRMY NIŻ RESIDEO DO PAŃSTWA SYSTEMU; (3) UŻYWAJĄ PAŃSTWO APLIKACJI OSÓB TRZECICH; LUB (4) STAJĄ SIĘ PAŃSTWO CZĘŚCIĄ SYSTEMU LUB EKOSYSTEMU BIZNESOWEGO OSÓB TRZECICH, UZNAJĄ PAŃSTWO I ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE FIRMA RESIDEO NIE MOŻE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DOKŁADNOŚĆ, FUNKCJONALNOŚĆ, NIEZAWODNOŚĆ, DOSTĘPNOŚĆ, INTEROPERACYJNOŚĆ, LEGALNOŚĆ I UŻYTECZNOŚĆ TAKIEJ APLIKACJI, URZĄDZENIA, APLIKACJI LUB EKOSYSTEMU. FIRMA RESIDEO NIE BĘDZIE RÓWNIEŻ ODPOWIADAĆ ZA SZKODY, KTÓRE MOGĄ POJAWIĆ SIĘ W WYNIKU TAKIEGO WYKORZYSTANIA. KORZYSTANIE Z APLIKACJI, SPRZĘTÓW, API ORAZ EKOSYSTEMÓW OSÓB TRZECICH NA WŁASNE RYZYKO I KOSZT.

  Prosimy zwrócić uwagę, że zobowiązanie firmy Resideo do dostarczenia usług jest uzasadnionym staraniem, a nie zobowiązaniem zmierzającym do osiągnięcia określonego celu. Firma Resideo dołoży wszelkich starań, aby dostarczyć usługi.

 5. POZOSTAŁE.

  Niewywiązanie się firmy Resideo w dowolnym momencie z którekolwiek zapisu Umowy nie może być interpretowane jako stałe odstąpienie od postanowień niniejszej Umowy a takie niewywiązanie nie narusza prawa Resideo do podejmowania działań w przyszłości do wykonania postanowień niniejszej Umowy.

  Oprogramowanie i informacje techniczne dostarczone na mocy przedmiotowej umowy podlegają amerykańskiemu prawu kontroli wywozu i może podlegać przepisom dotyczącym eksportu i eksportu w innych krajach. Zgadzają się Państwo do bezwzględnego przestrzegania tychże przepisów i ponoszą Państwo odpowiedzialność za uzyskanie pozwoleń i licencji na import, eksport i reeksport wymaganych dla tego typu oprogramowania i informacji technicznych oraz utrzymywania dokumentacji w celu wspierania zgodności z tymi przepisami.

  Niniejsza Umowa podlega prawu Anglii i Walii i zgodnie z tym prawem należy ją interpretować. Zarówno Państwo jak i spółka Resideo zgadzają się na niewyłączną jurysdykcję sądów angielskich. Resideo odnotowuje, że jeżeli nie mieszkają Państwo w Zjednoczonym Królestwie, mają Państwo prawo do skierowania sprawy do sądu w Państwa kraju.

  Przyjmuje się, że niezależnie od innych postanowień niniejszej Umowy, naruszenie przez Państwa postanowień niniejszej Umowy może spowodować nieodwracalne szkody dla firmy Resideo, dla których odzyskiwanie odszkodowań pieniężnych byłoby niewystarczające i dlatego firma Resideo będzie uprawniona do złożenia w odpowiednim czasie roszczeń o zaprzestanie bezprawnych praktyk w celu ochrony praw firmy Resideo w ramach niniejszej Umowy, oprócz środków naprawczych przewidzianych przez prawo.

  Przedmiotowa umowa oraz warunki sprzedaży firmy Resideo dla każdego produktu kupowanego bezpośrednio od firmy Resideo stanowią całość umowy pomiędzy Państwem a firmą Resideo i zastępuje w całości wszystkie ustne lub pisemne ustalenia zawarte wcześniej między Państwem a firmą Resideo w przedmiocie niniejszej Umowy. Państwa umowa subskrypcyjna lub umowa o monitoring ze Stacją Centralną (jeżeli dotyczy) z dilerem lub Stacją Centralną stanowi osobną umowę. Stosunek z dilerem lub Stacją Centralną jest uregulowany osobną umową, a firma Resideo nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Państwa na jej podstawie. Państwa umowa kupna na zakup sprzętu firmy Resideo lub innej firmy dotycząca Oprogramowania i Usług firmy Resideo stanowi osobną umowę ze sprzedawcą sprzętu. Stosunek ze sprzedawcą jest uregulowany osobną umową, a firma Resideo nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Państwa na jej podstawie.

  Ani niniejsza umowa, ani żadne z zawartych w niej praw i obowiązków nie mogą podlegać sprzedaży, cesji, bądź przekazaniu przez dystrybutora, dobrowolnie lub na mocy prawa, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Resideo. Firma Resideo może dokonać cesji niniejszej Umowy, w całości lub w części, według własnego uznania. Przedmiotowa Umowa jest wiążąca dla stron oraz ich obecnych i przyszłych pracowników, dyrektorów, kadry, krewnych, spółek zależnych, agentów, następców, cesjonariuszy, wykonawców, licencjobiorców, podmiotów stowarzyszonych, członków rodziny i gości oraz upoważnionych użytkowników.

  Każdy przepis, sekcja i paragraf niniejszej Umowy stanowią oddzielną całość i będą miały zastosowanie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo i mogą być interpretowane i stosowane w mniejszym stopniu, w miarę potrzeby. Nieważność lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie będzie miało wpływu na inne przepisy, i wszystkie inne postanowienia pozostaną w pełnej mocy bez zmian lub modyfikacji.

 6. WARUNKI DLA URZĄDZEŃ FIRMY APPLE; BENEFICJENT – OSOBA TRZECIA

  Niniejsza sekcja dotyczy Państwa tylko wtedy, kiedy używają Państwo Systemu na urządzeniach firmy Apple (np. iPhone, iPad, iPod Touch) (zwanych dalej „urządzeniami firmy Apple”); niniejsza sekcja nie dotyczy Państwa, jeżeli nie używają Państwo Systemu na urządzeniu firmy Apple. Strony uznają, że przedmiotowa umowa licencyjna użytkownika końcowego jest zawarta wyłącznie między Państwem a firmą Resideo, a nie z firmą Apple, a firma Apple nie jest odpowiedzialna za System i jego treść. Za wszelkie wsparcie oferowane przez firmę Resideo w związku z Systemem odpowiada firma Resideo a strony uznają, że firma Apple nie jest odpowiedzialna za udzielnie usług serwisowych w odniesieniu do Systemu. Strony uznają, że firma Apple nie ma obowiązku dostarczyć gwarancji w odniesieniu do Systemu. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo firma Apple nie będzie miała jakichkolwiek innych zobowiązań gwarancyjnych w odniesieniu do Systemu. Strony uznają, że firma Apple nie jest odpowiedzialna za przyjmowanie skarg w odniesieniu do produktu. Firma Apple nie jest odpowiedzialna za przyjmowanie skarg w odniesieniu do produktu od użytkowników końcowych lub stron trzecich związanych z produktem, w tym m.in.: (i) roszczenia odszkodowawcze w odniesieniu do produktu; (ii) wszelkie roszczenia, że system nie spełnia obowiązującego wymogu prawnego lub ustawowego; oraz (iii) wierzytelności wynikające z ochrony konsumentów lub podobnych aktów prawnych. Strony uznają, że w przypadku skarg stron trzecich, że System lub posiadanie i używanie przez Państwa Systemu narusza własność intelektualną stron trzecich, firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za postępowanie wyjaśniające, obronę, rozstrzygnięcie i zadośćuczynienie w odniesieniu do skargi na naruszenie własności intelektualnej. Skargi i zażalenia w odniesieniu do Systemu powinny być kierowane do firmy Resideo na poniższy adres: ResideoPrivacy@resideo.com. Strony uznają i zgadzają się, że firma Apple oraz spółki zależne firmy Apple są beneficjentami - osobami trzecimi przedmiotowej umowy i po zaakceptowaniu przez Państwa niniejszych warunków tej Umowy firma Apple będzie miała prawo (co będzie równoznaczne z przyjęciem prawa) do wykonania niniejszej umowy przeciwko Państwu jako jej beneficjent-strona trzecia.

 7. INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI CONNECTED HOME FIRMY RESIDEO
  Ostatnia aktualizacja 1 czerwca 2020 r.

  O nas

  Firma Resideo szanuje prywatność użytkowników, a ochrona danych osobowych ma dla niej ogromne znaczenie. W niniejszej Polityce prywatności opisano sposób, w jaki firma Resideo Technologies, Inc. i jej spółki powiązane (dalej „Resideo” lub „my”) zbiera, wykorzystuje i ujawnia dane osobowe użytkowników w związku z produktami i usługami Resideo Connected Home, które obejmują następujące gamy produktów: produkty Honeywell Home (wcześniej na rynku pod nazwą „Lyric”), produkty EvoHome, produkty bezpieczeństwa Total Connect i produkty bezpieczeństwa Videofied (łącznie zwane „produktami Connected Home firmy Resideo”).

  Dane osobowe to informacje lub połączenie informacji, które mogłoby w uzasadniony sposób pozwolić na identyfikację użytkownika. Spółka Resideo jest „administratorem” danych osobowych, które posiadamy na temat użytkownika w związku z:

  • gamą produktów Honeywell Home (obejmującą produkty wcześniej sprzedawane jako produkty „Lyric”) oraz gamą produktów EvoHome, jest Resideo Technologies, Inc;
  • gamą produktów bezpieczeństwa Total Connect, jest Securité Communications SAS; oraz
  • gamą produktów Videofied Security, jest RSI Video Technologies SAS.

  Dane osobowe zbierane na temat użytkownika w związku z innymi witrynami, aplikacjami, produktami i usługami firmy Resideo mogą podlegać innym politykom prywatności. Użytkownik winien zapoznać się z niniejszą Polityką prywatności wraz z wszelkimi innymi politykami prywatności, które możemy przekazywać w konkretnych sytuacjach, kiedy zbieramy lub przetwarzamy dane osobowe użytkownika, aby był w pełni świadomy tego, kiedy i dlaczego używamy jego danych osobowych.

  Korzystanie przez użytkownika z produktów Connected Home firmy Resideo oraz wszelkie informacje, które za ich pośrednictwem przekazuje, podlegają przez cały czas niniejszej Polityce prywatności oraz obowiązującym Warunkom świadczenia usług lub Umowie licencyjnej użytkownika końcowego firmy Resideo (w zależności od przypadku).

  Nasze produkty Connected Home firmy Resideo obejmują sprzęt, oprogramowanie, powiązane witryny, aplikacje na telefon komórkowy/tablet/komputer PC i usługi wsparcia.

  WAŻNA INFORMACJA DLA REZYDENTÓW EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG): Rezydenci EOG mogą być uprawnieni do wniesienia sprzeciwu wobec określonych rodzajów czynności przetwarzania dotyczących ich danych osobowych opisanych w niniejszej Informacji o polityce prywatności, w sytuacji, w której przetwarzamy dane osobowe użytkownika w oparciu o prawnie uzasadniony interes, lub w której robimy to do celów marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach możemy wykazać, że mamy ważne prawnie uzasadnione podstawy do kontynuowania przetwarzania danych osobowych użytkownika. W takiej sytuacji nie mamy obowiązku zastosować się do żądania użytkownika.

  Aby uzyskać informacje na temat rodzajów danych osobowych, które przetwarzamy w związku z:

  • produktami Honeywell Home (wcześniej na rynku pod nazwą Lyric), EvoHome, produktami bezpieczeństwa Total Connect oraz inteligentną kamerą bezpieczeństwa Videofied i produktami ochrony domu (Connected Home Security Products), prosimy kliknąć Punkt A poniżej.
  • inteligentnymi termostatami Honeywell Home (wcześniej na rynku pod nazwą Lyric) lub EvoHome (Connected Home Thermostat Products), prosimy kliknąć Punkt B poniżej.
  • czujnikami wycieku wody Honeywell Home (wcześniej na rynku pod nazwą Lyric) (Connected Water Leakage Detector Products), prosimy kliknąć Punkt C poniżej.

  Aby uzyskać ogólne informacje na temat naszych praktyk w zakresie przetwarzania danych mających zastosowanie do produktów Connected Home firmy Resideo, prosimy kliknąć na łącza podane na poniższym wykazie, dzięki czemu będzie można przejść do interesującej części:

  1. A. Connected Home Security Products
   1. 1.Zbieranie przez nas danych
   2. 2.Sposób, w jaki wykorzystujemy dane użytkownika
   3. 3.Podstawa prawna przetwarzania przez nas danych użytkownika
  2. B. Connected Home Thermostats Products
   1. 1.Zbieranie przez nas danych
   2. 2.Sposób, w jaki wykorzystujemy dane użytkownika
   3. 3.Podstawa prawna przetwarzania przez nas danych użytkownika
  3. C. Connected Home Water Leakage Detector Products
   1. 1.Zbieranie przez nas danych
   2. 2.Sposób, w jaki wykorzystujemy dane użytkownika
   3. 3.Podstawa prawna przetwarzania przez nas danych użytkownika
   4. 4.Anonimizowanie danych użytkownika
   5. 5.Komu udostępniamy dane użytkownika
   6. 6.Gdzie przechowujemy dane użytkownika
   7. 7.Jak długo zachowujemy dane użytkownika
   8. 8.Marketing
   9. 9.Strony i usługi zewnętrzne
   10. 10.  Dzieci
   11. 11.  Ochrona danych użytkownika
   12. 12.  Pliki cookie
   13. 13.  Prawa użytkownika
   14. 14.  Zmiany niniejszej Polityki prywatności
   15. 15.  Kontakt z nami

   A. Connected Home Security Products

   Produkty:Produkty bezpieczeństwa Total Connect obejmujące gamy produktów Domonial i Le Sucre, produkty bezpieczeństwa Videofied, inteligentne kamery i produkty ochrony domu Honeywell Home (wcześniej na rynku pod nazwą Lyric) (w tym produkty bezpieczeństwa do samodzielnej instalacji) oraz produkty bezpieczeństwa EvoHome, łącznie i odrębnie zwane „Connected Home Security Products”.

   1. a) Zbieranie przez nas danych
    1. Dane zebrane bezpośrednio od użytkownika

     Będziemy zbierać poniższe dane bezpośrednio od użytkownika:

     • Dane dotyczące tożsamości, takie jak imię, nazwisko, dane kontaktowe, stanowisko, nazwa spółki/organizacji, adres e-mail, numer telefonu i faksu oraz adres pocztowy (w tym ulica, miasto, stan, kod pocztowy lub kraj) użytkownika;
     • Dane dotyczące rejestracji, takie jak dane przekazane przez użytkownika w chwili rejestrowania konta na potrzeby korzystania z Connected Home Security Product, w tym login i hasła;
     • Dane marketingowe i komunikacyjne, w tym preferencje marketingowe użytkownika oraz subskrybowanie przez niego naszych publikacji;
     • Dane finansowe, w tym dane dotyczące kart kredytowych lub rachunków, w przypadku gdy użytkownik nabywa usługi bezpośrednio od nas;
     • Dane dotyczące transakcji, w tym zapytania i zamówienia w zakresie naszych produktów oraz usług, a także szczegóły dotyczące płatności na rzecz użytkownika i od niego;
     • Dane dotyczące kontroli eksportu, takie jak narodowość użytkownika i kraj zamieszkania, które pozwalają nam ustalić, czy zgodnie z regulacjami dotyczącymi kontroli eksportu użytkownik jest uprawniony do otrzymywania informacji na temat określonych technologii;
     • Opinia użytkownika, w tym dane, które użytkownik przekazuje nam, przesyłając nam swoją opinię lub kontaktując się z nami z dowolnego powodu, wypełniając ankietę, biorąc udział w konkursie lub zgłaszając problem.

     W sytuacji gdy przepisy prawa lub postanowienia zawartej z użytkownikiem umowy wymagają od nas zebrania danych osobowych, a użytkownik nie zastosuje się do naszego wniosku o przekazanie danych, możemy nie być w stanie świadczyć żądanej usługi lub zrealizować transakcji.

    2. Dane zbierane na temat użytkownika

     Możemy zbierać określone dane na temat użytkownika w oparciu o sposób używania Connected Home Security Product, w tym:

     • Dane użycia, w tym informacje na temat sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Connected Home Security Product, liczba przesłanych bajtów, klikane przez niego łącza, materiały, do których uzyskuje dostęp, czas zdarzeń w domu, tworzenie harmonogramów, w tym harmonogramów uzbrojenia/rozbrojenia, rejestry używania i alarmów, nagrania wideo lub audio z działań w domu lub firmie, a także zdjęcia przechowywane w systemie i inne działania podejmowane w ramach Connected Home Security Product;
     • Dane techniczne, takie jak adres protokołu internetowego (IP) użytkownika, typ, możliwości i język przeglądarki użytkownika, system operacyjny użytkownika, konfiguracja systemu w domu, ustawienia bezpieczeństwa;

     W zakresie inteligentnych kamer i produktów ochrony domu Honeywell Home (wcześniej Lyric) (w tym produktów bezpieczeństwa do samodzielnej instalacji):

     • Dane geolokalizacyjne. Po uzyskaniu wyraźnej zgody użytkownika inteligentne kamery i produkty ochrony domu Honeywell Home (wcześniej Lyric) (w tym produkty bezpieczeństwa do samodzielnej instalacji) mogą zbierać dokładne dane w czasie rzeczywistym na temat lokalizacji telefonu komórkowego użytkownika w celu kontrolowania jego statusu „home and away”. Geolokalizacja urządzenia mobilnego użytkownika może być ujawniona naszym usługodawcom, którzy mogą przetwarzać te informacje w związku ze świadczeniem usług w naszym imieniu. Po wyrażeniu zgody na zbieranie informacji na temat dokładnej lokalizacji urządzenia mobilnego użytkownik może w dowolnym czasie zmienić lub wycofać tę zgodę, zarządzając swoimi preferencjami usług lokalizacyjnych w ustawieniach urządzenia mobilnego.

     Aby uzyskać informacje na temat plików cookie, których używamy w naszym Connected Home Security Product, oraz sposobu ich odrzucenia lub wyłączenia, prosimy zapoznać się z punktem „Pliki cookie” znajdującym się poniżej.

    3. Dane wrażliwe

     W zakresie niektórych Connected Home Security Products (w tym produktów bezpieczeństwa do samodzielnej instalacji) możemy także zbierać dane wrażliwe (dane osobowe, które podlegają szczególnej ochronie na mocy przepisów ochrony danych) na temat użytkownika, w sposób dozwolony na mocy przepisów prawa. Możemy na przykład zbierać dane biometryczne w celu zapewniania funkcji rozpoznawania twarzy. Będziemy zbierać wrażliwe dane osobowe użytkownika wyłącznie za jego wyraźną zgodą. Jeżeli uzyskamy zgodę użytkownika na zbieranie i przetwarzanie jego danych wrażliwych, użytkownik może w każdej chwili ją wycofać.

   2. b) Sposób, w jaki wykorzystujemy dane użytkownika

    Wykorzystujemy dane osobowe użytkownika do:

    • zapewniania użytkownikowi Connected Home Security Product. Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika w celu dostarczania mu usług lub dokonywania żądanych przez użytkownika transakcji, w tym przekazywania informacji na temat produktów lub usług firmy Resideo, wystawiania rachunków i realizacji zamówień, rejestrowania kupowanych produktów, rozpatrywania reklamacji gwarancyjnych, zapewniania usług wsparcia klientów i ułatwiania użytkownikowi korzystania z Connected Home Security Product;
    • udoskonalania naszej działalności, produktów i usług. Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika w celu dokonywania analiz biznesowych lub w innych celach, które pomogą nam rozwinąć i zwiększyć jakość działalności, produktów i usług (w tym nowych produktów i usług), na przykład dzięki dostosowaniu Connected Home Security Product do indywidualnych preferencji użytkownika;
    • celów marketingowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika, by informować go o produktach lub usługach, które mogą go interesować, oraz by komunikować się z nim w sprawie oferty, wydarzeń i nowości, ankiet, ofert specjalnych oraz tematów powiązanych. Użytkownik może zrezygnować z możliwości otrzymywania komunikatów marketingowych, wysyłając taką rezygnację w wiadomości e-mail w dowolnym czasie, bezpłatnie korzystając z łącza „Anuluj subskrypcję” znajdującego się w dowolnej otrzymanej od nas wiadomości e-mail z materiałami marketingowymi lub kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych w niniejszej Polityce prywatności. W zależności od kraju zamieszkania użytkownik może także mieć możliwość rezygnacji z innych rodzajów komunikatów marketingowych; aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z nami za pomocą danych kontaktowych podanych w Polityce prywatności;
    • badań i analizy klientów. Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika w celu przeprowadzania badań i analiz, które pomogą nam w analizowaniu preferencji zakupowych użytkowników, określaniu produktów i usług, które najlepiej spełniają ich wymagania, oraz obliczaniu skuteczności pokazywanych użytkownikom reklam;
    • zarządzania naszą działalnością i jej ochrony. Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika w celu zarządzania naszą działalnością i naszymi produktami oraz ich ochrony, w tym rozwiązywania problemów, utrzymania systemu, wsparcia, sprawozdawczości i hostingu danych;
    • egzekwowania przepisów: Możemy wykorzystywać zebrane dane osobowe w celu wykrywania nadużyć finansowych, naruszeń własności intelektualnej, naruszeń naszych Warunków świadczenia usług lub Umowy licencyjnej użytkownika końcowego, naruszeń przepisów prawa lub innych przypadków niewłaściwego stosowania Connected Home Security Product, zapobiegania im i reagowania na nie.

    Będziemy wykorzystywali dane dotyczące karty debetowej lub kredytowej użytkownika wyłącznie w celu ułatwienia mu zakupu usług w związku z Connected Home Security Product.

     

    Aby zapewnić użytkownikowi lepszą, spójną obsługę klienta, możemy połączyć dane opisane w niniejszej Polityce prywatności z innymi danymi, które posiadamy na temat użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z witryn, aplikacji, produktów lub usług firmy Resideo, aby zaoferować mu lepszą, spójną obsługę klienta w czasie jego kontaktów z firmą Resideo oraz udoskonalić i dostosowywać nasze witryny, aplikacje, produkty i usługi.

   3. c) Podstawa prawna przetwarzania przez nas danych użytkownika

    O ile jest to wymagane przepisami prawa, zawsze gwarantujemy istnienie podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych użytkownika. W większości przypadków podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych użytkownika zachodzi, gdy:

    •  jest to niezbędne do realizacji usług, które świadczymy na rzecz użytkownika;
    • jest to niezbędne do przestrzegania naszych zobowiązań prawnych i umownych;
    • uzyskaliśmy zgodę użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych do co najmniej jednego konkretnego celu. Jeżeli poprosimy użytkownika o zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, może wycofać zgodę w dowolnym czasie, kontaktując się z nami za pomocą danych w końcowej części niniejszej Polityki prywatności;
    • przetwarzanie jest niezbędne ze względu na nasze prawnie uzasadnione interesy, na przykład w celu rozwijania i ulepszania naszych produktów i usług na korzyść klientów;
    • jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

   B. Connected Home Thermostat Products

   Produkty:Termostaty Honeywell Home (wcześniej na rynku pod nazwą termostaty Lyric) i produkty EvoHome Comfort, łącznie i odrębnie zwane „Connected Home Thermostat Product(s)”.

   1. a) Zbieranie przez nas danych
    1. Dane zebrane bezpośrednio od użytkownika

     Będziemy zbierać poniższe dane bezpośrednio od użytkownika:

     • Dane dotyczące tożsamości, takie jak imię, nazwisko, dane kontaktowe, stanowisko, nazwa spółki/organizacji, adres e-mail, numer telefonu i faksu oraz adres pocztowy (w tym ulica, miasto, stan, kod pocztowy lub kraj) użytkownika;
     • Dane dotyczące rejestracji, takie jak dane przekazane przez użytkownika w chwili rejestrowania konta na potrzeby korzystania z Connected Home Thermostat Product, w tym login i hasła;
     • Dane marketingowe i komunikacyjne, w tym preferencje marketingowe użytkownika oraz subskrybowanie przez niego naszych publikacji;
     • Dane finansowe, w tym dane dotyczące kart kredytowych lub rachunków, w przypadku gdy użytkownik nabywa usługi bezpośrednio od nas;
     • Dane dotyczące transakcji, w tym zapytania i zamówienia w zakresie naszych produktów oraz usług, a także szczegóły dotyczące płatności na rzecz użytkownika i od niego;
     • Dane dotyczące kontroli eksportu, takie jak narodowość użytkownika i kraj zamieszkania, które pozwalają nam ustalić, czy zgodnie z regulacjami dotyczącymi kontroli eksportu użytkownik jest uprawniony do otrzymywania informacji na temat określonych technologii;
     • Opinia użytkownika, w tym dane, które użytkownik przekazuje nam, przesyłając nam swoją opinię lub kontaktując się z nami z dowolnego powodu, wypełniając ankietę, biorąc udział w konkursie lub zgłaszając problem.

     W sytuacji gdy przepisy prawa lub postanowienia zawartej z użytkownikiem umowy wymagają od nas zebrania danych osobowych, a użytkownik nie zastosuje się do naszego wniosku o przekazanie danych, możemy nie być w stanie świadczyć żądanej usługi lub zrealizować transakcji.

    2. Dane zbierane na temat użytkownika

     Możemy zbierać określone dane na temat użytkownika na podstawie jego użycia Connected Home Thermostat Product, w tym:

     • Dane użycia, w tym informacje na temat sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Connected Home Thermostat Product, liczba przesłanych bajtów, klikane przez niego łącza, materiały, do których uzyskuje dostęp, data i czas, kiedy użytkownik uzyskuje dostęp do Connected Home Thermostat Product oraz inne działania podejmowane w ramach Connected Home Thermostat Product, w tym informacje na temat rzeczywistej temperatury i wilgotności wewnątrz i na zewnątrz, dane GPS/geolokacyjne (zob. poniżej), dane użycia termostatu, takie jak stan przekaźnika ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji („HVAC”), czas pracy, ustawienia, godziny zdarzeń w domu, dzienniki diagnostyczne i dzienniki użytkowania HVAC z systemu HVAC oraz alarmy z systemu HVAC, a także interakcje między termostatem użytkownika a urządzeniami zewnętrznymi i korzystanie z systemu przez użytkownika.
     • Dane techniczne, takie jak adres protokołu internetowego (IP) użytkownika, typ, możliwości i język przeglądarki użytkownika, system operacyjny użytkownika, konfiguracja systemu w domu, ustawienia bezpieczeństwa;
     • Dane geolokalizacyjne. Po uzyskaniu wyraźnej zgody użytkownika Connected Home Thermostat Product może zbierać dokładne dane w czasie rzeczywistym na temat lokalizacji telefonu komórkowego użytkownika w celu kontrolowania jego statusu „home and away”. Geolokalizacja urządzenia mobilnego użytkownika może być ujawniona naszym usługodawcom, którzy mogą przetwarzać te informacje w związku ze świadczeniem usług w naszym imieniu. Po wyrażeniu zgody na zbieranie informacji na temat dokładnej lokalizacji urządzenia mobilnego użytkownik może w dowolnym czasie zmienić lub wycofać tę zgodę, zarządzając swoimi preferencjami usług lokalizacyjnych w ustawieniach urządzenia mobilnego.

     Aby uzyskać informacje na temat plików cookie, których używamy w naszym Connected Home Thermostat Product, oraz sposobu ich odrzucenia lub wyłączenia, prosimy zapoznać się z punktem „Pliki cookie” znajdującym się poniżej.

   2. b) Sposób, w jaki wykorzystujemy dane użytkownika

    Wykorzystujemy dane osobowe użytkownika do:

    • zapewniania użytkownikowi Connected Home Thermostat Product. Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika w celu dostarczania mu usług lub dokonywania żądanych przez użytkownika transakcji, w tym przekazywania informacji na temat produktów lub usług Resideo, wystawiania rachunków i realizacji zamówień, rejestrowania kupowanych produktów, rozpatrywania reklamacji gwarancyjnych, zapewniania usług wsparcia klientów i ułatwiania użytkownikowi korzystania z Connected Home Thermostat Product;
    • udoskonalania naszej działalności, produktów i usług. Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika w celu dokonywania analiz biznesowych lub w innych celach, które pomogą nam rozwinąć i zwiększyć jakość działalności, produktów i usług (w tym nowych produktów i usług), na przykład dzięki dostosowaniu Connected Home Thermostat Product do indywidualnych preferencji użytkownika;
    • celów marketingowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika, by informować go produktach lub usługach, które mogą go interesować, oraz by komunikować się z nim w sprawie oferty, wydarzeń i nowości, ankiet, ofert specjalnych oraz tematów powiązanych. Użytkownik może zrezygnować z możliwości otrzymywania komunikatów marketingowych, wysyłając taką rezygnację w wiadomości e-mail w dowolnym czasie, bezpłatnie korzystając z łącza „Anuluj subskrypcję” znajdującego się w dowolnej otrzymanej od nas wiadomości e-mail z materiałami marketingowymi lub kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych w niniejszej Polityce prywatności. W zależności od kraju zamieszkania użytkownik może także mieć możliwość rezygnacji z innych rodzajów komunikatów marketingowych; aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z nami za pomocą danych kontaktowych podanych w Polityce prywatności;
    • badań i analizy klientów. Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika w celu przeprowadzania badań i analiz, które pomogą nam w analizowaniu preferencji zakupowych użytkowników, określaniu produktów i usług, które najlepiej spełniają ich wymagania, oraz obliczaniu skuteczności pokazywanych użytkownikom reklam;
    • zarządzania naszą działalnością i jej ochrony. Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika w celu zarządzania naszą działalnością i naszymi produktami oraz ich ochrony, w tym rozwiązywania problemów, utrzymania systemu, wsparcia, sprawozdawczości i hostingu danych;
    • egzekwowania przepisów: Możemy wykorzystywać zbierane dane osobowe w celu wykrywania nadużyć finansowych, naruszeń własności intelektualnej, naruszeń naszych Warunków świadczenia usług lub Umowy licencyjnej użytkownika końcowego, naruszeń przepisów prawa lub innych przypadków niewłaściwego stosowania Connected Home Thermostat Product, zapobiegania im i reagowania na nie.

    Będziemy wykorzystywali dane dotyczące karty debetowej lub kredytowej użytkownika wyłącznie w celu ułatwienia mu zakupu usług w związku z Connected Home Thermostat Product.

    Aby zapewnić użytkownikowi lepszą, spójną obsługę klienta, możemy połączyć dane opisane w niniejszej Polityce prywatności z innymi danymi, które posiadamy na temat użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z witryn, aplikacji, produktów lub usług firmy Resideo, aby zaoferować mu lepszą, spójną obsługę klienta w czasie jego kontaktów z firmą Resideo oraz udoskonalić i dostosowywać nasze witryny, aplikacje, produkty i usługi.

   3. c) Podstawa prawna przetwarzania przez nas danych użytkownika

    O ile jest to wymagane przepisami prawa, zawsze gwarantujemy istnienie podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych użytkownika. W większości przypadków podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych użytkownika występuje, gdy:

    • jest to niezbędne do realizacji usług, które świadczymy na rzecz użytkownika;
    • jest to niezbędne do przestrzegania naszych zobowiązań prawnych lub umownych;
    • uzyskaliśmy zgodę użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych do co najmniej jednego konkretnego celu. Jeżeli poprosimy użytkownika o zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, może wycofać zgodę w dowolnym czasie, kontaktując się z nami za pomocą danych w końcowej części niniejszej Polityki prywatności;
    • przetwarzanie jest niezbędne ze względu na nasze prawnie uzasadnione interesy, na przykład w celu rozwijania i ulepszania naszych produktów i usług na korzyść klientów;
    • jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

   C. Connected Home Water Leakage Detector Products

   Produkty:Connected Water Leakage Detector Honeywell Home (wcześniej na rynku pod nazwą „Lyric”), zwany „produktem Connected Home Water Leakage Detector”

   1. a) Zbieranie przez nas danych
    1. i. Dane zebrane bezpośrednio od użytkownika

     Będziemy zbierać poniższe dane bezpośrednio od użytkownika:

     • Dane dotyczące tożsamości, takie jak imię, nazwisko, dane kontaktowe, stanowisko, nazwa spółki/organizacji, adres e-mail, numer telefonu i faksu oraz adres pocztowy (w tym ulica, miasto, stan, kod pocztowy lub kraj) użytkownika;
     • Dane dotyczące rejestracji, takie jak dane przekazane przez użytkownika w chwili rejestrowania konta na potrzeby korzystania z produktu Connected Home Water Leakage Detector, w tym login i hasła;
     • Dane marketingowe i komunikacyjne, w tym preferencje marketingowe użytkownika oraz subskrybowanie przez niego naszych publikacji;
     • Dane finansowe, w tym dane dotyczące kart kredytowych lub rachunków, w przypadku gdy użytkownik nabywa usługi bezpośrednio od nas;
     • Dane dotyczące transakcji, w tym zapytania i zamówienia w zakresie naszych produktów oraz usług, a także szczegóły dotyczące płatności na rzecz użytkownika i od niego;
     • Dane dotyczące kontroli eksportu, takie jak narodowość użytkownika i kraj zamieszkania, które pozwalają nam ustalić, czy zgodnie z regulacjami dotyczącymi kontroli eksportu użytkownik jest uprawniony do otrzymywania informacji na temat określonych technologii;
     • Opinia użytkownika, w tym dane, które użytkownik przekazuje nam, przesyłając nam swoją opinię lub kontaktując się z nami z dowolnego powodu, wypełniając ankietę, biorąc udział w konkursie lub zgłaszając problem.

     W sytuacji gdy przepisy prawa lub postanowienia zawartej z użytkownikiem umowy wymagają od nas zebrania danych osobowych, a użytkownik nie zastosuje się do naszego wniosku o przekazanie danych, możemy nie być w stanie świadczyć żądanej usługi lub zrealizować transakcji.

    2. ii. Dane zbierane na temat użytkownika

     Możemy zbierać określone dane na temat użytkownika na podstawie jego użycia produktu Connected Home Water Leakage Detector, w tym:

     • Dane użycia, w tym informacje na temat sposobu, w jaki użytkownik korzysta z produktu Connected Home Water Leakage Detector, liczba przesłanych bajtów, klikane przez niego łącza, materiały, do których uzyskuje dostęp, data i czas, kiedy użytkownik uzyskuje dostęp do produktu Connected Home Water Leakage Detector, oraz inne działania podejmowane w ramach produktu Connected Home Water Leakage Detector, w tym informacje na temat rzeczywistej temperatury i wilgotności wewnątrz, dane użycia czujnika wycieku wody, takie jak ustawienia, godziny zdarzeń w domu, dzienniki diagnostyczne i dzienniki użytkowania systemu czujnika wycieku wody oraz alarmy z systemu czujnika wycieku wody, a także interakcje między systemem czujnika wycieku wody użytkownika a urządzeniami zewnętrznymi i korzystanie z systemu przez użytkownika.
     • Dane techniczne, takie jak adres protokołu internetowego (IP) użytkownika, typ, możliwości i język przeglądarki użytkownika, system operacyjny użytkownika, konfiguracja systemu w domu, ustawienia bezpieczeństwa;

     Aby uzyskać informacje na temat plików cookie, których używamy w naszym produkcie Connected Home Water Leakage Detector, oraz sposobu ich odrzucenia lub wyłączenia, prosimy zapoznać się z punktem „Pliki cookie” znajdującym się poniżej.

   2. b) Sposób, w jaki wykorzystujemy dane użytkownika

    Wykorzystujemy dane osobowe użytkownika do:

    • zapewnienia użytkownikowi Connected Home Water Leakage Detector. Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika w celu dostarczania mu usług lub dokonywania żądanych przez użytkownika transakcji, w tym przekazywania informacji na temat produktów lub usług Resideo, wystawiania rachunków i realizacji zamówień, rejestrowania kupowanych produktów, rozpatrywania reklamacji gwarancyjnych, zapewniania usług wsparcia klientów i ułatwiania użytkownikowi korzystania z Connected Home Water Leakage Detector;
    • udoskonalania naszej działalności, produktów i usług. Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika w celu dokonywania analiz biznesowych lub w innych celach, które pomogą nam rozwinąć i zwiększyć jakość działalności, produktów i usług (w tym nowych produktów i usług), na przykład dzięki dostosowaniu Connected Home Water Leakage Detector do indywidualnych preferencji użytkownika;
    • celów marketingowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika, by informować go produktach lub usługach, które mogą go interesować, oraz by komunikować się z nim w sprawie oferty, wydarzeń i nowości, ankiet, ofert specjalnych oraz tematów powiązanych. Użytkownik może zrezygnować z możliwości otrzymywania komunikatów marketingowych, wysyłając taką rezygnację w wiadomości e-mail w dowolnym czasie, bezpłatnie korzystając z łącza „Anuluj subskrypcję” znajdującego się w dowolnej otrzymanej od nas wiadomości e-mail z materiałami marketingowymi lub kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych w niniejszej Polityce prywatności. W zależności od kraju zamieszkania użytkownik może także mieć możliwość rezygnacji z innych rodzajów komunikatów marketingowych; aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z nami za pomocą danych kontaktowych podanych w Polityce prywatności;
    • badań i analizy klientów. Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika w celu przeprowadzania badań i analiz, które pomogą nam w analizowaniu preferencji zakupowych użytkowników, określaniu produktów i usług, które najlepiej spełniają ich wymagania, oraz obliczaniu skuteczności pokazywanych użytkownikom reklam;
    • zarządzania naszą działalnością i jej ochrony. Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika w celu zarządzania naszą działalnością i naszymi produktami oraz ich ochrony, w tym rozwiązywania problemów, utrzymania systemu, wsparcia, sprawozdawczości i hostingu danych;
    • egzekwowania przepisów: Możemy wykorzystywać zbierane dane osobowe w celu wykrywania nadużyć finansowych, naruszeń własności intelektualnej, naruszeń naszych Warunków świadczenia usług lub Umowy licencyjnej użytkownika końcowego, naruszeń przepisów prawa lub innych przypadków niewłaściwego stosowania produktu Connected Home Water Leakage Detector, zapobiegania im i reagowania na nie.

    Będziemy wykorzystywać dane dotyczące karty debetowej lub kredytowej użytkownika wyłącznie w celu ułatwienia mu zakupu usług w związku z produktem Connected Home Water Leakage Detector.

   3. c) Podstawa prawna przetwarzania przez nas danych użytkownika

    O ile jest to wymagane przepisami prawa, zawsze gwarantujemy istnienie podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych użytkownika. W większości przypadków podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych użytkownika występuje, gdy:

    • jest to niezbędne do realizacji usług, które świadczymy na rzecz użytkownika;
    • jest to niezbędne do przestrzegania naszych zobowiązań prawnych lub umownych;
    • uzyskaliśmy zgodę użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych do co najmniej jednego konkretnego celu. Jeżeli poprosimy użytkownika o zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, może wycofać zgodę w dowolnym czasie, kontaktując się z nami za pomocą danych w końcowej części niniejszej Polityki prywatności;
    • przetwarzanie jest niezbędne ze względu na nasze prawnie uzasadnione interesy, na przykład w celu rozwijania i ulepszania naszych produktów i usług na korzyść klientów;
    • jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

    D. Anonimizowanie danych użytkownika

    Możemy anonimizować dane osobowe użytkownika, dzięki czemu nie będą mogły być już wykorzystane do zidentyfikowania go. Zanonimizowane dane nie są uznawane za dane osobowe, a w związku z tym nie podlegają niniejszej Polityce prywatności. Możemy zbierać, wykorzystywać i udostępniać zanonimizowane dane w dowolnych celach.

    E. Komu udostępniamy dane użytkownika

    Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika wybranym osobom trzecim w zakresie niezbędnym do umożliwienia im realizacji usług na naszą rzecz, w tym:

    •  naszym podmiotom stowarzyszonym, dostawcom, dystrybutorom i podwykonawcom, zgodnie z wymaganiami dowolnej umowy z użytkownikiem,
    • reklamodawcom i dostawcom usług marketingowych, którzy świadczą dla nas usługi,
    • dostawcom usług analitycznych, którzy wspierają nas w ulepszaniu i optymalizacji produktów i usług,
    • potencjalnym sprzedawcom lub nabywcom (lub ich doradcom) całości lub części naszych aktywów handlowych lub
    • organom egzekwowania prawa, sądom, organom regulacyjnym, organom państwa lub innym osobom trzecim, jeżeli uważamy, że jest to konieczne do realizacji obowiązku prawnego lub regulacyjnego bądź na innej podstawie do ochrony naszych praw lub praw osoby trzeciej.

    Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika osobom trzecim na żądanie użytkownika. W takim przypadku nie możemy kontrolować ani nie odpowiadamy za zbieranie, przechowywanie, ujawnianie ani wykorzystywanie danych użytkownika przez tę osobę trzecią. Zobowiązania takich osób trzecich w odniesieniu do danych osobowych użytkownika podlegają porozumieniu między nimi a użytkownikiem. Jeżeli użytkownik zdecyduje się na sterowanie produktami Connected Home firmy Resideo za pomocą aplikacji, oprogramowania lub innej oferty producenta będącego osobą trzecią, nie możemy ponosić odpowiedzialności za zbieranie, przechowywanie, ujawnianie ani wykorzystywanie danych osobowych użytkownika przez tę osobę trzecią ani tego kontrolować.

    F. Gdzie przechowujemy dane użytkownika

    Postanowienia ogólne

    Resideo to globalna firma, w związku z czym dane osobowe użytkownika mogą być zbierane, przekazywane lub dostępne dla firmy Resideo, spółek jej grupy, dostawców lub przedstawicieli zlokalizowanych w krajach poza krajem zamieszkania użytkownika, w tym w dowolnym kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Stanach Zjednoczonych i Indiach. Prosimy zauważyć, że ochrona prywatności i wymogi prawne, w tym prawa organów do uzyskania dostępu do danych osobowych użytkownika, w niektórych z tych krajów mogą nie być równorzędne z prawami obowiązującymi w kraju zamieszkania użytkownika. Podejmiemy jednak uzasadnione kroki w celu ochrony prywatności użytkownika.

    Użytkownicy zlokalizowani w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG)

    Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do spółek, przedstawicieli, dystrybutorów, podwykonawców lub dostawców grupy Resideo lub mogą być dla nich dostępne w krajach poza Unią Europejską, mianowicie w Stanach Zjednoczonych i Indiach. Wdrożyliśmy standardowe klauzule umowne UE zgodnie z art. 46 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE, by zapewnić adekwatną ochronę przekazywania danych poza EOG. Aby uzyskać więcej informacji na temat wprowadzonych stosownych zabezpieczeń, prosimy o kontakt z nami za pomocą danych podanych w końcowej części niniejszej Informacji o polityce prywatności.

    Użytkownicy zlokalizowani poza EOG

    Korzystając z produktów Connected Home firmy Resideo, uzyskując do nich dostęp lub kontaktując się z nami i udostępniając nam swoje dane, użytkownik zgadza się na przekazywanie swoich danych osobowych poza swój kraj zamieszkania, jak określono powyżej.

    G. Jak długo zachowujemy dane użytkownika

    O ile w niniejszej Informacji o polityce prywatności nie stwierdzono inaczej, zatrzymamy dane użytkownika przez okres, w którym korzysta on z danego produktu Connected Home firmy Resideo, lub przez inny okres (który może być dłuższy lub krótszy), w zakresie którego użytkownik udzieli wyraźnej zgody na zachowanie jego danych, a następnie usuniemy albo zanonimizujemy jego dane osobowe (chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu zachowywania). Kiedy użytkownik zaprzestanie korzystania z produktu Connected Home firmy Resideo, możemy nadal korzystać ze zanonimizowanych lub zagregowanych danych, które nie identyfikują użytkownika, do celów analitycznych i badawczo-rozwojowych. Przechowujemy dane osobowe użytkownika do celów marketingowych, do czasu gdy użytkownik zrezygnuje z otrzymywania dalszych komunikatów w ramach marketingu bezpośredniego zgodnie z obowiązującym prawem.

    H. Marketing

    Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika, by informować go produktach lub usługach, które mogą go interesować, oraz by komunikować się z nim w sprawie oferty, wydarzeń i nowości, ankiet, ofert specjalnych oraz tematów powiązanych. Użytkownik może zrezygnować z możliwości otrzymywania komunikatów marketingowych, wysyłając taką rezygnację w wiadomości e-mail w dowolnym czasie, bezpłatnie korzystając z łącza „Anuluj subskrypcję” znajdującego się w dowolnej otrzymanej od nas wiadomości e-mail z materiałami marketingowymi lub kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych w niniejszej Polityce prywatności. W zależności od kraju zamieszkania użytkownika może on także mieć możliwość rezygnacji z innych rodzajów komunikatów marketingowych; aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z nami za pomocą danych kontaktowych podanych w Polityce prywatności.

    I. Strony i usługi zewnętrzne

    Nasze witryny dotyczące produktów Connected Home firmy Resideo mogą zawierać łącza do witryn, produktów i usług osób trzecich. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za takie witryny ani ich polityki. Dane zbierane przez te osoby trzecie, które mogą obejmować dane kontaktowe użytkownika, podlegają ich politykom prywatności. Zachęcamy użytkownika do zapoznania się z politykami prywatności tych osób trzecich.

    Jeżeli użytkownik nabywa którykolwiek z produktów Connected Home firmy Resideo poprzez osobę trzecią, jak na przykład dealera, wykonawcę, sprzedawcę detalicznego, zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych użytkownika przez te osoby trzecie podlega ich politykom prywatności. Użytkownik potwierdza, że firma Resideo nie kontroluje zbierania ani użycia jego danych osobowych przez te osoby trzecie. Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika tym osobom trzecim zgodnie z warunkami naszej umowy o świadczenie usług z daną osobą trzecią. Zachęcamy użytkownika do zapoznania się z politykami prywatności tych osób trzecich.

    J. Dzieci

    Firma Resideo nie przetwarza rozmyślnie żadnych danych osobowych dzieci w związku z produktami Connected Home firmy Resideo. Znaczenie terminu „dzieci” podlega przepisom prawa i regulacjom w jurysdykcji, w której użytkownik jest zlokalizowany.

    K. Ochrona danych użytkownika

    Firma Resideo zobowiązuje się do ochrony danych osobowych użytkownika. Korzystamy z różnorodnych technologii i procedur bezpieczeństwa, by pomóc w ochronie danych osobowych użytkownika przed nieupoważnionym dostępem, użyciem lub ujawnieniem. Jednak żaden system informacyjny nie może być bezpieczny w 100%, więc nie możemy zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika. Ponadto nie odpowiadamy za bezpieczeństwo danych przekazywanych przez użytkownika do produktów Connected Home firmy Resideo za pośrednictwem sieci, których nie kontrolujemy, w tym Internetu i sieci bezprzewodowych.

    Zabezpieczenia i bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika zależą również od użytkownika. W sytuacji gdy przekazaliśmy użytkownikowi (lub użytkownik wybrał sobie) identyfikator użytkownika i hasło do dostępu do swoich produktów Connected Home firmy Resideo, użytkownik odpowiada za zachowanie tych danych logowania w poufności i nieujawnianie ich innym osobom.

    L. Pliki cookie

    Czym jest plik cookie?

    Pliki cookie to pliki tekstowe zawierające małe ilości informacji, które są pobierane na dysk twardy użytkownika lub do pamięci przeglądarki użytkownika. Pliki cookie zawierają informacje, które są przekazywane na dysk twardy komputera lub na inne urządzenie użytkownika.

    Kategorie plików cookie, z których korzystamy

    Pliki cookie, których możemy używać, dzielą się na cztery kategorie: Bezwzględnie niezbędne pliki cookie, pliki cookie związane z wydajnością, pliki cookie związane z funkcjonalnością i profilem, pliki cookie związane z reklamami

    1. Bezwzględnie niezbędne pliki cookie

     Te pliki cookie są niezbędne do działania produktów Connected Home firmy Resideo, w szczególności w związku z wyszukiwaniem informacji i składaniem zamówień. Bez tych plików cookie nie można świadczyć usług żądanych przez użytkownika. Obejmują one na przykład pliki cookie, które umożliwiają użytkownikowi logowanie się do bezpiecznych stref produktów Connected Home firmy Resideo, lub pliki cookie związane z koszykiem, które zapamiętują produkty, jakie użytkownik chce kupić, kiedy dodaje produkty do koszyka lub przechodzi do kasy.

    2. 2.Pliki cookie związane z wydajnością

     Te pliki cookie zbierają informacje na temat sposobu wykorzystywania przez użytkownika produktów Connected Home firmy Resideo, na przykład, które strony użytkownik odwiedza najczęściej i czy z niektórych stron użytkownik otrzymuje wiadomości o błędach. Pomaga nam to w ulepszaniu sposobu działania produktów Connected Home firmy Resideo, na przykład dzięki zagwarantowaniu, że użytkownicy mogą łatwo znaleźć to, czego szukają.

    3. 3.Pliki cookie związane z funkcjonalnością i profilem

     Te pliki cookie są wykorzystywane do rozpoznawania użytkownika w czasie korzystania przez niego z produktów Connected Home firmy Resideo. Pozwala nam to spersonalizować treści dla użytkownika, przywitać go po imieniu i zapamiętać jego preferencje (na przykład jego wybór języka lub regionu).

    4. 4.Pliki cookie związane z reklamami

     Te pliki cookie rejestrują sposób interakcji użytkownika z produktami Connected Home firmy Resideo i mogą być wykorzystywane do dostarczania reklam, które bardziej odpowiadają użytkownikowi i jego zainteresowaniom. Mogą też ograniczać liczbę wyświetleń reklamy dla użytkownika, jak również mierzyć skuteczność kampanii reklamowej. Bez tych plików cookie reklamy internetowe, które użytkownik napotyka, będą gorzej dobrane do użytkownika i jego zainteresowań.

    5. 5.Pliki cookie osób trzecich

     Współpracujemy z dostawcami zewnętrznymi, którzy także mogą ustawiać pliki cookie na produktach Connected Home firmy Resideo, na przykład Google Analytics, Adobe Analytics, YouTube i Adobe Flashplayer, których możemy używać do wyświetlania treści wideo. Ci dostawcy zewnętrzni są odpowiedzialni za pliki cookie, które ustawiają na produktach Connected Home firmy Resideo. Aby uzyskać dalsze informacje, należy przejść do witryny odpowiedniego dostawcy zewnętrznego.

    Ustawianie preferencji plików cookie

    W większości przypadków do korzystania z plików cookie będziemy potrzebowali zgody użytkownika. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy plik cookie jest niezbędny, abyśmy mogli zapewnić użytkownikowi żądaną przez niego usługę. Użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na korzystanie przez nas z plików cookie, jak opisano w niniejszej Informacji o polityce prywatności. W chwili korzystania z produktu Connected Home firmy Resideo po raz pierwszy, pojawi się stosowny baner.

    Użytkownik może wycofać zgodę w dowolnej chwili, modyfikując ustawienia przeglądarki, by odrzucić lub wyłączyć pliki cookie. W takim przypadku należy pamiętać, że można utracić część funkcji produktów Connected Home firmy Resideo. Aby uzyskać dalsze informacje na temat plików cookie i sposobu ich wyłączania, prosimy przejść na stronę: www.aboutcookies.org albo www.allaboutcookies.org.

   M. Prawa użytkownika

   Użytkownikowi przysługują określone prawa w odniesieniu do jego danych osobowych zbieranych za pośrednictwem produktów Connected Home firmy Resideo, które różnią się w zależności od jego kraju zamieszkania. Jeżeli użytkownik jest rezydentem EOG, mogą go dotyczyć opisane poniżej prawa. W przypadku innych użytkowników prawa, które ich dotyczą, będą zależały od przepisów ich kraju zamieszkania. Ułatwimy użytkownikowi wykonywanie jego praw, które go dotyczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aby uzyskać więcej informacji na temat swoich praw, prosimy o kontakt z nami za pomocą danych kontaktowych podanych w końcowej części niniejszej Polityki prywatności.

   Aby pomóc użytkownikowi w wykonywaniu jego praw, możemy wymagać podania przez niego konkretnych informacji na potwierdzenie tożsamości. Jest to środek bezpieczeństwa, który pozwala zagwarantować, że dane osobowe nie są ujawniane nikomu, kto nie ma prawa ich otrzymać. Odpowiemy na wszelkie żądania ze strony użytkownika w zakresie wykonywania przysługujących mu praw w terminach wymaganych przez prawo. Aby ułatwić rozpatrzenie żądania możemy pobierać opłatę, gdy jest to dozwolone przepisami prawa.

   Pragnąc pomóc użytkownikowi w zrozumieniu jego praw, podsumowaliśmy je poniżej i zamieściliśmy wskazówki dotyczące różnych okoliczności, w których prawa te mogą obowiązywać. Aby uzyskać więcej informacji na temat swoich praw lub w przypadku chęci wykonania którychś z nich, prosimy o kontakt z nami za pomocą danych kontaktowych podanych w końcowej części niniejszej Polityki prywatności.

   Szczegółowe informacje dotyczące praw użytkownika:

   1. Prawo do bycia poinformowanym: To oznacza, że użytkownik ma prawo do otrzymania jasnych, przejrzystych i łatwo zrozumiałych informacji na temat sposobu, w jaki wykorzystujemy jego dane, a także na temat swoich praw. Dlatego też przekazujemy użytkownikowi te informacje w niniejszej Polityce prywatności.
   2. Dostęp: Użytkownik może mieć prawo do uzyskania dostępu do danych osobowych zbieranych za pośrednictwem produktów Connected Home firmy Resideo lub w chwili kontaktu z nami, a także do ich weryfikacji i poprawiania. W niektórych przypadkach można tego dokonać przechodząc na stronę, na której dane zostały podane. Użytkownik może nam pomóc w zachowaniu dokładności jego danych, powiadamiając nas o wszelkich zmianach swojego adresu korespondencyjnego, numeru telefonu lub adresu e-mail.
   3. Sprzeciw: Użytkownik może być uprawniony do wniesienia sprzeciwu wobec określonych rodzajów czynności przetwarzania dotyczących jego danych osobowych, w tym w sytuacji, w której przetwarzamy dane osobowe użytkownika w oparciu o prawnie uzasadniony interes, lub w której robimy to do celów marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach możemy wykazać, że mamy ważne prawnie uzasadnione podstawy do kontynuowania przetwarzania danych osobowych użytkownika. W takiej sytuacji nie mamy obowiązku zastosować się do żądania użytkownika.
   4. Usunięcie: Użytkownik może być uprawniony do usunięcia swoich danych osobowych, na przykład gdy dane te nie są już niezbędne do celów, w których były zbierane.
   5. Ograniczenie: Użytkownik może być uprawniony do żądania, abyśmy ograniczyli przetwarzanie jego danych osobowych, na przykład gdy użytkownik kwestionuje prawidłowość danych.
   6. Przenoszenie danych: Użytkownik może być uprawniony do otrzymania i ponownego wykorzystania swoich danych osobowych dla własnych celów. To uprawnienie jest znane jako przenoszenie danych i, o ile ma zastosowanie, wymaga od nas przeniesienia, skopiowania lub przekazania danych osobowych użytkownika z naszych systemów do użytkownika lub (o ile jest to techniczne możliwe) osoby trzeciej wybranej przez użytkownika w sposób, który nie wpłynie na ich użyteczność.
   7. Zgoda: Jeżeli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, może mieć prawo do wycofania tej zgody w dowolnym czasie, kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych w końcowej części niniejszej Informacji o polityce prywatności lub, w przypadku marketingu w formie wiadomości elektronicznych, korzystając z łącza „anuluj subskrypcję” znajdującego się w dowolnej otrzymanej od nas marketingowej wiadomości e-mail. Pozostanie to bez wpływu na legalność przetwarzania do tego momentu.

   W przypadku wątpliwości związanych z prawami Użytkownika lub sposobami skorzystania z nich, można przesłać pytania dotyczące ochrony prywatności za pośrednictwem poniższego łącza:

   https://contractorpro.secure.force.com/PrivacyInformationRequestForm/

   N. Zmiany niniejszej Polityki prywatności

   Warunki niniejszej Polityki prywatności podlegają okresowym zmianom. Wszelkie zmiany będziemy zamieszczać na tej stronie, a jeżeli zmiany są istotne, podejmiemy dodatkowe kroki wymagane przepisami prawa.

   O. Kontakt z nami

   W przypadku pytań dotyczących tego Oświadczenia o ochronie prywatności prosimy o kontakt i wysłanie wiadomości e-mail na adres ResideoPrivacy@Resideo.com lub pocztą na jeden z poniższych adresów Resideo:

   W odniesieniu do oferty produktów Honeywell Home oraz EvoHome:
   Attn: Resideo – Data Privacy
   Ademco Supply SRL
   Bucharest, 2nd District,
   4B and 2-4 George Constantinescu Street
   Building A, 3rd Floor,
   Bucharest, Rumunia.

   W odniesieniu do gamy produktów Total Connect Security 2.0E:
   Attn: Resideo – Data Privacy
   Securité Communications SAS
   1198, Avenue du Dr. Maurice Donat,
   06250 Mougins,
   Sophia Antipolis,
   Francja

   W odniesieniu do gamy produktów Videofied Security:
   Attn: Resideo – Data Privacy
   RSI Video Technologies SAS
   25 rue Jacobi-Netter,
   67200 Strasbourg,
   Francja

   Jeśli użytkownik chce skontaktować się z naszym specjalistą ds. ochrony prywatności danych, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres ResideoPrivacy@Resideo.com.

   W przypadku wszystkich innych pytań, również tych dotyczących pomocy odnośnie produktów, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres hchtech@honeywellhome.com.

   Jeśli użytkownik nie jest zadowolony z naszej odpowiedzi na którąkolwiek ze zgłoszonych nam skarg lub uważa, że sposób, w jaki przetwarzamy jego dane nie jest zgodny z przepisami o ochronie danych, może złożyć skargę do swojego przełożonego odpowiedzialnego za ochronę danych. Będziemy jednak wdzięczni za danie nam szansy rozwiązania wątpliwości i właściwego zareagowania na zgłoszony problem, dlatego prosimy o kontakt z nami w sprawie wszelkiej ewentualnej skargi.

back-to-top