Resideo Connected Home Licensavtal För Slutanvändare Och Sekretessmeddelande

Gäller från 1 juni 2020

Välkommen! Nedan hittar du Resideos licensavtal för slutanvändare och sekretessmeddelande för Connected Home.

Översikt:

Licensavtalet för slutanvändare omfattar följande:

 • En programvarulicens som reglerar din användning av programvaran.
 • Villkoren för tjänsterna.
 • Strikta begränsningar av vårt ekonomiska och övriga ansvar med avseende på eventuella förluster som din användning av systemet och tjänsterna kan leda till.

I sekretessmeddelandet beskrivs bland annat följande:

 • Information som vi samlar in:
  • Information som du tillhandahåller när du registrerar ditt konto, till exempel namn, e-post, adress och postnummer.
  • Information om hur du använder systemet och/eller tjänster, till exempel hur och när du använder systemen eller tjänsterna, användningsfrekvens etc.
  • Data som rör systemen och/eller tjänsterna, till exempel inomhus- eller utomhustemperaturer, scheman, tidpunkter för händelser och larm, ljud- eller videoklipp, inställningar etc.
  • Annan typ av information, enligt vad som framgår av sekretessmeddelandet nedan.
 • Hur vi använder informationen:
  • För att tillhandahålla tjänsten och driva systemet.
  • För att förbättra våra produkter och tjänster.
  • För att erbjuda dig produkter och tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig. Vi delar inte dina kontaktuppgifter med utomstående parter i marknadsföringssyfte utan ditt uttryckliga samtycke.
  • På andra sätt, såsom beskrivs mer ingående i sekretessmeddelandet nedan

VIKTIG INFORMATION OM SYSTEMET

Utomstående tjänsteleverantörer som Resideo använder sig av. Resideo använder sig av utomstående tjänsteleverantörer för att tillhandahålla vissa delar av Resideo-tjänsterna, exempelvis molntjänster, datalagring, synkronisering och kommunikation via molntjänstleverantörer. Dessa tjänster från utomstående leverantörer ligger utanför Resideos kontroll, men de kan påverka, eller påverkas av, användningen av och tillförlitligheten hos Resideo-tjänsterna. Observera att (i) användningen av och tillgängligheten hos Resideo-tjänsterna är beroende av utomstående tjänsteleverantörer, (ii) dessa utomstående tjänsteleverantörer garanterar inte 100 % tillgänglighet till deras tjänster, och (iii) Resideo ansvarar inte för skador eller förluster som är kopplade till hur dessa tjänster från utomstående leverantörer fungerar.

Avsedd användning av Resideo System. Systemet är avsett att nås och användas för information som inte är tidskritisk och för kontroll av produkter. Även om Resideos målsättning är att Resideo System ska ha en hög pålitlighet och tillgänglighet, kan inte 100% tillgänglighet garanteras. Systemet kan komma att drabbas av sporadiska avbrott och fel på grund av varierande orsaker som ligger utom Resideos kontroll, till exempel oregelbundenheter i den trådlösa nätanslutningen, tjänsteleverantörernas drifttider, mobilmeddelanden och mobiloperatörer och så vidare.

Ingen användning av Tjänsterna som nödlarm eller liknande. Systemet är inte certifierat för nödsituationer. Systemet är heller inte avsett att användas som nödlarm av människor som är i behov av sådant i bostaden eller på arbetet, och är inte ett alternativ till larmtjänster. Vid livshotande eller akuta nödsituationer bör du alltid kontakta larmcentralen. Om du är i behov av övervaknings-, säkerhets- eller brandlarmstjänster kan du teckna ett separat avtal med en certifierad Centralstation.

Pålitligheten hos meddelandena Systemet, vilket omfattar fjärråtkomst och mobilmeddelanden, kommer inte vara 100% tillgängligt. Det kan förekomma tillfällen då du inte får något meddelande. Hur effektivt meddelandefunktionen fungerar beror på de produkter och tjänster från utomstående leverantörer som anges ovan och på funktionaliteten hos dina enheter. Du ansvarar själv för funktionaliteten hos din dator eller mobila enhet.

SYSTEMET ÄR INTE ETT NÖDSITUATIONSMEDDELANDESYSTEM SOM ÖVERVAKAS AV UTOMSTÅENDE LEVERANTÖRER – RESIDEO ÖVERVAKAR INTE NÖDSITUATIONSMEDDELANDEN OCH SKICKAR INTE RÄDDNINGSMYNDIGHETER TILL DITT HEM ELLER ARBETE I HÄNDELSE AV EN NÖDSITUATION.

DU BÖR INTE FÖRLITA DIG PÅ SYSTEMET SOM NÖDLARM FÖR NÅGON SLAGS LIVSHOTANDE ELLER AKUT NÖDSITUATION. MOBILMEDDELANDENA AVSEENDE STATUSEN OCH LARMEN PÅ DINA PRODUKTER TILLHANDAHÅLLS ENDAST I INFORMATIONSSYFTE – DE KAN INTE ERSÄTTA ETT NÖDSITUATIONSMEDDELANDESYSTEM SOM ÖVERVAKAS AV EN UTOMSTÅENDE PART.

Ingen garanti. Vi garanterar inte att Systemet kommer att tillhandahålla en lämplig varning i alla situationer eller att det inte kommer att komprometteras eller kringgås innan det kommunicerar med en enhet eller person som ansvarar för att övervaka och besvara meddelanden som skickas från ditt inbrottslarm eller brandlarm eller liknande utrustning som är utformad för att varna om risk för fel eller skada på person eller egendom ("Centralstation"), om ditt larmsystem är kopplat till någon sådan, eller att det kommer att förhindra personskada eller förlust av egendom orsakad av inbrott, rån, brand, hetta, kyla eller fuktighet eller annan orsak. Vi garanterar heller inte att Systemet eller din mobilenhet eller dator kommer att överföra eller ta emot alla signaler som skickas av eller till dig eller din leverantör, återförsäljare eller Centralstation med avseende på de Systemtjänster som du prenumererar på, vilket inkluderar signaler med avseende på aktiveringen eller inaktiveringen av ditt larmsystem. Du bekräftar att det faktum att du har ett säkerhetssystem eller brandlarmssystem inte är en garanti för att du inte kommer att utsättas för inbrott, rån, brand eller annan händelse och att det inte är en försäkring. Du bekräftar att Systemtjänsternas tillgänglighet är beroende av din dator, din mobilenhet, ledningarna i ditt hem, din internetleverantör, din satellitleverantör om det gäller tjänster kopplade till geografisk plats, och din mobiloperatör, och att du ansvarar för alla avgifter för sådan användning och för att du uppfyller de avtal som är kopplade till användningen. Du bekräftar även att Resideo och eventuella leverantörer av nätverkstjänster inte kan garantera säkerheten hos något slags trådlös överföring och inte ansvarar för eventuell bristande säkerhet i samband med användningen av tjänsterna. Du samtycker till att inte vidaresälja de trådlösa tjänster som du tillhandahålls som en del av Systemet. Resideo garanterar inte att Systemet är kompatibelt med alla datorer eller handhållna enheter. Du bör först testa enheternas kompabilitet hemma innan du använder dem utanför hemmet.

Resideo ansvarar inte för förlust eller skada som beror på att Systemet inte utfärdade någon varning eller på annat sätt gav larm, och du friskriver härmed Resideo från allt ansvar i sådana situationer.

RESIDEO CONNECTED HOME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

Det här licensavtalet för slutanvändare för Resideo (detta "Avtal") är ett avtal mellan dig och Resideo Technologies, Inc. och dess dotterbolag ("Resideo") avseende användningen av Resideo-tjänsterna och licensen till Resideo-programvaran enligt definitionen nedan. För enkelhetens skull refererar vi till kombinationen av produkter, programvara och tjänster, eller någon kombination av dessa, som vi tillhandahåller dig, som "Systemet".

Genom att acceptera det här avtalet eller installera eller använda Systemet förbinder du dig att uppfylla villkoren i detta Avtal. Du erkänner att du är slutanvändare av Systemet och du intygar att du är myndig och har rätt att ingå detta Avtal.

Detta Avtal omfattar användningen av flera olika produkter och tjänster från Resideo, och som ett förtydligande, gäller vissa bestämmelser i detta Avtal endast en specifik produkt eller tjänst.

 1. LICENS, BEGRÄNSNINGAR.

  Detta Avtal gäller användningen av de Resideo-anslutna lösningar, inklusive Resideo-programvara för användning av Resideo produkter och kommunikationsnätverk, Resideo-programvara som tillåter webbaserat gränssnitt och underliggande funktionalitet och åtkomst till Resideo-tjänster, Resideo-programvara för mobilenhetsapplikationer och varje Resideo-nätverk som är relaterade till något av föregående (gemensamt benämnda "Resideo-tjänsterna") och licensiering av programvaruprodukter som identifieras ovan, vilket inkluderar dator- och applikationsprogramvara och kan inkludera tillhörande media, tryckt material och "onlinedokumentation" eller elektronisk dokumentation, och kommande versioner, utgåvor, uppdateringar och korrigeringar av ovanstående programvara ("Resideo-programvara").

  Systemet omfattar programvara som ägs av Resideo och programvara som är licensierad till Resideo, och skyddas av amerikanska och internationella upphovsrättsliga lagar och traktat, samt andra immaterialrättsliga lagar och traktat. Systemet säljs inte till dig, utan licensieras. Under förutsättning att du samtycker till villkoren som beskrivs i detta Avtal, ger Resideo dig en begränsad, icke-exklusiv, icke-överlåtbar licens (utan rätt att vidarelicensiera med undantag av vad som anges nedan) att använda Systemet och dess relaterade Resideo-programvara, att för eget bruk endast, övervaka ditt hem eller din verksamhet. Ovanstående licens omfattar rätten att installera Resideo-programvaran på din egen dator och/eller mobila enhet och att använda Resideo-programvaran i samband med din licensierade användning av Systemet. Oregistrerad användning, reproduktion eller distribution av Systemet är inte tillåten enligt Resideo samt bryter mot amerikansk och internationell upphovsrätt och kan medföra allvarliga civil- och straffrättsliga påföljder. Du får inte skapa eller distribuera kopior av Systemet utom i den mån det är tillåtet enligt lag. Resideo förbehåller sig alla rättigheter till och i Systemet och alla övriga rättigheter som tillhör Resideo (vilket inkluderar objektkoden och källkoden till programvaran), som inte uttryckligen medges enligt detta Avtal. Du får inte hyra ut, leasa, kopiera, ändra eller översätta Systemet, eller skapa bearbetningar som bygger på Systemet. Du får heller inte ändra eller ta bort Resideos upphovsrättsliga eller äganderättsliga meddelanden eller märkning som visas på eller i Systemet. Du får inte bakåtkompilera, dekompilera eller demontera Systemet utom i den utsträckning som det uttryckligen är tillåtet enligt tvingande bestämmelser i gällande lag (vilket inkluderar nationella lagar som implementerar EG-direktivet 91/250/EEG om rättsligt skydd för datorprogram) i syfte att få tillgång till viss information för begränsade ändamål som anges i de berörda lagarna. Du har inte rätt att utöva dina rättigheter enligt dessa lagar, utan att du först skickat en skriftlig begäran till Resideo och Resideo har vägrat att tillhandahålla den begärda informationen inom 30 dagar. Utöver vad som anges i detta Avtal, har du inte tillåtelse att ge utomstående part tillgång till Systemet eller göra de utdata som genererats av, eller de resultat från någon prestation eller funktionell utvärdering från Systemet, tillgängliga för utomstående part.

  Om du är en Centralstation eller återförsäljare har du enbart rätt att vidarelicensiera åtkomsten till Systemet till slutanvändare, förutsatt att varje slutanvändare i sin tur samtycker till villkoren i detta Avtal och att alla gällande avgifter till Resideo betalas.

  Systemet kan innehålla eller vara en bearbetning av material från andra licensgivare. Material från andra licensgivare kan omfattas av ytterligare begränsningar utöver de begränsningar som anges i detta Avtal. Du samtycker till att utomstående leverantörer har rätt att göra detta Avtal gällande med avseende sådan utomstående leverantörs programvara.

  Systemet kan innehålla Programvara med öppen källkod som du tillhandahålls enligt licensvillkoren för den öppna källkoden eller upphovsrättsliga meddelanden som medföljer sådan Programvara med öppen källkod. Med termen "Programvara med öppen källkod" avses i detta Avtal programvara, program, moduler, kod, bibliotek, databaser, drivrutiner eller liknande komponenter (eller delar av) som är royaltyfri, äganderättsskyddad programvara, vars användning kräver någon typ av avtalsförpliktelser från användarens sida gentemot en utomstående part eller en licens som har godkänts av Open Source Initiative, Free Software Foundation eller liknande grupp.

  Om du prenumererar på Tjänster för GPS-spårning som en del av ditt System samtycker du till att enbart använda de platsbaserade tjänsterna enligt gällande lag och på avsett vis, såsom det beskrivs i dokumentationen som tillhandahålls tillsammans med Tjänsten. Du bekräftar att Resideo inte kan hållas ansvarig om din användning av Tjänsten bryter mot lag eller avsedd användning.

 2. LÖSENORD OCH ÅTKOMST.

  Du samtycker till att (a) tillhandahålla sanningsenliga, korrekta, aktuella och fullständiga uppgifter om dig själv enligt uppmaningen i registreringsformuläret och (b) underhålla och snabbt uppdatera de angivna uppgifterna. Du måste skapa ett användarnamn och lösenord för att få tillgång till Systemet. Om du får ett tillfälligt användarnamn och lösenord måste du ändra de tillfälliga inloggningsuppgifterna och skapa ett eget användarnamn och lösenord. Du ansvarar för att skydda ditt lösenord och konto och bär det fulla ansvaret för alla aktiviteter som utförs under ditt lösenord, konto eller underkonto. Du samtycker till att (a) omgående ändra ditt lösenord i händelse av överträdelse av säkerhetsbestämmelserna, (b) meddela din Centralstation om en överträdelse av säkerhetsbestämmelser har skett och (c) nogsamt logga ut från ditt konto när du avslutar en session. Du samtycker till att villkoren i detta Avtal är bindande för och reglerar relationen mellan Resideo och de utomstående parter du beviljar åtkomst till ditt konto eller ger tillåtelse att ha ett underkonto. Du samtycker även till att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att villkoren i detta Avtal följs och tillämpas, och att hålla Resideo skadeslös från alla kostnader, skador, förluster eller utgifter som orsakas av sådana utomstående parter. Resideo kan inte och kommer inte att ansvara för förluster eller skador som uppstår till följd av din oförmåga att uppfylla villkoren i det här avsnittet.

  Om din utrustning inte fungerar kan det påverka nätdriften för Systemet. Behöriga offentliga myndigheter kan kräva att Resideo omgående ges åtkomst till din utrustning i en nödsituation enligt tillämplig lag, stadga, förordning eller domstolsbeslut. Du samtycker till att i en nödsituation ge den åtkomst som krävs till din Centralstation, återförsäljare eller Resideos nätverksrepresentanter.

  Du bekräftar och samtycker till att du kan lägga till fler parter till ditt konto och att dessa parter får full eller delvis åtkomst till Systemet, inklusive, men inte begränsat till, möjligheten att visa och ändra ditt dagliga schema och termostat och/eller inställningar och programmering för säkerhet eller hemautomation. Du bekräftar och samtycker vidare till att Resideo inte har något ansvar gentemot dig vad gäller sådana parters handlingar. Du bekräftar och samtycker även till att du kan inkludera din leverantörs eller återförsäljares uppgifter i dina kontouppgifter och att den parten då kan få larmmeddelanden från Systemet avseende ditt hem (till exempel om temperaturen i huset går ned under fryspunkten eller om det sker en överträdelse av säkerheten) tillsammans med vissa Kontaktuppgifter (enligt definitionen nedan) i syfte att kunna identifiera källan till larmet. Din leverantör eller återförsäljare kan kontakta dig om denne får sådana larmmeddelanden. Du bekräftar och samtycker till att Resideo inte har något ansvar vad gäller sådan leverantörs eller återförsäljares handlingar eller passivitet.

  Du bekräftar och samtycker till att Resideo och dess dotterbolag, tjänsteleverantörer, leverantörer och återförsäljare har tillåtelse att när som helst och utan föregående meddelande genom fjärrstyrning genomföra uppdateringar av programvara och inbyggd programvara, förbättringar, ändringar, ytterligare funktioner eller korrigeringar av Systemet. Du samtycker härmed till ovanstående och friskriver Resideo och dess dotterbolag, tjänsteleverantörer, leverantörer och återförsäljare från allt ansvar till följd av sådana åtgärder i den utsträckning som är tillåtet enligt lag.

 3. LÖPTID OCH UPPSÄGNING; ÄNDRINGAR AV SYSTEMET; AVGIFTER.

  Detta Avtal träder i kraft den dag då du först använder Systemet och fortsätter att löpa så länge du fortsätter använda Systemet och Tjänsterna och i övrigt betalar för Systemtjänsterna. Resideo kan när som helst säga upp detta Avtal, om tillämpligt, med omedelbar verkan, för det fall du inte uppfyller villkoren i detta Avtal innefattande till exempel utebliven betalning för Systemtjänsterna. Om du har ett avtal med en leverantör för vissa Tjänster är din rätt att använda Tjänsterna beroende av att din återförsäljare eller Centralstation betalar sina avgifter till Resideo för dessa Tjänster och Resideo kan tillfälligt stänga av eller avsluta din åtkomst till Tjänsterna om en återförsäljare underlåter att betala för Tjänster som tillhandahålls av Resideo eller om du underlåter att betala din Centralstation de avgifter som förfallit till betalning. Resideo har rätt enligt lag att framföra invändningar som finns i Resideos relation till din återförsäljare eller Centralstation även i sin relation till dig, vilket innebär att betalning av dina avgifter till din Centralstations övervakningsföretag inte är en garanti för din rätt att använda Systemtjänsterna. Ytterligare avgifter från utomstående leverantörer kan tillkomma i samband med din användning av Systemtjänsterna, en fristående handhållen enhet eller internet, för dataöverföring, överföring av videoklipp eller stillbilder, internetanvändning, SMS eller andra överföringsavgifter, avgifter eller tariffer. Om Resideo upphör att tillhandahålla dig Tjänster på grund av att du eller din återförsäljare eller Centralstation inte har erlagt betalning för Tjänsterna har Resideo inget ansvar gentemot dig, och du måste vända dig till din återförsäljare eller Centralstation för att kräva återbetalning av eventuella förskottsbetalningar till Centralstationen eller återförsäljaren. Beroende på vilka Tjänster ditt avtal eller din prenumeration gäller kan Resideo även tillfälligt stänga av eller avsluta ett användarkonto på grund av användarinaktivitet efter föregående meddelande. Beroende på vilka Tjänster du avtalat om eller prenumererar på, kan du säga upp detta Avtal genom skriftligt meddelande till Resideo. När avtalet sägs upp avslutas den licens som beviljats enligt detta Avtal, och du måste omedelbart upphöra med all användning av Systemet. Resideo förbehåller sig rätten att när som helst permanent upphöra med tillhandahållandet av Tjänsterna efter föregående meddelande. Resideo förbehåller sig rätten att när som helst debitera avgifter för användningen av Systemet, och att ändra eller tillfälligt upphöra med tillhandahållandet av Systemet (eller del av det) med eller utan meddelande, förutsatt att det inte i onödan påverkar din användning av Resideo-programvara och Resideo-tjänster. Du samtycker till att Resideo inte har något ansvar gentemot dig eller någon utomstående part för ändringar, tillfällig avstängning eller upphörande av Systemet. Du förstår och samtycker till att om du flyttar ska du ta bort ditt konto och kommer inte längre att ha åtkomst till Resideo System för din tidigare adress. Om du har ett avtal med en Centralstation måste du meddela den att du flyttar och säger upp ditt konto.

 4. GARANTI- OCH ANSVARSBEGRÄNSNINGAR.

  DU TILLHANDAHÅLLS SYSTEMET I "BEFINTLIGT SKICK" OCH I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG FRISKRIVER SIG RESIDEO, DESS LEVERANTÖRER OCH LICENSGIVARE, MED UNDANTAG AV VAD SOM ANGES I DET HÄR AVSNITTET, UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA VILLKOR (OAVSETT OM DET GÄLLER VILLKOR SOM INTE FINNS I AVTALET, MEN SOM LIKVÄL GÄLLER ENLIGT LAG, ELLER AV ANNAT SLAG), ALLA SLAGS UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR AVSEENDE FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE MANS RÄTTIGHETER, ALLMÄN LÄMPLIGHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISS ÄNDAMÅL, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, ICKE-INTERFERENS, ELLER TILL FÖLJD AV PARTSBRUK, LAG ELLER HANDELSPRAXIS. En del stater eller jurisdiktioner tillåter inte begränsningar av vissa garantier, och ovanstående begränsningar gäller därför eventuellt helt eller delvis inte för dig. Som konsument kan du ha ytterligare rättigheter som varierar från jurisdiktion till jurisdiktion och som inte anges i detta Avtal.

  RESIDEO ANSVARAR INTE FÖR OCH FRISKRIVER SIG FRÅN ALLT ANSVAR FÖR FÖRLUSTER ELLER SKADOR SOM DU LIDER SOM INTE KUNNAT FÖRUTSES. Förlust eller skada är förutsebar (och berättigar därmed inte till skadestånd) om det är en uppenbar konsekvens av en överträdelse från Resideos sida eller om förlusten eller skadan övervägdes av dig och Resideo då avtalet ingicks. Varken Resideo eller dess utomstående tjänsteleverantörer ansvarar för vilket säkerhets- eller brandlarmsystem du väljer att installera i dina lokaler eller dess anslutning till, eller driften av, din Centralstation.

  Resideo tillhandahåller dig Systemet endast för att användas enligt detta Avtal. Du samtycker till att inte använda Systemet i något kommersiellt, verksamhetsrelaterat eller återförsäljningssyfte, utom i den utsträckning som det uttryckligen är tillåtet enligt detta Avtal. Du samtycker även till att Resideo inte är ansvarig för förlust eller skada som uppstår i samband med (i) riktigheten, fullständigheten, lagligheten, pålitligheten, manövrerbarheten eller tillgängligheten hos Systemet och innehållet eller informationen eller materialet som tillhandahålls eller är tillgängligt via Systemet; (ii) borttagandet, oförmågan att lagra, oavsiktligt avslöjande, förlusten, felaktiga eller olägliga leveransen av information eller material eller (iii) överträdelser av dina säkerhetssystem för hemmet, såvida inte förlusten eller skadan beror på en förutsebar överträdelse av detta Avtal från Resideos sida eller på Resideos vägnar. Resideo ansvarar under inga omständigheter för information eller händelser som Resideo inte har kontroll över, vilket omfattar innehåll på anslagstavlor eller andra forum som är kopplade till Systemet.

  OM ANNAT INTE ANGES I DETTA AVTAL HAR RESIDEO, DESS DOTTERBOLAG, TJÄNSTEMÄN, CHEFER, ANSTÄLLDA, OMBUD, LEVERANTÖRER OCH LICENSGIVARE INGET ANSVAR GENTEMOT DIG FÖR UTEBLIVEN VINST ELLER INTÄKT, AFFÄRSFÖRLUST, VERKSAMHETSAVBROTT, FÖRLUST AV AFFÄRSMÖJLIGHET, FÖRLUST AV ELLER SKADOR PÅ DATA, FÖRLUST AV KAPITAL ELLER FÖR FÖLJDSKADOR, FÖRVÄRRADE, INDIREKTA ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER SKADOR SOM GER RÄTT TILL SKADESTÅND, OAVSETT HUR SKADORNA UPPKOMMIT, INKLUSIVE GENOM AVTALSBROTT, SKADEVÅLLANDE HANDLING (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET) ELLER OM DE UPPSTÅTT TILL FÖLJD AV DIN ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA SYSTEMET, ÄVEN OM RESIDEO, DESS DOTTERBOLAG, TJÄNSTEMÄN, CHEFER, ANSTÄLLDA, OMBUD, LEVERANTÖRER ELLER LICENSGIVARE HAR FÅTT INFORMATION OM ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ. Denna begränsning av ansvar och detta uteslutande av olika typer av skador gäller eventuellt inte helt eller delvis för dig beroende på lagstiftningen i din hem jurisdiktion.

  Detta Avtal ska inte kunna tolkas i syfte att utesluta eller begränsa det ansvar (i) som Resideo, dess dotterbolag, tjänstemän, chefer, anställda, ombud, leverantörer och licensgivare gemensamt har gentemot dig avseende personskada eller dödsfall som orsakas av vårdslöshet från deras sida; (ii) som Resideo har gentemot dig för bedrägeri eller bedrägligt syfte eller (iii) som Resideo inte kan friskriva sig från enligt tillämplig lag, vilken kan omfatta konsumentskyddslagstiftningen i din jurisdiktion.

  Resideo ansvarar under inga omständigheter för skador till följd av nedladdning eller åtkomst till information eller material via Systemet, försenad eller felaktig prestation som är ett direkt eller indirekt resultat av händelser utanför Resideos kontroll, vilket omfattar naturkatastrofer och andra orsaker som ligger utanför dess rimliga kontroll, inklusive, men inte begränsat till, internetavbrott, fel i datorutrustning, telekommunikationsutrustning eller annan utrustning, fel i strömförsörjningen, strejker, konflikter på arbetsmarknaden, upplopp, uppror, civila oroligheter, brist på arbetskraft eller material, brand, översvämning, storm, explosioner, force majeure, krig, myndigheters handlingar, inhemska eller utländska domstolars eller tribunalers beslut, uteblivet utförande från utomstående parts sida eller avbruten eller ostadig värme- eller strömförsörjning eller luftkonditionering.

  OM DU (1) ANVÄNDER EN APPLIKATION FRÅN NÅGON ANNAN LEVERANTÖR ÄN RESIDEO FÖR ATT KONTROLLERA DIN RESIDEO-PRODUKT; (2) ANSLUTER EN ENHET FRÅN NÅGON ANNAN LEVERANTÖR ÄN RESIDEO TILL DITT SYSTEM; (3) ANVÄNDER EN API FRÅN EN UTOMSTÅENDE LEVERANTÖR ELLER (4) BLIR DEL AV ETT BOSTADS- ELLER VERKSAMHETSEKOSYSTEM SOM ÄR ANSLUTET TILL EN UTOMSTÅENDE PART BEKRÄFTAR OCH SAMTYCKER DU TILL ATT RESIDEO UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVARAR FÖR RIKTIGHETEN, FUNKTIONALITETEN, PÅLITLIGHETEN, TILLGÄNGLIGHETEN, DRIFTSKOMPABILITETEN, LAGLIGHETEN ELLER ANVÄNDBARHETEN HOS APPLIKATIONEN, ENHETEN, API:ET ELLER EKOSYSTEMET, OCH ATT RESIDEO INTE HELLER ANSVARAR FÖR SKADOR SOM KAN UPPKOMMA TILL FÖLJD AV DENNA ANVÄNDNING. DU ANVÄNDER APPLIKATIONER, ENHETER, API:ER ELLER ECOSYSTEM FRÅN UTOMSTÅENDE LEVERANTÖRER PÅ EGEN RISK OCH BEKOSTNAD.

  Vänligen observera att Resideos förpliktelse att leverera Tjänsterna är en förpliktelse att göra rimliga ansträngningar och inte en förpliktelse att uppnå ett specifikt resultat. Resideo kommer att göra rimliga ansträngningar för att leverera Tjänsterna.

 5. ÖVRIGT

  Att Resideo vid något tillfälle inte gör gällande någon bestämmelse i detta Avtal ska inte tolkas som ett avstående från rätten att hävda bestämmelser i detta Avtal, och en sådan underlåtenhet påverkar inte heller Resideos rätt att vidta åtgärder i framtiden för att göra gällande bestämmelser i detta Avtal.

  Programvara och teknisk information som levereras inom ramen för detta Avtal omfattas av amerikanska exportkontrollagar och kan omfattas av export- och importbestämmelser i andra länder. Du samtycker till att strikt följa alla sådana lagar och bestämmelser och ansvarar ensam för att erhålla de godkännanden och licenser för import, export och återexport som krävs för sådan programvara och teknisk information, och för att bevara den dokumentation som krävs för att efterleva lagarna och bestämmelserna.

  Detta Avtal regleras av och ska tolkas enligt engelsk och walesisk rätt. Du och Resideo samtycker båda till att acceptera de engelska domstolarnas icke-exklusiva jurisdiktion. Resideo bekräftar att om du inte är baserad i Storbritannien kan du ha rätt att anhängiggöra ärendet i jurisdiktionen för din hemort.

  Du förstår och accepterar, oaktat andra bestämmelser i detta Avtal, att överträdelser av bestämmelser i detta Avtal från din sida kan orsaka Resideo irreparabel skada för vilken skadestånd vore otillräckligt, och att Resideo därför har rätt att söka förbudsföreläggande i syfte att skydda Resideos rättigheter enligt detta Avtal utöver de påföljder som är tillgängliga enligt lag.

  Detta Avtal och Resideos försäljningsvillkor som gäller för ditt köp av utrustning direkt från Resideo utgör hela avtalet mellan dig och Resideo och ersätter i sin helhet alla tidigare muntliga och skriftliga avtal mellan dig och Resideo avseende detta Avtals innehåll. Ditt prenumerationsavtal eller avtal om Centralstations-övervakning (om sådant finns) med en återförsäljare eller Centralstation är ett separat avtal. Din relation med återförsäljaren eller Centralstationen regleras av det separata avtalet, och Resideo har inget ansvar gentemot dig enligt sådant avtal. Ditt köpeavtal för inköpet av utrustning från Resideo eller annan leverantör än Resideo som interagerar med Resideo-programvara och Resideo-tjänsterna är ett separat avtal med säljaren av utrustningen. Din relation med säljaren regleras av det separata avtalet och Resideo har inget ansvar gentemot dig enligt det avtalet.

  Vare sig detta Avtal eller rättigheter, intressen eller skyldigheter i detta Avtal kan överföras eller överlåtas av dig utan föregående skriftligt medgivande från Resideo. Resideo kan överlåta detta Avtal, helt eller delvis, efter eget gottfinnande. Detta Avtal är bindande för parterna och deras nuvarande och framtida tjänstemän, chefer, anställda, moderbolag, dotterbolag, ombud, efterträdare, nya rättsinnehavare, leverantörer, licensinnehavare, närstående bolag, familjemedlemmar och gäster och behöriga användare.

  Varje bestämmelse, avsnitt och paragraf i detta Avtal gäller oberoende av övriga delar av detta Avtal, och ska tillämpas i den största möjliga utsträckning som lagen tillåter, och tolkas och tillämpas i mindre utsträckning, om det är nödvändigt för att vara giltig. Om en bestämmelse i detta Avtal är ogiltig eller inte verkställbar ska det inte påverka övriga bestämmelser, utan dessa ska oförändrade fortsätta gälla med full verkan.

 6. VILLKOR FÖR APPLE-ENHET; BERÄTTIGAD TREDJE MAN

  Det här avsnittet är enbart tillämpligt om du använder Systemet på en Apple-enhet (till exempel iPhone, iPad eller iPod Touch) (benämns alla "Apple-enhet"). Använder du inte Systemet på en Apple-enhet gäller det här avsnittet inte för dig. Parterna bekräftar att det här licensavtalet för slutanvändare endast ingås mellan Resideo och dig och inte med Apple, och att Apple inte ansvarar för Systemet och innehållet i det. All support som Resideo erbjuder i samband med Systemet är enbart Resideos ansvar, och parterna bekräftar att Apple inte har någon skyldighet av något slag att tillhandahålla underhålls- eller supporttjänster avseende Systemet. Parterna bekräftar att Apple inte har någon skyldighet att tillhandahålla garantier avseende Systemet. I den utsträckning som det är tillåtet enligt tillämplig lag har Apple inga garantiförpliktelser avseende Systemet. Parterna bekräftar att Apple inte ansvarar för att bemöta krav avseende produkter. Apple ansvarar inte för att bemöta några krav från slutanvändare eller tredje man avseende Systemet eller slutanvändares innehav och/eller användning av Systemet, inklusive, men inte begränsat till: (i) produktansvarskrav; (ii) krav som grundas på att Systemet inte uppfyller tillämpliga rättsliga eller administrativa krav och (iii) krav som grundas på konsumentskyddslagstiftning eller liknande lagstiftning. Parterna bekräftar att, i händelse av krav från tredje man avseende att Systemet eller ditt innehav och användning av Systemet innebär ett intrång på tredje mans immateriella rättigheter, ansvarar inte Apple för utredning, försvar, förlikning eller betalning av ersättning i samband med kravet. Klagomål eller krav avseende Systemet ska lämnas till Resideo på följande adress: ResideoPrivacy@Resideo.com. Parterna bekräftar och samtycker till att Apple, och Apples dotterbolag, är berättigad tredje man i det här licensavtalet för slutanvändare, och att Apple, när du har accepterat villkoren i licensavtalet för slutanvändare, har rätt (och anses ha accepterat den rätten) att hävda licensavtalet för slutanvändare mot dig i egenskap av berättigad tredje man.

 7. INTEGRITETSPOLICY FÖR RESIDEO CONNECTED HOME
  Senast uppdaterad den 1 juni 2020

  Om oss

  Resideo respekterar din integritet och skyddet av dina personuppgifter är av största betydelse. I denna integritetspolicy beskrivs hur Resideo Technologies, Inc. och dess närstående bolag ("Resideo" eller "vi") inhämtar, använder och sprider dina personuppgifter i samband med produkter och tjänster inom Resideo Connected Home innefattande följande produktsortiment: Produkter inom Honeywell Home (tidigare marknadsförda som "Lyric"), EvoHome-produkter, säkerhetsprodukter inom Total Connect och säkerhetsprodukter från Videofied (kollektivt benämnda "Resideo Connected Home Products").

  Personuppgifter är uppgifter, eller en kombination av uppgifter, som rimligen kan medföra att du kan identifieras. Det Resideo-företag som är personuppgiftsansvarig för personuppgifter vi har rörande dig i samband med:

  • produktsortimentet Honeywell Home (vilket innefattar produkter som tidigare marknadsfördes som "Lyric"-produkter) och produktsortimentet EvoHome är Resideo International Inc;
  • produktsortimentet Total Connect Security är Securité Communications SAS; och
  • säkerhetsproduktsortimentet Videofied är RSI Video Technologies SAS.

  Personuppgifter som samlas in om dig i samband med Resideos övriga webbplatser, program, produkter och tjänster kan omfattas av andra integritetspolicyer. Det är viktigt att du läser denna integritetspolicy tillsammans med eventuella andra integritetspolicyer som vi kan tillhandahålla vid särskilda tillfällen då vi inhämtar eller behandlar dina personuppgifter så att du är fullt medveten om hur och varför vi använder dina uppgifter.

  Din användning av Resideo Connected Homes Products och eventuella uppgifter som du tillhandahåller via dem omfattas alltid av denna integritetspolicy samt Resideos tillämpliga servicevillkor och/eller av licensavtalet för slutanvändare (i förekommande fall).

  Våra Resideo Connected Homes Products innefattar maskinvara, programvara, tillhörande webbplatser, applikationer för mobil/surfplatta/dator och supporttjänster.

  VIKTIG INFORMATION TILL PERSONER BOSATTA INOM DET EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET (EES): Personer bosatta inom EES kan vara berättigade att invända mot vissa typer av behandling av personuppgifter beskrivna i denna integritetspolicy, inklusive då behandling av personuppgifter grundas på ett berättigat intresse eller då personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Vi kan i vissa fall påvisa att vi har tvingande berättigade skäl att fortsätta behandla dina personuppgifter, vilket gör att vi inte är tvungna att efterkomma din begäran.

  För information om de kategorier av personuppgifter som vi behandlar i samband med din/ditt/dina:-

  • Honeywell Home (tidigare marknadsfört som Lyric), EvoHome, Total Connect Security och Videofied Security smartkamera och säkerhetsprodukter för hemmet (Connected Home Security Products), klicka på avsnitt A. nedan.
  • Honeywell Home (tidigare marknadsfört som Lyric) och/eller EvoHome smarta termostater (Connected Home Thermostat Products), klicka på avsnitt B. nedan.
  • Honeywell Home (tidigare marknadsfört som Lyric) detektorer för vattenläckage (Connected Water Leakage Detector Products, klicka på avsnitt C. nedan.

  För allmän information om våra rutiner för behandling av personuppgifter avseende hela sortimentet av Resideo Connected Homes Products, klicka på länkarna i listan nedan för att komma till det avsnitt du är intresserad av:

  1. A. Connected Home Security Products
   1. 1. Vår inhämtning av uppgifter
   2. 2. Hur vi använder dina personuppgifter
   3. 3. Rättsliga grund för vår behandling av dina personuppgifter
  2. B. Connected Home Thermostat Products
   1. 1. Vår inhämtning av uppgifter
   2. 2. Hur vi använder dina personuppgifter
   3. 3. Rättsliga grund för vår behandling av dina personuppgifter
  3. C. Connected Home Water Leakage Detector Products
   1. 1. Vår inhämtning av uppgifter
   2. 2. Hur vi använder dina personuppgifter
   3. 3. Rättsliga grund för vår behandling av dina personuppgifter
   4. 4. Anonymisering av dina uppgifter
   5. 5. Vilka vi delar dina personuppgifter med
   6. 6. Var vi lagrar dina personuppgifter
   7. 7. Hur länge vi behåller dina personuppgifter
   8. 8. Marknadsföring
   9. 9. Tredje parts webbplatser och tjänster
   10. 10. Barn
   11. 11. Skydd av dina personuppgifter
   12. 12. Cookies
   13. 13. Dina rättigheter
   14. 14. Ändringar i denna integritetspolicy
   15. 15. Kontakta oss

   A. Connected Home Security Products

   Produkter:Total Connect Security Products innefattande produktsortimenten Domonial och Le Sucre, Videofied Security Products, Honeywell Home (tidigare marknadsfört som Lyric), Smart Cameras och Home Security Products (inklusive säkerhetsprodukter för egen installation) samt EvoHome Security Products, kollektivt och enskilt benämnda som "Connected Home Security Products".

   1. a) Vår inhämtning av uppgifter
    1. Uppgifter som inhämtas direkt från dig

     Vi inhämtar följande uppgifter direkt från dig:

     • Identitetsuppgifter, såsom namn, kontaktuppgifter, titel, företags-/organisationsnamn, e-postadress, telefon- och faxnummer samt fysisk adress (inklusive gatunamn, ort, provins, postnummer och/eller land);
     • Registreringsuppgifter, såsom uppgifter tillhandahållna av dig då du registrerar ett konto för användning av din Connected Home Security Product, inklusive inloggningsuppgifter och lösenord;
     • Marknadsförings- och kommunikationsuppgifter, inklusive dina marknadsföringspreferenser och prenumerationer på våra publikationer;
     • Finansiella uppgifter, inklusive kreditkorts- eller kontouppgifter i den händelse du köper tjänster direkt från oss;
     • Transaktionsuppgifter, inklusive förfrågningar om och beställningar av våra produkter och tjänster, samt uppgifter om betalningar till och från dig;
     • Exportkontrolluppgifter, exempelvis din nationalitet och bosättningsland, som gör att vi kan fastställa ditt berättigande enligt gällande exportkontrollbestämmelser till att erhålla information om viss teknik;
     • Din feedback., inklusive information som du tillhandahåller oss när du skickar feedback till oss eller kontaktar oss av andra skäl, fyller i en enkät, deltar i en tävling eller rapporterar ett problem.

     Då vi enligt lag, eller i enlighet med gällande avtal mellan dig och oss, behöver inhämta personuppgifter och då du underlåter att på begäran tillhandahålla dessa uppgifter, kan det innebära att vi inte kan tillhandahålla den önskade tjänsten eller genomföra din transaktion.

    2. Uppgifter som vi inhämtar om dig

     Vi kan inhämta vissa uppgifter om dig grundat på din användning av Connected Home Security Product, däribland:

     • Användningsuppgifter,, inklusive uppgifter om hur du använder din Connected Home Security Product, antal överförda bytes, länkar som du klickar på, material du använder, tidpunkt för händelser i hemmet, schemaläggning, inklusive scheman för på-/avslagning av larm, användnings- och larmlogg, video- eller ljudklipp av aktiviteter i hemmet eller företaget samt bilder som lagrats i systemet och andra åtgärder vidtagna inom Connected Home Security Product;
     • Tekniska uppgifter,, exempelvis din IP-adress, webbläsartyp samt dess kapaciteter och språk, ditt operativsystem, hemmasystemets konfiguration, säkerhetsinställningar;

     Avseende Honeywell Home (tidigare Lyric) Smart Cameras och Home Security Products (inklusive säkerhetsprodukter för egen installation):

     • Lokaliseringsuppgifter.Med ditt uttryckliga samtycke kan Honeywell Home (tidigare Lyric) Smart Cameras och Home Security Products (inklusive säkerhetsprodukter för egen installation) i syfte att kontrollera din "home and away"-status inhämta exakta realtidsuppgifter om din mobils position. Mobilenhetens geografiska positionering kan lämnas ut till våra tjänsteleverantörer, vilka kan behandla dessa uppgifter i samband med tjänster de utför åt oss. Om du har lämnat ditt samtycke till att uppgifter om mobilenhetens exakta position inhämtas kan du när som helst korrigera eller återkalla detta samtycke genom att ändra preferenserna för Location Services i mobilenhetens inställningar.

     För information om de cookies vi använder på vår Connected Home Security Product, samt hur du nekar till eller stänger av dessa, se avsnittet "Cookies" nedan.

    3. Känsliga uppgifter

     Avseende vissa Connected Home Security Products (inklusive säkerhetsprodukter för egen installation) kan vi även inhämta känsliga uppgifter (personuppgifter som har särskilt skydd enligt dataskyddslagstiftning) om dig, i enlighet med vad som tillåts eller krävs enligt lag. Vi kan exempelvis inhämta biometriska uppgifter i syfte att tillhandahålla en funktion för ansiktsigenkänning. Känsliga personuppgifter inhämtas endast efter ditt uttryckliga samtycke. Om vi har erhållit ditt samtycke till inhämtning och behandling av dina känsliga personuppgifter kan du när som helst återkalla sådant samtycke.

   2. b) Hur vi använder dina personuppgifter

    Vi använder dina personuppgifter för att:

    • Tillhandahålla din Connected Home Security Product. Vi kan använda dina personuppgifter för att leverera tjänster till dig, eller genomföra av dig begärda transaktioner, inklusive tillhandahålla information om produkter och tjänster från Resideo, fakturering och ordergenomförande, registrera inköpta produkter, hantera garantianspråk, tillhandahålla kundsupporttjänster samt underlätta användningen av din Connected Home Security Product;
    • Förbättra vår verksamhet, våra produkter och tjänster. Vi kan använda dina personuppgifter för att utföra verksamhetsanalyser eller för andra ändamål som hjälper oss att utveckla och förbättra kvaliteten på verksamheten, produkterna och tjänsterna (inklusive nya produkter och tjänster), exempelvis genom att anpassa din Connected Home Security Product till dina preferenser;
    • Marknadsföring.I enlighet med tillämpliga lagar och regler kan vi använda dina personuppgifter till att informera dig om produkter eller tjänster som kan intressera dig, samt till övrig kommunikation med dig rörande erbjudanden, evenemang och nyheter, enkäter, specialerbjudanden och relaterade ämnen. Du kan när som helst utan avgift välja bort marknadsföringskommunikation som skickas via e-post genom att använda länken "avsluta prenumeration" i det e-postmarknadsföringsmaterial du får från oss, eller genom att kontakta oss med hjälp av de kontaktuppgifter som anges i denna integritetspolicy. Beroende på vilket land du bor i kan det hända att du även har möjlighet att välja bort andra typer av marknadsföringskommunikation; om du vill ha mer information kring detta är du välkommen att kontakta oss med hjälp av de kontaktuppgifter som anges i denna integritetspolicy.
    • Undersökning och kundanalys. Vi kan använda dina personuppgifter till undersökningar och analyser i syfte att analysera dina köppreferenser, identifiera de produkter och tjänster som bäst uppfyller dina krav och mäta effektiviteten hos de annonser vi visar dig;
    • Administrera och skydda vår verksamhet. Vi kan använda dina personuppgifter för att administrera och skydda vår verksamhet och våra produkter; inklusive felsökning, systemunderhåll, support, rapportering och lagring av data;
    • Verkställighet:Vi kan använda de personuppgifter vi inhämtar i syfte att upptäcka, förebygga och reagera på bedrägeri, immaterialrättsliga brott, överträdelser av våra servicevillkor, överträdelse av gällande lagar eller annat missbruk av en Connected Home Security Product.

    Vi använder dina betal- och/eller kreditskortuppgifter endast i syfte att underlätta dina köp av tjänster i samband med din Connected Home Security Product.

     

    I syfte att erbjuda dig ett förbättrat och konsekvent kundbemötande kan vi kombinera de uppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy med andra uppgifter som vi har om dig i samband med din användning av andra Resideo webbplatser, program, produkter och/eller tjänster samt för att förbättra och anpassa våra webbplatser, program, produkter och tjänster.

   3. c ) Rättslig grund för vår behandling av dina personuppgifter.

    Där så krävs enligt lag säkerställer vi alltid att det finns en rättslig grund för vår behandling av dina personuppgifter. I de flesta fall är den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter att:

    • det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig;
    • det är nödvändigt för att uppfylla våra lagstadgade och avtalsenliga skyldigheter;
    • vi har fått ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter för ett eller flera angivna ändamål. Om vi ber om ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter kan du när som helst återkalla detta samtycke genom att kontakta oss via de uppgifter som anges i slutet av denna integritetspolicy;
    • behandlingen är nödvändig för att uppfylla våra berättigade intressen, exempelvis för att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster till förmån för våra kunder;
    • den är nödvändig för att kunna fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

   B. Connected Home Thermostat Products

   Produkter:Honeywell Home-termostater (tidigare marknadsförda som Lyric-termostater) och EvoHome Comfort-produkter, kollektivt och enskilt benämnda som "Connected Home Thermostat Product(s)".

   1. a) Vår inhämtning av uppgifter
    1. Uppgifter som inhämtas direkt från dig

     Vi inhämtar följande uppgifter direkt från dig:

     • Identitetsuppgifter,såsom namn, kontaktuppgifter, titel, företags-/organisationsnamn, e-postadress, telefon- och faxnummer samt fysisk adress (inklusive gatunamn, ort, provins, postnummer och/eller land);
     • Registreringsuppgifter, såsom uppgifter tillhandahållna av dig då du registrerar ett konto för användning av din Connected Home Thermostat Product, inklusive inloggningsuppgifter och lösenord;
     • Marknadsförings- och kommunikationsuppgifter, inklusive dina marknadsföringspreferenser och prenumerationer på våra publikationer;
     • Finansiella uppgifter, inklusive kreditkorts- eller kontouppgifter i den händelse du köper tjänster direkt från oss;
     • Transaktionsuppgifter, inklusive förfrågningar om och beställningar av våra produkter och tjänster, samt uppgifter om betalningar till och från dig;
     • Exportkontrolluppgifter, exempelvis din nationalitet och bosättningsland, som gör att vi kan fastställa ditt berättigande enligt gällande exportkontrollbestämmelser till att erhålla information om viss teknik;
     • Din feedback, inklusive information som du tillhandahåller oss när du skickar feedback till oss eller kontaktar oss av andra skäl, fyller i en enkät, deltar i en tävling eller rapporterar ett problem.

     Då vi enligt lag, eller i enlighet med gällande avtal mellan dig och oss, behöver inhämta personuppgifter och då du underlåter att på begäran tillhandahålla dessa uppgifter, kan det innebära att vi inte kan tillhandahålla den önskade tjänsten eller genomföra din transaktion.

    2. Uppgifter som vi inhämtar om dig

     Vi kan inhämta vissa uppgifter om dig grundat på användningen av din Connected Home Thermostat Product, däribland:

     • Användningsuppgifter, inklusive uppgifter om hur du använder din Connected Home Thermostat Product, antal överförda bytes, länkar som du klickar på, material du använder, datum och tidpunkt för användande av Connected Home Thermostat Product, och andra åtgärder vidtagna inom Connected Home Thermostat Product, inklusive uppgifter om faktisk inomhus- och utomhustemperatur och luftfuktighet, GPS/lokaliseringsuppgifter (se nedan), uppgifter om termostatanvändning som exempelvis relästatus för uppvärmning, ventilering och luftkonditionering ("HVAC"), körtider, inställningar, tidpunkter för händelser i hemmet, HVAC-diagnostik och användningsloggar från HVAC-systemet samt meddelanden från HVAC-systemet, interaktionen mellan termostaten och tredjepartsenheter och din användning av systemet.
     • Tekniska uppgifter, exempelvis din IP-adress, webbläsartyp samt dess kapaciteter och språk, ditt operativsystem, hemmasystemets konfiguration, säkerhetsinställningar;
     • Lokaliseringsuppgifter. Med ditt uttryckliga samtycke kan din Connected Home Thermostat Product, i syfte att kontrollera din "home and away"-status, inhämta exakta realtidsuppgifter om din mobils position. Mobilenhetens geografiska positionering kan lämnas ut till våra tjänsteleverantörer, vilka kan behandla dessa uppgifter i samband med tjänster de utför åt oss. Om du har lämnat ditt samtycke till att uppgifter om mobilenhetens exakta position inhämtas kan du när som helst korrigera eller återkalla detta samtyckegenom att ändra preferenserna för Location Services i mobilenhetens inställningar.

     För information om de cookies vi använder på vår Connected Home Thermostat Product, samt hur du nekar till eller stänger av dessa, se avsnittet "Cookies" nedan.

   2. b. Hur vi använder dina personuppgifter

    Vi använder dina personuppgifter för att:

    • Tillhandahålla din Connected Home Thermostat Product. Vi kan använda dina personuppgifter för att leverera tjänster till dig, eller genomföra av dig begärda transaktioner, inklusive tillhandahålla information om produkter och tjänster från Resideo, fakturering och ordergenomförande, registrera inköpta produkter, hantera garantianspråk, tillhandahålla kundsupporttjänster samt underlätta användningen av din Connected Home Thermostat Product;
    • Förbättra vår verksamhet, våra produkter och tjänster. Vi kan använda dina personuppgifter för att utföra verksamhetsanalyser eller för andra ändamål som hjälper oss att utveckla och förbättra kvaliteten på verksamheten, produkterna och tjänsterna (inklusive nya produkter och tjänster), exempelvis genom att anpassa din Connected Home Thermostat Product till dina preferenser;
    • Marknadsföring. I enlighet med tillämpliga lagar och regler kan vi använda dina personuppgifter till att informera dig om produkter eller tjänster som kan intressera dig, samt till övrig kommunikation med dig rörande erbjudanden, evenemang och nyheter, enkäter, specialerbjudanden och relaterade ämnen. Du kan när som helst utan avgift välja bort marknadsföringskommunikation som skickas via e-post genom att använda länken "avsluta prenumeration" i det e-postmarknadsföringsmaterial du får från oss, eller genom att kontakta oss med hjälp av de kontaktuppgifter som anges i denna integritetspolicy. Beroende på vilket land du bor i kan det hända att du även har möjlighet att välja bort andra typer av marknadsföringskommunikation; om du vill ha mer information kring detta är du välkommen att kontakta oss med hjälp av de kontaktuppgifter som anges i denna integritetspolicy.
    • Undersökning och kundanalys. Vi kan använda dina personuppgifter till undersökningar och analyser i syfte att analysera dina köppreferenser, identifiera de produkter och tjänster som bäst uppfyller dina krav och mäta effektiviteten hos de annonser vi visar dig;
    • Administrera och skydda vår verksamhet. Vi kan använda dina personuppgifter för att administrera och skydda vår verksamhet och våra produkter; inklusive felsökning, systemunderhåll, support, rapportering och lagring av data;
    • Verkställighet: Vi kan använda de personuppgifter vi inhämtar i syfte att upptäcka, förebygga och reagera på bedrägeri, immaterialrättsliga brott, överträdelser av våra servicevillkor, överträdelse av gällande lagar eller annat missbruk av en Connected Home Thermostat Product.

    Vi använder dina betal- och/eller kreditskortuppgifter endast i syfte att underlätta dina köp av tjänster i samband med din Connected Home Thermostat Product.

    I syfte att erbjuda dig ett förbättrat och konsekvent kundbemötande kan vi kombinera de uppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy med andra uppgifter som vi har om dig i samband med din användning av andra webbplatser, program, produkter och/eller tjänster tillhörande Resideo för att erbjuda dig ett förbättrat och konsekvent kundbemötande när du interagerar med Resideo samt för att förbättra och anpassa våra webbplatser, program, produkter och tjänster.

   3. c. Rättslig grund för vår behandling av dina personuppgifter.

    Där så krävs enligt lag säkerställer vi alltid att det finns en rättslig grund för vår behandling av dina personuppgifter. I de flesta fall är den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter att:

    • det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig;
    • det är nödvändigt för att uppfylla våra lagstadgade och/eller avtalsenliga skyldigheter;
    • vi har fått ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter för ett eller flera angivna ändamål. Om vi ber om ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter kan du när som helst återkallaa detta samtycke genom att kontakta oss via de uppgifter som anges i slutet av denna integritetspolicy;
    • behandlingen är nödvändig för att uppfylla våra berättigade intressen, exempelvis för att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster till förmån för våra kunder;
    • den är nödvändig för att kunna faststäla, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

   C. Connected Home Water Leakage Detector Products

   Produkter:Honeywell Home (tidigare marknadsfört som Lyric) Connected Water Leakage Detector, enämnd "Connected Home Water Leakage Detector Product(s)"

   1. a) Vår inhämtning av uppgifter
    1. i. Uppgifter som inhämtas direkt från dig.

     Vi inhämtar följande uppgifter direkt från dig:

     • Identitetsuppgifter, såsom namn, kontaktuppgifter, titel, företags-/organisationsnamn, e-postadress, telefon- och faxnummer samt fysisk adress (inklusive gatunamn, ort, provins, postnummer och/eller land);
     • Registreringsuppgifter, såsom uppgifter tillhandahållna av dig då du registrerar ett konto för användning av Connected Home Water Leakage Detector Products, inklusive inloggningsuppgifter och lösenord;
     • Marknadsförings- och kommunikationsuppgifter, inklusive dina marknadsföringspreferenser och prenumerationer på våra publikationer;
     • Finansiella uppgifter, inklusive kreditkorts- eller kontouppgifter i den händelse du köper tjänster direkt från oss;
     • Transaktionsuppgifter, inklusive förfrågningar om och beställningar av våra produkter och tjänster, samt uppgifter om betalningar till och från dig;
     • Exportkontrolluppgifter, exempelvis din nationalitet och bosättningsland, som gör att vi kan fastställa ditt berättigande enligt gällande exportkontrollbestämmelser till att erhålla information om viss teknik;
     • Din feedback, inklusive information som du tillhandahåller oss när du skickar feedback till oss eller kontaktar oss av andra skäl, fyller i en enkät, deltar i en tävling eller rapporterar ett problem.

     Då vi enligt lag, eller i enlighet med gällande avtal mellan dig och oss, behöver inhämta personuppgifter och då du underlåter att på begäran tillhandahålla dessa uppgifter, kan det innebära att vi inte kan tillhandahålla den önskade tjänsten eller genomföra din transaktion.

    2. ii. Uppgifter som vi inhämtar om dig.

     Vi kan inhämta vissa uppgifter om dig grundat på användningen av din Connected Home Water Leakage Detector Product, däribland:

     • Användningsuppgifter, inklusive uppgifter om hur du använder din Connected Home Water Leakage Detector Product, antal överförda bytes, länkar som du klickar på, material du använder, datum och tidpunkt för användande av Connected Home Water Leakage Detector Product, och andra åtgärder vidtagna inom Connected Home Water Leakage Detector Product, inklusive uppgifter om faktisk inomhustemperatur och luftfuktighet, uppgifter om vattenläckagedetektorns användning som exempelvis inställningar, tidpunkter för händelser i hemmet, diagnostik och användningsloggar från vattenläckagedetektorsystemet, samt larm från vattenläckagedetektorsystemet och interaktionen mellan vattenläckagedetektorsystemet och tredjepartsenheter samt din användning av systemet.
     • Tekniska uppgifter, exempelvis din IP-adress, webbläsartyp samt dess kapaciteter och språk, ditt operativsystem, hemmasystemets konfiguration, säkerhetsinställningar;

     För information om de cookies vi använder på vår Connected Home Water Leakage Detector Product, samt hur du nekar till eller stänger av dessa, se avsnittet "Cookies" nedan.

   2. b ) Hur vi använder dina personuppgifter

    Vi använder dina personuppgifter för att:

    • Tillhandahålla din Connected Home Water Leakage Detector. Vi kan använda dina personuppgifter för att leverera tjänster till dig, eller genomföra av dig begärda transaktioner, inklusive tillhandahålla information om produkter och tjänster från Resideo, fakturering och ordergenomförande, registrera inköpta produkter, hantera garantianspråk, tillhandahålla kundsupporttjänster samt underlätta användningen av din Connected Home Water Leakage Detector;
    • Förbättra vår verksamhet, våra produkter och tjänster. Vi kan använda dina personuppgifter för att utföra verksamhetsanalyser eller för andra ändamål som hjälper oss att utveckla och förbättra kvaliteten på verksamheten, produkterna och tjänsterna (inklusive nya produkter och tjänster), exempelvis genom att anpassa din Connected Home Water Leakage Detector till dina preferenser;
    • Marknadsföring. I enlighet med tillämpliga lagar och regler kan vi använda dina personuppgifter till att informera dig om produkter eller tjänster som kan intressera dig, samt till övrig kommunikation med dig rörande erbjudanden, evenemang och nyheter, enkäter, specialerbjudanden och relaterade ämnen. Du kan när som helst utan avgift välja bort marknadsföringskommunikation som skickas via e-post genom att använda länken "avsluta prenumeration" i det e-postmarknadsföringsmaterial du får från oss, eller genom att kontakta oss med hjälp av de kontaktuppgifter som anges i denna integritetspolicy. Beroende på vilket land du bor i kan det hända att du även har möjlighet att välja bort andra typer av marknadsföringskommunikation; om du vill ha mer information kring detta är du välkommen att kontakta oss med hjälp av de kontaktuppgifter som anges i denna integritetspolicy.
    • Undersökning och kundanalys. Vi kan använda dina personuppgifter till undersökningar och analyser i syfte att analysera dina köppreferenser, identifiera de produkter och tjänster som bäst uppfyller dina krav och mäta effektiviteten hos de annonser vi visar dig;
    • Administrera och skydda vår verksamhet.Vi kan använda dina personuppgifter för att administrera och skydda vår verksamhet och våra produkter; inklusive felsökning, systemunderhåll, support, rapportering och lagring av data;
    • Verkställighet: Vi kan använda de personuppgifter vi inhämtar i syfte att upptäcka, förebygga och reagera på bedrägeri, immaterialrättsliga brott, överträdelser av våra servicevillkor, överträdelse av gällande lagar eller annat missbruk av en Connected Home Water Leakage Detector.

    Vi använder dina betal- och/eller kreditskortuppgifter endast i syfte att underlätta dina köp av tjänster i samband med din Connected Home Water Leakage Detector Product.

   3. c) Rättslig grund för vår behandling av dina personuppgifter

    Där så krävs enligt lag säkerställer vi alltid att det finns en rättslig grund för vår behandling av dina personuppgifter. I de flesta fall är den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter att:

    • det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig;
    • det är nödvändigt för att uppfylla våra lagstadgade och/eller avtalsenliga skyldigheter;
    • vi har fått ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter i ett eller flera angivna ändamål. Om vi ber om ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter kan du när som helst återkalla detta samtycke genom att kontakta oss via de uppgifter som anges i slutet av denna integritetspolicy;
    • behandlingen är nödvändig för att uppfylla våra berättigade intressen, exempelvis för att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster till förmån för våra kunder;
    • den är nödvändig för att kunna fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

    D. Anonymisering av dina uppgifter

    Vi kan anonymisera dina personuppgifter så att de inte längre kan användas för att identifiera dig. Anonymiserad information betraktas inte som personuppgifter och omfattas därför inte av denna integritetspolicy. Vi kan inhämta, använda och dela med oss av anonymiserad information oavsett ändamål.

    E. Vilka vi delar dina personuppgifter med

    Vi kan dela med oss av dina personuppgifter till utvalda tredje parter i den utsträckning det är nödvändigt för att de ska kunna utföra tjänster åt oss, inklusive:

    • våra närstående bolag, leverantörer, distributörer och underentreprenörer enligt vad som krävs för att uppfylla ett avtal med dig,
    • annonsörer och leverantörer av marknadsföringstjänster som utför tjänster åt oss,
    • analytiker som hjälper oss att förbättra och optimera våra produkter och tjänster,
    • presumtiva säljare eller köpare (eller deras rådgivare) avseende alla eller delar av våra verksamhetstillgångar, och/eller
    • Vi kan på din begäran dela med oss av dina personuppgifter till tredje part. I sådana fall kan vi inte kontrollera, och har inget ansvar för, sådan tredje parts inhämtning, lagring, utlämning och användning av dina uppgifter. Sådana tredje parters skyldigheter avseende dina personuppgifter styrs av deras avtal med dig. I de fall du väljer att styra dina Resideo Connected Home Products genom en tredje parts applikation, programvara, eller annat erbjudande kan vi inte kontrollera eller hållas ansvariga för sådan tredje parts inhämtning, lagring, utlämning och användning av dina personuppgifter.

    Putem împărtăși cu terțe părți informațiile dvs. cu caracter personal, la solicitarea dvs. Într-un astfel de caz, nu putem controla și nu suntem responsabili pentru colectarea, stocarea, dezvăluirea și utilizarea informațiilor dvs. de către o astfel de terță parte. Astfel de obligații ale terților cu privire la informațiile dvs. cu caracter personal sunt reglementate de acordul pe care îl au cu dvs. În cazul în care alegeți să controlați Produsul dvs. Resideo Connected Home printr-o aplicație, printr-un software sau prin altă ofertă de la o terță parte, nu putem controla și nu suntem responsabili pentru colectarea, stocarea, dezvăluirea și utilizarea informațiilor dvs. cu caracter personal de către o astfel de terță parte.

    F. Var vi lagrar dina personuppgifter.

    Allmänt

    Resideo är ett internationellt företag, vilket medför att dina personuppgifter kan inhämtas, överföras eller användas av Resideo, våra koncernbolag, leverantörer och/eller representanter i andra länder än där du är bosatt, inklusive alla länder inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) samt USA och Indien. Observera att de integritetsskydd och rättsliga krav, inklusive myndigheters rätt till tillgång till dina personuppgifter, i vissa av dessa länder kan avvika från vad som gäller i det land där du är bosatt. Vi vidtar dock rimliga åtgärder för att skydda din integritet.

    Användare inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

    Dina personuppgifter kan överföras till eller användas av Resideos koncernföretag, representanter, distributörer, underentreprenörer eller leverantörer i länder utanför Europeiska unionen, nämligen USA och Indien. Vi har implementerat EU:s standardavtalsklausuler i enlighet med artikel 46(2) i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) för att säkerställa att överföring av uppgifter utanför EES sker under adekvat skydd. Om du vill ha mer information om de lämpliga säkerhetsåtgärder som vidtagits är du välkommen att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna i slutet av denna integritetspolicy.

    Användare hemmahörande utanför EES

    Genom att använda eller få tillgång till Resideo Connected Home Products eller genom att kontakta oss och förse oss med dina uppgifter ger du ditt samtycke till att dina personuppgifter överförs från det land där du är bosatt, i enlighet med ovanstående.

    G. Hur länge vi behåller dina personuppgifter

    Om inget annat anges i denna integritetspolicy lagrar vi dina uppgifter så länge du använder relevant Resideo Connected Home Product eller under annan tidsperiod (som kan vara längre eller kortare) där du uttryckligen har avtalat att dina uppgifter ska lagras, varefter vi antingen raderar eller anonymiserar dina personuppgifter (om inte en längre lagringsperiod krävs enligt gällande lag). Om du upphör att använda din Resideo Connected Home Product kan vi fortsätta vår användning av anonymiserade eller aggregerade uppgifter, som inte identifierar dig, i analys-, undersöknings- och utvecklingssyften. Vi lagrar dina personuppgifter i marknadsföringssyfte tills du har valt bort fortsatt direktmarknadsföringskommunikation, i enlighet med tillämplig lag.

    H. Marknadsföring

    I enlighet med tillämpliga lagar och regler kan vi använda dina personuppgifter till att informera dig om produkter eller tjänster som kan intressera dig, samt till övrig kommunikation med dig rörande erbjudanden, evenemang och nyheter, enkäter, specialerbjudanden och relaterade ämnen. Du kan när som helst utan avgift välja bort marknadsföringskommunikation som skickas via e-post genom att använda länken "avsluta prenumeration" i det e-postmarknadsföringsmaterial du får från oss, eller genom att kontakta oss med hjälp av de kontaktuppgifter som anges i denna integritetspolicy. Beroende på vilket land du bor i kan det hända att du även har möjlighet att välja bort andra typer av marknadsföringskommunikation; om du vill ha mer information kring detta är du välkommen att kontakta oss med hjälp av de kontaktuppgifter som anges i denna integritetspolicy.

    I. Tredje parts webbplatser och tjänster

    Våra Resideo Connected Home Products kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser, produkter och tjänster. Vi har inget ansvar för sådana webbplatser eller deras policyer. Information som inhämtas av sådana tredje parter, vilket kan innefatta exempelvis dina kontaktuppgifter, hanteras enligt deras integritetspolicyer. Vi uppmanar dig att ta del av dessa tredje parters integritetspolicyer.

    Om några av våra Resideo Connected Home Products distribueras till dig av en tredje part, exempelvis en återförsäljare, konsult eller detaljhandlare, styrs sådana tredje parters inhämtning och användning av dina personuppgifter av deras integritetspolicyer. Du bekräftar att Resideo inte kontrollerar sådana tredje parters inhämtning och användning av dina personuppgifter. Vi kan göra dina personuppgifter tillgängliga för sådana tredje parter i enlighet med villkoren i det serviceavtal som ingått mellan oss och aktuell tredje part. Vi uppmanar dig att ta del av dessa tredje parters integritetspolicyer.

    J. Barn

    Resideo behandlar inte avsiktligen personuppgifter avseende barn i samband med Resideo Connected Home Products. Termen "barn" har den betydelse som avses i lagar och förordningar i den jurisdiktion där du är hemmahörande.

    K. Skydd av dina personuppgifter

    Resideo är angeläget om att skydda dina personuppgifter. Vi använder ett antal olika säkerhetstekniker och -procedurer för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, användning eller utlämning. Inget informationssystem kan dock vara 100 % säkert, vilket gör att vi inte kan garantera absolut skydd av dina personuppgifter. Vidare har vi inget ansvar för skydd av uppgifter du överför till Resideo Connected Home Products via nätverk som vi inte kontrollerar, inklusive internet och trådlösa nätverk.

    Du har även ett eget ansvar för säkerhet och skydd av dina personuppgifter. Om vi har gett dig (eller där du har valt) användar-id och lösenord som ger tillgång till dina Resideo Connected Home Products är det ditt ansvar att hålla dessa inloggningsuppgifter konfidentiella och inte avslöja dem för andra.

    L. Cookies

    Vad är en cookie?

    Cookies är textfiler som innehåller små informationsmängder som laddas ned till din hårddisk eller webbläsares minne. Cookies innehåller uppgifter som överförs till hårddisken på din dator eller annan enhet.

    Kategorier av cookies som vi använder

    De typer av cookies vi kan använda tillhör en av fyra kategorier: Absolut nödvändiga cookies, Prestandacookies, Funktion- och profilcookies samt Annonsscookies.

    1. Absolut nödvändiga cookies

     Dessa cookies är avgörande för Resideo Connected Home Products funktion, framförallt i samband med informationssökningar och orderläggningar. De tjänster du har bett om kan inte tillhandahållas utan dessa cookies. De innefattar exempelvis cookies som gör att du kan logga in på säkra områden inom Resideo Connected Home Products eller "varukorgscookies" som kommer ihåg de produkter du vill köpa när du lägger ytterligare produkter i varukorgen eller går till kassan.

    2. Prestandacookies

     Dessa cookies inhämtar information om hur du använder våra Resideo Connected Home Products, exempelvis vilka sidor du besöker oftast och om du möts av felmeddelanden på vissa sidor. Detta hjälper oss att förbättra hur våra Resideo Connected Home Products fungerar, exempelvis genom att säkerställa att användare enkelt hittar det de söker.

    3. Funktions- och profilcookies

     Dessa cookies används för att identifiera dig när du använder Resideo Connected Home Products. Detta gör att vi kan visa dig ett individanpassat innehåll, välkomna dig med namn och minnas dina preferenser (t.ex. val av språk eller region).

    4. Annonscookies

     Dessa cookies registrerar hur du interagerar med Resideo Connected Home Products och kan användas till att visa annonser som är mer relevanta för dig och dina intressen. De kan även användas till att begränsa de tider då en annons visas samt underlätta mätningen av annonskampanjens effektivitet. Utan dessa cookies blir de onlineannonser som visas mindre relevanta för dig och dina intressen.

    5. Cookies från tredje part

     Vi samarbetar med tredjepartsleverantörer som också kan placera cookies på våra Resideo Connected Home Products, exempelvis Google Analytics, Adobe Analytics, YouTube och Adobe Flashplayer som vi kan använda för att visa videoinnehåll. Sådana tredjepartsleverantörer ansvarar för de cookies de placerar på våra Resideo Connected Home Products. Ytterligare information finns på den relevanta tredje partens webbplats.

    Inställning av cookiepreferenser

    I de flesta fall behöver vi ditt samtycke för att använda cookies. Undantaget är då cookien är nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla en tjänst som du har begärt. Du blir ombedd att ge ditt samtycke till att vi använder cookies i enlighet med beskrivningen i denna integritetspolicy via en cookie-banner första gången du använder relevant Resideo Connected Home Product.

    Du kan när som helst återta ditt samtycke genom att modifiera webbläsarens inställningar till att avvisa eller inaktivera cookies. Om du gör detta bör du vara medveten om att du kanske inte kan använda alla funktioner inom Resideo Connected Home Products. Mer information om cookies och hur de kan inaktiveras finns på: www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org.

   M. Dina rättigheter

   Du kan ha vissa rättigheter avseende de personuppgifter som inhämtas via Resideo Connected Home Products, som varierar beroende på vilket land du är bosatt i. Om du är bosatt inom EES-området kan du omfattas av nedan beskrivna rättigheter. Andra användares rättigheter beror på lagarna i respektive bosättningsland. Vi kommer att underlätta ditt utövande av de rättigheter du har i enlighet med tillämplig lag. Om du vill ha mer information om dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna i slutet av denna integritetspolicy.

   Vi kan behöva begära särskilda uppgifter som bekräftar din identitet om vi ska kunna hjälpa dig att utöva dina rättigheter. Detta är en säkerhetsåtgärd för att säkerställa att personuppgifter inte lämnas ut till obehöriga. Vi svarar på varje begäran från dig om utövande av dina rättigheter inom de tidsramar som anges i gällande lag. Vi kan komma att ta ut en avgift för att hantera din begäran, om så är tillåtet enligt lag.

   För att du lättare ska förstå dessa rättigheter har vi sammanfattat dem nedan och tillhandahållit riktlinjer kring de olika omständigheter då de kan vara tillämpliga. Om du vill ha mer information om dina rättigheter, eller vill utöva någon av dem, är du välkommen att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna i slutet av denna integritetspolicy.

   Dina rättigheter mer ingående:

   1. Rätten att bli informerad: Detta innebär att du har rätt att få tydlig, transparent och lättförståelig information rörande vår användning av dina personuppgifter och dina rättigheter. Därför tillhandahåller vi informationen i denna integritetspolicy.
   2. Åtkomst: Du kan ha rätt till åtkomst, granskning och korrigering av de personuppgifter som inhämtas via våra Resideo Connected Home Products eller när du kontaktar oss. I vissa fall kan du göra detta via den sida där du tillhandahöll uppgifterna. Du kan hjälpa oss att se till att vi har korrekta uppgifter genom att meddela oss eventuella förändringar av postadress, telefonnummer eller e-postadress.
   3. Invändning: Du kan vara berättigad att invända mot vissa typer av behandling av dina personuppgifter, inklusive då vi hänvisar till ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter eller då dessa behandlas för direktmarknadsföring. Vi kan i vissa fall påvisa att vi har tvingande berättigade skäl att fortsätta behandla dina personuppgifter, vilket gör att vi inte är skyldiga att efterkomma din begäran.
   4. Radering: Du kan ha rätt att begära att dina personuppgifter raderas, exempelvis i de fall uppgifterna inte längre behövs för det ändamål för vilket de inhämtades.
   5. Begränsning: Du kan ha rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter, exempelvis i fall då du ifrågasätter uppgifternas korrekthet.
   6. Dataportabilitet:Du kan ha rätt att ta emot och återanvända dina personuppgifter i egna syften. Detta kallas rätten till dataportabilitet och, där så är tillämpligt, kräver att vi flyttar, kopierar eller överför dina personuppgifter från våra system till dig eller (där så är tekniskt genomförbart) en tredje part utsedd av dig utan att uppgifternas användbarhet påverkas.
   7. Samtycke: Om du har gett ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter kan du när som helst återkalla detta samtycke genom att kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges i slutet av denna integritetspolicy, eller om det gäller e-postmarknadsföring använda länken "avsluta prenumeration" i sådant e-postmeddelande. Detta påverkar inte lagligheten i eventuell behandling som skett fram till denna tidpunkt.

   Om du har några frågor om dina rättigheter eller vill utöva dina rättigheter kan du skicka frågor angående integritet via följande länk:

   https://contractorpro.secure.force.com/PrivacyInformationRequestForm/

   N. Ändringar i denna integritetspolicy

   Villkoren i denna integritetspolicy kan komma att ändras. Eventuella förändringar presenteras på denna sida och vid betydande förändringar vidtar vi även sådana ytterligare åtgärder som kan krävas enligt lag.

   O. Kontakta oss

   Om du har några frågor gällande denna integritetsredogörelse, vänligen kontakta oss via e-post på ResideoPrivacy@Resideo.com eller skriv ett inlägg på någon av Resideo-adresserna nedan:

   I fråga om Honeywell Home- och EvoHome-produktsortimentet:
   Angående: Resideo – Data Privacy
   Ademco Supply SRL
   Bucharest, 2nd District,
   4B and 2-4 George Constantinescu Street
   Building A, 3rd Floor,
   Bukarest, Rumänien.

   I fråga om säkerhetsproduktserien Total Connect 2.0E:
   Angående: Resideo – Data Privacy
   Securité Communications SAS
   1198, Avenue du Dr. Maurice Donat,
   06250 Mougins,
   Sophia Antipolis,
   Frankrike

   I fråga om Videofied Security-produktsortimentet:
   Angående: Resideo – Data Privacy
   RSI Video Technologies SAS
   25 rue Jacobi-Netter,
   67200 Strasbourg,
   Frankrike

   Om du vill komma i kontakt med vår dataintegritetsavdelning, kontakta dem på ResideoPrivacy@Resideo.com.

   För alla andra frågor, inklusive produktsupport, kontakta oss på hchtech@honeywellhome.com.

   Om du inte är nöjd med vårt svar på ett klagomål du gjort hos oss, eller om du anser att vår behandling av dina uppgifter inte överensstämmer med gällande dataskyddslagstiftning, kan du lägga fram ett klagomål till din tillsynsmyndighet för dataskydd. Vi skulle dock uppskatta att få en chans att bemöta dina frågor, så kontakta oss gärna angående eventuella klagomål.

back-to-top