Smlouva O Licenci Na Resideo Propojenou Domácnost Koncového Uživatele a Prohlášení O Ochraně Osobních Údajů

Platné od 1. června 2020

Vítejte! Níže naleznete Smlouvu o licenci na Resideo propojenou domácnost koncového uživatele a Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Hlavní body:

Smlouva o licenci koncového uživatele zahrnuje:

 • licenci na software, dle kterého se řídí vaše užívání softwaru,
 • podmínky služby,
 • přísná vymezení naší finanční a jiné zodpovědnosti vztahující se k jakýmkoli ztrátám, které mohou nastat v důsledku vašeho užívání systému a služeb.

Prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje zejména:

 • Informace, které sbíráme:
  • informace, které poskytujete při dokončení registrace vašeho účtu; např. jméno, e-mail, adresa a zip kód,
  • informace o tom, jak systém a/nebo zařízení užíváte; např. jak a kdy užíváte systém nebo služby, frekvenci užívání atd.,
  • data vztahující se k systémům a/nebo službám, např. vnitřní/venkovní teploty, časové plány, časování událostí a poplachů, audio a video klipy, nastavení atd.,
  • jiné druhy informací, jak jsou uvedeny níže v prohlášení.
 • Jak informace používáme:
  • k poskytování služby a práci se systémem,
  • k vylepšení našich produktů a služeb,
  • k nabídce produktů a služeb, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat; nesdělujeme vaše kontaktní informace třetím stranám pro obchodní účely bez vašeho výslovného souhlasu,
  • jinými způsoby, které jsou blíže popsány v níže uvedeném Prohlášení.

DŮLEŽITÉ INFORMACE O SYSTÉMU

Využívání třetích stran jako poskytovatelů služeb Resideo. Resideo užívá třetích stran jako poskytovatelů služeb k umožnění některých aspektů služeb Resideo – jako např. cloud computing, ukládání dat, synchronizace a komunikace přes poskytovatele cloud computingu. Tyto třetí strany nespadají pod kontrolu společnosti Resideo, ale jejich práce může zasáhnout nebo být zasažena užitím a zodpovědností služeb Resideo. Mějte prosím na vědomí, že (i) užití a dostupnost služeb Resideo závisí na poskytovatelích třetích stran, (ii) tito poskytovatelé sužeb třetích stran nezaručují 100% dostupnost svých služeb a že (iii) Resideo není zodpovědný za škody a ztráty vzniklé při provádění služeb těchto třetí stran.

Zamýšlené využití systému Resideo. Systém je určen k dosažitelnosti využití pro časově nekritické informace a kontrolu produktů. Ačkoli Resideo směřuje tento systém k vysoké spolehlivosti a dostupnosti, nebude dostupný 100 % času. Systém je předmětem sporadických přerušení a selhání z různých důvodů mimo kontrolu společnosti Resideo, zahrnující zejména přerušení Wi-Fi, uptime poskytovatele služby, mobilní oznámení a dopravce.

Žádné záchranářské či kritické využívání služeb. Systém není certifikován pro mimořádné situace. Systém navíc nemůže být považován za zařízení na záchranu života pro lidi vystavené riziku doma či v podniku a není náhražkou tísňových služeb. Veškeré život ohrožující a mimořádné události by měly být směřovány k řádným odpovědným službám. Pro sledování a zabezpečení služeb požárního poplachu můžete uzavřít samostatnou smlouvu s certifikovanou řídicí stanicí.

Spolehlivost hlášení. Systém, včetně vzdálených přístupů a mobilních hlášení, nebude 100% dostupný. Mohou nastat případy, kdy neobdržíte hlášení. Efektivita hlášení závisí na produktech třetích stran, na službách uvedených výše a na funkcích vašeho zařízení. Máte zodpovědnost za funkčnost svého počítače nebo mobilního zařízení.

SYSTÉM NENÍ TÍSŇOVÝM OHLAŠOVACÍM SYSTÉMEM MONITOROVANÝM TŘETÍ STRANOU – RESIDEO NESLEDUJE TÍSŇOVÁ HLÁŠENÍ A NEBUDE V PŘÍPADĚ NOUZE NAVÁDĚT TÍSŇOVÉ SLOŽKY DO VAŠEHO DOMU ČI PODNIKU.

NEMĚLI BYSTE SE NA SYSTÉM SPOLÉHAT ZA ÚČELEM ZÁCHRANY ŽIVOTA NEBO Z MEZNÍCH DŮVODŮ. MOBILNÍ HLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE STATUSU A ALARMY NA VAŠICH VÝROBCÍCH JSOU POSKYTNUTY POUZE PRO INFORMAČNÍ ÚČELY – NEJSOU NÁHRAŽKOU OHLAŠOVACÍCH TÍSŇOVÝCH SYSTÉMŮ SLEDOVANÝCH TŘETÍ STRANOU.

Bez záruky. Není zaručeno, že systém poskytne odpovídající varování v jakékoli dané situaci, nebo že nebude ohrožen či obejit předtím, než se spojí s jakoukoli entitou či osobou zodpovědnou za sledování a odpovídání na zprávy zaslané z vašeho poplašného alarmu proti vniknutí nebo z ovládacího panelu požárního poplachu nebo z podobného zařízení, které je uzpůsobeno varovat před možným poškozením nebo porušením osob či majetku („řídicí stanice“), jestliže byl váš alarm k některé z nich napojen, nebo že předejde jakékoli osobní újmě či ztrátě majetku způsobené vloupáním, krádeží, požárem, nadměrným žárem, chladem, vlhkostí aj. Dále není zaručeno, že systém, vaše mobilní zařízení nebo počítač budou vysílat či přijímat veškeré signály od vás nebo k vám, k vašemu nájemci, prodejci nebo řídicí stanici, týkající se systémových služeb, které jste si předplatili, včetně signálů týkajících se aktivace či deaktivace vašeho poplašného systému. Berete na vědomí, že vlastnictví bezpečnostního nebo požárního alarmu nezaručuje, že nedojde k případům vloupání, krádeže, požáru nebo jiným a že není pojistnou událostí. Berete na vědomí, že dostupnost systémových služeb závisí na vašem počítači, mobilním zařízení, domácí síti, poskytovateli vašeho internetu, poskytovateli satelitu, v případě služeb zjišťování zeměpisné polohy, a na nosiči vašeho mobilního zařízení a berete na vědomí, že jste zodpovědní za veškeré poplatky spojené s takovým užíváním a za soulad s veškerými smlouvami, které se k takovému užívání vztahují. Dále berete na vědomí, že Resideo, ani žádný další poskytovatel síťových služeb nemůže zaručit zabezpečení jakéhokoli bezdrátového přenosu a nebude zodpovědný za jakékoli nedostatky v zabezpečení, které se vztahují k užívání jakékoli služby. Souhlasíte s tím, že nebudete opětovně prodávat jakékoli bezdrátové služby, které vám byly poskytnuty jako součást systému. Resideo nedává záruku, že systém bude kompatibilní se všemi počítači nebo kapesními zařízeními. Před použitím mimo domov byste měli nejprve otestovat kompatibilitu zařízení.

Resideo neponese žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu zakládající se na tvrzení, že systém selhal při spuštění varovného poplachu jakéhokoli typu, a tímto zprošťujete Resideo jakékoli odpovědnosti z toho vyplývající.

 

SMLOUVA RESIDEO O LICENCI NA PROPOJENÍ DOMÁCNOSTI KONCOVÉHO UŽIVATELE

Tato smlouva o Resideo licenci koncového uživatele (takto „Smlouva“) je zákonnou dohodou mezi vámi a společností Resideo Technologies, Inc. a jeho dceřinými společnostmi („Resideo“) o využívání služeb Resideo a o licenci na software Resideo, jak je oboje definováno níže. Pro zjednodušení odkazujeme na kombinace výrobků, softwaru a služeb, případě na jakékoli jejich kombinace, které poskytujeme, jako na „Systém“.

Přijetím této Smlouvy nebo instalací či užíváním Systému souhlasíte s tím, že jste vázáni podmínkami této Smlouvy. Souhlasíte s tím, že jste koncovým uživatelem Systému a prohlašujete, že jste dosáhli zákonem stanovené věkové hranice a máte právo k této Smlouvě přistoupit.

Tato Smlouva pokrývá využívání několika různých produktů a služeb Resideo; pro upřesnění se ustanovení této Smlouvy v některých případech vztahují výhradně jen k určitým výrobkům nebo službám.

 1. LICENCE, LHŮTY

  Tato Smlouva je pro užití propojovacích řešení Resideo, včetně softwaru Resideo pro užití na jakékoli výrobky a komunikační sítě, pro Resideo software umožňující webové rozhraní a podléhající funkčnosti a přístupu ke službám Resideo, pro software aplikací na mobilní zařízení Resideo a veškeré Resideo sítě, které se vztahují k předcházejícímu (souhrnně „Resideo služby“) a licencování softwarových výrobků uvedených výše, které zahrnuje počítačový a aplikační software a může zahrnovat související média, tištěné materiály a „online“ nebo elektronickou dokumentaci a jakékoli budoucí verze, vydání, updaty, záplaty, nápravy omylů a chyb výše uvedeného softwaru („Resideo Software”).

  Systém zahrnuje software vlastněný společností Resideo a software přidělený společnosti Resideo licencí a je chráněn mezinárodními autorskými zákony a úmluvami i dalšími zákony a dohodami o duševním vlastnictví i zákony, úmluvami a dohodami USA. Systém je vám přidělen licencí, nikoli prodán. V předmětu podmínek této Smlouvy vám Resideo umožňuje limitovanou, nevýlučnou a nepřenosnou licenci (bez nároku na sublicenci, kromě případů uvedených níže) na užívání Systému a s ním souvisejícího Resideo softwaru výhradně pro vaše osobní užití během monitoringu vašeho domu či obchodu. Uvedená licence zahrnuje právo instalace Resideo softwaru na váš osobní počítač a/nebo mobilní zařízení a užívání Resideo softwaru ve spojení se Systémem přiděleným vám licencí. Neregistrované užívání, reprodukce a distribuce Systému nejsou společností Resideo povoleny a jsou v rozporu s mezinárodním i americkým zákonem o copyrightu a jsou předmětem postihů v občanskoprávních i trestních řízeních. Zvláště se vám zakazuje výroba a distribuce jakýchkoli kopií Systému kromě případů povolených aplikovatelným právem. Veškerá práva jakéhokoli druhu v Systému a veškerá další práva společnosti Resideo, která nejsou výslovně udělena touto Smlouvou, jsou plně a výlučně vyhrazena společností Resideo a pro společnost Resideo (včetně objektového a zdrojového kódu softwaru). Nesmíte pronajímat, kopírovat, upravovat nebo překládat Systém či vytvářet práce odvozené na základě Systému. Nesmíte změnit ani odstranit jakékoli oznámení o copyrightu či vlastnických právech společnosti Resideo ani legendu na Systému či v něm. Nesmíte zpětně vyvíjet, dekompilovat či rozkládat Systém do rozsahu výslovně povoleného závaznými předpisy použitelného práva (včetně národních zákonů zavádějících směrnici 91/250/EHS o právní ochraně počítačových programů) pro získání informací pro omezené účely uvedené v těchto zákonech. Nesmíte uplatňovat svá práva pod těmito zákony, pokud jste o to dříve písemně nepožádali a společnost Resideo odmítla do 30 dnů od takového požadavku žádanou informaci podat. Není-li zde uvedeno jinak, nesmíte zpřístupnit Systém ani nemáte nárok zpřístupnit jím generovaný výstup, výsledky ani jakékoli úkony či funkční vyhodnocování Systému žádné třetí straně.

  Jestliže jste řídicí stanicí nebo prodejcem, budete mít právo sublicencovat přístup k Systému pouze koncovým uživatelům za předpokladu, že každý koncový uživatel bude souhlasit s podmínkami této Smlouvy a že veškeré použitelné poplatky budou společnosti Resideo uhrazeny.

  Systém může obsahovat materiály poskytovatelů licencí třetích stran nebo být z těchto materiálů odvozen. Takovéto materiály třetích stran mohou být předmětem omezení, která jsou přidána k omezením uvedeným v této Smlouvě. Souhlasíte s tím, že jakákoli třetí strana jako dodavatel bude mít nárok vynucovat si tuto Smlouvu s ohledem na software takovéto třetí strany.

  Systém může obsahovat veřejně dostupný software, který vám je poskytnut pod podmínkami dohody o licenci na veřejně dostupný software nebo oznámením o copyrightu provázejícím takovýto veřejně dostupný software. Termínem „veřejně dostupný software“, jak je zde použit, je myšlen jakýkoli software, program, modul, kód, knihovna, databáze, driver nebo podobný komponent (či součást uvedeného), který je bezplatným, patentovaným softwarem, jehož použití vyžaduje veškeré smluvní povinnosti uživatele vůči třetí straně nebo jakoukoli licenci ověřenou Open Source Initiative, Free Software Foundation nebo jim podobnou skupinou.

 2. Jestliže si předplatíte GPS Tracking Services jako součást Systému, souhlasíte s tím, že budete užívat pouze lokalizované služby v souladu s použitelným právem a za účely popsanými v dokumentaci, která je poskytována zároveň se službou. Berete na vědomí, že Resideo nebude mít žádnou zodpovědnost za užití služby, které nebude v souladu se zákonem či zamýšleným účelem.

 3. HESLO A PŘÍSTUP

  Souhlasíte s tím, že: (a) poskytnete pravdivé, přesné, aktuální a úplné informace o sobě, jak je vyžaduje registrační formulář, a že (b) je budete udržovat a neprodleně aktualizovat. Musíte vytvořit uživatelské jméno a heslo pro přístup do Systému. Jestliže je vám poskytnuto dočasné uživatelské jméno a heslo, musíte stávající údaje upravit a vytvořit vlastní uživatelské jméno a heslo. Jste zodpovědní za udržování hesla a účtu v tajnosti a jste plně zodpovědní za všechny úkony, které se uskuteční pod vaším heslem, účtem nebo podúčtem. Souhlasíte s tím, že (a) okamžitě změníte své heslo v případě jakéhokoli narušení bezpečnosti, (b) upozorníte svou řídicí stanici, pokud zaznamenáte narušení bezpečnosti a (c) zajistíte odhlášení z vašeho účtu na konci každého použití. Souhlasíte s tím, že podmínky této Smlouvy pro vás budu závazné a že se jimi bude řídit vztah mezi společností Resideo a jakoukoli třetí stranou, které udělíte přístup k vašemu účtu nebo jí dovolíte udržovat podúčet. Dále souhlasíte s tím, že podniknete veškeré úkony nezbytné k zajištění souladu s touto Smlouvou a zároveň k vynucení jejích podmínek a že nahradíte společnosti Resideo veškeré poplatky, škody, ztráty či výdaje vzniklé v souvislosti s takovýmto uživatelem třetí strany. Resideo nemůže být a nebude zodpovědný za jakoukoli ztrátu nebo škodu pocházející z nedodržení ustanovení uvedených v tomto oddílu.

  Pokud vaše zařízení nefunguje, může zasahovat do síťových operací Systému. Kompetentní veřejné úřady si mohou na společnosti Resideo vyžádat bezprostřední přístup k vašemu zařízení v případě tísně podle použitelného práva, statusu, předpisu nebo soudního příkazu. Souhlasíte s poskytnutím takovéhoto v tísni nezbytného přístupu do vaší řídicí stanice, k vašemu prodejci nebo zástupcům sítě společnosti Resideo dle žádosti.

  Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že máte možnost připojit ke svému účtu dodatečné součásti a že takové součásti budou mít plný nebo částečný přístup do Systému, včetně, nikoli však výlučně, schopnosti nahlížet a měnit váš denní časový rozvrh a termostat a/nebo zabezpečení nebo domácí automatizaci nastavení a programování. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Resideo nemá vůči vám žádnou zodpovědnost týkající se aktivit těchto součástí. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že máte možnost zahrnout do vašeho účtu informace dodavatele či prodejce a že tyto strany mohou přijímat od Systému poplachy týkající se vašeho domu (zejména např. jestliže teplota ve vašem domě klesne pod bod mrazu nebo v případě narušení zabezpečení či bezpečnosti) spolu s jistými kontaktními informacemi (uvedenými níže) tak, abyste mohli identifikovat zdroj poplachu. Váš dodavatel nebo prodejce vás může kontaktovat v případě, že takový poplach obdrží. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Resideo nenese žádnou zodpovědnost ohledně jakéhokoli úkonu na straně takového dodavatele či prodejce.

  Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Resideo a jeho pobočky, poskytovatelé služeb, dodavatelé a prodejci mají povoleno kdykoli a bez předchozího oznámení dálkově uspíšit softwarové a firmwarové updaty, vylepšení, změny, úpravy, dodatečné funkce či vyladění Systému. Tímto dáváte souhlas s předcházejícím a zprošťujete Resideo a jeho pobočky, poskytovatele služeb, dodavatele a prodejce veškeré zodpovědnosti vyvstávající z takových úkonů v rozsahu, v němž to povolují právní předpisy.

 4. LHŮTA A ZRUŠENÍ; ÚPRAVY SYSTÉMU; POPLATKY

  Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem vašeho prvního použití Systému a bude trvat tak dlouho, dokud budete pokračovat ve využívání Systému a služeb nebo jinak hradit jakékoli platby za systémové služby. Resideo může tuto Smlouvu kdykoli ukončit, jestliže nedodržíte zde uvedené podmínky, včetně účinné a neprodlené platby za systémové služby. Pokud máte na určité služby smlouvu s prodejcem, váš nárok k užívání těchto služeb vyžaduje hrazení všech poplatků za tyto služby vaším prodejcem nebo řídicí stanicí ve prospěch společnosti Resideo a Resideo může pozastavit nebo ukončit váš přístup k službám v případě, že prodejce nezaplatí za služby poskytnuté společností Resideo nebo že vy nezaplatíte své řídicí stanici jakékoli další vyžadované částky. Resideo má ze zákona povoleno vznášet jakékoli námitky, které existují ve vztahu s vaším prodejcem nebo řídicí stanicí a také ve vztahu s vámi, takže váš poplatek společnosti řídící monitorovací stanice nezaručuje vaše právo na systémové služby. Mohou vám vzniknout dodatečné poplatky od třetích stran jako poskytovatelů ve spojitosti s vaším využíváním systémových služeb, nezávislého kapesního zařízení nebo internetu pro přenos dat, videoklipu nebo statického snímku, užitím internetu, SMS, krátkých telefonních čísel nebo dalších poplatků či daní. Pokud Resideo skončí podporu služeb z důvodu neplacení za tyto služby z vaší strany nebo strany vašeho prodejce či řídicí stanice, Resideo vůči vám nemá žádnou zodpovědnost a musíte vyhledat svého prodejce nebo řídicí stanici pro navrácení jakýchkoli částek, jež jste si u prodejce nebo řídicí stanice předplatili. V závislosti na službách, které jste si nasmlouvali či předplatili, může Resideo po předchozím oznámení také pozastavit nebo ukončit uživatelský účet z důvodu neaktivity uživatele. V závislosti na službách, které jste si nasmlouvali či předplatili, můžete vypovědět tuto Smlouvu písemným oznámením společnosti Resideo. Vypovězením této Smlouvy skončí i zde poskytnutá licence a musíte neprodleně zastavit veškeré užívání Systému. Resideo si vyhrazuje právo kdykoli po předchozím oznámení natrvalo přerušit poskytované služby. Resideo si vyhrazuje právo kdykoli a na neurčitou dobu zdanit užívání Systému a upravit nebo dočasně přerušit Systém (či jakoukoli jeho součást) s oznámením i bez oznámení za předpokladu, že to zbytečně nezasáhne vaše užívání Resideo softwaru a služeb. Souhlasíte s tím, že Resideo neponese zodpovědnost vůči vám či jakékoli třetí straně za jakoukoli úpravu, pozastavení nebo přerušení Systému. Jste srozuměni s tím a souhlasíte, že pokud se přestěhujete, smažete svůj účet a nevstoupíte již do Systému pod svou předcházející adresou. Pokud máte smlouvu s řídicí stanicí, musíte jí nahlásit, pokud se stěhujete, abyste ukončili svůj účet.

 5. PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE A HRANICE ZODPOVĚDNOSTI

  SYSTÉM VÁM JE POSKYTNUT „TAK, JAK JE“ A NENÍ-LI V TOMTO ODDÍLE UVEDENO JINAK, VEŠKERÉ EXPLICITNÍ ČI IMPLICITNÍ PODMÍNKY (JEŽ JSOU PODMÍNKAMI, KTERÉ NEJSOU OBSAHEM TÉTO SMLOUVY, ALE JSOU JINAK ZAHRNUTY V PRÁVNÍCH ÚKONECH NEBO JINAK), ZASTUPOVÁNÍ A ZÁRUKY VŠEHO DRUHU, KTERÉ BEZ OMEZENÍ ZAHRNUJÍ JAKÉKOLI IMPLICITNÍ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY JAKO NEPORUŠOVÁNÍ, UPLATNITELNOST NA TRHU, VHODNOST PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY, USPOKOJIVÁ KVALITA, NEINTERFERENCE NEBO VZNIKLÉ Z ŘADY PRODEJNÍCH, PRÁVNÍCH, NEBO OBCHODNÍCH PRAKTIK, JSOU VYLOUČENY AŽ DO ROZSAHU POVOLENÉHO APLIKOVATELNÝM PRÁVEM, A JSOU VÝSLOVNĚ VYHRAZENY SPOLEČNOSTÍ RESIDEO, JEHO DODAVATELI A JEHO POSKYTOVATELI LICENCÍ. Protože některé státy nebo jurisdikce nepovolují limity na určité záruky a reprezentace, výše uvedená omezení vůči vám nemusejí být uplatněna, a to vcelku ani zčásti. Jako spotřebitel můžete mít dodatečná práva, která se liší dle dané jurisdikce a která nejsou uvedena v této Smlouvě.

  Resideo není zodpovědný a vylučuje veškerou zodpovědnost za jakoukoli nepředvídatelnou ztrátu nebo poškození. Ztráta nebo poškození je předvídatelná (a proto nevratná), pokud je zřejmým důsledkem porušení ze strany společnosti Resideo nebo pokud taková ztráta nebo poškození byly zváženy vámi a společností Resideo v době přistoupení k této Smlouvě. Ani Resideo ani jeho poskytovatelé služeb třetích stran nejsou zodpovědní za váš výběr bezpečnostního nebo požárního alarmu, který jste si instalovali do svých prostor, nebo za jejich připojení k řídicí stanici ani za jejich práci.

  Resideo vám poskytuje podporu Systému pouze v souladu s touto Smlouvou. Souhlasíte s tím, že nepoužijete Systém pro jakýkoli komerční, obchodní účel nebo pro účel dalšího prodeje, s výjimkou případu, kdy jsou taková použití povolena touto Smlouvou. Dále souhlasíte s tím, že Resideo nenese žádnou zodpovědnost s ohledem na ztrátu nebo poškození, které vzniknou v souvislosti s (i) přesností, úplností, zákonností, spolehlivostí, operativností nebo dostupnosti k nim a obsah nebo informace nebo materiál poskytnutý nebo přístupný skrze Systém; (ii) smazání, neuložení, náhodné uzavření, ztráta, chybný přenos nebo nevčasný přenos informací nebo materiálu; nebo (iii) narušení vašich domácích bezpečnostních systémů, pokud tato ztráta či poškození nejsou důsledkem předvídatelného porušení této Smlouvy ze strany společnosti Resideo nebo jejím jménem. Resideo nebude v žádném případě zodpovědný za informace nebo události, nad kterými nemá kontrolu, včetně obsahu panelu zpráv nebo jiných fór napojených na Systém.

  NENÍ-LI TOUTO SMLOUVOU STANOVENO JINAK, RESIDEO, JEHO POBOČKY, ÚŘEDNÍCI, ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI, AGENTI, DODAVATELÉ A POSKYTOVATELÉ LICENCÍ NEMAJÍ VŮČI VÁM ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU VÝDĚLKU ČI PŘÍJMU, OBCHODNÍ ZTRÁTU, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI, ZTRÁTU OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI, ZTRACENÁ NEBO POŠKOZENÁ DATA, ZTRÁTU KAPITÁLU NEBO ZA ZHORŠENÉ, NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ, VEDLEJŠÍ NEBO TRESTNÍ ŠKODY, AŤ JIŽ BY PLYNULY ZE SMLOUVY, PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ (VČETNĚ ZANEDBÁNÍ) NEBO Z VAŠEHO UŽÍVÁNÍ SYSTÉMU NEBO Z NESCHOPNOSTI JEJ UŽÍVAT, PŘESTOŽE RESIDEO, JEHO POBOČKY, ÚŘEDNÍCI, ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI, AGENTI, DODAVATELÉ A POSKYTOVATELÉ LICENCÍ BYLI KONZULTOVÁNI OHLEDNĚ MOŽNOSTI TAKOVÝCH POŠKOZENÍ. Toto omezení odpovědnosti a vyloučení typů poškození se na vás nemusí vztahovat vcelku nebo zčásti v závislosti na zákonech jurisdikce vaší země.

  Nic v této Smlouvě žádným způsobem nevyloučí ani neomezí odpovědnost (i) společnosti Resideo, jeho poboček, úředníků, ředitelů, zaměstnanců, agentů, dodavatelů a poskytovatelů licencí vztahující se k zranění nebo úmrtí způsobené jejich zanedbáním; (ii) odpovědnost společnosti Resideo za podvod či podvodně zkreslená prohlášení; nebo (iii) jakoukoli odpovědnost společnosti Resideo, která nemůže být vyloučena použitelným právem, jež může zahrnovat legislativní ochranu spotřebitele ve vaší jurisdikci.

  Za žádných okolností nebude Resideo shledán zodpovědným za jakoukoli škodu, která vznikne po stáhnutí nebo dosažení informací nebo materiálu prostřednictvím Systému, za jakékoli zdržení nebo selhání při výkonu, jež vyplývá přímo nebo nepřímo z událostí mimo kontrolu společnosti Resideo, včetně, ale nikoli výhradně selhání internetu, selhání počítačového vybavení, selhání telekomunikačního vybavení, jiných selhání vybavení, selhání elektřiny, stávek, odborářských rozporů, násilností, povstání, občanských nepokojů, nedostatku práce nebo materiálů, požárů, záplav, bouří, explozí, vyšší moci, války, vládních akcí, nařízení domácích či zahraničních soudních tribunálů, pasivity třetích stran nebo ztrát či úniků tepla, světla nebo klimatizace.

  V PŘÍPADĚ ŽE (1) POUŽIJETE JINOU NEŽ RESIDEO APLIKACI PRO KONTROLU VAŠEHO PRODUKTU RESIDEO; (2) PŘIPOJÍTE JINÉ NEŽ RESIDEO ZAŘÍZENÍ KE SVÉMU SYSTÉMU; (3) POUŽIJETE API TŘETÍ STRANY NEBO (4) SE STANETE SOUČÁSTÍ TŘETÍ STRANOU PROPOJENÉHO DOMOVSKÉHO ČI OBCHODNÍHO EKOSYSTÉMU, UZNÁVÁTE A SOUHLASÍTE, ŽE RESIDEO V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE ZODPOVĚDNÝ ZA PŘESNOST, FUNKČNOST, ODPOVĚDNOST, DOSTUPNOST, INTEROPERABILITU, ZÁKONNOST NEBO UŽITEČNOST TAKOVÉ APLIKACE, ZAŘÍZENÍ, ROZHRANÍ PRO PROGRAMOVÁNÍ APLIKACÍ (API) NEBO EKOSYSTÉMU ANI NEBUDE ZODPOVĚDNÝ ZA JAKÉKOLI ŠKODY, KTERÉ SE MOHOU VYSKYTNOUT V DŮSLEDKU TAKOVÉHO POUŽÍVÁNÍ. UŽITÍ APLIKACÍ, ZAŘÍZENÍ, ROZHRANÍ PRO PROGRAMOVÁNÍ APLIKACÍ (API) NEBO EKOSYSTÉMŮ TŘETÍCH STRAN JE POUZE NA VAŠE RIZIKO A NÁKLADY.

  Prosím, berte na vědomí, že závazek společnosti Resideo k poskytnutí služeb je závazkem k přiměřenému úsilí a nikoli závazkem k dosažení jistého výsledku. Resideo užije přiměřeného úsilí k poskytnutí služeb.

 6. RŮZNÉ

  Neschopnost společnosti Resideo vynutit kdykoli jakékoli ustanovení této Smlouvy nebude vykládána jako další vzdání se jakéhokoli zde uvedeného ustanovení ani se nebude taková neschopnost dotýkat práva společnosti Resideo podnikat v budoucnu kroky k vynucení jakéhokoli zde uvedeného ustanovení.

  Software a technické informace poskytnuté v této Smlouvě podléhají zákonům USA pro kontrolu vývozu a mohou podléhat vývozním či dovozním předpisům v jiných zemích. Souhlasíte s tím, že budete v přísném souladu se všemi takovými zákony a předpisy a že ponesete veškerou odpovědnost za obdržení jakýchkoli dovozních, vývozních, zpětných dovozních schválení a licencí tímto softwarem vyžadovaných, za technické informace a zachování dokumentace k podpoře slučitelnosti s těmito právy a předpisy.

  Tato Smlouva se řídí a je vykládána v souladu se zákony Anglie a Walesu. Vy i společnost Resideo souhlasíte s podrobením se nevýlučné jurisdikci anglických soudů. Resideo uznává, že pokud nejste rezidentem Spojeného království, můžete mít právo na přenesení správních řízení do vaší domovské jurisdikce.

  Rozumí se a je dohodnuto, že bez ohledu na další ustanovení této Smlouvy může vaše porušení jakéhokoli ustanovení této Smlouvy společnosti Resideo způsobit nenapravitelné škody, u nichž by peněžní náhrada těchto škod byla neodpovídající, a že bude společnost Resideo tudíž oprávněna obdržet včasnou soudní pomoc pro ochranu jejích práv podle této Smlouvy kromě veškerých dalších zákonných opravných prostředků.

  Tato Smlouva a podmínky prodeje společnosti Resideo provázející váš nákup jakéhokoli zařízení Resideo tvoří celou smlouvu mezi vámi a společností Resideo a ve své celistvosti mají přednost před jakoukoli ústní či písemnou dohodou, které existují mezi vámi a společností Resideo a týkají se předmětu smlouvy. Smlouva na vaše předplatné nebo smlouva o monitorování s vaší řídicí stanicí (je-li uplatnitelná) s prodejcem nebo řídicí stanicí je samostatným dokumentem. Váš vztah k takovému prodejci nebo řídicí stanici se řídí touto samostatnou smlouvou a Resideo proto nenese vůči vám žádnou odpovědnost. Vaše kupní smlouva na nákup zařízení Resideo či jiného vybavení, které interaguje se softwarem a službami Resideo, tvoří samostatnou smlouvu s prodejcem vybavení. Váš vztah s takovým prodejcem se řídí touto samostatnou smlouvou, a Resideo proto nenese vůči vám žádnou odpovědnost.

  Ani tato Smlouva ani žádné z práv, zájmů a závazků poskytovaných touto Smlouvou nesmějí být změněny nebo postoupeny bez předchozího písemného souhlasu společnosti Resideo. Resideo může postoupit tuto Smlouvu, celou nebo její část, dle svého uvážení. Tato Smlouva bude závazná vůči stranám a pro každého z jejich současných i budoucích úředníků, ředitelů, zaměstnanců, mateřských společností, dceřiných společností, agentů, dědiců, dodavatelů, držitelů licencí, afilací, rodinných členů a hostů a právoplatných uživatelů.

  Každé z ustanovení, oddílů a odstavců této Smlouvy účinkuje samostatně a bude uplatňováno v nejširším zákonem povoleném rozsahu a vykládáno a uplatňováno v menším rozsahu tam, kde to bude dostačující k platnosti. Neplatnost nebo nevymahatelnost jakéhokoli ustanovení této Smlouvy se nedotkne žádného dalšího ustanovení a všechna tato ustanovení zůstanou v plné síle a účinnosti beze změn a úprav.

 7. PODMÍNKY PRO ZAŘÍZENÍ APPLE; PŘÍJEM TŘETÍ STRANY

  Tento oddíl se na vás vztahuje pouze tehdy, pokud užíváte Systém prostřednictvím zařízení Apple (např. iPhone, iPad, iPod Touch) (jakékoli takové zařízení bude uváděno jako „zařízení Apple“), tento oddíl se vás netýká, pokud neužíváte Systém prostřednictvím zařízení Apple. Strany uznávají, že tato EULA je uzavřena výhradně mezi společností Resideo a vámi, nikoli společností Apple. Společnost Apple tedy není odpovědná za Systém a jeho obsah. Veškerá podpora, která může být nabídnuta společností Resideo ve spojení se Systémem, je výhradní odpovědností společnosti Resideo a strany uznávají, že Apple nemá žádné závazky k poskytování údržby a podpory týkající se Systému. Strany uznávají, že Apple není zavázán k poskytnutí záruky týkající se Systému. Do maximálního rozsahu povoleného platným právem Apple nebude zavázán k poskytnutí jakékoli záruky týkající se Systému. Strany berou na vědomí, že Apple není zodpovědný za řešení tvrzení o výrobku. Apple nenese zodpovědnost za řešení jakýchkoli tvrzení jakéhokoli koncového uživatele nebo třetí strany, vztahující se k Systému a/nebo vlastnictví a/nebo užití tohoto Systému, včetně, ale nikoli výhradně: (i) prohlášení o spolehlivosti produktu; (ii) veškerých tvrzení, že Systém nesplňuje jakékoli zákonné či právní požadavky a (iii) prohlášení zakládající se na ochraně spotřebitele nebo podobné legislativě. Strany berou na vědomí, že v případě jakéhokoli tvrzení třetí strany o tom, že Systém nebo vaše vlastnictví a používání Systému porušují práva duševního vlastnictví, nebude společnost Apple zodpovědná za vyšetřování, obranu, vypořádání se a odpuštění jakéhokoli takového tvrzení o porušení duševního vlastnictví. Stížnosti nebo nároky vztahující se k Systému by měly být směřovány společnosti Resideo na tuto adresu ResideoPrivacy@Resideo.com. Strany uznávají a souhlasí s tím, že Apple a dceřiné společnosti Applu jsou příjemci této EULA jako třetí strana a že přijetím podmínek této Smlouvy z vaší strany bude mít Apple nárok (a bude po něm žádáno, aby tento nárok přijal) vynutit si tuto EULA proti vám jako třetí strana, která ji přijímá.

 

DPROHLÁŠENÍ RESIDEO CONNECTED HOME O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Poslední aktualizace: 1. června 2020

O nás

Ve společnosti Resideo respektujeme vaše soukromí a ochrana vašich osobních údajů je pro nás velice důležitá. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů je popsáno, jak společnost Resideo Technologies, Inc. a její přidružené společnosti (dále jen „společnost Resideo“ nebo „my“) shromažďují, používají a poskytují vaše osobní údaje v souvislosti s produkty a službami Resideo Connected Home, které zahrnují níže uvedené produktové řady: produkty Honeywell Home (dříve prodávané na trhu pod názvem „Lyric“), produkty EvoHome, produkty Total Connect Security a produkty Videofied Security (společně označované jako „produkty Resideo Connected Home“).

Osobní údaje jsou informace nebo spojení různých informací, které by mohly důvodně přispět k vaší identifikaci. „Správcem“ osobních údajů ve společnosti Resideo, které o vás uchováváme v souvislosti s:

 • produktovou řadou Honeywell Home (která zahrnuje produkty, které byly dříve prodávány na trhu pod názvem „Lyric“) a produktovou řadou EvoHome, je Resideo Technologies, Inc;
 • produktovou řadou Total Connect Security, je Securité Communications SAS;
 • produktovou řadou Videofied Security, je RSI Video Technologies SAS.

Osobní údaje shromážděné o vás v souvislosti s jinými webovými stránkami, aplikacemi, produkty a službami společnosti Resideo mohou být předmětem různých prohlášení o ochraně osobních údajů. Je důležité, abyste si přečetli toto prohlášení o ochraně osobních údajů spolu s veškerými dalšími prohlášeními o ochraně osobních údajů, které vám můžeme při určitých příležitostech, kdy shromažďujeme nebo zpracováváme vaše osobní údaje, poskytnout, abyste si byli plně vědomi toho, jak a proč vaše údaje používáme.

Na používání produktů Resideo Connected Home vámi a na veškeré další informace, které jejich prostřednictvím poskytnete, se vždy vztahují toto prohlášení o ochraně osobních údajů a příslušné podmínky služeb společnosti Resideo, popř. licenční smlouva s koncovým uživatelem.

Naše produkty Resideo Connected Home zahrnují hardware, software, související webové stránky, aplikace do mobilů/tabletů/počítačů a služby podpory.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO OSOBY S POBYTEM V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM PROSTORU (EHP): Osoby s pobytem v EHP mohou mít právo vznést námitky proti určitým druhům zpracování zahrnujících jejich osobní údaje popsané v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, včetně případů, v nichž se opíráme o oprávněný zájem zpracovávat vaše osobní údaje nebo v nichž zpracováváme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu. V některých případech můžeme prokázat, že máme závažné oprávněné důvody k tomu, abychom ve zpracovávání vašich osobních údajů pokračovali. V tomto případě nejsme povinni vaší žádosti vyhovět.

Pokud chcete získat informace o typech osobních údajů, které zpracováváme v souvislosti s:

 • produkty Honeywell Home (dříve prodávány na trhu pod názvem Lyric), EvoHome, Total Connect Security a chytrými kamerovými produkty a produkty pro zabezpečení domácností Videofied Security (dále jen „produkty Connected Home Security“), klikněte prosím níže na oddíl A;
 • chytrými termostaty Honeywell Home (dříve prodávány na trhu pod názvem Lyric), popř. EvoHome (dále jen „produkty Connected Home Thermostat“), klikněte prosím níže na oddíl B;
 • detektory úniku vody Honeywell Home (dříve prodávány na trhu pod názvem Lyric) (dále jen „produkty Connected Water Leakage Detector“), klikněte prosím níže na oddíl C.

Pokud se chcete dozvědět obecné informace o našich postupech při zpracovávání osobních údajů, které platí pro všechny produkty Resideo Connected Home, klikněte prosím na odkazy v níže uvedeném seznamu, jejichž prostřednictvím přejdete do oddílu, který vás zajímá:

 1. A. Produkty Connected Home Security
  1. 1. Shromažďování údajů
  2. 2.Jak vaše údaje používáme
  3. 3. Právní základ pro zpracovávání vašich údajů
 2. B. Produkty Connected Home Thermostat
  1. 1. Shromažďování údajů
  2. 2. Jak vaše údaje používáme
  3. 3. Právní základ pro zpracovávání vašich údajů
 3. C. Produkty Connected Home Water Leakage Detector
  1. 1. Shromažďování údajů
  2. 2. Jak vaše údaje používáme
  3. 3. Právní základ pro zpracovávání vašich údajů
  4. 4. Anonymizování vašich údajů
  5. 5. Komu vaše údaje sdělujeme
  6. 6. Kde vaše údaje ukládáme
  7. 7. Jak dlouho vaše údaje uchováváme
  8. 8. Marketing
  9. 9. Stránky a služby třetích stran
  10. 10. Děti
  11. 11. Ochrana vašich údajů
  12. 12. Cookies
  13. 13. Vaše práva
  14. 14. Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů
  15. 15. Kontaktujte nás

  Produkty Connected Home Security

  Produkty:Produkty Total Connect Security zahrnující produktové řady Domonial a Le Sucre, produkty Videofied Security, chytré kamerové produkty a produkty pro zabezpečení domácností Honeywell Home (dříve prodávané na trhu pod názvem Lyric; včetně zabezpečovacích produktů pro instalaci zákazníkem) a produkty EvoHome Security, společně i jednotlivě označované jako „produkty Connected Home Security“.

  1. a) Shromažďování údajů
   1. Údaje shromažďované přímo od vás

    Přímo od vás budeme shromažďovat níže uvedené údaje:

    • údaje o identitě, jako jsou vaše jméno, kontaktní údaje, funkce, název společnosti/organizace, e-mailová adresa, telefonní číslo a číslo faxu a fyzická adresa (včetně ulice, města, státu, poštovního směrovacího čísla, popř. země);
    • registrační údaje, jako jsou informace, které nám poskytnete při registraci účtu, abyste mohli používat svůj produkt Connected Home Security, včetně přihlašovacích údajů a hesel;
    • marketingové a komunikační údaje, včetně vašich marketingových preferencí a odběrů našich publikací;
    • finanční informace, včetně platební karty nebo informací o účtu v případě, že nakupujete služby přímo od nás;
    • údaje o transakcích, včetně dotazů k našim produktům a službám a jejich objednávek a informací o platbách prováděných pro vás nebo vámi
    • informace ke kontrole vývozu, jako jsou vaše státní příslušnost a země vašeho bydliště, které nám umožní určit vaši způsobilost podle předpisů o kontrole vývozu pro získávání informací o určitých technologiích;
    • vaše zpětná vazba, včetně informací, které nám poskytnete, kdykoli nám z nějakého důvodu pošlete zpětnou vazbu nebo nás kontaktujete, zúčastníte se průzkumu či soutěže nebo nám oznámíte problém.

    V případech, kdy musíme osobní údaje shromažďovat ze zákona nebo podle podmínek smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli, a kdy tyto údaje na požádání neposkytnete, je možné, že vám nebudeme moci požadovanou službu poskytnout nebo dokončit vaši transakci.

   2. Informace, které o vás shromažďujeme

     

    Na základě používání produktu Connected Home Security vámi o vás můžeme shromažďovat určité údaje, včetně:

    • údajů o využívání, včetně informací o tom, jak využíváte náš produkt Connected Home Security, včetně počtu přenesených bytů, odkazů, na které kliknete, materiálů, k nimž přistupujete, času událostí doma, plánování, včetně plánu zapojení/odpojení, protokolů o použití a výstraze, videozáznamů nebo zvukových záznamů činností doma nebo ve firmě a obrázků ukládaných v systému a dalších akcí provedených v produktu Connected Home Security;
    • technických údajů, jako jsou vaše adresa internetového protokolu (IP adresa), typ, možnosti a jazyk vašeho prohlížeče, váš operační systém, konfigurace domácího systému, nastavení zabezpečení;

    pokud jde o chytré kamerové produkty a produkty pro zabezpečení domácností Honeywell Home (dříve Lyric; včetně zabezpečovacích produktů pro instalaci zákazníkem):

    • geolokačních údajů. S vaším výslovným souhlasem lze v rámci chytrých kamerových produktů a produktů pro zabezpečení domácností Honeywell Home (dříve Lyric; včetně zabezpečovacích produktů pro instalaci zákazníkem) shromažďovat přesné informace v reálném čase o poloze vašeho mobilního telefonu pro účely kontroly vašeho stavu „home and away“. Geolokace vašeho mobilního zařízení může být sdělena našim poskytovatelům služeb, kteří mohou tyto informace zpracovávat v souvislosti s poskytováním služeb pro nás. Pokud poskytnete souhlas se shromažďováním údajů o přesné poloze vašeho mobilního zařízení, můžete tento souhlas kdykoli pozměnit nebo odvolat v nastavení služeb zjišťování polohy na svém mobilním zařízení.

    Informace o cookies, které používáme v našem produktu Connected Home Security, a o tom, jak je můžete odmítnout nebo vypnout, naleznete níže v oddíle „Cookies“.

   3. Citlivé údaje

    Pokud jde o určité produkty Connected Home Security (včetně zabezpečovacích produktů pro instalaci zákazníkem), můžeme o vás rovněž shromažďovat citlivé informace (osobní údaje, které podle právních předpisů o ochraně údajů vyžadují zvláštní ochranu) v rozsahu, v němž to připouští nebo vyžaduje zákon. Můžeme například shromažďovat biometrické údaje, abychom mohli zajistit funkci rozpoznávání obličeje. Vaše citlivé osobní údaje budeme shromažďovat jen s vaším výslovným souhlasem. Pokud získáme váš souhlas se shromažďováním a zpracováváním vašich citlivých údajů, můžete ho kdykoli odvolat.

  2. b) Jak vaše údaje používáme

   Vaše osobní údaje používáme pro:

   • poskytování produktu Connected Home Security pro vás. Vaše osobní údaje můžeme používat k tomu, abychom vám poskytovali služby nebo provedli vámi požadované transakce, včetně poskytování informací o produktech a službách Resideo, fakturace a plnění objednávek, registrace zakoupených produktů, vyřizování reklamací ze záruky, poskytování služeb zákaznické podpory a usnadnění používání produktu Connected Home Security z vaší strany.
   • zlepšování naší obchodní činnosti, našich produktů a služeb. Vaše osobní údaje můžeme používat k provádění obchodních analýz nebo pro jiné účely, které nám umožní zvyšovat a zlepšovat kvalitu naší obchodní činnosti, našich produktů a služeb (včetně nových produktů a služeb), například přizpůsobováním produktu Connected Home Security vašim konkrétním preferencím.
   • marketing. V souladu s příslušnými zákony a předpisy můžeme vaše osobní údaje používat k tomu, abychom vás informovali o produktech či službách, které by vás mohly zajímat, nebo k jiné komunikaci s vámi ohledně nabídek, akcí a novinek, průzkumů, mimořádných nabídek a souvisejících témat. Můžete kdykoli vyjádřit svůj nesouhlas s marketingovými sděleními zaslanými e-mailem, a to bezplatně prostřednictvím odkazu „Odhlásit odběr“ v jakýchkoli marketingových materiálech, které od nás obdržíte e-mailem, nebo tím, že se s námi spojíte prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. V závislosti na zemi vašeho bydliště můžete také vyjádřit nesouhlas s jinými druhy marketingových sdělení. Pokud potřebujete další informace, spojte se s námi prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v prohlášení o ochraně osobních údajů.
   • průzkum a zákaznickou analýzu. Vaše osobní údaje můžeme používat pro provádění průzkumů a analýz, které nám umožní analyzovat vaše nákupní preference, zjistit produkty a služby, které nejlépe splňují vaše požadavky, a měřit účinnost reklamy, kterou vám předkládáme.
   • správu a ochranu naší obchodní činnosti. Vaše osobní údaje můžeme používat pro správu a ochranu naší obchodní činnosti a našich produktů, včetně řešení problémů, údržby systému, podpory, vykazování a hostování dat.
   • výkon našich práv. Osobní údaje, které shromažďujeme, můžeme používat k tomu, abychom odhalovali podvody, porušování duševního vlastnictví, porušování našich podmínek služeb, popř. licenční smlouvy s koncovým uživatelem, porušování právních předpisů nebo jiné zneužívání produktu Connected Home Security, předcházeli jim nebo na ně reagovali.

   Údaje o vaší debetní nebo kreditní kartě budeme používat pouze k tomu, abychom vám usnadnili nákup služeb v souvislosti s produktem Connected Home Security.

   Abychom vám mohli na základě uživatelských zkušeností nabízet lepší a odpovídající produkty a služby, můžeme údaje uvedené v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů spojovat s dalšími informacemi, které o vás uchováváme v souvislosti s používáním jiných stránek, aplikací, produktů, popř. služeb Resideo, abychom vám mohli na základě uživatelských zkušeností nabízet lepší a odpovídající služby při interakci se společností Resideo, abychom mohli zlepšovat naše webové stránky, aplikace, produkty a služby a přizpůsobovat je vašim požadavkům.

  3. c) Právní základ pro zpracovávání vašich údajů

   Pokud to vyžaduje zákon, vždy zajišťujeme právní základ pro zpracování vašich osobních údajů. Ve většině případů bude právním základem pro zpracování vašich osobních údajů to, že:

   • je to nutné pro realizaci služeb, které vám poskytujeme;
   • je to nutné pro dodržení našich zákonných a smluvních povinností;
   • jsme získali váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro jeden nebo několik konkrétních účelů. Pokud vás požádáme o souhlas se zpracováváním vašich osobních údajů, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat tak, že se s námi spojíte prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na konci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů;
   • zpracování je nutné pro prosazování našich oprávněných zájmů, například pro vývoj a zlepšování našich produktů a služeb ve prospěch našich zákazníků;
   • je to nutné pro zjištění, uplatnění nebo obranu právních nároků.

  B. Produkty Connected Home Thermostat

  Produkty:Termostaty Honeywell Home (dříve prodávány na trhu jako termostaty Lyric) a produkty EvoHome Comfort, společně a jednotlivě označovány jako „produkt(y) Connected Home Thermostat“.

  1. a) Shromažďování údajů
   1. Údaje shromažďované přímo od vás

    Přímo od vás budeme shromažďovat níže uvedené údaje:

    • údaje o identitě, jako jsou vaše jméno, kontaktní údaje, funkce, název společnosti/organizace, e-mailová adresa, telefonní číslo a číslo faxu a fyzická adresa (včetně ulice, města, státu, poštovního směrovacího čísla, popř. země);
    • registrační údaje, jako jsou informace, které nám poskytnete při registraci k účtu, abyste mohli používat produkt Connected Home Thermostat, včetně přihlašovacích údajů a hesel;
    • marketingové a komunikační údaje, včetně vašich marketingových preferencí a odběrů našich publikací;
    • finanční informace, včetně platební karty nebo informací o účtu v případě, že nakupujete služby přímo od nás;
    • údaje o transakcích, včetně dotazů k našim produktům a službám a jejich objednávek a informací o platbách prováděných pro vás nebo vámi;
    • informace ke kontrole vývozu, jako jsou vaše státní příslušnost a země vašeho bydliště, které nám umožní určit vaši způsobilost podle předpisů o kontrole vývozu pro získávání informací o určitých technologiích;
    • vaše zpětná vazba, včetně informací, které nám poskytnete, kdykoli nám z nějakého důvodu pošlete zpětnou vazbu nebo nás kontaktujete, zúčastníte se průzkumu či soutěže nebo nám oznámíte problém.

    V případech, kdy musíme osobní údaje shromažďovat ze zákona nebo podle podmínek smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli, a kdy tyto údaje na požádání neposkytnete, je možné, že vám nebudeme moci požadovanou službu poskytnout nebo dokončit vaši transakci.

   2. Informace, které o vás shromažďujeme

    Na základě používání produktu Connected Home Thermostat vámi o vás můžeme shromažďovat určité údaje, včetně:

    • údajů o využívání, včetně informací o tom, jak využíváte svůj produkt Connected Home Thermostat, včetně počtu přenesených bytů, odkazů, na které kliknete, materiálů, k nimž přistupujete, data a času, kdy k produktu Connected Home Thermostat přistupujete, a dalších akcí provedených v produktu Connected Home Thermostat, včetně skutečné vnitřní a vnější teploty a informací o vlhkosti, informací GPS/geolokačních informací (viz níže), údajů o využívání termostatu, jako je stav relé pro topení, ventilaci a klimatizaci (dále jen „vzduchotechnika“), časy provozu, nastavení, čas událostí doma, diagnostika vzduchotechniky a protokoly o použití ze vzduchotechnického systému a výstrahy ze vzduchotechnického systému, a včetně interakce mezi termostatem a zařízeními třetích stran a využívání systému vámi;
    • technických údajů, jako jsou vaše adresa internetového protokolu (IP adresa), typ, možnosti a jazyk vašeho prohlížeče, váš operační systém, konfigurace domácího systému, nastavení zabezpečení;
    • geolokačních údajů. S vaším výslovným souhlasem lze v rámci produktu Connected Home Thermostat shromažďovat přesné informace v reálném čase o poloze vašeho mobilního telefonu pro účely kontroly vašeho stavu „home and away“. Geolokace vašeho mobilního zařízení může být sdělena našim poskytovatelům služeb, kteří mohou tyto informace zpracovávat v souvislosti s poskytováním služeb pro nás. Pokud poskytnete souhlas se shromažďováním údajů o přesné poloze vašeho mobilního zařízení, můžete tento souhlas kdykoli pozměnit nebo odvolat v nastavení služeb zjišťování polohy na svém mobilním zařízení.

    Informace o cookies, které používáme v našem produktu Connected Home Thermostat, a o tom, jak je můžete odmítnout nebo vypnout, naleznete níže v oddíle „Cookies“.

  2. b) Jak vaše údaje používáme

   Vaše osobní údaje používáme pro:

   • poskytování produktu Connected Home Thermostat pro vás . Vaše osobní údaje můžeme používat k tomu, abychom vám poskytovali služby nebo provedli vámi požadované transakce, včetně poskytování informací o produktech a službách Resideo, fakturace a plnění objednávek, registrace zakoupených produktů, vyřizování reklamací ze záruky, poskytování služeb zákaznické podpory a usnadnění používání produktu Connected Home Thermostat z vaší strany.
   • zlepšování naší obchodní činnosti, našich produktů a služeb. Vaše osobní údaje můžeme používat k provádění obchodních analýz nebo pro jiné účely, které nám umožní zvyšovat a zlepšovat kvalitu naší obchodní činnosti, našich produktů a služeb (včetně nových produktů a služeb), například přizpůsobováním produktu Connected Home Thermostat vašim konkrétním preferencím.
   • marketing. V souladu s příslušnými zákony a předpisy můžeme vaše osobní údaje používat k tomu, abychom vás informovali o produktech či službách, které by vás mohly zajímat, nebo k jiné komunikaci s vámi ohledně nabídek, akcí a novinek, průzkumů, mimořádných nabídek a souvisejících témat. Můžete kdykoli vyjádřit svůj nesouhlas s marketingovými sděleními zaslanými e-mailem, a to bezplatně prostřednictvím odkazu „Odhlásit odběr“ v jakýchkoli marketingových materiálech, které od nás obdržíte e-mailem, nebo tím, že se s námi spojíte prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. V závislosti na zemi vašeho bydliště můžete také vyjádřit nesouhlas s jinými druhy marketingových sdělení. Pokud potřebujete další informace, spojte se s námi prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v prohlášení o ochraně osobních údajů.
   • průzkum a zákaznickou analýzu. Vaše osobní údaje můžeme používat pro provádění průzkumů a analýz, které nám umožní analyzovat vaše nákupní preference, zjistit produkty a služby, které nejlépe splňují vaše požadavky, a měřit účinnost reklamy, kterou vám předkládáme.
   • správu a ochranu naší obchodní činnosti. Vaše osobní údaje můžeme používat pro správu a ochranu naší obchodní činnosti a našich produktů, včetně řešení problémů, údržby systému, podpory, vykazování a hostování dat.
   • výkon našich práv. Osobní údaje, které shromažďujeme, můžeme používat k tomu, abychom odhalovali podvody, porušování duševního vlastnictví, porušování našich podmínek služeb, popř. licenční smlouvy s koncovým uživatelem, porušování právních předpisů nebo jiné zneužívání produktu Connected Home Thermostat, předcházeli jim nebo na ně reagovali.

   Údaje o vaší debetní nebo kreditní kartě budeme používat pouze k tomu, abychom vám usnadnili nákup služeb v souvislosti s produktem Connected Home Thermostat.

   Abychom vám mohli na základě uživatelských zkušeností nabízet lepší a odpovídající produkty a služby, můžeme údaje uvedené v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů spojovat s dalšími informacemi, které o vás uchováváme v souvislosti s používáním jiných stránek, aplikací, produktů, popř. služeb Resideo, abychom vám mohli na základě uživatelských zkušeností nabízet lepší a odpovídající služby při interakci se společností Resideo, abychom mohli zlepšovat naše webové stránky, aplikace, produkty a služby a přizpůsobovat je vašim požadavkům.

  3. c) Právní základ pro zpracovávání vašich údajů

   Pokud to vyžaduje zákon, vždy zajišťujeme právní základ pro zpracování vašich osobních údajů. Ve většině případů bude právním základem pro zpracování vašich osobních údajů to, že:

   • je to nutné pro realizaci služeb, které vám poskytujeme;
   • je to nutné pro dodržení našich zákonných nebo smluvních povinností;
   • jsme získali váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro jeden nebo několik konkrétních účelů. Pokud vás požádáme o souhlas se zpracováváním vašich osobních údajů, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat tak, že se s námi spojíte prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na konci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů;
   • zpracování je nutné pro prosazování našich oprávněných zájmů, například pro vývoj a zlepšování našich produktů a služeb ve prospěch našich zákazníků;
   • je to nutné pro zjištění, uplatnění nebo obranu právních nároků.

  C. Produkty Connected Home Water Leakage Detector

  Produkty:Connected Water Leakage Detector Honeywell Home (dříve prodáván na trhu pod názvem „Lyric“), označován jako „produkt(y) Connected Home Water Leakage Detector“

  1. a) Shromažďování údajů
   1. i. Údaje shromažďované přímo od vás

    Přímo od vás budeme shromažďovat níže uvedené údaje:

    • údaje o identitě, jako jsou vaše jméno, kontaktní údaje, funkce, název společnosti/organizace, e-mailová adresa, telefonní číslo a číslo faxu a fyzická adresa (včetně ulice, města, státu, poštovního směrovacího čísla, popř. země);
    • registrační údaje, jako jsou informace, které nám poskytnete při registraci k účtu, abyste mohli používat produkty Connected Home Water Leakage Detector, včetně přihlašovacích údajů a hesel;
    • marketingové a komunikační údaje, včetně vašich marketingových preferencí a odběrů našich publikací;
    • finanční informace, včetně platební karty nebo informací o účtu v případě, že nakupujete služby přímo od nás;
    • údaje o transakcích, včetně dotazů k našim produktům a službám a jejich objednávek a informací o platbách prováděných pro vás nebo vámi;
    • informace ke kontrole vývozu, jako jsou vaše státní příslušnost a země vašeho bydliště, které nám umožní určit vaši způsobilost podle předpisů o kontrole vývozu pro získávání informací o určitých technologiích;
    • vaše zpětná vazba, včetně informací, které nám poskytnete, kdykoli nám z nějakého důvodu pošlete zpětnou vazbu nebo nás kontaktujete, zúčastníte se průzkumu či soutěže nebo nám oznámíte problém.

    V případech, kdy musíme osobní údaje shromažďovat ze zákona nebo podle podmínek smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli, a kdy tyto údaje na požádání neposkytnete, je možné, že vám nebudeme moci požadovanou službu poskytnout nebo dokončit vaši transakci.

   2. ii.Informace, které o vás shromažďujeme

    Na základě používání produktu Connected Home Water Leakage Detector vámi o vás můžeme shromažďovat určité údaje, včetně:

    • údajů o využívání, včetně informací o tom, jak využíváte svůj produkt Connected Home Water Leakage Detector, včetně počtu přenesených bytů, odkazů, na které kliknete, materiálů, k nimž přistupujete, data a času, kdy k produktu Connected Home Water Leakage Detector přistupujete, a dalších akcí provedených v produktu Connected Home Water Leakage Detector, včetně skutečné vnitřní a vnější teploty a informací o vlhkosti, údajů o využívání detektoru úniku vody, jako jsou nastavení, čas událostí doma, diagnostika a protokoly o použití ze systému detektoru úniku vody a výstrahy ze systému detektoru úniku vody, a včetně interakce mezi systémem detektoru úniku vody a zařízeními třetích stran a využívání systému vámi;
    • technických údajů, jako jsou vaše adresa internetového protokolu (IP adresa), typ, možnosti a jazyk vašeho prohlížeče, váš operační systém, konfigurace domácího systému, nastavení zabezpečení;

    Informace o cookies, které používáme v našem produktu Connected Home Water Leakage Detector, a o tom, jak je můžete odmítnout nebo vypnout, naleznete níže v oddíle „Cookies“.

  2. b) Jak vaše údaje používáme

    

   Vaše osobní údaje používáme pro:

   • poskytování produktu Connected Home Water Leakage Detector pro vás. Vaše osobní údaje můžeme používat k tomu, abychom vám poskytovali služby nebo provedli vámi požadované transakce, včetně poskytování informací o produktech a službách Resideo, fakturace a plnění objednávek, registrace zakoupených produktů, vyřizování reklamací ze záruky, poskytování služeb zákaznické podpory a usnadnění používání produktu Connected Home Water Leakage Detector z vaší strany.
   • zlepšování naší obchodní činnosti, našich produktů a služeb. Vaše osobní údaje můžeme používat k provádění obchodních analýz nebo pro jiné účely, které nám umožní zvyšovat a zlepšovat kvalitu naší obchodní činnosti, našich produktů a služeb (včetně nových produktů a služeb), například přizpůsobováním produktu Connected Home Water Leakage Detector vašim konkrétním preferencím.
   • marketing. V souladu s příslušnými zákony a předpisy můžeme vaše osobní údaje používat k tomu, abychom vás informovali o produktech či službách, které by vás mohly zajímat, nebo k jiné komunikaci s vámi ohledně nabídek, akcí a novinek, průzkumů, mimořádných nabídek a souvisejících témat. Můžete kdykoli vyjádřit svůj nesouhlas s marketingovými sděleními zaslanými e-mailem, a to bezplatně prostřednictvím odkazu „Odhlásit odběr“ v jakýchkoli marketingových materiálech, které od nás obdržíte e-mailem, nebo tím, že se s námi spojíte prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. V závislosti na zemi vašeho bydliště můžete také vyjádřit nesouhlas s jinými druhy marketingových sdělení. Pokud potřebujete další informace, spojte se s námi prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v prohlášení o ochraně osobních údajů.
   • průzkum a zákaznickou analýzu. Vaše osobní údaje můžeme používat pro provádění průzkumů a analýz, které nám umožní analyzovat vaše nákupní preference, zjistit produkty a služby, které nejlépe splňují vaše požadavky, a měřit účinnost reklamy, kterou vám předkládáme.
   • správu a ochranu naší obchodní činnosti. Vaše osobní údaje můžeme používat pro správu a ochranu naší obchodní činnosti a našich produktů, včetně řešení problémů, údržby systému, podpory, vykazování a hostování dat.
   • výkon našich práv. Osobní údaje, které shromažďujeme, můžeme používat k tomu, abychom odhalovali podvody, porušování duševního vlastnictví, porušování našich podmínek služeb, popř. licenční smlouvy s koncovým uživatelem, porušování právních předpisů nebo jiné zneužívání produktu Connected Home Water Leakage Detector, předcházeli jim nebo na ně reagovali.

   Údaje o vaší debetní nebo kreditní kartě budeme používat pouze k tomu, abychom vám usnadnili nákup služeb v souvislosti s produktem Connected Home Water Leakage Detector.

  3. c) Právní základ pro zpracovávání vašich údajů

   Pokud to vyžaduje zákon, vždy zajišťujeme právní základ pro zpracování vašich osobních údajů. Ve většině případů bude právním základem pro zpracování vašich osobních údajů to, že:

   • je to nutné pro realizaci služeb, které vám poskytujeme;
   • je to nutné pro dodržení našich zákonných nebo smluvních povinností;
   • jsme získali váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro jeden nebo několik konkrétních účelů. Pokud vás požádáme o souhlas se zpracováváním vašich osobních údajů, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat tak, že se s námi spojíte prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na konci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů;
   • zpracování je nutné pro prosazování našich oprávněných zájmů, například pro vývoj a zlepšování našich produktů a služeb ve prospěch našich zákazníků;
   • je to nutné pro zjištění, uplatnění nebo obranu právních nároků.

   D. Anonymizování vašich údajů

   Vaše osobní údaje můžeme anonymizovat tak, aby již nemohly být použity pro vaši identifikaci. Anonymizované údaje nejsou považovány za osobní údaje a nevztahuje se na ně tudíž toto prohlášení o ochraně osobních údajů. Anonymizované údaje můžeme shromažďovat, používat a sdělovat pro jakékoli účely

   E. Komu vaše údaje sdělujeme

   Vaše osobní údaje můžeme sdělovat vybraným třetím stranám v rozsahu, v němž je to nezbytné k tomu, aby nám mohly poskytovat své služby, včetně:

   • našich přidružených společností, dodavatelů, distributorů a subdodavatelů, jak to bude vyžadovat plnění jakékoli smlouvy s vámi,
   • inzerentů a poskytovatelů marketingových služeb, kteří nám poskytují služby,
   • poskytovatelů analýz, kteří nám pomáhají zlepšovat a optimalizovat naše produkty a služby,
   • potenciálních prodávajících či kupujících (nebo jejich poradců) všech našich aktiv nebo jejich části,
   • donucovacích orgánů, soudů, regulátorů, státních orgánů nebo jiných třetích stran, u nichž se domníváme, že je to nezbytné pro splnění zákonné či regulační povinnosti či jinak pro ochranu našich práv nebo práv některé třetí strany.

   Vaše osobní údaje můžeme sdělovat třetím stranám na základě vaší žádosti. V takovém případě nemůžeme ovlivnit shromažďování, ukládání, poskytování a používání vašich údajů danou třetí stranou, ani za ně nemůžeme nést odpovědnost. Povinnosti takových třetích stran týkající se vašich osobních údajů jsou upraveny dohodou s vámi. V případě, že se rozhodnete ovládat své produkty Resideo Connected Home prostřednictvím aplikace, softwaru nebo jiné nabídky třetí strany, nemůžeme ovlivnit shromažďování, ukládání, poskytování a používání vašich osobních údajů danou třetí stranou, ani za ně nemůžeme nést odpovědnost.

   F. Kde vaše údaje ukládáme

   Obecně

   Resideo je globální společnost a vaše osobní údaje mohou být tudíž shromažďovány společností Resideo, našimi koncernovými společnostmi, našimi dodavateli nebo zástupci se sídlem v jiných zemích, než je země vašeho bydliště, včetně jakékoli země Evropského hospodářského prostoru (EHP), Spojených států amerických a Indie, mohou jim být předávány nebo k nim mohou mít tyto subjekty přístup. Uvědomte si prosím, že opatření na ochranu osobních údajů a zákonné požadavky, včetně práv orgánů na přístup k vašim osobních údajům, nemusí v některých těchto zemích odpovídat takovým opatřením a požadavkům v zemi vašeho bydliště. Učiníme však náležité kroky, abychom vaše osobní údaje chránili.

   Uživatelé nacházející se v Evropském hospodářském prostoru (EHP)

   Vaše osobní údaje mohou být předávány koncernovým společnostem, zástupcům, distributorům, subdodavatelům nebo dodavatelům společnosti Resideo v zemích mimo Evropskou unii, a to ve Spojených státech a v Indii, nebo k nim mohou mít tyto subjekty přístup. Zavedli jsme standardní smluvní doložky EU v souladu s článkem 46 odst. 2 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů, abychom zajistili náležitou ochranu předávání údajů mimo EHP. Pokud potřebujete další informace o zavedených vhodných bezpečnostních opatřeních, spojte se s námi prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na konci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

   Uživatelé nacházející se mimo EHP

   Tím, že používáte naše produkty Resideo Connected Home, přistupujete k nim, kontaktujete nás a poskytujete nám své údaje, vyjadřujete souhlas s předáváním osobních údajů mimo zemi svého bydliště, jak je uvedeno výše.

   G. Jak dlouho vaše údaje uchováváme

   Pokud není v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeno jinak, budeme vaše údaje uchovávat po dobu, po kterou budete používat příslušný produkt Resideo Connected Home, nebo po jinou dobu (která může být delší nebo kratší), po kterou jste se výslovně smluvně zavázali, že mohou být vaše údaje uchovávány. Po uplynutí této doby vaše osobní údaje vymažeme nebo je anonymizujeme (pokud zákon nevyžaduje delší dobu uchovávání). Pokud přestanete produkt Resideo Connected Home používat, můžeme i nadále používat anonymizované nebo souhrnné údaje, na jejichž základě nebudete identifikováni, pro analytické účely, účely výzkumu a vývoje. Vaše osobní údaje uchováváme pro marketingové účely, dokud nevyjádříte nesouhlas se zasíláním dalších sdělení v rámci přímého marketingu v souladu s příslušnými právními předpisy.

   H. Marketing

   V souladu s příslušnými zákony a předpisy můžeme vaše osobní údaje používat k tomu, abychom vás informovali o produktech či službách, které by vás mohly zajímat, nebo k jiné komunikaci s vámi ohledně nabídek, akcí a novinek, průzkumů, mimořádných nabídek a souvisejících témat. Můžete kdykoli vyjádřit svůj nesouhlas s marketingovými sděleními zaslanými e-mailem, a to bezplatně prostřednictvím odkazu „Odhlásit odběr“ v jakýchkoli marketingových materiálech, které od nás obdržíte e-mailem, nebo tím, že se s námi spojíte prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. V závislosti na zemi vašeho bydliště můžete také vyjádřit nesouhlas s jinými druhy marketingových sdělení. Pokud potřebujete další informace, spojte se s námi prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v prohlášení o ochraně osobních údajů.

   I. Stránky a služby třetích stran

   Naše produkty Resideo Connected Home mohou obsahovat odkazy na webové stránky, produkty a služby třetích stran. Za tyto stránky nebo jejich zásady neodpovídáme ani neručíme. Údaje shromážděné těmito třetími stranami, které mohou zahrnovat například vaše kontaktní údaje, upravují jejich zásady ochrany osobních údajů. Doporučujeme vám, abyste se se zásadami ochrany osobních údajů těchto třetích stran seznámili.

   Pokud vám bude některý z našich produktů Resideo Connected Home prodán třetí stranou, jako je prodejce, dodavatel nebo maloobchodník, shromažďování a používání vašich osobních údajů těmito třetími stranami upravují jejich zásady ochrany osobních údajů. Berete na vědomí, že společnost Resideo nemá vliv na shromažďování a používání vašich osobních údajů těmito třetími stranami. Vaše osobní údaje můžeme těmto třetím stranám zpřístupnit v souladu s podmínkami dohody o službách s danou třetí stranou. Doporučujeme vám, abyste se se zásadami ochrany osobních údajů těchto třetích stran seznámili.

   J. Děti

   Společnost Resideo nezpracovává v souvislosti s produkty Resideo Connected Home záměrně žádné osobní údaje o dětech. Pojem „děti“ je upraven zákony a předpisy v jurisdikci, v níž se nacházíte.

   K. Ochrana vašich údajů

   Společnost Resideo je odhodlána chránit bezpečnost vašich osobních údajů. Využíváme řadu bezpečnostních technologií a postupů, abychom chránili vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, použitím či zpřístupněním. Žádný informační systém však nemůže být bezpečný na 100 %, nemůžeme tedy zaručit absolutní zabezpečení vašich osobních údajů. Neneseme také odpovědnost za zabezpečení údajů, které přenášíte do produktů Resideo Connected Home prostřednictvím sítí, nad nimiž nemáme kontrolu, včetně internetu a bezdrátových sítí.

   Bezpečnost a zabezpečení vašich osobních údajů také závisí na vás. Pokud jsme vám pro přístup k produktům Resideo Connected Home poskytli (nebo pokud jste si zvolili) uživatelské ID a heslo, odpovídáte za to, že budete s těmito přihlašovacími údaji nakládat jako s důvěrnými informacemi a nebudete je vyzrazovat jiným osobám.

   L. Cookies

   Co je cookie?

   Cookies jsou textové soubory, které obsahují malé množství dat, která se stáhnou na váš pevný disk nebo do paměti vašeho prohlížeče. Cookies obsahují informace, které se přenesou na pevný disk vašeho počítače nebo jiného zařízení.

   Kategorie cookies, které používáme

   Druhy cookies, které používáme, lze zařadit do čtyř kategorií: nezbytně nutné cookies, cookies pro monitorování výkonu, cookies týkající se funkčnosti a profilu a reklamní cookies.

   1. Nezbytně nutné cookies

    Tyto cookies jsou zásadní pro fungování produktů Resideo Connected Home, zejména v souvislosti s vyhledáváním informací a zadáváním objednávek. Bez těchto souborů cookie nelze poskytovat vámi požadované služby. Patří k nim například cookies, které vám umožňují přihlásit se do zabezpečených oblastí produktů Resideo Connected Home, nebo „cookies pro nákupní košík“, které si pamatují produkty, které chcete koupit, když přidáváte produkty do nákupního košíku nebo přecházíte k pokladně.

   2. Cookies pro monitorování výkonu

    Tyto soubory cookie shromažďují informace o tom, jak používáte naše produkty Resideo Connected Home, například které stránky navštěvujete nejčastěji a zda na některých stránkách dostáváte chybová hlášení. Umožňují nám zlepšovat způsob, jakým naše produkty Resideo Connected Home fungují, a uživatelé pak mohou například snadno nalézt to, co hledají.

   3. Cookies týkající se funkčnosti a profilu

    Tyto soubory cookie slouží k tomu, abychom vás při používání produktů Resideo Connected Home poznali. Umožňují nám přizpůsobit obsah podle vašich požadavků, pozdravit vás jménem a zapamatovat si vaše preference (například vaši volbu jazyka nebo regionu).

   4. Reklamní cookies

    Tyto soubory cookie zaznamenávají to, jak probíhá interakce mezi vámi a produkty Resideo Connected Home, a mohou být využity pro zajišťování reklam, které vám a vašim zájmům více vyhovují. Mohou být rovněž využity k tomu, aby se omezila doba, po kterou reklamu vidíte, a mohou rovněž umožnit měření účinnosti reklamní kampaně. Bez těchto cookies nebude online reklama, s níž se setkáte, tolik vyhovovat vám a vašim zájmům.

   5. Cookies třetích stran

    Spolupracujeme s dodavateli z řad třetích stran, kteří mohou v našich produktech Resideo Connected Home rovněž nastavit soubory cookie. Jde například o služby Google Analytics, Adobe Analytics, YouTube a Adobe Flashplayer, které můžeme využívat pro zobrazení obsahu videa. Za soubory cookie nastavené v našich produktech Resideo Connected Home odpovídají tito dodavatelé z řad třetích stran. Pokud chcete získat další informace, navštivte prosím webové stránky příslušné třetí strany.

   Nastavení vašich preferencí souborů cookie

   Ve většině případů budeme k používání cookies potřebovat váš souhlas. Výjimkou jsou případy, kdy je soubor cookie nezbytný k tomu, abychom vám poskytli vámi požadovanou službu. Budete požádáni o souhlas s tím, že používáme cookies tak, jak je popsáno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, a to formou okna se zprávou o cookies při prvním použití příslušného produktu Resideo Connected Home.

   Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat tím, že změníte nastavení svého prohlížeče a cookies nepovolíte nebo zakážete. Pokud to uděláte, vezměte prosím v úvahu, že je možné, že nebudete moci využívat některé funkce produktů Resideo Connected Home. Další informace o cookies a o tom, jak je zakázat, naleznete na adresách: www.aboutcookies.org nebo www.allaboutcookies.org.

  M. Vaše práva

  S ohledem na osobní údaje, které jsou o vás shromažďovány prostřednictvím produktů Resideo Connected Home, máte určitá práva, která se liší v závislosti na zemi vašeho bydliště. Pokud máte bydliště v EHP, mohou pro vás platit níže uvedená práva. U ostatních uživatelů budou příslušná práva záviset na právních předpisech země jejich bydliště. Pomůžeme vám s uplatněním příslušných práv v souladu s příslušnými právními předpisy. Pokud potřebujete další informace o svých právech, spojte se s námi prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na konci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

  Abychom vám mohli pomoci s uplatněním vašich práv, je možné, že si od vás budeme muset vyžádat určité údaje pro potvrzení vaší identity. Jedná se o bezpečnostní opatření, aby nebyly osobní údaje zpřístupněny jiné sobě, která na ně nemá právo. Na vaše žádosti o uplatnění vašich práv budeme reagovat ve lhůtách předepsaných zákonem. Pokud to zákon připouští, můžeme si za vyřízení vaší žádosti účtovat poplatek.

  Abyste porozuměli svým právům, níže jsme je shrnuli a sestavili jsme pokyny ohledně různých okolností, v nichž se mohou uplatnit. Pokud potřebujete další informace o svých právech nebo pokud byste chtěli některá z nich uplatnit, spojte se s námi prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na konci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

  Vaše práva podrobněji:

  1. Právo být informován: To znamená, že máte právo na poskytování jednoznačných, jasných a snadno srozumitelných informací o tom, jak používáme vaše osobní údaje, a o svých zákonných právech. Proto vám tyto informace poskytujeme v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.
  2. Zpřístupnění: Můžete mít právo na zpřístupnění, ověření a opravu osobních údajů shromážděných prostřednictvím našich produktů Resideo Connected Home nebo v případě, že nás kontaktujete. V některých případech to můžete učinit tím, že přejdete na stránku, na které jste informace poskytli. Přesnost svých údajů můžete zajistit tím, že nám oznámíte každou změnu své poštovní adresy, svého telefonního čísla nebo své e-mailové adresy.
  3. Vznášení námitek: Můžete být oprávněni vznést námitku proti určitým typům činností zpracování, které zahrnují vaše osobní údaje, včetně případů, kdy se opíráme o oprávněný zájem na zpracovávání vašich osobních údajů nebo kdy zpracováváme vaše osobní údaje pro přímý marketing. V některých případech můžeme prokázat, že máme závažné oprávněné důvody k tomu, abychom ve zpracovávání vašich osobních údajů pokračovali. V tomto případě nejsme povinni vaší žádosti vyhovět.
  4. Výmaz: Můžete být oprávněni požadovat výmaz svých osobních údajů například v případě, že údaje již nejsou nutné pro účely, pro které byly shromážděny.
  5. Omezení: Můžete být oprávněni požadovat, abychom omezili zpracovávání vašich osobních údajů například v případě, kdy popřete přesnost údajů.
  6. Přenositelnost údajů: Můžete být oprávněni získávat a opakovaně používat své osobní údaje pro své vlastní účely. Říká se tomu právo na přenositelnost údajů a přichází-li v úvahu, vyžaduje, abychom vám nebo (pokud je to technicky proveditelné) vámi zvolené třetí straně přesunuli, zkopírovali nebo přenesli vaše osobní údaje z našich systémů, aniž by se to dotklo jejich použitelnosti.
  7. Souhlas: Pokud jste poskytli souhlas se zpracováním svých osobních údajů, můžete mít právo svůj souhlas kdykoli odvolat prostřednictvím kontaktních informací uvedených na konci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo, v případě e-mailového marketingu, kliknutím na odkaz „Odhlásit odběr“ v některém z našich marketingových e-mailů. Tím nebude dotčena zákonnost žádného zpracování provedeného do tohoto okamžiku.

  Máte-li dotazy ke svým právům nebo chcete-li je uplatnit, můžete dotazy související s ochranou osobních údajů odeslat prostřednictvím následujícího odkazu:

  https://contractorpro.secure.force.com/PrivacyInformationRequestForm/

  N. Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

  Podmínky tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů se mohou občas změnit. Veškeré změny zveřejníme na této stránce a pokud jsou významné, učiníme takové dodatečné kroky, které vyžaduje zákon.

  O. Kontaktujte nás

  Dotazy k tomuto prohlášení o ochraně osobních údajů zasílejte e-mailem na adresu ResideoPrivacy@Resideo.com nebo poštou na jednu z následujících adres společnosti Resideo níže:

  Ohledně produktové řady Honeywell Home a EvoHome:
  Attn: Resideo – Data Privacy
  Ademco Supply SRL
  Bucharest, 2nd District,
  4B and 2-4 George Constantinescu Street
  Building A, 3rd Floor,
  Bucharest, Romania.

  Ohledně řady zabezpečovacích produktů Total Connect 2.0E:
  Attn: Resideo – Data Privacy
  Securité Communications SAS
  1198, Avenue du Dr. Maurice Donat,
  06250 Mougins,
  Sophia Antipolis,
  France

  Ohledně řady zabezpečovacích produktů Videofied:
  Attn: Resideo – Data Privacy
  RSI Video Technologies SAS
  25 rue Jacobi-Netter,
  67200 Strasbourg,
  France

  Pokud se chcete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, pište na adresu ResideoPrivacy@Resideo.com.

  Všechny další dotazy včetně podpory produktů posílejte na adresu hchtech@honeywellhome.com.

  Pokud nejste spokojeni s naší reakcí na své stížnosti nebo pokud se domníváte, že naše zpracovávání nesplňuje zákon o ochraně osobních údajů, můžete podat stížnost u svého dozorového úřadu na ochranu osobních údajů. Uvítáme však možnost vaše obavy vyřešit, proto se na nás prosím obracejte se všemi stížnostmi.

back-to-top