Eindgebruikerslicentieovereenkomst En Privacyverklaring Voor Resideo Connected Home

Ingangsdatum: 1 juni 2020

Welkom! Onderstaand vindt u de Eindgebruikerslicentieovereenkomst en Privacyverklaring voor Resideo Connected Home.

De voornaamste punten:

De Eindgebruikerslicentieovereenkomst omvat:

 • Een licentie voor software waaraan uw gebruik van de software onderhevig is
 • De servicevoorwaarden
 • Strikte beperkingen voor onze financiële en andere aansprakelijkheden met betrekking tot enigerlei verliezen die u kan lijden, ontstaan door uw gebruik van het systeem en de services

In de Privacyverklaring wordt onder andere het volgende beschreven:

 • Welke informatie we verzamelen:
  • Informatie die u verstrekt door uw accountregistratie in te vullen; bijvoorbeeld naam, e-mailadres, adres en postcode
  • Informatie over hoe u het systeem en/of de services gebruikt; bijvoorbeeld, hoe en wanneer u de systemen of services gebruikt, hoe vaak u ze gebruikt, enzovoort.
  • Gegevens die betrekking hebben op de systemen en/of services; bijv. binnen-/buitentemperaturen, tijdschema's, timing van gebeurtenissen en meldingen, audio- of videoclips, instellingen, enzovoort.
  • Andere typen informatie, zoals hieronder in de Verklaring zijn uiteengezet
 • Hoe we de informatie gebruiken:
  • Om de service te bieden en het systeem te laten werken
  • Om onze producten en services te verbeteren
  • Om u producten en services aan te bieden waarin u volgens ons geïnteresseerd zou kunnen zijn; zonder uw uitdrukkelijke instemming delen wij uw contactgegevens niet met derden voor marketingdoeleinden
  • Op andere manieren, zoals onderstaand in de Verklaring verder is beschreven

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER HET SYSTEEM

Serviceproviders van derden die worden gebruikt door Resideo. Resideo gebruikt serviceproviders van derden om bepaalde aspecten van Resideo Services in te schakelen – zoals bijvoorbeeld cloud-services, gegevensopslag, synchronisatie en communicatie via cloud-serviceproviders. Over deze services van derden heeft Resideo geen zeggenschap, maar de werking van deze services kan invloed uitoefenen op of kan worden beïnvloed door het gebruik en de betrouwbaarheid van Resideo-services. Hierbij moet worden opgemerkt dat (i) het gebruik en de beschikbaarheid van Resideo-services afhankelijk is van serviceproviders van derden, (ii) deze serviceproviders van derden geen 100% beschikbaarheid van hun services garanderen, en dat (iii) Resideo niet verantwoordelijk is voor schade en verliezen als gevolg van de werking van deze services van derden.

Beoogd gebruik van Resideo-systeem. Het Systeem is bedoeld voor toegang en gebruik voor niet-tijdkritische informatie en besturing van producten. Hoewel Resideo streeft naar een zeer hoge betrouwbaarheid en beschikbaarheid van het Resideo-systeem, zal het niet 100% van de tijd beschikbaar zijn. Het Systeem is onderhevig aan sporadische onderbrekingen en storingen vanwege verschillende redenen waarover Resideo geen controle heeft, zoals onderbrekingen van Wi-Fi-signalen, beschikbaarheidstijd van serviceprovider, meldingen via mobiele telefoons en mobiele providers.

Geen gebruik voor veiligheid bij noodgevallen of kritiek gebruik van de services. Het Systeem is niet gecertificeerd voor respons in noodgevallen. Daarnaast kan het Systeem niet worden beschouwd als een levensreddende oplossing voor personen die risico lopen thuis of op het werk, en het is geen vervanging voor noodhulpdiensten. Alle levensbedreigende gebeurtenissen en noodgevallen dienen te worden doorgegeven aan de desbetreffende hulpdiensten. Voor de bewaking en veiligheid van brandalarmservices, kunt u een afzonderlijke overeenkomst aangaan met een gecertificeerde meldkamer.

Betrouwbaarheid van meldingen. Het Systeem, inclusief externe toegang en meldingen via mobiele telefoons, zal niet 100% beschikbaar zijn. Er kunnen zich gevallen voordoen waarin u geen melding krijgt. De efficiëntie van meldingen is afhankelijk van de hiervoor vermelde producten en services van derden en van de functionaliteit van uw apparaten. U bent verantwoordelijk voor de functionaliteit van uw computer of mobiele apparaat.

HET SYSTEEM IS GEEN SYSTEEM VOOR MELDINGEN BIJ NOODGEVALLEN DAT DOOR DERDEN WORDT BEWAAKT – RESIDEO VOERT GEEN BEWAKING VAN MELDINGEN BIJ NOODGEVALLEN UIT EN ZAL GEEN NOODHULPINSTANTIES NAAR UW HUIS OF BEDRIJF STUREN BIJ NOODGEVALLEN.

U DIENT NIET OP HET SYSTEEM TE VERTROUWEN VOOR ENIGE BEVEILIGINGS- OF KRITIEKE DOELEINDEN. MELDINGEN VIA MOBIELE TELEFOONS BETREFFENDE DE STATUS EN ALARMEN OP UW PRODUCTEN WORDEN UITSLUITEND TER INFORMATIE GEBODEN – DEZE MELDINGEN ZIJN GEEN VERVANGING VOOR EEN DOOR DERDEN BEWAAKT SYSTEEM VOOR MELDINGEN BIJ NOODGEVALLEN.

Geen garantie. Er wordt geen garantie gegeven dat het Systeem in een bepaalde situatie een toereikende waarschuwing zal bieden, of dat het niet zal worden gecompromitteerd of omzeild voordat het communiceert met enige eenheid of persoon die verantwoordelijk is voor de bewaking en voor het reageren op berichten die worden verzonden vanuit het bedieningspaneel van uw inbraakalarm of brandalarm of vanuit vergelijkbare apparatuur die is ontworpen om te waarschuwen voor mogelijk letsel of beschadiging aan personen of eigendom ("Meldkamer"), als uw alarmsysteem hiermee is verbonden, of dat het enig persoonlijk letsel of verlies van eigendommen als gevolg van inbraak, diefstal, brand, overmatige hitte, kou of vochtigheid of anderszins zal voorkomen. Daarnaast wordt niet gegarandeerd dat het Systeem of uw mobiele apparaat of computer alle signalen die door u of naar u of uw contractant, dealer of meldkamer worden verstuurd met betrekking tot de systeemservices waarop u bent geabonneerd, inclusief signalen betreffende de activering of deactivering van uw alarmsysteem, zal verzenden of ontvangen. U erkent dat het beschikken over een beveiligings- of brandalarmsysteem niet garandeert dat er geen inbraak, diefstal, brand of andere gebeurtenis bij u zal plaatsvinden en dat het geen verzekeringspolis is. U erkent dat de beschikbaarheid van de systeemservices afhankelijk is van uw computer, mobiele apparaat, thuisbedrading, uw internetserviceprovider, uw satellietprovider in het geval van geolocatieservices en de provider voor uw mobiele apparaat en u erkent dat u verantwoordelijk bent voor alle kosten die zijn gekoppeld aan dergelijk gebruik en voor de naleving van enige overeenkomsten die gelden voor dergelijk gebruik. U erkent daarnaast dat Resideo en eventuele netwerkserviceproviders de veiligheid van geen enkele draadloze verzending kunnen garanderen en niet aansprakelijk zullen zijn voor enig gebrek aan beveiliging met betrekking tot het gebruik van enige service. U stemt ermee in dat u geen van de draadloze services die aan u zijn verstrekt als onderdeel van het Systeem zult wederverkopen. Resideo garandeert niet dat het Systeem compatibel zal zijn met alle computers of handheld-apparaten. U dient die apparaten eerst thuis te testen op compatibiliteit voordat u ze op een andere locatie dan thuis gebruikt.

Resideo zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of enige schade dat/die is gebaseerd op een claim dat het Systeem geen waarschuwing of alarm van enig type gaf en u ontslaat hierbij Resideo van alle aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit.

EINDGEBRUIKERSLICENTIEOVEREENKOMST VOOR RESIDEO CONNECTED HOME

Deze Eindgebruikerslicentieovereenkomst van Resideo (deze "Overeenkomst") is een rechtsgeldige overeenkomst tussen u en Resideo Technologies Inc. en zijn dochterondernemingen (“Resideo”) met betrekking tot het gebruik van de Resideo-services en de licentie van de Resideo-software, beide zoals hierna gedefinieerd. Voor het gemak verwijzen we naar de combinatie van producten, software en services, of een willekeurige combinatie daarvan, die we aan u verstrekken als het “Systeem”.

Door deze Overeenkomst te accepteren of door het Systeem te installeren of te gebruiken, verklaart u zich ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden en condities van deze Overeenkomst. U bevestigt dat u de eindgebruiker van het Systeem bent en u verklaart dat u meerderjarig bent en bevoegd bent om deze Overeenkomst aan te gaan.

In deze Overeenkomst wordt het gebruik van verschillende Resideo-producten en -services beschreven; hierbij moet worden verduidelijkt dat in sommige gevallen, bepaalde voorwaarden van deze Overeenkomst uitsluitend betrekking hebben op een specifiek product of service.

 1. LICENTIE, LIMIETEN.

  Deze Overeenkomst geldt voor het gebruik van de verbonden oplossingen van Resideo, inclusief Resideo-software voor gebruik op alle Resideo-producten en -communicatienetwerken, Resideo-software die een webgebaseerde interface accepteert met de onderliggende functionaliteit en toegang tot Resideo-services, toepassingssoftware voor mobiele apparaten van Resideo, en enige Resideo-netwerken die horen bij een of meer van de voorgaande (gezamenlijk, de “Resideo-services”) en de licentieverlening van softwareproducten die hiervoor zijn aangegeven, bestaande uit computer- en toepassingssoftware en eventueel bijbehorende media, afgedrukte materialen en "online" of elektronische documentatie, inclusief toekomstige versies, releases, updates, patches, foutcorrecties en bug fixes van de hiervoor vermelde software ("Resideo-software").

  Het Systeem, bestaande uit software die het eigendom is van Resideo en software die onder licentie ter beschikking is gesteld van Resideo, wordt beschermd door de Amerikaanse en internationale auteursrechtwetgeving en bijbehorende verdragen. Wat u aanschaft, is een licentie voor gebruik van het Systeem, niet de software zelf. Onder de voorwaarden van deze Overeenkomst verleent Resideo u een beperkte, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie (zonder het recht tot sublicentiëring, tenzij hieronder anderszins vermeld) voor gebruik van het Systeem en de bijbehorende Resideo-software, uitsluitend voor uw persoonlijke gebruik bij de bewaking van uw huis of bedrijf. De hiervoor vermelde licentie omvat het recht om de Resideo-software te installeren op uw personal computer en/of mobiele apparatuur en om de Resideo-software te gebruiken in samenhang met uw gelicentieerde gebruik van het Systeem. Ongeregistreerde vormen van gebruik, reproductie en distributie van het Systeem worden niet toegestaan door Resideo, zijn in strijd met de Amerikaanse en internationale auteursrechtwetten en kunnen tot civiel- en strafrechtelijke vervolging leiden. Het is uitdrukkelijk verboden kopieën van het Systeem te maken of distribueren, tenzij dit is toegestaan onder de van toepassing zijnde wetgeving. Alle rechten, van welke aard dan ook, op het Systeem en alle andere rechten van Resideo die niet uitdrukkelijk in deze Overeenkomst worden verleend, zijn volledig en exclusief voorbehouden aan Resideo (inclusief de software-objectcode en broncode). U bent niet gerechtigd het Systeem te verhuren, in lease te geven, te kopiëren, aan te passen of te vertalen, of afgeleide producten te vervaardigen op basis van het Systeem. Het is evenmin toegestaan in of bij het Systeem voorkomende vermeldingen van auteurs- of eigendomsrecht van Resideo te verwijderen of aan te passen. U bent niet gerechtigd tot reverse-engineering, decompilering of disassemblage van het Systeem tenzij en voor zover dit uitdrukkelijk is toegestaan door verplichte bepalingen van toepasselijke wetgeving (inclusief nationale wetten waarmee Richtlijn 91/250/EEC van de Europese Unie betreffende de wettelijke bescherming van computerprogramma's) om bepaalde informatie te verkrijgen voor beperkte doeleinden die in deze wetten zijn gespecificeerd. U mag uw rechten onder deze wetten niet uitoefenen, tenzij u eerst schriftelijk de vereiste informatie hebt verzocht en Resideo heeft geweigerd deze te verstrekken binnen 30 dagen van het verzoek. Tenzij hierin anderszins vermeld, mag u geen toegang tot het Systeem beschikbaar stellen aan enige derde partij, noch bent u bevoegd om de uitvoer die is gegenereerd door of de resultaten van enige prestatie- of functie-evaluatie van het Systeem beschikbaar te stellen aan enige derde partijen.

  Als u een meldkamer of dealer bent, hebt u het recht toegang tot het Systeem uitsluitend aan eindgebruikers te sublicentiëren, op voorwaarde dat elke eindgebruiker instemt met de voorwaarden van deze Overeenkomst en dat alle toepasselijke kosten aan Resideo worden betaald.

  Het Systeem kan materiaal bevatten of zijn afgeleid van materiaal dat onder licentie beschikbaar wordt gesteld door derde partijen. Voor dit materiaal van derden gelden mogelijk extra beperkingen die niet in deze Overeenkomst worden genoemd. U gaat ermee akkoord dat derde partijen het recht hebben om deze Overeenkomst af te dwingen met betrekking tot dergelijke software van derden.

  Het Systeem bevat mogelijk opensourcesoftware die aan u beschikbaar wordt gesteld onder de voorwaarden van de opensource-licentieovereenkomst of de auteursrechtvermelding bij deze opensourcesoftware. In deze Overeenkomst wordt met de term “opensourcesoftware” verwezen naar alle software, programma's, modules, programmacode, bibliotheken, databases, stuurprogramma's of gelijksoortige componenten (of gedeelten hiervan) die kosteloze, bedrijfseigen software betreffen, en waarvoor het gebruik onderhevig is aan welke contractuele verplichtingen van de gebruiker aan een derde partij dan ook of welke licentie dan ook die is goedgekeurd door de Open Source Initiative, Free Software Foundation of vergelijkbare groep.

  Als u een abonnement neemt op GPS Tracking Services als onderdeel van uw Systeem, gaat u ermee akkoord dat u de locatiegebaseerde services uitsluitend zult gebruiken in overeenstemming met van toepassing zijnde wetgeving en overeenkomstig de bedoeling ervan zoals beschreven in de bij de Service geleverde documentatie. U stemt ermee in dat Resideo geen aansprakelijkheid zal hebben voor uw gebruik van de Service dat niet overeenstemt met de wetgeving of het beoogde doel.

 2. WACHTWOORD EN TOEGANG.

  U stemt ermee in dat u: (a) ware, nauwkeurige, actuele en volledige informatie zult verstekken over uzelf, wanneer u hierom wordt gevraagd in het registratieformulier en (b) deze informatie zult onderhouden en meteen zult bijwerken. U moet een gebruikersnaam en wachtwoord opstellen om toegang te krijgen tot het Systeem. Als u een tijdelijke gebruikersnaam en wachtwoord krijgt, moet u de tijdelijke referenties wijzigen en uw eigen gebruikersnaam en wachtwoord opstellen. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en account en u bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw wachtwoord, account of enig ondergeschikt account hiervan. U stemt ermee in dat u (a) uw wachtwoord onmiddellijk zult wijzigen in het geval van een inbreuk op de beveiliging, (b) uw meldkamer op de hoogte zult brengen als u een inbreuk op de beveiliging hebt ondervonden, en (c) zult verzekeren dat u uw account afsluit aan het einde van elke sessie. U stemt ermee in dat de voorwaarden van deze Overeenkomst bindend zullen zijn voor enige derde partij die u toegang tot uw account verleent of die u toestaat een ondergeschikt account hiervan te onderhouden en dat de relatie tussen Resideo en dergelijke derde partijen onderworpen zal zijn aan de voorwaarden van deze Overeenkomst. U stemt er verder mee in dat u alle noodzakelijke acties zult ondernemen om naleving van deze Overeenkomst te verzekeren en om de voorwaarden van deze Overeenkomst af te dwingen, en dat u Resideo schadeloos zult stellen voor alle kosten, schade, verliezen of onkosten die het oploopt met betrekking tot voornoemde derde gebruikers. Resideo kan niet aansprakelijk zijn voor en wijst alle aansprakelijkheid van de hand voor enig verlies of schade dat/die het gevolg is van het niet naleven van deze Paragraaf door u.

  Als uw apparatuur niet werkt, kan deze de netwerkfunctionaliteit van het Systeem verstoren. Bevoegde openbare instanties kunnen eisen dat Resideo in noodgevallen directe toegang heeft tot uw apparatuur conform van toepassing zijnde wetgeving, statuten, voorschriften of rechterlijke beslissingen. U stemt ermee in voornoemde toegang te verlenen, voor zover nodig, aan uw meldkamer of dealer of Resideo-netwerkvertegenwoordigers wanneer dit vereist is.

  U erkent en stemt ermee in dat u over de mogelijkheid beschikt om extra partijen toe te voegen aan uw account en dat voornoemde partijen volledige of gedeeltelijke toegang zullen hebben tot het Systeem, inclusief, maar niet beperkt tot, de mogelijkheid om uw dagelijkse planning en de instellingen en programmering van uw thermostaat en/of beveiliging of huisautomatisering te bekijken wijzigen. Verder erkent u en stemt u ermee in dat Resideo geen verantwoordelijkheid jegens u heeft met betrekking tot de acties van voornoemde partijen. Bovendien erkent u en stemt u ermee in dat u de mogelijkheid hebt om de informatie van uw contractant of dealer op te nemen in uw accountinformatie en dat voornoemde partij alarmen van het Systeem kan ontvangen met betrekking tot uw huis (bijvoorbeeld, in het geval dat de temperatuur in uw huis tot onder het vriespunt daalt of in het geval van een inbreuk op de beveiliging of veiligheid) met daarnaast bepaalde contactgegevens (zoals hierna gedefinieerd) om de bron van het alarm te kunnen identificeren. Uw contractant of dealer kan contact met u opnemen in het geval dat deze dergelijke alarmen ontvangt. U erkent en stemt ermee in dat Resideo geen verantwoordelijkheid heeft met betrekking tot enige acties of het nalaten van enige acties door voornoemde contractant of dealer.

  U erkent en stemt ermee in dat Resideo en zijn partnerbedrijven, serviceproviders, leveranciers en dealers op elk willekeurig tijdstip en zonder voorafgaande kennisgeving software- en firmware-updates, verbeteringen, veranderingen, wijzigingen, extra functionaliteit of bug fixes op afstand naar het Systeem mogen forceren. U verleent hierbij uw instemming met het voorgaande en u ontslaat Resideo en haar partnerbedrijven, leveranciers en dealers, voor zover maximaal is toegestaan op grond van toepasselijk recht, van alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit voornoemde acties.

 3. TERMIJN EN ANNULERING; WIJZIGINGEN AAN SYSTEEM; KOSTEN.

  Deze Overeenkomst gaat in op de dag dat u het Systeem begint te gebruiken en blijft van kracht zolang u het Systeem en de services blijft gebruiken en daarnaast eventueel vereiste betalingen voor de services van het Systeem blijft verrichten. Resideo kan deze Overeenkomst te allen tijde beëindigen als u een of meer van de voorwaarden van deze Overeenkomst niet nakomt, hierbij inbegrepen het nalaten de vereiste betalingen voor services van het Systeem te verrichten, indien van toepassing, en wel met onmiddellijke ingang. Als u een contract hebt met een dealer voor bepaalde services, is uw recht voor het gebruik van de services onderworpen aan het betalen van alle tarieven die verschuldigd zijn voor voornoemde services aan Resideo door uw dealer of meldkamer en Resideo kan uw toegang tot de services opschorten of beëindigen in het geval dat een dealer nalaat te betalen voor services die worden verstrekt door Resideo of u nalaat uw meldkamer overige verschuldigde bedragen te betalen. Resideo mag wettelijk gezien bezwaren opperen die bestaan in de relatie van Resideo met uw dealer of meldkamer en ook in de relatie met u, dus uw betaling aan het bewakingsbedrijf van uw meldkamer garandeert uw recht op de systeemservices niet. Het is mogelijk dat u extra kosten maakt bij derde providers in verbinding met uw gebruik van de systeemservices, een zelfstandig handheld-apparaat of internet, voor overdracht van gegevens, overdracht van videoclips of beelden, internetgebruik, SMS, korte codes of andere overdrachtskosten, onkosten of belastingen. Als Resideo de levering van services aan u staakt omdat u of uw dealer of meldkamer heeft/hebben nagelaten te betalen voor services, zal Resideo geen aansprakelijkheid jegens u hebben en moet u uw dealer of meldkamer aanspreken voor de terugbetaling van enige bedragen die vooraf zijn betaald door u aan de meldkamer of dealer. Afhankelijk van de services waarvoor u een contract of abonnement hebt afgesloten, is het verder mogelijk dat Resideo een gebruikersaccount opschort of beëindigt met voorafgaande kennisgeving vanwege gebruikersinactiviteit. Afhankelijk van de services waarvoor u een contract of abonnement hebt afgesloten, kunt u deze Overeenkomst met voorafgaande kennisgeving aan Resideo beëindigen. Bij beëindiging van deze Overeenkomst, zal de licentie die hieronder wordt verleend, worden beëindigd en moet u onmiddellijk alle gebruik van het Systeem staken. Resideo behoudt zich het recht voor om te allen tijde de services permanent te staken met voorafgaande kennisgeving. Resideo behoudt zich het recht voor om te allen tijde en van tijd tot tijd kosten in rekening te brengen voor gebruik van het Systeem, en het Systeem (of enig onderdeel hiervan) met of zonder kennisgeving te wijzigen of tijdelijk te onderbreken, op voorwaarde dat hierdoor uw gebruik van Resideo-software en -services niet onnodig in negatieve zin wordt beïnvloed. U stemt ermee in dat Resideo niet aansprakelijk zal zijn jegens u of enige derde partij voor enige wijziging, opschorting of onderbreking van het Systeem. U begrijpt en stemt ermee in dat als u verhuist, u uw account zult verwijderen en geen toegang meer zult hebben tot het Resideo-systeem met betrekking tot uw eerdere adres. Als u een contract hebt met een meldkamer, moet u deze op de hoogte brengen als u verhuist om uw account te beëindigen.

 4. BEPERKING VAN GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID.

  HET SYSTEEM WORDT AAN U VERSTREKT “IN ZIJN HUIDIGE STAAT” EN TENZIJ ANDERSZINS IS VERMELD IN DEZE PARAGRAAF, WORDEN ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE BEPALINGEN (DIT ZIJN BEPALINGEN DIE NIET IN DEZE OVEREENKOMST ZIJN VERMELD, MAAR DIE UIT HOOFDE VAN DE WETGEVING OF ANDERSZINS WORDEN OPGENOMEN), CLAIMS EN ENIGERLEI GARANTIES, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE IMPLICIETE GARANTIES OF BEPALINGEN MET BETREKKING TOT NIET-INBREUKMAKENDHEID, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TOEREIKENDE KWALITEIT, AFWEZIGHEID VAN INTERFERENTIE, OF DIE VOORTKOMEN UIT HANDELSCONVENTIE, WET OF HANDELSGEBRUIK, UITGESLOTEN VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT EN NADRUKKELIJK VAN DE HAND GEWEZEN DOOR RESIDEO, HAAR LEVERANCIERS EN LICENTIEHOUDERS. Aangezien sommige staten of rechtsgebieden geen beperkingen van bepaalde garanties en claims toestaan, is het mogelijk dat de bovenstaande beperkingen niet of niet volledig op u van toepassing zijn. Mogelijk hebt u extra rechten als consument die variëren van rechtsgebied tot rechtsgebied en die niet zijn opgenomen in deze Overeenkomst.

  RESIDEO IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR, EN WIJST ALLE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HAND VOOR, ENIG VERLIES OF ENIGE SCHADE DIE U ONDERVINDT EN DIE NIET TE VOORZIEN IS. Verlies of schade is te voorzien (en daarom niet recupereerbaar) als het/deze een duidelijk gevolg is van het verzuim van Resideo of als ten tijde van het aangaan van deze Overeenkomst rekening werd gehouden met voornoemd verlies of schade door u en Resideo. Noch Resideo noch zijn serviceproviders van derden zijn aansprakelijk voor uw keuze van beveiligings- of brandalarmsysteem dat in uw vestiging is geïnstalleerd of de verbinding hiervan met, of de werking van, uw meldkamer.

  Resideo levert het Systeem uitsluitend aan u voor gebruik in overeenstemming met deze Overeenkomst. U stemt ermee in het Systeem niet te gebruiken voor enig commercieel, zakelijk of wederverkoopdoel, tenzij en voor zover voornoemd gebruik wordt toegestaan door deze Overeenkomst. U stemt er verder mee in dat Resideo geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid heeft voor verlies of schade die worden geleden met betrekking tot (i) de nauwkeurigheid, volledigheid, rechtsgeldigheid, betrouwbaarheid, operabiliteit of beschikbaarheid van en inhoud of informatie of materiaal die worden geboden door of die toegankelijk zijn via het Systeem; (ii) de verwijdering, het niet opslaan, onbedoeld openbaar maken, het verlies, de onjuiste aflevering of aflevering op de verkeerde tijd van enige informatie of materiaal; of (iii) schendingen van uw thuisbeveiligingssystemen, tenzij voornoemd verlies of voornoemde schade te wijten is aan een schending in de nabije toekomst van deze Overeenkomst door of namens Resideo. Resideo zal in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor informatie of gebeurtenissen waarover het geen controle heeft, inclusief de inhoud van berichtenborden of andere forums die zijn verbonden met het Systeem.

  TENZIJ ANDERSZINS IS BEPAALD IN DEZE OVEREENKOMST, HEBBEN RESIDEO, ZIJN PARTNERBEDRIJVEN, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEURS, MEDEWERKERS, AGENTEN, LEVERANCIERS EN LICENTIEHOUDERS GEEN VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U VOOR ENIG VERLIES VAN WINST OF INKOMSTEN, VERLIES VAN VERKOPEN, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN ZAKELIJKE KANSEN, GEGEVENSVERLIES OF -BESCHADIGING, VERLIES VAN KAPITAAL OF VOOR SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, OP WELKE MANIER DEZE DAN OOK ONTSTAAT, INCLUSIEF IN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID) OF DAT DEZE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN HET SYSTEEM, OOK IN HET GEVAL DAT RESIDEO, ZIJN PARTNERBEDRIJVEN, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEURS, MEDEWERKERS, AGENTEN, LEVERANCIERS OF LICENTIEHOUDERS OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADE. Deze beperking van aansprakelijkheid en uitsluiting van schadetypen is mogelijk niet of niet geheel op u van toepassing, afhankelijk van de wetgeving van uw rechtsgebied.

  Niets in deze Overeenkomst betekent een uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van (i) Resideo, zijn partnerbedrijven, functionarissen, directeurs, medewerkers, agenten, leveranciers en licentiehouders gezamenlijk jegens u met betrekking tot persoonlijk letsel of dood als gevolg van hun nalatigheid; (ii) de aansprakelijkheid van Resideo jegens u voor fraude of valse uitlegging; of (iii) enige aansprakelijkheid van Resideo die niet kan worden uitgesloten onder de van toepassing zijnde wetgeving, die in uw rechtsgebied wetgeving voor klantenbescherming kan bevatten.

  In geen enkel geval zal Resideo aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade die voortkomt uit het downloaden of verkrijgen van toegang tot enige informatie of materiaal via het Systeem, enige vertraging of storing van de werking die direct of indirect het gevolg is van gebeurtenissen die buiten de controle van Resideo liggen, inclusief natuurrampen, krachten of oorzaken die buiten zijn redelijke controle vallen, inclusief en zonder beperking, internetstoringen, storingen van computerapparatuur, storingen van telecommunicatieapparatuur, storingen van overige apparatuur, stroomonderbrekingen, stakingen, arbeidsgeschillen, ordeverstoringen, opstanden, rellen, tekorten van arbeidskrachten of materialen, brand, overstromingen, stormen, explosies, force majeure, oorlog, overheidsacties, gerechtelijke bevelen van binnenlandse of buitenlandse rechtbanken, niet-nakoming van derden, of verlies van of wisselingen in verwarming, licht of airconditioning.

  IN HET GEVAL DAT U (1) EEN NIET-RESIDEO-TOEPASSING GEBRUIKT OM UW RESIDEO-PRODUCT TE BESTUREN; (2) EEN NIET-RESIDEO-APPARAAT VERBINDT MET UW SYSTEEM; (3) EEN API VAN DERDEN GEBRUIKT; OF (4) DEEL UITMAAKT VAN EEN CONNECTED HOME OF BUSINESS-ECOSYSTEEM VAN DERDEN, ERKENT U EN STEMT U ERMEE IN DAT RESIDEO IN GEEN GEVAL VERANTWOORDELIJK ZAL ZIJN VOOR DE NAUWKEURIGHEID, FUNCTIONALITEIT, BETROUWBAARHEID, BESCHIKBAARHEID, INTEROPERABILITEIT, RECHTSGELDIGHEID OF HET NUT VAN VOORNOEMDE TOEPASSING, APPARAAT, API OF ECOSYSTEEM, NOCH ZAL RESIDEO AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE DIE KAN OPTREDEN ALS GEVOLG VAN VOORNOEMD GEBRUIK. HET GEBRUIK VAN EEN TOEPASSING, APPARAAT, API OF ECOSYSTEEM VAN DERDEN IS GEHEEL VOOR UW EIGEN RISICO EN KOSTEN.

  De verplichting van Resideo om de services te leveren is een verplichting op basis van redelijke inspanningen en geen verplichting om een bepaald resultaat te bereiken. Resideo zal redelijke inspanningen verrichten om de services te leveren.

 5. DIVERSE BEPALINGEN.

  Onvermogen, op enig moment aan de zijde van Resideo, om naleving van de regels van deze Overeenkomst af te dwingen, betekent geen afstand van de rechten die Resideo onder deze Overeenkomst heeft, noch inperking van het recht dat Resideo heeft tot het nemen van toekomstige maatregelen om naleving van die regels af te dwingen.

  De onder deze Overeenkomst geleverde software en technische informatie zijn onderworpen aan de Amerikaanse exportwetten en mogelijk onderworpen aan export- en importwetten van andere landen. U stemt ermee in zulke wetten en regels strikt na te leven en u erkent dat u de volledige verantwoordelijkheid draagt voor het verkrijgen van alle import- en (her)exporttoestemmingen en -vergunningen die daarvoor nodig zijn, alsmede voor de documentatie die naleving van deze wetten en regels aantoont.

  Deze Overeenkomst is onderworpen aan en opgesteld in overeenkomst met de wetgeving van Engeland en Wales. U en Resideo gaan er beide mee akkoord zich te onderwerpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken. Resideo erkent dat u, als u niet in het Verenigd Koninkrijk bent gevestigd, mogelijk het recht hebt gerechtelijke stappen te ondernemen in uw rechtsgebied.

  U begrijpt en accepteert dat, ongeacht enige andere bepaling in deze Overeenkomst, schending door u van de voorwaarden en condities van deze Overeenkomst onherstelbare schade voor Resideo tot gevolg kan hebben die niet kan worden gecompenseerd door corrigerend ingrijpen of geldelijke vergoedingen en dat Resideo het recht heeft, naast gebruikmaking van alle beschikbare rechtsmiddelen, tot tijdig ingrijpen ter bescherming van haar rechten onder deze Overeenkomst.

  Deze Overeenkomst en de voorwaarden en verkoopcondities van Resideo die bij uw aankoop van enige apparatuur rechtstreeks bij Resideo werden geleverd, vormen het totaal van alle tussen u en Resideo overeengekomen bepalingen en vervangen alle eventuele eerdere, mondelinge dan wel schriftelijke afspraken tussen u en Resideo met betrekking tot de onderhavige materie. Uw abonnementsovereenkomst of uw overeenkomst met het bewakingsbedrijf van uw meldkamer (indien van toepassing) met een dealer of een meldkamer is een afzonderlijke overeenkomst. Uw relatie met voornoemde dealer of meldkamer is onderworpen aan deze afzonderlijke overeenkomst en Resideo heeft geen aansprakelijkheid jegens u onder die overeenkomst. Uw aankoopovereenkomst voor de aankoop van Resideo- of niet-Resideo-apparatuur die samenwerken met Resideo-software en -services is een afzonderlijke overeenkomst met de verkoper van de apparatuur. Uw relatie met voornoemde verkoper is onderworpen aan deze afzonderlijke overeenkomst en Resideo heeft geen aansprakelijkheid jegens u onder die overeenkomst.

  Deze Overeenkomst, alsmede enige van de rechten, belangen of verplichtingen die worden geboden door deze Overeenkomst, mogen niet door u worden overgedragen of gecedeerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Resideo. Resideo kan naar eigen inzicht deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk cederen. Deze Overeenkomst zal bindend zijn voor de partijen en voor de huidige en toekomstige functionarissen, directeurs, medewerkers, moederbedrijven, dochterbedrijven, agenten, opvolgers, cessionarissen, contractanten, licentiehouders, partnerbedrijven, familieleden en gasten en geautoriseerde gebruikers van beide partijen.

  Elke van de bepalingen, secties en paragrafen van deze Overeenkomst geldt afzonderlijk en zal voor zover is toegestaan onder de wetgeving van toepassing zijn en worden geïnterpreteerd en in mindere mate gelden, indien dit noodzakelijk is om rechtsgeldig te kunnen zijn. Het niet rechtsgeldig of afdwingbaar zijn van enige bepaling in deze Overeenkomst zal geen invloed hebben op enige andere bepaling en alle dergelijke andere bepalingen blijven volledig van kracht zonder verandering of wijziging.

 6. VOORWAARDEN VOOR APPLE-APPARATEN; VRUCHTGEBRUIKER VAN DERDE PARTIJ

  Deze Paragraaf is alleen op u van toepassing als u het Systeem gebruikt op een Apple-apparaat (bijvoorbeeld, iPhone, iPad, iPod Touch) (enig van dergelijke apparaten, een “Apple-apparaat”); deze sectie is niet op u van toepassing als u het Systeem niet gebruikt op een Apple-apparaat. De partijen erkennen dat deze Eindgebruikerslicentieovereenkomst (EULA) uitsluitend tussen Resideo en u wordt afgesloten, en niet met Apple, en dat Apple niet verantwoordelijk is voor het Systeem en voor de inhoud daarvan. Alle ondersteuning die eventueel wordt geboden door Resideo met betrekking tot het Systeem is uitsluitend de verantwoordelijkheid van Resideo en de partijen erkennen dat Apple geen enkele verplichting heeft om enig onderhoud en enige ondersteuningsservices te bieden met betrekking tot het Systeem. De partijen erkennen dat Apple geen verplichting heeft om enige garantie te leveren met betrekking tot het Systeem. Voor zover is toegestaan op grond van toepasselijk recht, heeft Apple geen enkele andere garantieverplichting met betrekking tot het Systeem. De partijen erkennen dat Apple niet verantwoordelijk is voor het behandelen van productclaims. Apple is niet verantwoordelijk voor het behandelen van enige claims van enige eindgebruiker of enige derde partij met betrekking tot het Systeem of het eigendom en/of gebruik van het Systeem door de eindgebruiker, inclusief, maar niet beperkt tot: (i) aansprakelijkheidsclaims voor het product; (ii) enige claim dat het Systeem niet voldoet aan enig toepasselijk juridisch vereiste of regelgevingsvereiste; en (iii) claims die voortvloeien uit consumentenbescherming of vergelijkbare wetgeving. De partijen erkennen dat, in het geval dat enige claim van derden dat het Systeem of uw bezit en gebruik van dat Systeem inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van de desbetreffende derde partij, Apple niet verantwoordelijk zal zijn voor het onderzoek, de verdediging, de schikking en het ontslag van rechtsvervolging van al dergelijke claims op inbreuk van eigendomsrechten. Klachten of claims met betrekking tot het Systeem dienen te worden gericht aan Resideo op het volgende adres: ResideoPrivacy@resideo.com. De partijen erkennen en stemmen ermee in dat Apple, en de dochterbedrijven van Apple, vruchtgebruikers van derde partijen zijn van deze EULA, en dat Apple, indien u de voorwaarden en condities van deze EULA accepteert, het recht zal hebben (en zal worden verondersteld het recht te hebben geaccepteerd) om deze EULA bij u af te dwingen als de vruchtgebruiker van een derde partij hiervan.

 7. PRIVACYVERKLARING VOOR RESIDEO CONNECTED HOME
  Voor het laatst bijgewerkt op 1 juni 2020

  Informatie over ons

  Bij Resideo respecteren wij uw privacy en vinden wij de bescherming van uw persoonsgegevens van het allergrootste belang. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Resideo Technologies Inc. en haar dochterondernemingen ("Resideo" of "wij") uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en openbaar maken in verband met Resideo Connected Home-producten en -diensten , die de volgende productseries omvatten: Honeywell Home (voorheen op de markt gebracht onder de naam "Lyric"), EvoHome-producten, Total Connect Security-producten en Videofied Security-producten (gezamenlijk "Resideo Connected Home-producten" genoemd).

  Persoonsgegevens omvatten informatie, of een combinatie van delen van informatie, aan de hand waarvan u redelijkerwijs zou kunnen worden geïdentificeerd. Het Resideo-bedrijf dat de “verwerker” van persoonsgegevens is die wij over u in bezit hebben in verband met:

  • de Honeywell Home-productserie (die producten bevat die voorheen op de markt werden gebracht als “Lyric”-producten) en de EvoHome-productserie is Resideo International Inc;
  • de Total Connect Security-productserie is Securité Communications SAS; en
  • de Videofied Security-productserie is RSI Video Technologies SAS.

  Persoonsgegevens die over u zijn verzameld in verband met andere Resideo-websites, -toepassingen, -producten en -diensten kunnen onder andere privacyverklaringen vallen. Het is belangrijk dat u deze privacyverklaring leest samen met eventuele andere privacyverklaringen die wij bij specifieke gelegenheden aan u verstrekken wanneer wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken, zodat u zich volledig bewust bent van hoe en waarom wij uw informatie gebruiken.

  Uw gebruik van de Resideo Connected Homes-producten en enige informatie die u aan ons verstrekt via deze producten is te allen tijde onderworpen aan deze privacyverklaring en de toepasselijke Resideo-servicevoorwaarden en/of eindgebruikersovereenkomst (indien van toepassing).

  Onze Resideo Connected Homes-producten omvatten hardware, software, bijbehorende websites, mobiele/tablet-/pc-toepassingen en ondersteuningsdiensten.

  BELANGRIJKE KENNISGEVING VOOR INWONERS VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER): Inwoners van de EER hebben mogelijk het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde typen verwerkingsactiviteiten met betrekking tot uw persoonsgegevens die zijn beschreven in deze privacyverklaring, met inbegrip van situaties waarin wij uitgaan van een legitiem belang bij het verwerken van uw persoonsgegevens of in situaties waarin wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketing. In sommige situaties kunnen wij mogelijk aantonen dat wij dwingende legitieme redenen hebben voor voortzetting van de verwerking van uw persoonsgegevens. In dergelijke situaties zijn wij niet verplicht uw verzoek te honoreren.

  Voor informatie over de typen persoonsgegevens die wij verwerken in verband met uw:-

  • Honeywell Home (voorheen op de markt gebracht onder de naam Lyric), EvoHome, Total Connect Security en Videofied Security smart camera en Home Security-producten (Connected Home Security-producten), klikt u op sectie A. hieronder.
  • Honeywell Home (voorheen op de markt gebracht onder de naam Lyric) en/of EvoHome smart thermostats (Connected Home Thermostat-producten), klikt u op sectie B. hieronder.
  • Honeywell Home (voorheen op de markt gebracht onder de naam Lyric) waterlekdetectoren (Connected Water Leakage Detector-producten), klikt u op sectie C. hieronder.

  Voor algemene informatie over onze gegevensverwerkingspraktijken die van toepassing zijn op alle Resideo Connected Homes-producten, klikt u op de links in de onderstaande lijst om naar de sectie te gaan die u interesseert:

  1. A. Connected Home Security-producten
   1. 1.Hoe wij informatie verzamelen
   2. 2.Hoe wij uw informatie gebruiken
   3. 3.De juridische basis voor het verwerken van uw informatie
  2. B. Connected Home Thermostats-producten
   1. 1.Hoe wij informatie verzamelen
   2. 2.Hoe wij uw informatie gebruiken
   3. 3.De juridische basis voor het verwerken van uw informatie
  3. C. Connected Home Water Leakage Detector-producten
   1. 1.Hoe wij informatie verzamelen
   2. 2.Hoe wij uw informatie gebruiken
   3. 3.De juridische basis voor het verwerken van uw informatie
   4. 4.Anonimisering van uw informatie
   5. 5.Entiteiten waarmee wij uw informatie delen
   6. 6.Opslaglocatie van uw informatie
   7. 7.Bewaartermijn voor uw informatie
   8. 8.Marketing
   9. 9.Sites en diensten van derden
   10. 10.  Kinderen
   11. 11.  Bescherming van uw informatie
   12. 12.  CookiesUw rechten
   13. 13.  Uw rechten
   14. 14.  Wijzigingen in deze Privacyverklaring
   15. 15.  Contact opnemen

   A. Connected Home Security-producten

   Producten: Total Connect Security-products bestaande uit de Domonial- en Le Sucre-productseries, Videofied Security-products, Honeywell Home (voorheen Lyric) Smart Cameras en Home Security-producten (met inbegrip van zelf te installeren beveiligingsproducten) en EvoHome Security-producten, gezamenlijk en individueel “Connected Home Security-producten” genoemd.

   1. a) Hoe wij informatie verzamelen
    1. Informatie die rechtstreeks van u wordt verzameld

     Wij verzamelen de volgende informatie rechtstreeks van u:

     • Identiteitsgegevens, zoals uw naam, contactgegevens, functie, bedrijfs-/organisatienaam, e-mailadres, telefoon- en faxnummers en fysiek adres (met inbegrip van straat, plaats, staat/provincie, postcode en/of land);
     • Registratiegegevens, zoals informatie die door u wordt verstrekt bij het registreren voor een acccount voor gebruik van uw Connected Home Security-product, met inbegrip van aanmeldingsgegevens en wachtwoorden;
     • Marketing- en communicatiegegevens, met inbegrip van uw marketingvoorkeuren en uw abonnementen op onze publicaties;
     • Financiële gegevens, waaronder creditcard- of accountinformatie in het geval u diensten rechtstreeks bij ons aanschaft;
     • Transactiegegevens, met inbegrip van vragen over en bestellingen voor onze producten en diensten en betalingsgegevens voor en van u;
     • Informatie over exportcontrole, zoals uw nationaliteit en woonland, op basis waarvan wij kunnen beoordelen of u volgens de voorschriften voor exportcontrole in aanmerking komt voor het ontvangen van informatie over bepaalde technologieën;
     • Uw feedback, met inbegrip van informatie die u aan ons verstrekt wanneer u ons feedback stuurt of om welke reden dan ook contact met ons opneemt, een enquête invult, deelneemt aan een wedstrijd of melding maakt van een probleem.

     Als wij om wettelijke redenen of volgens de voorwaarden van een contract dat wij met u hebben persoonsgegevens moeten verzamelen en u deze gegevens desgevraagd niet verstrekt, zijn wij mogelijk niet in staat de gevraagde dienst te leveren of uw transactie te voltooien.

    2. Informatie die wij over u verzamelen

     Mogelijk verzamelen wij bepaalde informatie over u op basis van uw gebruik van het Connected Home Security-product, met inbegrip van:

     • Gebruiksgegevens, met inbegrip van informatie over hoe u uw Connected Home Security-product gebruikt, het aantal overgedragen bytes, de links waarop u klikt, de materialen die u inziet, het tijdstip van gebeurtenissen in huis, planning, inclusief tijdschema's voor activering/deactivering, gebruiks- en alarmlogboeken, video- of audioclips van activiteiten thuis of in het bedrijf, en beelden die zijn opgeslagen in het systeem en andere acties die worden uitgevoerd binnen het Connected Home Security-product;
     • Technische gegevens, zoals uw IP-adres (Internet Protocol), uw browsertype en capaciteiten en taal, uw besturingssysteem, de configuratie van uw thuissysteem, beveiligingsinstellingen;

     Ten aanzien van de Honeywell Home (voorheen Lyric), Smart Cameras en Home Security-producten (met inbegrip van zelf te installeren beveiligingsproducten):

     • Gegevens over geografische locatie. Met uw uitdrukkelijke toestemming kunnen de Honeywell Home (voorheen Lyric) Smart Cameras en Home Security-producten (met inbegrip van zelf te installeren beveiligingsproducten) nauwkeurige, realtime gegevens verzamelen over de locatie van uw mobiele telefoon ter besturing van uw "thuis en afwezig"-status. De geografische locatie van uw mobiele apparaat kan aan onze serviceproviders worden verstrekt die deze informatie kunnen verwerken in verband met het leveren van diensten namens ons. Nadat u toestemming hebt gegeven voor het verzamelen van de exacte locatie van uw mobiele apparaat, kunt u deze toestemming te allen tijde aanpassen of intrekken door de voorkeuren voor uw locatieservices te beheren via de instellingen van uw mobiele apparaat.

     Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken op ons Connected Home Security-product en hoe u deze kunt weigeren of uitschakelen, verwijzen wij u naar de sectie "Cookies" hieronder.

    3. Gevoelige gegevens

     Ten aanzien van bepaalde Connected Home Security-producten (met inbegrip van zelf te installeren beveiligingsproducten), verzamelen wij mogelijk gevoelige informatie (persoonsgegevens die speciale bescherming genieten krachtens wetgeving inzake gegevensbescherming) over u, voor zover toegestaan of vereist door de wet. Zo kunnen wij bijvoorbeeld mogelijk biometrische gegevens verzamelen om functionaliteit voor gezichtsherkenning te bieden. Wij verzamelen uw gevoelige persoonsgegevens alleen met uw uitdrukkelijke toestemming. In gevallen waarin wij toestemming verkrijgen voor het verzamelen en verwerken van uw gevoelige gegevens, kunt u uw toestemming op elk gewenst moment weer intrekken.

   2. b) Hoe wij uw informatie gebruiken

    Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het volgende:

    • Het leveren van het Connected Home Security-product aan u. Wij gebruiken uw persoonsgegevens mogelijk om diensten te leveren aan u of om door u aangevraagde transacties uit te voeren, waaronder het verstrekken van informatie over Resideo-producten of -diensten, facturering en orderafwikkeling, registratie van aangeschafte producten, afhandeling van garantieclaims, levering van klantondersteuningsdiensten en ondersteuning van uw gebruik van het Connected Home Security-product;
    • Het verbeteren van onze bedrijfsvoering, producten en diensten. Wij gebruiken uw persoonsgegevens mogelijk om zakelijke analyses uit te voeren of voor andere doeleinden die ons helpen bij het ontwikkelen en verbeteren van de kwaliteit van ons bedrijf, onze producten en onze diensten (met inbegrip van nieuwe producten en diensten), bijvoorbeeld door het aanpassen van het Connected Home Security-product aan uw specifieke voorkeuren;
    • Marketing. Overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving, kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn, en om anderszins met u te communiceren over aanbiedingen, evenementen en nieuws, enquêtes, speciale aanbiedingen en gerelateerde onderwerpen. U kunt zich op elk gewenst moment kosteloos afmelden voor het ontvangen van marketingberichten die per e-mail zijn verzonden via de link "unsubscribe" (afmelden) in alle marketingmaterialen die u van ons per e-mail ontvangt of door contact met ons op te nemen via de contactgegevens die in deze privacyverklaring worden vermeld. Afhankelijk van het land waar u woont, bent u mogelijk ook in staat zich af te melden voor andere typen marketingcommunicatie; neem contact met ons op via de contactgegevens die in de privacyverklaring voor meer informatie;
    • Het uitvoeren van onderzoek en klantanalyses. Wij gebruiken uw persoonsgegevens mogelijk om onderzoek en analyse uit te voeren die ons kan helpen bij het analyseren van uw koopvoorkeuren, het identificeren van de producten en diensten die het beste in uw behoeften voorzien en het meten van de effectiviteit van de reclame die wij u aanbieden;
    • Het beheren en beschermen van ons bedrijf. Wij gebruiken uw persoonsgegevens mogelijk voor het beheren en beschermen van ons bedrijf en onze producten, met inbegrip van probleemvaststelling, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens;
    • Uitvoering: Wij gebruiken de persoonsgegevens die wij verzamelen mogelijk voor het detecteren, voorkomen en aanpakken van fraude, inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten, schendingen van onze servicevoorwaarden en/of licentieovereenkomsten voor eindgebruikers, overtredingen van wetten of ander misbruik van het Connected Home Security-product.

    Wij zullen uw gegevens met betrekking tot betaalkaarten en/of creditcards uitsluitend gebruiken voor het faciliteren van uw aankoop van diensten in verband met uw Connected Home Security-product.

     

    Om u een betere en consistente klantervaring te kunnen bieden, combineren wij mogelijk de informatie die in deze privacyverklaring wordt beschreven met andere informatie die wij over u hebben in verband met uw gebruik van andere Resideo-sites, -toepassingen, -producten en/of -diensten, zodat wij u een betere en consistente klantervaring kunnen bieden bij interacties met Resideo en onze websites, toepassingen, producten en diensten kunnen verbeteren en aanpassen.

   3. c) De juridische basis voor het verwerken van uw informatie

    Indien wettelijk vereist, zorgen wij er altijd voor dat er een rechtsgrondslag is voor de verwerking van uw persoonsgegevens. In de meeste gevallen bestaat de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens uit het volgende:

    • het is noodzakelijk voor de uitvoering van de diensten die wij u bieden;
    • het is noodzakelijk om aan onze wettelijke en contractuele verplichtingen te voldoen;
    • wij hebben uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer gespecificeerde doeleinden. Als wij u om uw toestemming vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens, kunt u uw toestemming op elk gewenste moment weer intrekken door contact met ons op te nemen op het adres aan het einde van deze privacyverklaring;
    • de verwerking is nodig om onze legitieme belangen te dienen, bijvoorbeeld voor het ontwikkelen en verbeteren van onze producten en diensten ten behoeve van onze klanten;
    • het is nodig voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

   B. Connected Home Thermostat-producten

   Producten: Producten: Honeywell Home-thermostaten (voorheen op de markt gebracht onder de naam Lyric-thermostaten) en EvoHome Comfort-producten, gezamenlijk en individueel "Connected Home Thermostat-product(en)" genoemd.

   1. a) Hoe wij informatie verzamelen
    1. Informatie die rechtstreeks van u wordt verzameld

     Wij verzamelen de volgende informatie rechtstreeks van u:

     • Identiteitsgegevens, zoals uw naam, contactgegevens, functie, bedrijfs-/organisatienaam, e-mailadres, telefoon- en faxnummers en fysiek adres (met inbegrip van straat, plaats, staat/provincie, postcode en/of land);
     • Registratiegegevens, zoals informatie die door u wordt verstrekt bij het registreren voor een acccount voor gebruik van het Connected Home Thermostat-product, met inbegrip van aanmeldingsgegevens en wachtwoorden;
     • Marketing- en communicatiegegevens, met inbegrip van uw marketingvoorkeuren en uw abonnementen op onze publicaties;
     • Financiële gegevens, waaronder creditcard- of accountinformatie in het geval u diensten rechtstreeks bij ons aanschaft;
     • Transactiegegevens, met inbegrip van vragen over en bestellingen voor onze producten en diensten en betalingsgegevens voor en van u;
     • Informatie over exportcontrole, zoals uw nationaliteit en woonland, op basis waarvan wij kunnen beoordelen of u volgens de voorschriften voor exportcontrole in aanmerking komt voor het ontvangen van informatie over bepaalde technologieën;
     • Uw feedback, met inbegrip van informatie die u aan ons verstrekt wanneer u ons feedback stuurt of om welke reden dan ook contact met ons opneemt, een enquête invult, deelneemt aan een wedstrijd of melding maakt van een probleem.

     Als wij om wettelijke redenen of volgens de voorwaarden van een contract dat wij met u hebben persoonsgegevens moeten verzamelen en u deze gegevens desgevraagd niet verstrekt, zijn wij mogelijk niet in staat de gevraagde dienst te leveren of uw transactie te voltooien.

    2. Informatie die wij over u verzamelen

     Mogelijk verzamelen wij bepaalde informatie over u op basis van uw gebruik van uw Connected Home Thermostat-product, met inbegrip van:

     • Gebruiksgegevens, met inbegrip van informatie over hoe u uw Connected Home Thermostat-product gebruikt, het aantal overgedragen bytes, de links waarop u klikt, de materialen die u inziet, de datum en tijd waarop u toegang hebt tot het Connected Home Thermostat-product en andere acties die worden uitgevoerd binnen het Connected Home Thermostat-product, met inbegrip van feitelijke binnen- en buitentemperatuur en vochtigheid, informatie over GPS/geolocatie (zie hieronder, gebruiksgegevens van thermostaat, zoals de relaisstatus voor verwarming, ventilatie en airconditioning ("HVAC", "Heating, Ventilation and Air-Conditioning"), uitvoeringstijden, instellingen, tijdstip van gebeurtenissen in huis, diagnostische logboeken en gebruikslogboeken voor HVAC van het HVAC-systeem, en de wisselwerking tussen uw thermostaat en apparaten van derden en uw gebruik van het systeem.
     • Technische gegevens, zoals uw IP-adres (Internet Protocol), uw browsertype en capaciteiten en taal, uw besturingssysteem, de configuratie van uw thuissysteem, beveiligingsinstellingen;
     • Gegevens over geografische locatie. Met uw uitdrukkelijke toestemming kan het Connected Home Thermostat-product nauwkeurige, realtime gegevens verzamelen over de locatie van uw mobiele telefoon ter besturing van uw "thuis en afwezig"-status. De geografische locatie van uw mobiele apparaat kan aan onze serviceproviders worden verstrekt die deze informatie kunnen verwerken in verband met het leveren van diensten namens ons. Nadat u toestemming hebt gegeven voor het verzamelen van de exacte locatie van uw mobiele apparaat, kunt u deze toestemming te allen tijde aanpassen of intrekken door de voorkeuren voor uw locatieservices te beheren via de instellingen van uw mobiele apparaat.

     Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken op ons Connected Home Thermostat-product en hoe u deze kunt weigeren of uitschakelen, verwijzen wij u naar de sectie "Cookies" hieronder.

   2. b) Hoe wij uw informatie gebruiken

    Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het volgende:

    • Het leveren van het Connected Home Thermostat-product aan u. Wij gebruiken uw persoonsgegevens mogelijk om diensten te leveren aan u of om door u aangevraagde transacties uit te voeren, waaronder het verstrekken van informatie over Resideo-producten of -diensten, facturering en orderafwikkeling, registratie van aangeschafte producten, afhandeling van garantieclaims, levering van klantondersteuningsdiensten en ondersteuning van uw gebruik van uw Connected Home Thermostat-product;
    • Het verbeteren van onze bedrijfsvoering, producten en diensten. Wij gebruiken uw persoonsgegevens mogelijk om zakelijke analyses uit te voeren of voor andere doeleinden die ons helpen bij het ontwikkelen en verbeteren van de kwaliteit van ons bedrijf, onze producten en onze diensten (met inbegrip van nieuwe producten en diensten), bijvoorbeeld door het aanpassen van het Connected Home Thermostat-product aan uw specifieke voorkeuren;
    • Marketing. Overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving, kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn, en om anderszins met u te communiceren over aanbiedingen, evenementen en nieuws, enquêtes, speciale aanbiedingen en gerelateerde onderwerpen. U kunt zich op elk gewenst moment kosteloos afmelden voor het ontvangen van marketingberichten die per e-mail zijn verzonden via de link "unsubscribe" (afmelden) in alle marketingmaterialen die u van ons per e-mail ontvangt of door contact met ons op te nemen via de contactgegevens die in deze privacyverklaring worden vermeld. Afhankelijk van het land waar u woont, kunt u mogelijk ook afzien van andere typen marketingcommunicatie; neem voor meer informatie contact met ons op via de contactgegevens die in de privacyverklaring staan vermeld;
    • Het uitvoeren van onderzoek en klantanalyses. Wij gebruiken uw persoonsgegevens mogelijk om onderzoek en analyse uit te voeren die ons kan helpen bij het analyseren van uw koopvoorkeuren, het identificeren van de producten en diensten die het beste in uw behoeften voorzien en het meten van de effectiviteit van de reclame die wij u aanbieden;
    • et beheren en beschermen van ons bedrijf. Wij gebruiken uw persoonsgegevens mogelijk voor het beheren en beschermen van ons bedrijf en onze producten, met inbegrip van probleemvaststelling, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens;
    • Uitvoering: Wij gebruiken de persoonsgegevens die wij verzamelen mogelijk voor het detecteren, voorkomen en aanpakken van fraude, inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten, schendingen van onze servicevoorwaarden en/of licentieovereenkomsten voor eindgebruikers, overtredingen van wetten of ander misbruik van het Connected Home Thermostat-product.

    Wij zullen uw gegevens met betrekking tot betaalkaarten en/of creditcards uitsluitend gebruiken voor het faciliteren van uw aankoop van diensten in verband met uw Connected Home Thermostat-product.

    Om u een betere en consistente klantervaring te kunnen bieden, combineren wij mogelijk de informatie die in deze privacyverklaring wordt beschreven met andere informatie die wij over u hebben in verband met uw gebruik van andere Resideo-sites, -toepassingen, -producten en/of -diensten, zodat wij u een betere en consistente klantervaring kunnen bieden bij interacties met Resideo en onze websites, toepassingen, producten en diensten kunnen verbeteren en aanpassen.

   3. c) De juridische basis voor het verwerken van uw informatie

    Indien wettelijk vereist, zorgen wij er altijd voor dat er een rechtsgrondslag is voor de verwerking van uw persoonsgegevens. In de meeste gevallen bestaat de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens uit het volgende:

    • het is noodzakelijk voor de uitvoering van de diensten die wij u bieden;
    • het is noodzakelijk om aan onze wettelijke en/of contractuele verplichtingen te voldoen;
    • wij hebben uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer gespecificeerde doeleinden. Als wij u om uw toestemming vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens, kunt u uw toestemming op elk gewenste moment weer intrekken door contact met ons op te nemen op het adres aan het einde van deze privacyverklaring;
    • de verwerking is nodig om onze legitieme belangen te dienen, bijvoorbeeld voor het ontwikkelen en verbeteren van onze producten en diensten ten behoeve van onze klanten;
    • het is nodig voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

   C. Connected Home Water Leakage Detector-producten

   Producten: Producten: Honeywell Home (voorheen op de markt gebracht onder de naam "Lyric") Connected Water Leakage Detector, waarnaar wordt verwezen als "Connected Home Water Leakage Detector-product(en)"

   1. a) Hoe wij informatie verzamelen
    1. i. Informatie die rechtstreeks van u wordt verzameld

     Wij verzamelen de volgende informatie rechtstreeks van u:

     • Identiteitsgegevens, zoals uw naam, contactgegevens, functie, bedrijfs-/organisatienaam, e-mailadres, telefoon- en faxnummers en fysiek adres (met inbegrip van straat, plaats, staat/provincie, postcode en/of land);
     • Registratiegegevens, zoals informatie die door u wordt verstrekt bij het registreren voor een acccount voor gebruik van de Connected Home Water Leakage Detector-producten, met inbegrip van aanmeldingsgegevens en wachtwoorden;
     • Marketing- en communicatiegegevens, met inbegrip van uw marketingvoorkeuren en uw abonnementen op onze publicaties;
     • Financiële gegevens, waaronder creditcard- of accountinformatie in het geval u diensten rechtstreeks bij ons aanschaft;
     • Transactiegegevens, met inbegrip van vragen over en bestellingen voor onze producten en diensten en betalingsgegevens voor en van u;
     • Informatie over exportcontrole, zoals uw nationaliteit en woonland, op basis waarvan wij kunnen beoordelen of u volgens de voorschriften voor exportcontrole in aanmerking komt voor het ontvangen van informatie over bepaalde technologieën;
     • Uw feedback, met inbegrip van informatie die u aan ons verstrekt wanneer u ons feedback stuurt of om welke reden dan ook contact met ons opneemt, een enquête invult, deelneemt aan een wedstrijd of melding maakt van een probleem.

     Als wij om wettelijke redenen of volgens de voorwaarden van een contract dat wij met u hebben persoonsgegevens moeten verzamelen en u deze gegevens desgevraagd niet verstrekt, zijn wij mogelijk niet in staat de gevraagde dienst te leveren of uw transactie te voltooien.

    2. ii. Informatie die wij over u verzamelen

     Mogelijk verzamelen wij bepaalde informatie over u op basis van uw gebruik van uw Connected Home Water Leakage Detector-product, met inbegrip van:

     • Gebruiksgegevens, met inbegrip van informatie over hoe u uw Connected Home Water Leakage Detector-product gebruikt, het aantal overgedragen bytes, de links waarop u klikt, de materialen die u inziet, de datum en tijd waarop u toegang hebt tot het Connected Home Water Leakage Detector-product en andere acties die worden uitgevoerd binnen het Water Leakage Detector-product, met inbegrip van feitelijke binnen- en buitentemperatuur en vochtigheid, informatie over gebruiksgegevens van de waterlekdetector, zoals instellingen, tijdstip van gebeurtenissen in huis, diagnostische logboeken en gebruikslogboeken van het waterlekdetectiesysteem, meldingen van het waterlekdetectiesysteem en de wisselwerking tussen uw waterlekdetectiesysteem en apparaten van derden en uw gebruik van het systeem.
     • Technische gegevens, zoals uw IP-adres (Internet Protocol), uw browsertype en capaciteiten en taal, uw besturingssysteem, de configuratie van uw thuissysteem, beveiligingsinstellingen;

     Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken op ons Connected Home Water Leakage Detector-product en hoe u deze kunt weigeren of uitschakelen, verwijzen wij u naar de sectie "Cookies" hieronder.

   2. b) Hoe wij uw informatie gebruiken

    Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het volgende:

    • Het leveren van de Connected Home Water Leakage Detector aan u. Wij gebruiken uw persoonsgegevens mogelijk om diensten te leveren aan u of om door u aangevraagde transacties uit te voeren, waaronder het verstrekken van informatie over Resideo-producten of -diensten, facturering en orderafwikkeling, registratie van aangeschafte producten, afhandeling van garantieclaims, levering van klantondersteuningsdiensten en ondersteuning van uw gebruik van uw Connected Home Water Leakage Detector;
    • Het verbeteren van onze bedrijfsvoering, producten en diensten. Wij gebruiken uw persoonsgegevens mogelijk om zakelijke analyses uit te voeren of voor andere doeleinden die ons helpen bij het ontwikkelen en verbeteren van de kwaliteit van ons bedrijf, onze producten en onze diensten (met inbegrip van nieuwe producten en diensten), bijvoorbeeld door het aanpassen van de Connected Home Water Leakage Detector aan uw specifieke voorkeuren;
    • Marketing. Overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving, kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn, en om anderszins met u te communiceren over aanbiedingen, evenementen en nieuws, enquêtes, speciale aanbiedingen en gerelateerde onderwerpen. U kunt zich op elk gewenst moment kosteloos afmelden voor het ontvangen van marketingberichten die per e-mail zijn verzonden via de link "unsubscribe" (afmelden) in alle marketingmaterialen die u van ons per e-mail ontvangt of door contact met ons op te nemen via de contactgegevens die in deze privacyverklaring worden vermeld. Afhankelijk van het land waar u woont, kunt u mogelijk ook afzien van andere typen marketingcommunicatie; neem voor meer informatie contact met ons op via de contactgegevens die in de privacyverklaring staan vermeld;
    • Het uitvoeren van onderzoek en klantanalyses. Wij gebruiken uw persoonsgegevens mogelijk om onderzoek en analyse uit te voeren die ons kan helpen bij het analyseren van uw koopvoorkeuren, het identificeren van de producten en diensten die het beste in uw behoeften voorzien en het meten van de effectiviteit van de reclame die wij u aanbieden;
    • et beheren en beschermen van ons bedrijf. Wij gebruiken uw persoonsgegevens mogelijk voor het beheren en beschermen van ons bedrijf en onze producten, met inbegrip van probleemvaststelling, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens;
    • Uitvoering: Wij gebruiken de persoonsgegevens die wij verzamelen mogelijk voor het detecteren, voorkomen en aanpakken van fraude, inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten, schendingen van onze servicevoorwaarden en/of licentieovereenkomsten voor eindgebruikers, overtredingen van wetten of ander misbruik van de Connected Home Water Leakage Detector.

    Wij zullen uw gegevens met betrekking tot betaalkaarten en/of creditcards uitsluitend gebruiken voor het faciliteren van uw aankoop van diensten in verband met uw Connected Home Water Leakage Detector-product.

   3. c) De juridische basis voor het verwerken van uw informatie

    Indien wettelijk vereist, zorgen wij er altijd voor dat er een rechtsgrondslag is voor de verwerking van uw persoonsgegevens. In de meeste gevallen bestaat de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens uit het volgende:

    • het is noodzakelijk voor de uitvoering van de diensten die wij u bieden;
    • het is noodzakelijk om aan onze wettelijke en/of contractuele verplichtingen te voldoen;
    • wij hebben uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer gespecificeerde doeleinden. Als wij u om uw toestemming vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens, kunt u uw toestemming op elk gewenste moment weer intrekken door contact met ons op te nemen op het adres aan het einde van deze privacyverklaring;
    • de verwerking is nodig om onze legitieme belangen te dienen, bijvoorbeeld voor het ontwikkelen en verbeteren van onze producten en diensten ten behoeve van onze klanten;
    • het is nodig voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

    D. Anonimisering van uw informatie

    Mogelijk anonimiseren wij uw persoonsgegevens zodat deze niet meer kunnen worden gebruikt om u te identificeren. Geanonimiseerde gegevens worden niet als persoonsgegevens beschouwd en zijn derhalve niet onderworpen aan deze privacyverklaring. Mogelijk verzamelen, gebruiken en delen wij geanonimiseerde informatie voor elk gewenst doel.

    E. Entiteiten waarmee wij uw informatie delen

    Mogelijk delen wij uw persoonsgegevens met geselecteerde derden voor zover nodig om hen in staat te stellen hun diensten aan ons te leveren, waaronder:

    • onze dochterondernemingen, leveranciers, distributeurs en onderaannemers voor zover vereist voor de uitvoering van enig contract met u,
    • adverteerders en aanbieders van marketingservices die diensten voor ons leveren,
    • analyseproviders die ons helpen bij de verbetering en optimalisatie van onze producten en diensten,
    • potentiële verkopers of kopers (of hun adviseurs) van al onze bedrijfsmiddelen of een gedeelte hiervan, en/of
    • wetshandhavingsinstanties, rechtbanken, toezichthouders, overheden of andere derden waarvan wij vinden dat dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting of anderszins ter bescherming van onze rechten of de rechten van enige derden.

    Mogelijk delen wij uw persoonsgegevens met derden op uw verzoek. In een dergelijk geval hebben wij geen controle over en zijn wij niet verantwoordelijk voor het verzamelen, opslaan, openbaar maken en gebruiken van uw gegevens door dergelijke derden. De verplichtingen van dergelijke derden met betrekking tot uw persoonsgegevens zijn onderworpen aan hun overeenkomst met u. Indien u ervoor kiest uw Resideo Connected Home-producten te besturen met een toepassing, software of andere aanbieding van derden, hebben wij geen controle en zijn wij niet verantwoordelijk voor het verzamelen, opslaan, openbaar maken en gebruiken van uw persoonsgegevens door een dergelijke derde.

    F. Opslaglocatie van uw informatie

    Algemeen

    Resideo is een wereldwijd bedrijf en als zodanig kunnen uw persoonsgegevens worden verzameld in, overgedragen naar of ingediend door Resideo, onze groep van bedrijven,leveranciers en/of agenten in landen buiten uw woonland, waaronder alle landen in de Europese Economische Ruimte (EER), de Verenigde Staten en India. Houd er rekening mee dat de privacybeveiliging en wettelijke vereisten, met inbegrip van de rechten van overheden om toegang te krijgen tot uw persoonsinformatie, in sommige van deze landen mogelijk niet gelijkwaardig zijn aan die in uw woonland. Wij zullen echter redelijke maatregelen treffen om uw privacy te beschermen.

    Gebruikers die zijn gevestigd in de Europese Economische Ruimte (EER)

    Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen naar of worden ingezien door bedrijven uit de Resideo-groep, agenten, distributeurs, onderaannemers of leveranciers buiten de Europese Unie, namelijk de Verenigde Staten en India. Wij hebben de standaardcontractclausules van de EU geïmplementeerd overeenkomstig artikel 46, lid 2, van de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU om te waarborgen dat de overdracht van gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) adequaat wordt beschermd. Voor meer informatie over de passende maatregelen die zijn geïmplementeerd, kunt u contact opnemen aan de hand van de contactdetails aan het einde van deze privacyverklaring

    Gebruikers die buiten de EER zijn gevestigd

    Door gebruik te maken van of toegang te krijgen tot onze Resideo Connected Home-producten of door contact met ons op te nemen en uw informatie aan ons te verstrekken, gaat u akkoord met de overdracht van persoonsgegevens buiten uw woonland, zoals hierboven is uiteengezet.

    G. Bewaartermijn voor uw informatie

    Tenzij anders vermeld in dit privacybeleid, bewaren wij uw gegevens voor de periode waarin u gebruikmaakt van het relevante Resideo Connected Home-product of elke andere periode (dat kan een langere of kortere periode zijn) waarvoor u uitdrukkelijk een contract bent aangegaan voor bewaring van uw gegevens, waarna wij uw persoonsgegevens zullen verwijderen of anonimiseren (tenzij wettelijk een langere bewaarperiode vereist is). Als u stopt met het gebruiken van het Resideo Connected Home-product, gaan wij mogelijk door met het gebruiken van geanonimiseerde of geaggregeerde gegevens waarmee u niet kunt worden geïdentificeerd voor analytische, onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden. Wij slaan uw persoonsgegevens op voor marketingdoeleinden totdat u zich hebt afgemeld voor het ontvangen van verdere direct marketingberichten in overeenstemming met de geldende wetgeving.

    H. Marketing

    Overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving, kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn, en om anderszins met u te communiceren over aanbiedingen, evenementen en nieuws, enquêtes, speciale aanbiedingen en gerelateerde onderwerpen. U kunt zich op elk gewenst moment kosteloos afmelden voor het ontvangen van marketingberichten die per e-mail zijn verzonden via de link "unsubscribe" (afmelden) in alle marketingmaterialen die u van ons per e-mail ontvangt of door contact met ons op te nemen via de contactgegevens die in deze privacyverklaring worden vermeld. Afhankelijk van het land waar u woont, bent u mogelijk ook in staat zich af te melden voor andere typen marketingcommunicatie; neem contact met ons op via de contactgegevens die in de privacyverklaring voor meer informatie.

    I. Sites en diensten van derden

    Onze Resideo Connected Home-producten kunnen links bevatten naar websites, producten en diensten van derden. Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor dergelijke sites of hun beleid. Informatie die door dergelijke derden wordt verzameld, zoals onder andere uw contactgegevens, worden beheerst door hun privacybeleid. Wij moedigen u aan het privacybeleid van dergelijke derden te raadplegen.

    Indien een of meer van onze Resideo Connected Home-producten aan u worden geleverd door een derde partij, zoals een dealer, onderaannemer of winkelier, valt het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens door deze derden onder hun privacybeleid. U erkent dat Resideo geen controle heeft over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens door deze derden. Mogelijk stellen wij uw persoonsgegevens ter beschikking aan deze derden in overeenstemming met de voorwaarden van onze serviceovereenkomst met deze derden. Wij moedigen u aan het privacybeleid van dergelijke derden te raadplegen.

    J.Kinderen

    Resideo verwerkt niet bewust persoonsgegevens over kinderen in verband met de Resideo Connected Home-producten. De betekenis van de term “kinderen” is onderworpen aan de wet- en regelgeving van het rechtsgebied waarin u zich bevindt.

    K. Bescherming van uw informatie

    Resideo doet zijn uiterste best om de beveiliging van uw persoonlijke informatie te waarborgen. We gebruiken een verscheidenheid aan beveiligingstechnologieën en -procedures om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. Geen enkel informatiesysteem kan echter 100% veilig zijn, dus kunnen wij de absolute veiligheid van uw persoonsgegevens niet garanderen. Bovendien zijn wij niet verantwoordelijk voor de beveiliging van informatie die u naar de Resideo Connected Home-producten verzendt via netwerken waarover wij geen controle hebben, met inbegrip van het internet en draadloze netwerken.

    De bescherming en veiligheid van uw persoonsgegevens is ook van uzelf afhankelijk. Wanneer wij u een gebruikersnaam en wachtwoord hebben verstrekt (of waar u deze hebt gekozen) om toegang te krijgen tot uw Resideo Connected Home-producten, is het uw verantwoordelijkheid om deze aanmeldingsgegevens vertrouwelijk te houden en niet aan anderen te onthullen.

    L. Cookies

    Wat is een cookie?

    Cookies zijn tekstbestanden die kleine hoeveelheden informatie bevatten die wordt gedownload naar uw vaste schijf of naar het geheugen van uw browser. Cookies bevatten informatie die wordt overgedragen naar de vaste schijf van uw computer of ander apparaat.

    Categorieën cookies die wij gebruiken

    De typen cookies die wij kunnen gebruiken behoren tot vier categorieën: Strikt noodzakelijk, Prestaties, Functionaliteit & profiel en Reclame.

    1. Strikt noodzakelijke cookies

     Deze cookies zijn essentieel voor de werking van de Resideo Connected Home-producten, met name in verband met het zoeken van informatie en het plaatsen van orders. Zonder deze cookies kunnen de door u verzochte diensten niet worden geboden. Hiermee behoren, bijvoorbeeld, cookies die u in staat stellen zich aan te melden in beveiligde gedeelten van de Resideo Connected Home-producten of een zogenaamde "cookie voor winkelmandje", die dient om te onthouden welke producten u wilt kopen wanneer u producten toevoegt aan uw winkelmandje of naar de kassa gaat.

    2. Prestatiecookies

     Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze Resideo Connected Home-producten gebruikt, bijvoorbeeld naar welke pagina's u het meest gaat en of u enige foutberichten krijgt van bepaalde pagina's. Dit helpt ons om de manier te verbeteren waarop onze Resideo Connected Home-producten werken, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk kunnen vinden wat zij zoeken.

    3. Functionaliteits- en profielcookies

     Deze cookies worden gebruikt om u te herkennen wanneer u de Resideo Connected Home-producten gebruikt. Dit stelt ons in staat om onze content voor u te personaliseren, u bij uw naam te noemen en uw voorkeuren te onthouden (bijvoorbeeld uw keuze van taal of regio).

    4. Reclamecookies

     Deze cookies leggen vast hoe u communiceert met de Resideo Connected Home-producten en kunnen worden gebruikt voor het afleveren van advertenties die relevanter en interessanter voor u zijn. Zij kunnen ook worden gebruikt om het aantal keren te beperken dat u een advertentie te zien krijgt en de doelmatigheid van de reclamecampagne te helpen meten. Zonder deze cookies zijn online advertenties die aan u worden gepresenteerd minder relevant voor u en uw interesses.

    5. Cookies van derden

     Wij werken samen met externe leveranciers die ook cookies kunnen instellen op onze Resideo Connected Home-producten, bijvoorbeeld Google Analytics, Adobe Analytics, YouTube en Adobe Flashplayer die we kunnen gebruiken voor de weergave van videobeelden. Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de cookies die zij instellen op onze Resideo Connected Home-producten. Als u nadere informatie wilt, gaat u naar de website van de relevante derde.

    Uw voorkeuren voor cookies instellen

    In de meeste gevallen hebben wij uw toestemming nodig om cookies te kunnen gebruiken. De uitzondering is wanneer de cookie essentieel is voor de levering aan u van een service waarom u hebt gevraagd. U wordt gevraagd om toestemming te verlenen voor het gebruik van cookies zoals beschreven in deze privacyverklaring door middel van een cookiebanner wanneer u voor het eerst gebruikmaakt van het desbetreffende Resideo Connected Home-product.

    U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door de instellingen van uw browser te wijzigen zodat cookies worden geweigerd of uitgeschakeld. Als u dit doet, moet u er rekening mee houden dat u mogelijk een deel van de functionaliteit van de Resideo Connected Home-producten verliest. Ga voor meer informatie over cookies en hoe u deze kunt uitschakelen naar: www.aboutcookies.org of www.allaboutcookies.org.

   M. Uw rechten

   Mogelijk hebt u bepaalde rechten met betrekking tot persoonsgegevens over u die zijn verzameld via de Resideo Connected Home-producten. Deze variëren afhankelijk van het land waarin u woont. Als u inwoner van de EER bent, gelden de hieronder beschreven rechten mogelijk ook voor u. Voor andere gebruikers zijn de geldende rechten afhankelijk van de wetten in het land waarin u woont. Wij helpen u bij het uitoefenen van de rechten waarover u beschikt onder de van toepassing zijnde wetgeving. Voor meer informatie over uw rechten, kunt u contact met ons opnemen aan de hand van de contactdetails aan het einde van deze privacyverklaring

   Om u te helpen bij het uitoefenen van uw rechten, moeten wij u wellicht om specifieke informatie vragen ter bevestiging van uw identiteit. Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat geen persoonsgegevens worden verstrekt aan enige persoon die geen recht heeft om deze te ontvangen. Normaliter reageren wij binnen het door de wet vereiste tijdsbestek op eventuele verzoeken tot het uitoefenen van uw rechten. Mogelijk brengen wij u, waar toegestaan door de wet, kosten in rekening voor het faciliteren van uw verzoek.

   Om u te helpen om inzicht te krijgen in uw rechten, hebben wij deze hieronder samengevat en richtsnoeren verstrekt met betrekking tot de verschillende situaties waarin zij van toepassing kunnen zijn. Voor meer informatie over uw rechten of als u een of meer van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens vermeld aan het einde van deze privacyverklaring.

   Nadere detailbeschrijving van uw rechten:

   1. Het recht om te worden geïnformeerd: Dit betekent dat u het recht hebt op duidelijke, transparante en begrijpelijke informatie over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en wat uw wettelijke rechten zijn. Daarom voorzien wij u van de informatie in deze privacyverklaring.
   2. Toegang: Mogelijk hebt u het recht om persoonsgegevens over u in te zien, te controleren en te corrigeren die zijn verzameld via onze Resideo Connected Home-producten of wanneer u contact met ons opneemt. In sommige gevallen kunt u dit doen door naar de pagina te gaan waarop u de gegevens hebt verstrekt. U kunt ons helpen de nauwkeurigheid van uw gegevens te waarborgen door ons op de hoogte te stellen van elke verandering in uw postadres, telefoonnummer of e-mailadres.
   3. Bezwaar: U hebt mogelijk het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde typen verwerkingsactiviteiten met betrekking tot uw persoonsgegevens, met inbegrip van situaties waarin wij uitgaan van een legitiem belang bij het verwerken van uw persoonsgegevens of in situaties waarin wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketing. In sommige situaties kunnen wij mogelijk aantonen dat wij dwingende legitieme redenen hebben voor voortzetting van de verwerking van uw persoonsgegevens. In dergelijke situaties zijn wij niet verplicht uw verzoek te honoreren.
   4. Verwijdering: Mogelijk hebt u het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens aan te vragen, bijvoorbeeld wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.
   5. Beperking: Mogelijk hebt u het recht om te verzoeken om de beperking van onze verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer de nauwkeurigheid van de gegevens door u wordt betwist.
   6. Gegevensportabiliteit: U hebt mogelijk het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen en opnieuw te gebruiken voor uw eigen doeleinden. Dit wordt het recht op gegevensportabiliteit genoemd en, waar van toepassing, zijn wij verplicht uw persoonsgegevens vanaf onze systemen naar u of (waar technisch haalbaar) naar een derde partij die door u is gekozen te verplaatsen, te kopiëren of over te dragen zonder dat dit gevolgen voor de bruikbaarheid heeft.
   7. Toestemming: Als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, hebt u mogelijk het recht uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens die aan het einde van deze privacyverklaring worden vermeld of, in het geval van e-mailmarketing, door gebruik te maken van de link "unsubscribe" (afmelden) in een van onze e-mails voor marketing. Dit heeft geen gevolgen voor de wettigheid van eventuele verwerking tot op dat moment.

   N. Wijzigingen in deze Privacyverklaring

   De voorwaarden van deze privacyverklaring zullen van tijd tot tijd veranderen. Wij zullen alle wijzigingen op deze pagina aangeven en, als de wijzigingen aanzienlijk zijn, zullen wij aanvullende stappen ondernemen voor zover de wet dit vereist.

   O.Contact opnemen

   Als u vragen over deze privacyverklaring hebt, kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres ResideoPrivacy@Resideo.com of per post via een van de volgende Resideo-adressen hieronder:

   Voor producten uit de assortimenten Honeywell Home en EvoHome:
   T.a.v.: Resideo – Data Privacy
   Ademco Supply SRL
   Bucharest, 2nd District,
   4B and 2-4 George Constantinescu Street
   Building A, 3rd Floor,
   Boekarest, Roemenië.

   Voor producten uit het assortiment Total Connect 2.0E Security:
   T.a.v.: Resideo – Data Privacy
   Securité Communications SAS
   1198, Avenue du Dr. Maurice Donat,
   06250 Mougins,
   Sophia Antipolis,
   Frankrijk

   Voor producten uit het assortiment Videofied Security:
   T.a.v.: Resideo – Data Privacy
   RSI Video Technologies SAS
   25 rue Jacobi-Netter,
   67200 Strasbourg,
   Frankrijk

   Als u zich in verbinding wilt stellen met onze Data Privacy Officer, kunt u contact opnemen via ResideoPrivacy@Resideo.com.

   Neem voor alle andere vragen, waaronder productondersteuning, contact met ons op via hchtech@honeywellhome.com.

   Indien u niet tevreden bent over onze reactie op klachten die u bij ons indient of als u van mening bent dat onze verwerking van uw gegevens niet voldoet aan de wetgeving inzake gegevensbescherming, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende instanties voor gegevensbescherming. Wij zouden echter graag de kans geboden krijgen uw punten van zorg aan te pakken. Neem dus gerust contact met ons op betreffende eventuele klachten die u hebt.

back-to-top