Resideo Connected Home Galalietotāja Licences Līgums Un Konfidencialitātes Paziņojums

Pēdējoreiz atjaunināts 2020. gada 1. Jūnijā

Sveicināti! Turpmāk tekstā ir izklāstīts Resideo Connected Home Galalietotāja licences līgums un Konfidencialitātes paziņojums.

Būtiskie elementi:

Galalietotāja licences līgumā ietilpst:

 • Programmatūras licence, kas regulē jūsu programmatūras lietošanu;
 • Pakalpojuma noteikumi;
 • Noteikti mūsu finanšu un pārējās atbildības ierobežojumi saistībā ar jebkādiem zaudējumiem, kas varētu jums rasties, lietojot sistēmu un pakalpojumus.

Konfidencialitātes paziņojums cita starpā atspoguļo:

 • Informāciju, kuru mēs apkopojam:
  • Informāciju, kuru jūs sniedzat, aizpildot savu konta reģistrāciju, piem., vārds, uzvārds, e-pasts, adrese un pasta indekss;
  • Informāciju par to, kā jūs lietojat sistēmu un/vai pakalpojumus, piem., kā un kad jūs lietojat sistēmas vai pakalpojumus, lietošanas biežums u.c.;
  • Datus, kas saistīti ar sistēmām un/vai pakalpojumiem, piem., iekštelpu/ārpustelpu temperatūras, grafiki, pasākumu un brīdinājumu laika noteikšana, audio vai video klipi, iestatījumi u.c.;
  • Cita veida informāciju, kā norādīts turpmāk Paziņojumā;
 • Kā mēs izmantojam informāciju:
  • Lai sniegtu pakalpojumu un darbinātu sistēmu;
  • Lai uzlabotu mūsu produktus un pakalpojumus;
  • Lai piedāvātu jums produktus un pakalpojumus, kas mūsuprāt jums varētu interesēt; mēs neizpaužam jūsu kontaktinformāciju trešajām personām mārketinga nolūkā bez skaidras jūsu piekrišanas;
  • Citos veidos, kā turpmāk norādīts Paziņojumā.

SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR SISTĒMU

Resideo izmantotie trešo personu pakalpojumu sniedzēji. Resideo izmanto trešo personu pakalpojumu sniedzējus, lai iespējotu dažus Resideo pakalpojumu aspektus – tādus kā, piemēram, mākoņu pakalpojumus, datu uzglabāšanu, sinhronizēšanu un komunikāciju, izmantojot mākoņu pakalpojumu sniedzējus. Šie trešo personu pakalpojumi ir ārpus Resideo kontroles, bet to darbība var ietekmēt vai tos var ietekmēt Resideo pakalpojumu izmantošana un uzticamība. Lūdzam ņemt vērā, ka (i) Resideo pakalpojumu izmantošana un pieejamība ir atkarīga no trešo personu pakalpojumu sniedzējiem, (ii) šie trešo personu pakalpojumu sniedzēji negarantē savu pakalpojumu 100% pieejamību, un (iii) Resideo nav atbildīgs par kaitējumiem un zaudējumiem, kas nodarīti šo trešo personu pakalpojumu izmantošanas rezultātā.

Resideo sistēmas paredzētā izmantošana. Sistēmai ir paredzēts būt pieejamai un izmantojamai laikā neierobežotai kritiskai informācijai un produktu kontrolei. Lai gan Resideo mērķis ir padarīt Resideo sistēmu ļoti uzticamu un pieejamu, tā nebūs pieejama 100% laika. Sistēmā var rasties sporādiski pārrāvumi un traucējumi dažādu ārpus Resideo ietekmes esošu iemeslu dēļ, ieskaitot, cita starpā, Wi-Fi pārrāvumus, pakalpojumu sniedzēju darbspējas laiku, mobilos paziņojumus un operatorus.

Pakalpojumi netiek izmantoti dzīvības nodrošināšanai vai kritiskos gadījumos. Sistēma nav sertificēta reaģēšanai uz avārijas gadījumu. Turklāt Sistēmu nevar uzskatīt par dzīvību glābjošu risinājumu cilvēkiem briesmās mājās vai uzņēmumos, un tā neaizstāj pakalpojumus avārijas gadījumā. Visi dzīvībai bīstamie un avārijas gadījumi ir jānovirza attiecīgajiem pakalpojumu sniedzējiem. Lai sniegtu uzraudzības un drošības vai ugunsgrēka trauksmes pakalpojumus, jūs varat noslēgt atsevišķu līgumu ar sertificētu Centrālo staciju.

Paziņojumu uzticamība. Sistēma, ieskaitot attālinātu piekļuvi un mobilos paziņojumus, nebūs 100% pieejama. Var būt gadījumi, kad jūs nesaņemat paziņojumu. Paziņojumu efektivitāte ir atkarīga no iepriekšminēto trešo personu produktiem un pakalpojumiem un jūsu iekārtu funkcionalitātes. Jūs esat atbildīgi par jūsu datora vai mobilās iekārtas funkcionalitāti.

SISTĒMA NAV TREŠĀS PERSONAS UZRAUDZĪTA AVĀRIJAS GADĪJUMU PAZIŅOŠANAS SISTĒMA – RESIDEO NEUZRAUGA AVĀRIJAS GADĪJUMU PAZIŅOJUMUS UN AVĀRIJAS GADĪJUMĀ NENOSŪTĪS AVĀRIJAS DIENESTUS UZ JŪSU MĀJĀM VAI UZŅĒMUMU.

JUMS NEVAJADZĒTU PAĻAUTIES UZ SISTĒMU DZĪVĪBAS GLĀBŠANAS VAI KRITISKIEM MĒRĶIEM. MOBILIE PAZIŅOJUMI PAR JŪSU PRODUKTU STATUSU UN BRĪDINĀJUMIEM TIEK SNIEGTI TIKAI INFORMĀCIJAS NOLŪKĀ – TIE NEAIZSTĀJ TREŠO PERSONU UZRAUDZĪTU AVĀRIJAS GADĪJUMU PAZIŅOJUMU SISTĒMU.

Nav garantijas. Nav garantijas, ka Sistēma nodrošinās atbilstošu brīdinājumu jebkurā situācijā vai arī, ka tā netiks kompromitēta vai apieta, pirms tā sazināsies ar iestādi vai personu, kas ir atbildīga par uzraudzību un atbildēšanu uz paziņojumiem, ko sūtījusi jūsu ielaušanās trauksmes vai ugunsgrēka signalizācijas vadības pults vai līdzīga iekārta, kas paredzēta brīdināšanai par iespējamo kaitējumu vai traucējumu personām vai īpašumam („Centrālā stacija”), ja jūsu trauksmes sistēma ir pieslēgta tādai, vai ka tā novērsīs jebkādu miesas bojājumu vai īpašuma zudumu, ko izraisījusi ielaušanās, laupīšana, ugunsgrēks, pārlieks karstums, aukstums vai mitrums, u.tml. Turklāt nav garantijas, ka Sistēma vai jūsu mobilā ierīce, vai dators pārraidīs vai saņems visus signālus, kurus jūs sūtāt vai kas tiek sūtīti jums vai jūsu apakšuzņēmējam, dīlerim vai centrālajai stacijai saistībā ar jūsu abonētajiem Sistēmas pakalpojumiem, ieskaitot signālus par jūsu signalizācijas sistēmas aktivizēšanu vai deaktivizēšanu. Jūs atzīstat, ka apsardzes vai ugunsgrēka trauksmes sistēmas esamība negarantē to, ka nenotiks ieaušanās, laupīšana, ugunsgrēks vai cits gadījums, un tā nav apdrošināšanas polise. Jūs atzīstat, ka Sistēmas pakalpojumu pieejamība ir atkarīga no jūsu datora, mobilās ierīces, mājas elektroinstalācijas, jūsu interneta pakalpojumu sniedzēja, jūsu satelīta pakalpojumu sniedzēja ģeolokācijas pakalpojumu gadījumā un jūsu mobilās ierīces nesēja, un jūs atzīstat, ka esat atbildīgi par visām ar to izmantošanu saistītajām maksām un par jebkādu ar šādu izmantošanu saistītu līgumu ievērošanu. Turklāt jūs atzīstat, ka Resideo un jebkurš tīkla pakalpojumu sniedzējs nevar garantēt jebkādas bezvadu pārraides drošību un nebūs atbildīgs par jebkādu drošības trūkumu saistībā ar jebkura pakalpojuma lietošanu. Jūs piekrītat nepārdot tālāk nevienu bezvadu pakalpojumu, kas jums ir sniegti Sistēmas ietvaros. Resideo negarantē, ka Sistēma būs savietojama ar visiem datoriem vai plaukstdatoru ierīcēm. Šo ierīču savietojamību vajadzētu vispirms izmēģināt mājās, pirms to lietošanas ārpus mājas.

Resideo nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kuru pamatā ir prasība, ka Sistēma nesniedza paziņojumu vai jebkāda veida brīdinājumu, un ar šo jūs atbrīvojat Resideo no jebkādas no tā izrietošās atbildības.

RESIDEO CONNECTED HOME GALA LIETOTĀJA LICENCES LĪGUMS

Šis Resideo gala lietotāja licences līgums („Līgums") ir tiesisks līgums, kas noslēgts starp jums un Resideo Technologies, Inc. un tā filiālēm („Resideo”) par Resideo pakalpojumu un Resideo programmatūras licences (abi definēti turpmāk tekstā) izmantošanu. Ērtības labad mēs produktu, programmatūras un pakalpojumu kombināciju, vai jebkādu to kombināciju, ko mēs jums sniedzam, saucam par „Sistēmu”.

Piekrītot šim Līgumam vai uzinstalējot vai izmantojot Sistēmu, jūs piekrītat, ka šā Līguma noteikumi un nosacījumi ir jums saistoši. Jūs piekrītat, ka esat Sistēmas gala lietotājs, un jūs apliecināt, ka esat pilngadīgs un tiesīgs slēgt šo Līgumu.

Šis Līgums ietver vairāku dažādu Resideo produktu un pakalpojumu lietošanu; skaidrības labad, atsevišķos gadījumos noteikti šā Līguma noteikumi attiecas tikai uz specifisku produktu vai pakalpojumu.

 1. LICENCE, IEROBEŽOJUMI

  Šis Līgums ir paredzēts Resideo savienoto risinājumu izmantošanai, ieskaitot Resideo programmatūru lietošanai uz jebkura Resideo produkta un komunikāciju tīkla, Resideo programmatūru, kas pieļauj tīmeklī bāzētu interfeisu un tā pamatā esošu funkcionalitāti un piekļuvi Resideo pakalpojumiem, Resideo mobilo ierīču lietojumprogrammu un jebkuru Resideo tīklu, kas saistīti ar jebkuru no iepriekšminētajiem, (kopā saukti „Resideo pakalpojumi”) lietošanu un programmatūras licenču izsniegšanu iepriekšminētajiem produktiem, kas ietver datoru programmatūru un lietojumprogrammas un var ietvert saistītos medijus, drukātos materiālus un „tiešsaistes” vai elektroniskos dokumentus, un minētās programmatūras jebkādas nākotnes versijas, izlaides, atjauninājumus, ielāpus, kļūdu labojumus ( „Resideo programmatūra”).

  Sistēmā ietilpst Resideo piederoša programmatūra un Resideo licencēta programmatūra, un to aizsargā Amerikas Savienoto Valstu un starptautiskie autortiesību likumi un līgumi, kā arī citi intelektuālā īpašuma likumi un līgumi. Sistēma ir jums licencēta, bet ne pārdota. Saskaņā ar šā Līguma noteikumiem Resideo piešķir jums ierobežotu, neekskluzīvu, nenododamu licenci (bez tiesībām izsniegt apakšlicences, izņemot kā norādīts turpmāk tekstā) Sistēmas un ar to saistītās Resideo programmatūras lietošanai, tikai un vienīgi jūsu personīgai lietošanai uzraudzībai jūsu mājās vai uzņēmumā. Minētā licence ietver tiesības instalēt Resideo programmatūru uz jūsu personīgā datora un/vai mobilās ierīces un izmantot Resideo programmatūru kopā ar jūsu licencēto Sistēmas izmantošanu. Resideo nepieļauj nereģistrētu Sistēmas lietošanu, pavairošanu un izplatīšanu, un tā ir ASV un starptautisko autortiesību likumu pārkāpums, kam tiek piemēroti civilie un kriminālie sodi. Jums ir īpaši aizliegts sagatavot vai izplatīt Sistēmas kopijas, izņemot, ja to pieļauj piemērojamie likumi. Resideo pilnībā un ekskluzīvi patur visas jebkura veida tiesības uz Sistēmu un citas Resideo tiesības, kas nav skaidri piešķirtas šajā Līgumā (ieskaitot programmatūras objektkodu un pirmkodu). Jūs nedrīkstat īrēt, nomāt, kopēt, modificēt vai pārveidot Sistēmu, vai radīt atvasinātus darbus, pamatojoties uz Sistēmu. Jūs nedrīkstat izmainīt vai aizvākt nevienu Resideo autortiesību vai īpašumtiesību paziņojumu vai uzrakstu, kas redzams Sistēmā. Jūs nedrīkstat veikt Sistēmas apvērsto projektēšanu, dekompilāciju vai demontāžu, izņemot ciktāl to skaidri pieļauj piemērojamo likumu obligātie noteikumi (ieskaitot nacionālos likumus, kas ievieš 1991. gada 14. maija Eiropas Padomes Direktīvu 91/250/EEK par datorprogrammu tiesisko aizsardzību), lai iegūtu noteiktu informāciju šajos likumos noteiktajiem ierobežotajiem mērķiem. Jūs nevarat īstenot šajos likumos norādītās tiesības, ja vien jūs neesat to iepriekš rakstveidā pieprasījuši un Resideo ir jums atteicis sniegt pieprasīto informāciju 30 dienu laikā pēc šāda pieprasījuma. Izņemot kā norādīts šajā Līgumā, jūs nedrīkstat nodrošināt piekļuvi Sistēmai nevienai trešajai personai, kā arī jūs neesat tiesīgi nodrošināt trešo personu piekļuvi Sistēmas radītai produkcijai vai Sistēmas izpildījumam vai funkcionālam novērtējumam.

  Ja jūs esat Centrālā stacija vai dīleris, jūs esat tiesīgi izsniegt apakšlicences piekļuvei Sistēmai tikai gala lietotājiem, pie nosacījuma, ka katrs gala lietotājs piekrīt šā Līguma noteikumiem un visas piemērojamās maksas tiek samaksātas Resideo.

  Sistēmā var būt iekļautas vai tā var būt radusies no trešo personu licenču devēju materiāliem. Šādiem trešo personu materiāliem var būt ierobežojumi papildus šajā Līgumā minētajiem ierobežojumiem. Jūs piekrītat, ka ikviens trešās personas piegādātājs ir tiesīgs īstenot šo Līgumu attiecībā uz attiecīgās trešās personas programmatūru.

  Sistēma var ietvert Atvērtā pirmkoda programmatūru, kas jums ir nodrošināta saskaņā ar atvērtā pirmkoda licences līgumu vai autortiesību paziņojumu, kas pievienots šai Atvērtā pirmkoda programmatūrai. Šajā Līgumā termins „Atvērtā pirmkoda programmatūra” ir jebkura programmatūra, programma, modulis, kods, bibliotēka, datu bāze, draiveris vai līdzīgs komponents (vai tā daļa) bez autoratlīdzības, īpašniekprogrammatūra, kuras izmantošanai ir nepieciešamas līgumsaistības starp lietotāju un trešo personu, vai jebkura licence, kuru apstiprinājusi Atvērtā pirmkoda iniciatīva (Open Source Initiative), Brīvās programmatūras fonds (Free Software Foundation) vai līdzīga grupa.

  Ja jūs savas Sistēmas ietvaros abonējat GPS izsekošanas pakalpojumus (GPS Tracking Services), jūs piekrītat, ka jūs izmantosiet pakalpojumus atkarībā no atrašanās vietas tikai saskaņā ar piemērojamajiem likumiem un tā, kā tas ir paredzēts Pakalpojumam pievienotajā dokumentācijā. Jūs atzīstat, ka Resideo nav atbildīgs par to, ka jūs izmantojat Pakalpojumu neatbilstoši likumam vai pretēji paredzētajam mērķim.

 2. PAROLE UN PIEKĻUVE

  Jūs piekrītat: (a) sniegt patiesu, precīzu, aktuālu un pilnīgu informāciju par sevi, kā noteikts reģistrācijas veidlapā, un (b) uzturēt un nekavējoties atjaunināt šo informāciju. Jums ir jāizveido lietotājvārds un parole, lai piekļūtu Sistēmai. Ja jums ir izsniegts pagaidu lietotājvārds un parole, jums ir jāmodificē pagaidu piekļuves dati un jāizveido savs lietotājvārds un parole. Jūs esat atbildīgi par savas paroles un konta konfidencialitātes saglabāšanu, kā arī esat pilnībā atbildīgi par visām darbībām, kas tiek veiktas, izmantojot jūsu paroli, kontu vai jebkuru apakškontu. Jūs piekrītat (a) nekavējoties nomainīt savu paroli jebkāda drošības pārkāpuma gadījumā, (b) paziņot savai Centrālajai stacijai, ja esat saskārušies ar drošības pārkāpumu, un (c) nodrošināt, ka katras sesijas beigās jūs izejat no sava konta. Jūs piekrītat, ka šā Līguma noteikumi būs saistoši un regulēs attiecības starp Resideo un jebkuru trešo personu, kurai jūs piešķirat piekļuves tiesības jūsu kontam vai atļaujat uzturēt apakškontu. Turklāt jūs piekrītat veikt jebkurus un visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību šim Līgumam un īstenotu tā noteikumus, kā arī atlīdzinātu Resideo jebkuras un visas izmaksas, kaitējumu, zaudējumus vai izdevumus, kas rastos saistībā ar šādu trešās personas lietotāju. Resideo nevar būt un nebūs atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas izriet no neatbilstības šai nodaļai.

  Ja jūsu iekārta nedarbojas, tā var traucēt Sistēmas tīkla darbībai. Kompetentas valsts iestādes var pieprasīt, lai Resideo būtu tūlītēja piekļuve jūs iekārtai avārijas gadījumā saskaņā ar piemērojamajiem likumiem, statūtiem, noteikumiem vai tiesas izpildrakstu. Jūs piekrītat avārijas gadījumā pēc nepieciešamības nodrošināt šādu piekļuvi vai nu jūsu Centrālajai stacijai, vai dīlerim, vai Resideo tīkla pārstāvjiem pēc pieprasījuma.

  Jūs atzīstat un piekrītat, ka jums ir izvēles iespēja pievienot papildu līdzējus savam kontam, un šiem līdzējiem būs pilna vai daļēja piekļuve Sistēmai, tai skaitā arī spēja aplūkot un mainīt jūsu ikdienas grafiku un termostatu, un/vai drošības vai mājas automatizācijas iestatījumus un programmējumu. Jūs atzīstat un piekrītat arī, ka Resideo nav nekādas atbildības pret jums par šādu līdzēju darbībām. Jūs atzīstat un piekrītat arī, ka jums ir izvēle iekļaut savā konta informācijā jūsu uzņēmēja vai dīlera informāciju, un šāds līdzējs var saņemt trauksmes signālus no Sistēmas par jūsu māju (piem., gadījumā, ja temperatūra jūsu mājā nokrīt zem sasalšanas punkta, vai cita starpā aizsardzības vai drošības pārkāpuma gadījumā) kopā ar noteiktu Kontaktinformāciju (kā definēts turpmāk tekstā), lai varētu identificēt trauksmes signāla avotu. Jūsu uzņēmējs vai dīleris var sazināties ar jums gadījumā, ja tiek saņemts šāds trauksmes signāls. Jūs atzīstat un piekrītat, ka Resideo nav atbildīgs par jebkādām šā uzņēmēja vai dīlera darbībām vai bezdarbību.

  Jūs atzīstat un piekrītat, ka Resideo un tā filiālēm, pakalpojumu sniedzējiem, piegādātājiem un dīleriem ir atļauts jebkurā brīdī un bez iepriekšēja paziņojuma attālināti pieprasīt Sistēmas programmatūras un aparātprogrammatūras atjauninājumus, uzlabojumus, izmaiņas, modifikācijas, papildu funkcionalitāti vai kļūdu novēršanu. Ar šo jūs sniedzat savu piekrišanu iepriekšminētajam un atbrīvojat Resideo un tā filiāles, pakalpojumu sniedzējus, piegādātājus un dīlerus no jebkādas un visas atbildības, kas izriet no šādas rīcības, ciktāl to pieļauj likums.

 3. TERMIŅŠ UN IZBEIGŠANA, SISTĒMAS MODIFIKĀCIJAS, MAKSA

  Šis Līgums stājas spēkā ar dienu, kad jūs pirmo reizi lietojat Sistēmu, un paliek spēkā tikmēr, kamēr jūs turpināt lietot Sistēmu un Pakalpojumus un citādi veicat jebkurus nepieciešamos Sistēmas pakalpojumu maksājumus. Resideo var jebkurā brīdī nekavējoties izbeigt šo Līgumu, ja jūs neievērojat kādu no šā Līguma noteikumiem, ieskaitot neveiktus jebkurus nepieciešamos Sistēmas pakalpojumu maksājumus, ja tādi ir piemērojami. Ja jūs esat noslēguši līgumu ar dīleri par konkrētiem Pakalpojumiem, jūsu tiesības lietot Pakalpojumus ir atkarīgas no jūsu dīlera vai Centrālās stacijas veiktajiem maksājumiem Resideo par šiem Pakalpojumiem, un Resideo var apturēt vai izbeigt jūsu piekļuvi Pakalpojumiem gadījumā, ja dīleris nav samaksājis par Resideo sniegtajiem Pakalpojumiem vai jūs neesat samaksājuši savai Centrālajai stacijai jebkādas citas maksājamās summas. Resideo ir likumīgas tiesības celt jebkādus iebildumus Resideo attiecībās ar jūsu dīleri vai arī Centrālās stacijas attiecībās ar jums, tādējādi jūsu maksājums savai Centrālo staciju uzraugošajai sabiedrībai negarantē jūsu tiesības uz Sistēmas pakalpojumiem. Jums var rasties trešo personu pakalpojumu sniedzēju piemērotas papildu maksas saistībā ar jūsu Sistēmas pakalpojumu, neatkarīgas plaukstdatora ierīces vai interneta izmantošanu datu pārraidei, video-klipu vai nekustīgu attēlu pārraidei, interneta lietošanai, SMS, īso kodu vai citas pārraides maksas, izdevumi vai nodokļi. Ja Resideo pārtrauc Pakalpojumu piegādi, jo jūs, jūsu dīleris vai Centrālā stacija neesat samaksājuši par Pakalpojumiem, Resideo neuzņemas nekādu atbildību attiecībā pret jums, un jums ir jāvēršas pie sava dīlera vai Centrālās stacijas, lai atgūtu jebkuras jūsu Centrālajai stacijai vai dīlerim avansā samaksātās summas. Atkarībā no jūsu pielīgtajiem vai abonētajiem Pakalpojumiem Resideo var arī bez iepriekšēja brīdinājuma apturēt vai izbeigt lietotāja kontu lietotāja bezdarbības dēļ. Atkarībā no jūsu pielīgtajiem vai abonētajiem Pakalpojumiem jūs varat izbeigt šo Līgumu, par to iepriekš rakstveidā paziņojot Resideo. Izbeidzot šo Līgumu, tajā piešķirtā licence tiek izbeigta, un jums ir nekavējoties jāizbeidz visa veida Sistēmas lietošana. Resideo patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pastāvīgi pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu. Resideo patur tiesības jebkurā laikā un laiku pa laikam piemērot maksu par Sistēmas lietošanu, kā arī ar vai bez brīdinājuma modificēt vai uz laiku pārtraukt Sistēmas (vai kādas tās daļas) izmantošanu, pie nosacījuma, ka tas nevajadzīgi neietekmē jūsu Resideo Programmatūras un Pakalpojumu izmantošanu. Jūs piekrītat, ka Resideo neuzņemas atbildību pret jums vai kādu trešo personu par jebkādu Sistēmas modifikāciju, apturēšanu vai izbeigšanu. Jūs saprotat un piekrītas, ka, ja jūs maināt savu atrašanās vietu, jūs dzēšat savu kontu un vairs nevarat piekļūt Resideo sistēmai ar savu iepriekšējo adresi. Ja jums ir līgums ar Centrālo staciju, jums ir jāpaziņo tai par savas atrašanās vietas maiņu, lai izbeigtu jūsu kontu.

 4. ARANTIJAS ATRUNAS UN ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI

  SISTĒMA JUMS TIEK PIEDĀVĀTA „TĀDA, KĀDA TĀ IR”, UN, IZŅEMOT ŠAJĀ NODAĻĀ NORĀDĪTO, VISI SKAIDRI IZTEIKTIE VAI IZRIETOŠIE NOSACĪJUMI (T.I., NOTEIKUMI, KAS NEIETILPST ŠAJĀ LĪGUMĀ, BET KAS SAVĀDĀK TIEK IETVERTI SASKAŅĀ AR LIKUMU VAI KĀ CITĀDI), JEBKURA VEIDA APLIECINĀJUMI UN GARANTIJAS, TAI SKAITĀ ARĪ JEBKURA IZRIETOŠA GARANTIJA VAI NOSACĪJUMS SAISTĪBĀ AR NEPĀRKĀPŠANU, KOMERCIĀLO LIETDERĪBU, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM, APMIERINOŠU KVALITĀTI, TRAUCĒJUMU NEESAMĪBU VAI KAS IZRIET NO DARĪJUMA GAITAS, LIKUMA VAI KOMERCPRAKSES, TIEK IZSLĒGTI, CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE LIKUMI, UN RESIDEO, TĀ PIEGĀDĀTĀJI UN LICENCES DEVĒJI SKAIDRI ATSAKĀS NO TIEM. Tā kā atsevišķas valstis vai jurisdikcijas nepieļauj noteiktu garantiju un apliecinājumu ierobežojumu, minētie ierobežojumi var pilnībā vai daļēji neattiekties uz jums. Jums kā patērētājam var būt papildu tiesības, kas ir atšķirīgas dažādās jurisdikcijās un kas nav norādītas šajā Līgumā.

  RESIDEO NAV ATBILDĪGS UN NEPIEĻAUJ NEKĀDU ATBILDĪBU PAR JEBKĀDIEM NEPAREDZĒTIEM ZAUDĒJUMIEM VAI KAITĒJUMU, KAS JUMS RASTOS. Zaudējumi vai kaitējums ir paredzami (un tādējādi nav atgūstami), ja tie ir skaidri redzamas Resideo pārkāpuma sekas vai ja jūs un Resideo esat paredzējuši šādus zaudējumus vai kaitējumu, slēdzot šo Līgumu. Ne Resideo, ne tā trešo personu pakalpojumu sniedzēji nav atbildīgi par jūsu izvēlēto drošības vai ugunsgrēka trauksmes sistēmu, kas ir uzstādīta jūsu telpās, vai tās pievienošanu jūsu Centrālajai stacijai, vai Centrālās stacijas darbību.

  Resideo piegādā jums Sistēmu tikai izmantošanai saskaņā ar šo Līgumu. Jūs piekrītat neizmantot Sistēmu nekādiem komerciāliem, biznesa vai tālākpārdošanas mērķiem, izņemto ciktāl šāda izmantošana ir atļauta šajā Līgumā. Jūs piekrītat arī, ka Resideo neuzņemas atbildību par zaudējumiem vai kaitējumu, kas nodarīti saistībā ar (i) Sistēmas precizitāti, pilnīgumu, likumību, uzticamību, izmantojamību un saturu vai informāciju vai materiālu, kas piedāvāts vai pieejams, izmantojot Sistēmu; (ii) jebkuras informācijas vai materiāla dzēšanu, uzglabāšanas kļūmi, nejaušu izpaušanu, zaudējumu, nepareizu piegādi vai nesavlaicīgu piegādi, vai (iii) jūsu mājas drošības sistēmas pārkāpumu, ja vien šādi zaudējumi vai kaitējums nav radušies, Resideo vai tā vārdā pieļauta šā Līguma paredzama pārkāpuma rezultātā. Resideo nekādā gadījumā nav atbildīgs par informāciju vai notikumiem, pār kuriem tam nav ietekmes, ieskaitot elektronisko paziņojumu dēļu vai citu Sistēmai pieslēgtu forumu saturu.

  JA VIEN ŠAJĀ LĪGUMĀ NAV NORĀDĪTS SAVĀDĀK, RESIDEO, TĀ FILIĀLES, AMATPERSONAS, DIREKTORI, DARBINIEKI, AĢENTI, PIEGĀDĀTĀJI UN LICENCES DEVĒJI NAV ATBILDĪGI PAR JUMS RADUŠOS PEĻŅAS VAI IEŅĒMUMU ZUDUMU, KOMERCDARBĪBAS ZUDUMU, KOMERCDARBĪBAS PĀRTRAUKUMU, BIZNESA IESPĒJU ZUDUMU, ZUDUŠIEM VAI BOJĀTIEM DATIEM, KAPITĀLA ZUDUMU VAI PAR PASLIKTINOŠIEM, NETIEŠIEM, IZRIETOŠIEM, NEJAUŠIEM VAI SODA SANKCIJU KAITĒJUMIEM, LAI ARĪ KĀ TIE BŪTU RADUŠIES, IESKAITOT LĪGUMA IETVAROS, CIVILTIESĪBU PĀRKĀPUMA (IESKAITOT NEUZMANĪBU) REZULTĀTĀ VAI JUMS LIETOJOT VAI NESPĒJOT LIETOT SISTĒMU, PAT JA RESIDEO, TĀ FILIĀLES, AMATPERSONAS, DIREKTORI, DARBINIEKI, AĢENTI, PIEGĀDĀTĀJI UN LICENCES DEVĒJI IR BIJUŠI INFORMĒTI PAR ŠĀDU KAITĒJUMU IESPĒJAMĪBU. Šis atbildības ierobežojums un kaitējumu veidu izslēgšana var neattiekties uz jums pilnībā vai daļēji atkarībā no jūsu jurisdikcijas likumiem.

  Nekas no šajā Līgumā minētā nekādā veidā neizslēdz vai neierobežo (i) Resideo, tā filiāļu, amatpersonu, direktoru, darbinieku, aģentu, piegādātāju un licences devēju kopīgo atbildību pret jums saistībā ar miesas bojājumiem vai nāves gadījumu, ko izraisījusi viņu nolaidība; (ii) Resideo atbildību pret jums par krāpšanu vai krāpniecisku apliecinājumu sagrozīšanu, vai (iii) jebkādu Resideo atbildību, ko nevar izslēgt saskaņā ar piemērojamajiem likumiem, kas var ietvert patērētāju aizsardzības likumdošanu jūsu jurisdikcijā.

  Ne pie kādiem apstākļiem Resideo nav atbildīgs par jebkādu kaitējumu, kas radies, lejuplādējot vai piekļūstot kādai informācijai vai materiāliem, izmantojot Sistēmu, jebkādu kavējumu vai neizpildi, kas tieši vai netieši radies tādu notikumu rezultātā, kas ir ārpus Resideo ietekmes, ieskaitot dabas katastrofas, spēkus vai iemeslus ārpus tā saprātīgas ietekmes, tai skaitā arī interneta atteices, datoru iekārtu atteices, telekomunikāciju iekārtu atteices, citu iekārtu atteices, elektrības atteices, streikus, darba strīdus, sacelšanās, dumpjus, iedzīvotāju nemierus, darbaspēka vai materiālu iztrūkumus, ugunsgrēkus, plūdus, vētras, sprādzienus, stihiskas nelaimes, karu, valdības rīcību, vietēju vai ārvalstu tiesu vai tribunālu izpildrakstus, trešo personu neizpildi, vai apkures, gaismas vai gaisa kondicionēšanas zudumus vai svārstības.

  JA JŪS (1) IZMANTOJAT NE-RESIDEO PROGRAMMATŪRU SAVA RESIDEO PRODUKTA KONTROLEI; (2) PIESLĒDZAT NE-RESIDEO IEKĀRTU SAVAI SISTĒMAI; (3) IZMANTOJAT TREŠĀS PERSONAS LIETOJUMPROGRAMMAS SASKARNI, VAI (4) KĻŪSTAT PAR TREŠĀS PERSONAS SAVIENOTĀS MĀJAS VAI KOMERCDARBĪBAS EKOSISTĒMAS DAĻU, JŪS ATZĪSTAT UN PIEKRĪTAT, KA NEKĀDĀ GADĪJUMĀ RESIDEO NEBŪS ATBILDĪGS PAR ŠĀDAS LIETOJUMPROGRAMMAS, IERĪCES, LIETOJUMPROGRAMMAS SASKARNES VAI EKOSISTĒMAS PRECIZITĀTI, FUNKCIONALITĀTI, UZTICAMĪBU, PIEEJAMĪBU, OPERATĪVO SAVIETOJAMĪBU, LIKUMĪBU VAI NODERĪGUMU, KĀ ARĪ RESIDEO NEBŪS ATBILDĪGS PAR JEBKĀDIEM KAITĒJUMIEM, KAS VARĒTU RASTIES ŠĀDAS IZMANTOŠANAS REZULTĀTĀ. TREŠĀS PERSONAS LIETOJUMPROGRAMMAS, IEKĀRTAS, LIETOJUMPROGRAMMAS SASKARNES VAI EKOSISTĒMAS IZMANTOŠANA NOTIEK PILNĪBĀ UZ JŪSU RISKU UN JŪSU RĒĶINA.

  Lūdzam ņemt vērā, ka Resideo pienākums piegādāt Pakalpojumu ir pamatotu pūļu pienākums, bet nevis pienākums sasniegt konkrētu rezultātu. Resideo pieliks visas pamatotās pūles, lai piegādātu Pakalpojumus.

 5. DAŽĀDI

  Gadījumā, ja kādā brīdī Resideo nepilda šā Līguma noteikumus, tas netiek interpretēts kā nepārtraukta atteikšanās no šā Līguma noteikumiem, nedz arī šāda neizpilde ierobežo Resideo tiesības nākotnē veikt kādas darbības, lai īstenotu jebkuru no šajā Līgumā minētajiem noteikumiem.

  Šā Līguma ietvaros piegādātā programmatūra un tehniskā informācija ir pakļauta ASV eksporta kontroles likumiem un var tikt pakļauta citu valstu eksporta vai importa noteikumiem. Jūs piekrītat precīzi ievērot visus šos likumus un noteikumus, un vienīgi jūs būsiet atbildīgi par jebkuras importa, eksporta, reeksporta atļauju un licenču iegūšanu, kas nepieciešamas šādai programmatūrai un tehniskajai informācijai, kā arī par dokumentācijas saglabāšanu, kas apliecina atbilstību šādiem likumiem un noteikumiem.

  Šo Līgumu regulē, un tas tiek interpretēts saskaņā ar Anglijas un Velsas likumiem. Jūs un Resideo abi piekrītat neekskluzīvai Anglijas tiesu jurisdikcijai. Resideo atzīst, ka gadījumā, ja jūsu mītnes zeme nav Apvienotā Karaliste, jums ir tiesības ierosināt tiesvedību jūsu mājas jurisdikcijā.

  Neraugoties uz jebkuriem citiem šā Līguma noteikumiem, tiek uzskatīts un mēs vienojamies, ka jūsu pieļauts jebkura šā Līguma noteikuma pārkāpums var izraisīt Resideo neatgūstamu kaitējumu, kur naudas kaitējuma atlīdzināšanai var nebūt pietiekama, un ka Resideo tādējādi būs tiesīgs saņemt savlaicīgu tiesas aizliegumu, lai aizsargātu Resideo šajā Līgumā paredzētās tiesības papildus likumā paredzētajiem aizsardzības līdzekļiem.

  Šis Līgums un Resideo pārdošanas noteikumi un nosacījumi, kurus jūs saņēmāt, iegādājoties jebkuru iekārtu tieši no Resideo, veido līgumu kopumā starp jums un Resideo, kā arī pilnībā aizstāj jebkuru un visas iepriekšējās mutiskās vai rakstveida vienošanās starp jums un Resideo attiecībā uz šā Līguma priekšmetu. Jūsu abonēšanas līgums vai Centrālās stacijas uzraudzības līgums (ja tāds ir piemērojams), kas noslēgts ar dīleri vai Centrālo staciju, ir atsevišķs līgums. Jūsu attiecības ar šo dīleri vai Centrālo staciju regulē šis attiecīgais līgums, un Resideo neuzņemas nekādu atbildību pret jums saistībā ar to. Jūsu pirkuma līgums par Resideo vai ne-Resideo iekārtu, kas mijiedarbojas ar Resideo programmatūru un Pakalpojumiem, iegādi ir atsevišķs līgums ar šo iekārtu pārdevēju. Jūsu attiecības ar šo pārdevēju regulē šis atsevišķais līgums, un Resideo neuzņemas nekādu atbildību pret jums saistībā ar to.

  Jūs nevarat nodot vai cedēt ne šo Līgumu, ne arī šajā Līgumā paredzētās tiesības, intereses vai pienākumus bez Resideo iepriekšējas rakstveida piekrišanas. Resideo var pilnībā vai daļēji cedēt šo Līgumu pēc saviem ieskatiem. Šis Līgums ir saistošs tā līdzējiem un ikvienai no to esošajām un nākotnes amatpersonām, direktoriem, darbiniekiem, mātes uzņēmumiem, meitas uzņēmumiem, aģentiem, tiesību pārņēmējiem, juridiskajiem pēctečiem, uzņēmējiem, licences ņēmējiem, filiālēm, ģimenes locekļiem un viesiem un pilnvarotajiem lietotājiem.

  Katrs šā Līguma noteikums, nodaļa un rindkopa darbojas atsevišķi un tiek piemērots visplašākajā likumā pieļautajā apmērā, kā arī tiek interpretēts un piemērots mazākā mērā, kur ir nepieciešams, lai būtu spēkā. Kāda atsevišķa šā Līguma noteikuma spēkā neesamība vai neīstenojamība neietekmēs nevienu citu noteikumu, un visi pārējie noteikumi paliks pilnā spēkā bez izmaiņām vai modifikācijas.

 6. APPLE IERĪČU NOTEIKUMI, TREŠO PERSONU LABUMA GUVĒJI

  Šī nodaļa attiecas uz jums tikai tad, ja jūs izmantojat Sistēmu uz Apple ierīces (piem., iPhone, iPad, iPod Touch) (jebkura šāda ierīce turpmāk saukta „Apple ierīce”); šī nodaļa neattiecas uz jums, ja jūs neizmantojat Sistēmu uz Apple ierīces. Līdzēji atzīst, ka šis Galalietotāja licences līgums ir noslēgts vienīgi starp Resideo un jums, un nevis ar Apple, un Apple nav atbildīgs par Sistēmu un tās saturu. Jebkurš atbalsts, kuru varētu piedāvāt Resideo saistībā ar Sistēmu, ir vienīgi Resideo atbildība, un līdzēji atzīst, ka Apple nav pienākuma sniegt jebkādus uzturēšanas un atbalsta pakalpojumus saistībā ar Sistēmu. Līdzēji atzīst, ka Apple nav pienākuma nodrošināt jebkādu garantiju saistībā ar Sistēmu. Ciktāl to maksimāli pieļauj piemērojamais likums, Apple nav nekādu citu garantijas pienākumu saistībā ar Sistēmu. Līdzēji atzīst, ka Apple nav atbildīgs par produktu prasību izskatīšanu. Apple nav atbildīgs par jebkādu galalietotāju vai trešo personu prasību izskatīšanu, kas saistītas ar Sistēmu vai galalietotāja Sistēmas valdījumu un/vai lietošanu, tai skaitā arī: (i) produkta atbildības prasībām; (ii) jebkuru prasību par to, ka Sistēma neatbilst kādai piemērojamai likumīgai vai regulējošai prasībai, un (iii) prasībām, kas izriet saskaņā ar patērētāju aizsardzības vai līdzīgu likumdošanu. Līdzēji atzīst, ka gadījumā, ja kāda trešā persona apgalvo, ka Sistēma vai jūsu Sistēmas valdījums un izmantošana aizskar šīs trešās personas intelektuālā īpašuma tiesības, Apple nav atbildīgs par šādas intelektuālā īpašuma aizskāruma prasības izmeklēšanu, aizstāvību, izlīgumu un atbrīvošanu. Ar Sistēmu saistītās sūdzības un prasības ir nosūtāmas Resideo uz šādu adresi: ResideoPrivacy@resideo.com. Līdzēji atzīst un piekrīt, ka Apple un Apple filiāles, ir šā Galalietotāja licences līguma trešās personas labuma guvēji, un, tiklīdz jūs būsiet apstiprinājuši šā Galalietotāja licences līguma noteikumus un nosacījumus, Apple būs tiesīgs (un tiks uzskatīts, ka tas ir apstiprinājis šādas tiesības) izpildīt šo Galalietotāja licences līgumu pret jums kā trešās personas labuma guvējs.

 7. RESIDEO CONNECTED HOME PAZIŅOJUMS PAR PRIVĀTUMU
  Aktualizēts 2020. gada 1. jūnijā

  Par mums

  Mēs, Resideo, cienām jūsu privātumu un uzskatām, ka aizsargāt jūsu personīgo informāciju ir ārkārtīgi svarīgi. Šajā paziņojumā par privātumu ir aprakstīts, kā Resideo Technologies, Inc. un ar to saistītie uzņēmumi (“Resideo” vai “mēs”) vāc, izmanto un izpauž jūsu personīgo informāciju saistībā ar Resideo Connected Home produktiem un pakalpojumiem, kas aptver šādu produktu klāstu: Honeywell Home (iepriekš tirgū laisti kā “Lyric”) Products, EvoHome Products, Total Connect Security Products un Videofied Security Products Videofied saugos produktai (vienotais apzīmējums — “Resideo Connected Home Products”).

  Personīgā informācija ir informācija vai informācijas elementu kopums, kas saprātīgi ļauj jūs identificēt. Resideo uzņēmums, kurš ir tās personīgās informācijas “pārzinis”, kura ir mūsu rīcībā par jums:

  • saistībā ar Honeywell Home Product klāstu (ieskaitot produktus, kas iepriekš tika laisti tirgū kā “Lyric” produkti) un EvoHome Product klāstu, ir Resideo Technologies, Inc;
  • saistībā ar Total Connect Security Product klāstu ir Securité Communications SAS;
  • saistībā ar Videofied Security Product klāstu ir RSI Video Technologies SAS.

  Uz personīgo informāciju, kura par jums tiek vākta saistībā ar citām Resideo tīmekļa vietnēm, lietojumprogrammām, produktiem un pakalpojumiem, var attiekties dažādi paziņojumi par privātumu. Ir svarīgi, lai jūs šo paziņojumu par privātumu lasītu kopsakarā ar citiem paziņojumiem par privātumu, ar kuriem mēs varētu jūs iepazīstināt tajos gadījumos, kad mēs ievācam vai apstrādājam jūsu personīgo informāciju, lai tādējādi jūs pilnībā apzinātos, kā un kāpēc mēs izmantojam jūsu informāciju.

  Šis paziņojums par privātumu un attiecīgie Resideo Lietošanas noteikumi un/vai (attiecīgā gadījumā) galalietotāja licences līgums bez izņēmuma attiecas uz jūsu Resideo Connected Home Products lietošanu un informāciju, ko jūs sniedzat ar to palīdzību.

  Mūsu Resideo Connected Homes Products ietver aparatūru, programmatūru, saistītās tīmekļa vietnes, mobilo/planšetdatoru/datoru lietojumprogrammatūru, kā arī atbalsta dienestu.

  SVARĪGS PAZIŅOJUMS EIROPAS EKONOMISKĀS ZONAS (EEZ) REZIDENTIEM: EEZ rezidentiem var būt tiesības iebilst pret noteiktām šajā paziņojumā par privātumu aprakstītajām jūsu personīgās informācijas apstrādes darbībām, tostarp, ja mēs jūsu personīgās informācijas apstrādi pamatojam ar leģitīmām interesēm vai ja mēs apstrādājam jūsu personīgo informāciju tiešā mārketinga vajadzībām. Dažos gadījumos mēs varam pamatot, ka mums pastāv pārliecinošs likumīgs pamats turpināt apstrādāt jūsu personīgo informāciju, un šādā gadījumā mums nav pienākuma ievērot jūsu pieprasījumu.

  Lai uzzinātu, kādu personīgo informāciju mēs apstrādājam saistībā ar:

  • jūsu Honeywell Home (iepriekš laisti tirgū kā Lyric), EvoHome, Total Connect Security un Videofied Security viedo kameru un mājokļa drošības produktiem (Connected Home Security Products), lūdzu, klikšķiniet uz zemāk atrodamās A iedaļas.
  • Honeywell Home (iepriekš laisti tirgū kā Lyric) un/vai EvoHome viedajiem termostatiem (Connected Home Thermostat Products), lūdzu, klikšķiniet uz zemāk atrodamās B iedaļas.
  • Honeywell Home (iepriekš laisti tirgū kā Lyric) ūdens noplūdes detektoriem (Connected Home Thermostat Products), lūdzu, klikšķiniet uz zemāk atrodamās C iedaļas.

  Lai iegūtu vispārīgu informāciju par mūsu datu apstrādes praksi attiecībā uz visiem Resideo Connected Homes Products, lūdzu, klikšķiniet uz saitēm zemāk redzamajā sarakstā, lai tūdaļ pārietu uz jūs interesējošo sadaļu:

  1. A. Connected Home Security Products
   1. 1.Mūsu veiktā informācijas ievākšana
   2. 2.Kā mēs izmantojam jūsu informāciju
   3. 3.Jūsu informācijas apstrādes juridiskais pamats
  2. B. Connected Home Thermostat Products
   1. 1.Mūsu veiktā informācijas ievākšana
   2. 2.Kā mēs izmantojam jūsu informāciju
   3. 3.Jūsu informācijas apstrādes juridiskais pamats
  3. C. Connected Home Water Leakage Detector Products
   1. 1.Mūsu veiktā informācijas vākšana
   2. 2.Kā mēs izmantojam jūsu informāciju
   3. 3.Jūsu informācijas apstrādes juridiskais pamats
   4. 4.Jūsu informācijas anonimizēšana
   5. 5.Ar ko mēs koplietojam jūsu informāciju
   6. 6.Kur mēs glabājam jūsu informāciju
   7. 7.Cik ilgi mēs glabājam jūsu informāciju
   8. 8.Tirgvedība
   9. 9.Trešo personu tīmekļa vietnes un pakalpojumi
   10. 10. Bērni
   11. 11. Jūsu informācijas aizsardzība
   12. 12. Sīkdatnes
   13. 13. Jūsu tiesības
   14. 14. Grozījumi šajā paziņojumā par privātumu
   15. 15. Sazināties ar mums

   A. Connected Home Security Products

   Produkti:Total Connect Security Products, kas aptver Domonial un Le Sucre produktu klāstu, Videofied Security Products, Honeywell Home (iepriekš tirgū laisti kā Lyric) Smart Cameras un Home Security Products (ieskaitot pašuzstādāmos drošības produktus), kā arī EvoHome Security Products, kurus kopā un atsevišķi apzīmē “Connected Home Security Products”.

   1. a) Mūsu veiktā informācijas vākšana
    1. Informācija, kas tiek ievākta tieši no jums

     Mēs ievāksim šādu informāciju tieši no jums:

     • Identitātes datus, piemēram, jūsu vārdu, kontaktinformāciju, uzrunu, uzņēmuma/organizācijas nosaukumu, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numurus un fizisko adresi (ieskaitot ielu, pilsētu, pavalsti, pasta indeksu un/vai valsti);
     • Reģistrācijas datus, piemēram, informāciju, ko jūs sniedzat, kad reģistrējat kontu, lai izmantotu jūsu Connected Home Security Product, ieskaitot pieslēgšanās datus un paroles;
     • Tirgvedības un sakaru datus, ieskaitot jūsu vēlmes tirgvedības jautājumos un jūsu abonementus uz mūsu paziņojumiem;
     • Finanšu informāciju, ieskaitot informāciju par kredītkartēm vai bankas kontiem, ja jūs iegādājaties pakalpojumus tieši no mums;
     • Darījumu datus, ieskaitot jautājumus par mūsu produktiem un pakalpojumiem un to pasūtījumus, kā arī jūsu un jums veikto maksājumu informāciju;
     • Eksporta kontroles informāciju, piemēram, jūsu valstspiederību un rezidences vietas valsti, kas ļauj mums noteikt, vai jums saskaņā ar eksporta kontroles noteikumiem ir tiesības saņemt informāciju par noteiktām tehnoloģijām;
     • Jūsu atsauksmes, ieskaitot informāciju, ko jūs mums sniedzat, kad nosūtāt mums savas atsauksmes vai sazinieties ar mums jebkādā jautājumā, aizpildāt aptauju, piedalāties konkursā vai paziņojat par kādu problēmu.

     Ja mums ir jāievāc personīgā informācija saskaņā ar likumu vai ar jums noslēgta līguma noteikumiem un jūs pēc pieprasījuma šādu informāciju nesniedzat, mēs, iespējams, nevarēsim jums sniegt pieprasīto pakalpojumu vai pabeigt jūsu darījumu.

    2. Informācija, ko mēs vācam par jums

     Mēs varam vākt par jums noteiktu informāciju saistībā ar jūsu Connected Home Security Product lietošanu, ieskaitot:

     • Lietošanas datus, tajā skaitā – informāciju par to, kā jūs lietojat savu Connected Home Security Product, pārsūtīto baitu skaitu, jūsu klikšķinātās saites, materiālus, kuriem jūs piekļūstat, mājās notikušo notikumu laiku, grafikus, ieskaitot pieslēgšanas un atslēgšanas grafikus, lietošanas un paziņojumu žurnālu, video vai skaņas klipus par mājā vai uzņēmumā notiekošo, sistēmā saglabātos attēlus un citas Connected Home Security Product veiktās darbības;
     • Tehniskos datus, piemēram, jūsu interneta protokola (IP) adresi, jūsu pārlūkprogrammas veidu, iespējas un valodu, jūsu operētājsistēmu, mājas sistēmas konfigurāciju, drošības uzstādījumus;

     Saistībā ar Honeywell Home (iepriekš Lyric) Smart Cameras un Home Security Products (ieskaitot pašuzstādāmos drošības produktus):

     • Ģeogrāfiskās atrašanās vietas dati. Ar jūsu skaidru piekrišanu Honeywell Home (iepriekš Lyric) Smart Cameras and Home Security Products (ieskaitot pašuzstādāmos drošības produktus) var vākt precīzu reāllaika informāciju par jūsu mobilā tālruņa atrašanās vietu, lai kontrolētu jūsu “home and away” (“mājās un projām”) statusu. Jūsu mobilās ierīces ģeogrāfiskās atrašanās vietas dati var tikt izpausti mūsu pakalpojumu sniedzējiem, kuri var apstrādāt šo informāciju saistībā ar pakalpojumu sniegšanu mūsu vārdā. Ja jūs esat piekritis, ka tiek vākti precīzi jūsu mobilās ierīces atrašanās vietas dati, jūs šo piekrišanu varat jebkurā laikā precizēt vai atsaukt, pārvaldot savu atrašanās vietas pakalpojumu uzstādījumus jūsu mobilajā ierīcē.

     Lai iegūtu informāciju par sīkdatnēm, ko mēs izmantojam savā Connected Home Security Product, un atteikšanos no tām vai to atslēgšanu, lūdzu, iepazīstieties ar iedaļu “Sīkdatnes” zemāk.

    3. Sensitīvie dati

     Saistībā ar dažiem Connected Home Security Products (ieskaitot pašuzstādāmos drošības produktus), mēs par jums varam vākt arī sensitīvu informāciju (personas datus, kuru īpašu aizsardzību paredz datu aizsardzības tiesību akti), ciktāl to atļauj vai paredz tiesību akti. Piemēram, mēs varam vākt biometriskos datus, lai nodrošinātu sejas atpazīšanas funkcionalitāti. Mēs vāksim jūsu sensitīvo personīgo informāciju tikai ar nepārprotamu jūsu piekrišanu. Ja mēs iegūstam piekrišanu jūsu sensitīvās informācijas apstrādei, jūs savu piekrišanu varat atsaukt jebkurā laikā.

   2. b) Kā mēs izmantojam jūsu informāciju

    Mēs izmantojam jūsu personīgo informāciju šādiem mērķiem:

    • Lai nodrošinātu jums Connected Home Security Product. Mēs varam izmantot jūsu personīgo informāciju, lai sniegtu jums pakalpojumus vai veiktu jūsu pieprasītos darījumus, tostarp – sniegtu informāciju par Honeywell produktiem vai pakalpojumiem, izrakstītu rēķinus un izpildītu pasūtījumus, reģistrētu iegādātos produktus, apstrādātu garantijas pretenzijas, sniegtu klientu atbalsta pakalpojumus un atvieglotu jums Connected Home Security Product izmantošanu;
    • Lai uzlabotu mūsu uzņēmējdarbību, produktus un pakalpojumus. Mēs varam izmantot jūsu personīgo informāciju, lai veiktu mūsu uzņēmējdarbības analīzi vai citiem mērķiem, kas mums palīdz izstrādāt un uzlabot mūsu uzņēmējdarbības, produktu un pakalpojumu (ieskaitot jaunus produktus un pakalpojumus) kvalitāti, piemēram, pielāgojot Connected Home Security Product konkrēti jūsu vēlmēm;
    • Tirgvedībai. Saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem mēs varam izmantot jūsu personīgo informāciju, lai informētu jūs par produktiem vai pakalpojumiem, kas varētu jūs interesēt, kā arī lai citādi sazinātos ar jums par piedāvājumiem, notikumiem un jaunumiem, aptaujām, īpašiem piedāvājumiem un citiem saistītiem jautājumiem. Jūs jebkurā laikā varat bez maksas atteikties no tirgvedības paziņojumiem, kas tiek sūtīti pa e-pastu, izmantojot saiti “atrakstīties” (unsubscribe) jebkurā no e-pasta tirgvedības materiāliem, ko saņemat no mums, kā arī sazinoties ar mums, izmantojot šajā paziņojumā par privātumu norādīto kontaktinformāciju. Atkarībā no jūsu rezidences vietas valsts jūs, iespējams, varat arī atteikties no citu veidu tirgvedības paziņojumiem; lai uzzinātu vairāk, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot paziņojumā par privātumu norādīto kontaktinformāciju;
    • Izpētei un klientu analīzei. Mēs varam izmantot jūsu personīgo informāciju, lai veiktu pētniecību un analīzi, kas palīdzēs mums analizēt jūsu iepirkšanās paradumus, identificēt produktus un pakalpojumus, kas vislabāk atbilst jūsu prasībām, un mērīt jums piegādātās reklāmas efektivitāti;
    • Mūsu uzņēmējdarbības pārvaldībai un aizsardzībai. Mēs varam izmantot jūsu personīgo informāciju, lai pārvaldītu un aizsargātu mūsu uzņēmējdarbību un mūsu produktus, tajā skaitā – lai veiktu traucējummeklēšanu, sistēmas uzturēšanu, atbalstu, ziņošanu un datu uzglabāšanu;
    • Piespiedu izpildei. Mēs varam izmantot mūsu vākto personīgo informāciju, lai atklātu, novērstu un reaģētu uz krāpniecību, intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem, mūsu lietošanas noteikumu un/vai gala lietotāja licences līguma pārkāpumiem, likumpārkāpumiem vai citādi prettiesisku Connected Home Security Product lietošanu.

    Mēs izmantosim jūsu debetkartes un/vai kredītkartes datus vienīgi, lai atvieglotu jums pakalpojumu iegādi saistībā ar jūsu Connected Home Security Product.

     

    Lai jums piedāvātu uzlabotu un viendabīgu klienta pieredzi, mēs varam šajā paziņojumā par privātumu aprakstīto informāciju apvienot ar citu informāciju, kas ir mūsu rīcībā par jums saistībā ar to, kā jūs izmantojat citas Resideo vietnes, lietojumprogrammas, produktus un/vai pakalpojumus, lai jums piedāvātu uzlabotu un viendabīgu klienta pieredzi jūsu attiecībās ar Resideo, kā arī lai uzlabotu un pielāgotu mūsu tīmekļa vietnes, lietojumprogrammas, produktus un pakalpojumus.

   3. c ) Jūsu informācijas apstrādes juridiskais pamats

    Ja to paredz tiesību akti, mēs vienmēr nodrošinām, ka jūsu personīgās informācijas apstrādei ir juridisks pamats. Lielākajā daļā gadījumu juridiskais Jūsu personīgās informācijas apstrādes pamats būs šāds:

    • tas ir nepieciešams, lai sniegtu pakalpojumus, kurus mēs jums sniedzam;
    • tas ir nepieciešams mūsu juridisko un līgumisko saistību ievērošanai;
    • mēs esam saņēmuši jūsu piekrišanu jūsu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem mērķiem. Ja mēs lūdzam jūsu piekrišanu jūsu personīgās informācijas apstrādei, jūs savu piekrišanu varat jebkurā laikā atsaukt, sazinoties ar mums, izmantojot šī paziņojuma par privātumu beigās norādīto informāciju;
    • apstrāde ir nepieciešama mūsu leģitīmo interešu ievērošanai, piemēram, lai mūsu klientu labā izstrādātu un uzlabotu mūsu produktus un pakalpojumus;
    • tas ir nepieciešams, lai uzsāktu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības.

   B. Connected Home Thermostat Products

   Produkti:Honeywell Home termostati (iepriekš laisti tirgū kā Lyric termostati) un EvoHome Comfort produkti, ko kopā un atsevišķi apzīmē “Connected Home Thermostat Product(s)”.

   1. a) Mūsu veiktā informācijas vākšana
    1. Informācija, kas tiek ievākta tieši no jums

     Mēs ievāksim šādu informāciju tieši no jums:

     • Identitātes datus, piemēram, jūsu vārdu, kontaktinformāciju, uzrunu, uzņēmuma/organizācijas nosaukumu, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numurus un fizisko adresi (ieskaitot ielu, pilsētu, pavalsti, pasta indeksu un/vai valsti);
     • Reģistrācijas datus, piemēram, informāciju, ko jūs sniedzat, kad reģistrējat kontu Connected Home Thermostat Products izmantošanai, ieskaitot pieslēgšanās datus un paroles;
     • Tirgvedības un sakaru datus, ieskaitot jūsu vēlmes tirgvedības jautājumos un jūsu abonementus uz mūsu paziņojumiem;
     • Finanšu informāciju, ieskaitot informāciju par kredītkartēm vai kontiem, ja jūs iegādājaties pakalpojumus tieši no mums;
     • Darījumu datus, ieskaitot jautājumus par mūsu produktiem un pakalpojumiem un to pasūtījumus, kā arī jūsu un jums veikto maksājumu informāciju;
     • Eksporta kontroles informāciju, piemēram, jūsu valstspiederību un rezidences vietas valsti, kas mums ļauj noteikt, vai jums saskaņā ar eksporta kontroles noteikumiem ir tiesības saņemt informāciju par noteiktām tehnoloģijām;
     • Jūsu atsauksmes, ieskaitot informāciju, ko jūs mums sniedzat, kad sniedzat mums atsauksmes vai sazināties ar mums jebkādā jautājumā, aizpildāt aptauju, piedalāties konkursā vai paziņojat par kādu problēmu.

     Ja mums ir nepieciešams ievākt personīgo informāciju saskaņā ar likumu vai ar jums noslēgta līguma noteikumiem un jūs pēc pieprasījuma šādu informāciju nesniedzat, mēs, iespējams, nevarēsim jums sniegt pieprasīto pakalpojumu vai pabeigt jūsu darījumu.

    2. Informācija, ko mēs vācam par jums

     Mēs varam vākt par jums noteiktu informāciju, balstoties uz to, kā jūs lietojat Connected Home Thermostat Products, ieskaitot:

     • Lietošanas datus, tajā skaitā – informāciju par to, kā jūs lietojat savu Connected Home Thermostat Product, pārsūtīto baitu skaitu, klikšķinātās saites, materiālus, kuriem jūs piekļūstat, datumu un laiku, kad jūs piekļūstat Connected Home Thermostat Product, un citām darbībām, kas tiek veiktas Connected Home Thermostat Product, ieskaitot faktisko informāciju par temperatūru un mitrumu telpās un ārā, GPS/ģeogrāfisko atrašanās vietas datu informāciju (skat. zemāk), termostata lietošanas datus, piemēram, apkures, ventilācijas un gaisa kondicioniera (“HVAC”) releju stāvokli, darbības laiku, uzstādījumus, mājas notikumu laiku, HVAC sistēmas HVAC diagnostikas un lietošanas žurnālu un HVAC sistēmas paziņojumus, kā arī jūsu termostata un trešo personu ierīču sadarbību un to, kā jūs lietojat sistēmu.
     • Tehniskos datus, piemēram, jūsu interneta protokola (IP) adresi, jūsu pārlūkprogrammas veidu, iespējas un valodu, jūsu operētājsistēmu, mājas sistēmas konfigurāciju, drošības uzstādījumus;
     • Ģeogrāfiskās atrašanās vietas dati. Ar jūsu skaidru piekrišanu Connected Home Thermostat Product var vākt precīzu reāllaika informāciju par jūsu mobilā tālruņa atrašanās vietu, lai kontrolētu jūsu “home and away” statusu. Jūsu mobilās ierīces ģeogrāfiskās atrašanās vietas dati var tikt izpausti mūsu pakalpojumu sniedzējiem, kuri var apstrādāt šo informāciju saistībā ar pakalpojumu sniegšanu mūsu vārdā. Ja jūs esat piekritis, ka tiek vākti precīzi jūsu mobilās ierīces atrašanās vietas dati, jūs šo piekrišanu varat jebkurā laikā precizēt vai atsaukt, pārvaldot savu atrašanās vietas pakalpojumu uzstādījumus jūsu mobilajā ierīcē.

     Lai iegūtu informāciju par sīkdatnēm, ko mēs izmantojam Connected Home Thermostat Product, un atteikšanos no tām vai to atslēgšanu, lūdzu, iepazīstieties ar iedaļu “Sīkdatnes” zemāk.

   2. b) Kā mēs izmantojam jūsu informāciju

    Mēs izmantojam jūsu personīgo informāciju šādiem mērķiem:

    • Lai nodrošinātu jums Connected Home Thermostat Product. Mēs varam izmantot jūsu personīgo informāciju, lai sniegtu jums pakalpojumus vai veiktu jūsu pieprasītos darījumus, tostarp – sniegtu informāciju par Resideo produktiem vai pakalpojumiem, izrakstītu rēķinus un izpildītu pasūtījumus, reģistrētu iegādātos produktus, apstrādātu garantijas pretenzijas, sniegtu klientu atbalsta pakalpojumus un atvieglotu jums jūsu Connected Home Thermostat Product izmantošanu;
    • Lai uzlabotu mūsu uzņēmējdarbību, produktus un pakalpojumus. Mēs varam izmantot jūsu personīgo informāciju, lai veiktu savas uzņēmējdarbības analīzi, vai citiem mērķiem, kas mums palīdz izstrādāt un uzlabot mūsu uzņēmējdarbības, produktu un pakalpojumu (ieskaitot jaunus produktus un pakalpojumus) kvalitāti, piemēram, pielāgojot Connected Home Thermostat Product konkrēti jūsu vēlmēm;
    • Tirgvedībai. Saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem mēs varam izmantot jūsu personīgo informāciju, lai informētu jūs par produktiem vai pakalpojumiem, kas varētu jūs interesēt, kā arī lai citādi sazinātos ar jums par piedāvājumiem, notikumiem un jaunumiem, aptaujām, īpašiem piedāvājumiem un citiem saistītiem jautājumiem. Jūs jebkurā laikā varat bez maksas atteikties no tirgvedības paziņojumiem, kas tiek sūtīti pa e-pastu, izmantojot saiti “atrakstīties” (unsubscribe) kādā no e-pasta tirgvedības materiāliem, ko saņemat no mums, kā arī sazinoties ar mums, izmantojot šajā paziņojumā par privātumu norādīto kontaktinformāciju. Atkarībā no jūsu rezidences vietas valsts jūs, iespējams, varat arī atteikties no citu veidu tirgvedības paziņojumiem; lai uzzinātu vairāk, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot paziņojumā par privātumu norādīto kontaktinformāciju;
    • Izpētei un klientu analīzei. Mēs varam izmantot jūsu personīgo informāciju, lai veiktu pētniecību un analīzi, kas palīdzēs mums analizēt jūsu iepirkšanās paradumus, identificēt produktus un pakalpojumus, kas vislabāk atbilst jūsu prasībām, un mērīt jums piegādātās reklāmas efektivitāti;
    • Mūsu uzņēmējdarbības pārvaldībai un aizsardzībai. Mēs varam izmantot jūsu personīgo informāciju, lai pārvaldītu un aizsargātu mūsu uzņēmējdarbību un mūsu produktus, tajā skaitā – lai veiktu traucējummeklēšanu, sistēmas uzturēšanu, atbalstu, ziņošanu un datu uzglabāšanu;
    • Piespiedu izpildei. Mēs varam izmantot mūsu vākto personīgo informāciju, lai atklātu, novērstu un reaģētu uz krāpniecību, intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem, mūsu lietošanas noteikumu un/vai gala lietotāja licences līguma pārkāpumiem, likumpārkāpumiem vai citādi prettiesisku Connected Home Thermostat Product lietošanu.

    Mēs izmantosim jūsu debetkartes un/vai kredītkartes datus vienīgi, lai atvieglotu jums pakalpojumu iegādi saistībā ar jūsu Connected Home Thermostat Product.

    Lai jums piedāvātu uzlabotu un viendabīgu klienta pieredzi, mēs varam šajā paziņojumā par privātumu aprakstīto informāciju apvienot ar citu informāciju, kas ir mūsu rīcībā par jums saistībā ar to, kā jūs izmantojat citas Resideo vietnes, lietojumprogrammas, produktus un/vai pakalpojumus, lai jums piedāvātu uzlabotu un viendabīgu klienta pieredzi jūsu attiecībās ar Resideo, kā arī lai uzlabotu un pielāgotu mūsu tīmekļa vietnes, lietojumprogrammas, produktus un pakalpojumus.

   3. c) Jūsu informācijas apstrādes juridiskais pamats

    Ja to paredz tiesību akti, mēs vienmēr nodrošinām, ka jūsu personīgās informācijas apstrādei ir juridisks pamats. Lielākajā daļā gadījumu juridiskais Jūsu personīgās informācijas apstrādes pamats būs šāds:

    • tas ir nepieciešams, lai sniegtu pakalpojumus, kurus mēs jums sniedzam;
    • tas ir nepieciešams mūsu juridisko un līgumisko saistību ievērošanai;
    • mēs esam saņēmuši jūsu piekrišanu jūsu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem mērķiem. Ja mēs lūdzam jūsu piekrišanu jūsu personīgās informācijas apstrādei, jūs savu piekrišanu varat jebkurā laikā atsaukt, sazinoties ar mums, izmantojot šī paziņojuma par privātumu beigās norādīto informāciju;
    • apstrāde ir nepieciešama mūsu leģitīmo interešu ievērošanai, piemēram, lai mūsu klientu labā izstrādātu un uzlabotu mūsu produktus un pakalpojumus;
    • tas ir nepieciešams, lai uzsāktu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības.
   4. Lai piedāvātu jums uzlabotu un viendabīgu klienta pieredzi, mēs varam šajā paziņojumā par privātumu aprakstīto informāciju apvienot ar citu informāciju, kas par jums ir mūsu rīcībā saistībā ar to, kā jūs izmantojat citas Resideo vietnes, lietojumprogrammas, produktus un/vai pakalpojumus, lai piedāvātu jums uzlabotu un viendabīgu klienta pieredzi jūsu attiecībās ar Resideo, kā arī lai uzlabotu un pielāgotu mūsu tīmekļa vietnes, lietojumprogrammas, produktus un pakalpojumus.

   C. Connected Home Water Leakage Detector Products

   Produkti:Honeywell Home (iepriekš laisti tirgū kā “Lyric”) Connected Water Leakage Detector, kuru apzīmē kā “Connected Home Water Leakage Detector Product(s)”

   1. a) Mūsu veiktā informācijas vākšana
    1. i. Informācija, kas tiek ievākta tieši no jums

     Mēs tieši no jums ievāksim šādu informāciju:

     • Identitātes datus, piemēram, jūsu vārdu, kontaktinformāciju, uzrunu, uzņēmuma/organizācijas nosaukumu, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numurus un fizisko adresi (ieskaitot ielu, pilsētu, pavalsti, pasta indeksu un/vai valsti);
     • Reģistrācijas datus, piemēram, informāciju, ko jūs sniedzat, kad reģistrējat kontu Connected Home Water Leakage Detector Products izmantošanai, ieskaitot pieslēgšanās datus un paroles;
     • Tirgvedības un sakaru datus, ieskaitot jūsu vēlmes tirgvedības jautājumos un jūsu abonementus uz mūsu paziņojumiem;
     • Finanšu informāciju, ieskaitot informāciju par kredītkartēm vai kontiem, ja jūs iegādājaties pakalpojumus tieši no mums;
     • Darījumu datus, ieskaitot jautājumus par mūsu produktiem un pakalpojumiem un to pasūtījumus, kā arī jūsu un jums veikto maksājumu informāciju;
     • Eksporta kontroles informāciju, piemēram, jūsu valstspiederību un rezidences vietas valsti, kas mums ļauj noteikt, vai jums saskaņā ar eksporta kontroles noteikumiem ir tiesības saņemt informāciju par noteiktām tehnoloģijām;
     • Jūsu atsauksmes, ieskaitot informāciju, ko jūs mums sniedzat, kad sniedzat mums atsauksmes vai sazināties ar mums jebkādā jautājumā, aizpildāt aptauju, piedalāties konkursā vai paziņojat par kādu problēmu.

     Ja mums ir nepieciešams ievākt personīgo informāciju saskaņā ar likumu vai ar jums noslēgta līguma noteikumiem, un jūs pēc pieprasījuma šādu informāciju nesniedzat, mēs, iespējams, nevarēsim jums sniegt pieprasīto pakalpojumu vai pabeigt darījumu.

    2. ii. Informācija, ko mēs vācam par jums

     Mēs varam vākt par jums noteiktu informāciju, balstoties uz to, kā jūs lietojat Connected Home Water Leakage Detector Product, ieskaitot:

     • Lietošanas datus, tajā skaitā – informāciju par to, kā jūs lietojat savu Connected Home Water Leakage Detector Product, pārsūtīto baitu skaitu, klikšķinātās saites, materiālus, kuriem jūs piekļūstat, datumu un laiku, kad jūs piekļūstat Connected Home Water Leakage Detector Product, un citām darbībām, kas tiek veiktas Connected Home Water Leakage Detector Product, ieskaitot faktisko informāciju par temperatūru un mitrumu telpās, ūdens noplūdes detektora lietošanas datu informāciju, piemēram, uzstādījumus, mājas notikumu laiku, ūdens noplūdes detektora sistēmas diagnostikas un lietošanas žurnālu, kā arī jūsu ūdens noplūdes detektora sistēmas un trešo personu ierīču sadarbību un to, kā jūs lietojat sistēmu.
     • Tehniskos datus, piemēram, jūsu interneta protokola (IP) adresi, jūsu pārlūkprogrammas veidu, iespējas un valodu, jūsu operētājsistēmu, mājas sistēmas konfigurāciju, drošības uzstādījumus;

     Lai iegūtu informāciju par sīkdatnēm, ko mēs izmantojam Connected Home Water Leakage Detector produktā, un atteikšanos no tām vai to atslēgšanu, lūdzu, iepazīstieties ar iedaļu “Sīkdatnes” zemāk.

   2. b) Kā mēs izmantojam jūsu informāciju

    Mēs izmantojam jūsu personīgo informāciju šādiem mērķiem:

    • Lai nodrošinātu jums Connected Home Water Leakage Detector produktu. Mēs varam izmantot jūsu personīgo informāciju, lai sniegtu jums pakalpojumus vai veiktu jūsu pieprasītos darījumus, tostarp sniegtu informāciju par Resideo produktiem vai pakalpojumiem, izrakstītu rēķinus un izpildītu pasūtījumus, reģistrētu iegādātos produktus, apstrādātu garantijas pretenzijas, sniegtu klientu atbalsta pakalpojumus un atvieglotu jums jūsu Connected Home Water Leakage Detector izmantošanu;
    • Lai uzlabotu mūsu uzņēmējdarbību, produktus un pakalpojumus. Mēs varam izmantot jūsu personīgo informāciju, lai veiktu uzņēmējdarbības analīzi, vai citiem mērķiem, kas mums palīdz izstrādāt un uzlabot uzņēmējdarbības, produktu un pakalpojumu (ieskaitot jaunus produktus un pakalpojumus) kvalitāti, piemēram, pielāgojot Connected Home Water Leakage Detector konkrēti jūsu vēlmēm;
    • Tirgvedībai. Saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem mēs varam izmantot jūsu personīgo informāciju, lai informētu jūs par produktiem vai pakalpojumiem, kas varētu jūs interesēt, kā arī lai citādi sazinātos ar jums par piedāvājumiem, notikumiem un jaunumiem, aptaujām, īpašiem piedāvājumiem un citiem saistītiem jautājumiem. Jūs jebkurā laikā varat bez maksas atteikties no tirgvedības paziņojumiem, kas tiek sūtīti pa e-pastu, izmantojot saiti “atrakstīties” (unsubscribe) kādā no e-pasta tirgvedības materiāliem, ko saņemat no mums, kā arī sazinoties ar mums, izmantojot šajā paziņojumā par privātumu norādīto kontaktinformāciju. Atkarībā no jūsu rezidences vietas valsts jūs, iespējams, varat arī atteikties no citu veidu tirgvedības paziņojumiem; lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot paziņojumā par privātumu norādīto kontaktinformāciju, lai uzzinātu vairāk;
    • Izpētei un klientu analīzei. Mēs varam izmantot jūsu personīgo informāciju, lai veiktu pētniecību un analīzi, kas palīdzēs mums analizēt jūsu iepirkšanās paradumus, identificēt produktus un pakalpojumus, kas vislabāk atbilst jūsu prasībām, un mērīt jums piegādātās reklāmas efektivitāti;
    • Mūsu uzņēmējdarbības pārvaldībai un aizsardzībai. Mēs varam izmantot jūsu personīgo informāciju, lai pārvaldītu un aizsargātu mūsu uzņēmējdarbību un mūsu produktus, tajā skaitā – lai veiktu traucējummeklēšanu, sistēmas uzturēšanu, atbalstu, ziņošanu un datu uzglabāšanu;
    • Piespiedu izpildei: Mēs varam izmantot mūsu vākto personīgo informāciju, lai atklātu, novērstu un reaģētu uz krāpniecību, intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem, mūsu lietošanas noteikumu un/vai gala lietotāja licences līguma pārkāpumiem, likumpārkāpumiem vai citādi prettiesisku Connected Home Water Leakage Detector lietošanu.

    Mēs izmantosim jūsu debetkartes un/vai kredītkartes datus vienīgi, lai atvieglotu jums pakalpojumu iegādi saistībā ar jūsu Connected Home Water Leakage Detector Product.

   3. c) Jūsu informācijas apstrādes juridiskais pamats

    Ja to paredz tiesību akti, mēs vienmēr nodrošinām, ka jūsu personīgās informācijas apstrādei ir juridisks pamats. Lielākajā daļā gadījumu juridiskais Jūsu personīgās informācijas apstrādes pamats būs šāds:

    • tas ir nepieciešams, lai sniegtu pakalpojumus, kurus mēs jums sniedzam;
    • tas ir nepieciešams mūsu juridisko un līgumisko saistību ievērošanai;
    • mēs esam saņēmuši jūsu piekrišanu jūsu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem mērķiem. Ja mēs lūdzam jūsu piekrišanu jūsu personīgās informācijas apstrādei, jūs savu piekrišanu varat jebkurā laikā atsaukt, sazinoties ar mums, izmantojot šī paziņojuma par privātumu beigās norādīto informāciju;
    • apstrāde ir nepieciešama mūsu leģitīmo interešu ievērošanai, piemēram, lai mūsu klientu labā izstrādātu un uzlabotu mūsu produktus un pakalpojumus;
    • tas ir nepieciešams, lai uzsāktu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības.

    D. Jūsu informācijas anonimizēšana

    Mēs varam anonimizēt jūsu personīgo informāciju, lai to vairs nebūtu iespējams izmantot jūsu identificēšanai. Anonimizēta informācija netiek uzskatīta par personīgu informāciju, tādēļ uz to neattiecas šis paziņojums par privātumu. Mēs varam vākt, izmantot un koplietot anonimizētu informāciju jebkādiem mērķiem.

    E. Ar ko mēs koplietojam jūsu informāciju

    Mēs varam koplietot jūsu personīgo informāciju ar atsevišķām trešajām personām, ciktāl tas nepieciešams, lai tās varētu sniegt mums savus pakalpojumus, tajā skaitā:

    • mūsu saistītajiem uzņēmumiem, piegādātājiem, izplatītājiem un apakšuzņēmējiem, ja tas nepieciešams, lai izpildītu ar jums noslēgtu līgumu,
    • reklāmu izvietotājiem un tirgvedības pakalpojumu sniedzējiem, kas sniedz mums pakalpojumus,
    • analītikas pakalpojumu sniedzējiem, kas mums palīdz uzlabot un optimizēt mūsu produktus un pakalpojumus,
    • visu mūsu uzņēmējdarbības aktīvu vai to daļas iespējamajiem pārdevējiem vai pircējiem (vai to konsultantiem) un/vai
    • tiesībaizsardzības iestādēm, tiesām, regulatoriem, valdības iestādēm vai citām trešajām personām, ja mēs uzskatām, ka tas nepieciešams, lai pildītu juridisku vai regulatīvu pienākumu, vai citādi aizsargātu mūsu vai jebkuras trešās personas tiesības.

    Pēc jūsu pieprasījuma mēs varam koplietot jūsu personīgo informāciju ar trešajām personām. Šādā gadījumā mēs nevaram kontrolēt un neesam atbildīgi par to, ka trešā persona vāc, glabā, izpauž un izmanto jūsu informāciju. Trešo personu pienākumus saistībā ar jūsu personīgo informāciju nosaka to vienošanās ar jums. Ja jūs izvēlaties vadīt Resideo Connected Home Products ar trešo personu lietotni, programmatūru vai citu piedāvājumu, mēs nevaram kontrolēt un neatbildam par to, kā šāda trešā persona vāc, glabā, izpauž un izmanto jūsu personīgo informāciju.

    F. Kur mēs glabājam jūsu informāciju

    Vispārīga informācija

    Tā kā Resideo ir globāls uzņēmums, jūsu personīgā informācija var tikt vākta, nodota vai tai var piekļūt Resideo, mūsu grupas uzņēmumi, piegādātāji un/vai aģenti, kas atrodas valstīs ārpus jūsu rezidences vietas valsts, ieskaitot jebkuru valsti Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ), Amerikas Savienotajās Valstīs un Indijā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka privātuma aizsardzība un juridiskās prasības, ieskaitot iestāžu tiesības piekļūt jūsu personīgajai informācijai, dažās no šīm valstīm var neatbilst jūsu rezidences vietas valstī esošajām. Tomēr mēs veiksim saprātīgus pasākumus jūsu privātuma aizsardzībai.

    Lietotāji, kas atrodas Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ)

    Jūsu personīgā informācija var tikt nodota vai tai var piekļūt Resideo grupas uzņēmumi, aģenti, izplatītāji, apakšuzņēmēji vai piegādātāji valstīs ārpus Eiropas Savienības, proti, Amerikas Savienotajās Valstīs un Indijā. Mēs esam ieviesuši ES līguma standartklauzulas saskaņā ar ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas 46. panta 2. punktu, lai nodrošinātu, ka datu nodošana ārpus EEZ ir pienācīgi aizsargāta. Lai iegūtu vairāk informācijas par attiecīgajiem aizsardzības pasākumiem, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot šī paziņojuma par privātumu beigās norādīto informāciju.

    Lietotāji, kuri atrodas ārpus EEZ

    Lietojot mūsu Resideo Connected Home Products vai piekļūstot tiem, kā arī sazinoties ar mums un sniedzot mums savu informāciju, jūs piekrītat personīgās informācijas nodošanai ārpus jūsu rezidences vietas valsts, kā noteikts iepriekš.

    G. Cik ilgi mēs glabājam jūsu informāciju

    Ja šajā paziņojumā par privātumu nav norādīts citādi, mēs glabāsim jūsu informāciju, kamēr jūs lietojat attiecīgo Resideo Connected Home Product, vai citu laikposmu (kas var būt garāks vai īsāks), attiecībā uz kuru jūs esat tieši vienojies par jūsu informācijas glabāšanu un pēc kura jūsu personīgā informācija tiks dzēsta vai anonimizēta (izņemot, ja likums paredz ilgāku glabāšanas laikposmu). Ja jūs pārtraucat izmantot Resideo Connected Home Product, mēs analītiskiem, pētniecības un izstrādes mērķiem varam turpināt izmantot anonimizētus vai apkopotus datus, kas neidentificē jūs. Mēs glabājam jūsu personīgo informāciju tirgvedības vajadzībām, līdz jūs atsakāties no turpmāku tiešās tirgvedības paziņojumu saņemšanas saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem.

    H. Tirgvedība

    Saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem mēs varam izmantot jūsu personīgo informāciju, lai informētu jūs par produktiem vai pakalpojumiem, kas varētu jūs interesēt, kā arī lai citādi sazinātos ar jums par piedāvājumiem, notikumiem un jaunumiem, aptaujām, īpašiem piedāvājumiem un citiem saistītiem jautājumiem. Jūs jebkurā laikā varat bez maksas atteikties no tirgvedības paziņojumiem, kas tiek sūtīti pa e-pastu, izmantojot saiti “atrakstīties” (unsubscribe) kādā no e-pasta tirgvedības materiāliem, ko saņemat no mums, kā arī sazinoties ar mums, izmantojot šajā paziņojumā par privātumu norādīto kontaktinformāciju. Atkarībā no jūsu rezidences vietas valsts jūs, iespējams, varat arī atteikties no citu veidu tirgvedības paziņojumiem; lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot paziņojumā par privātumu norādīto kontaktinformāciju, lai uzzinātu vairāk.

    I. Trešo personu tīmekļa vietnes un pakalpojumi

    Mūsu Resideo Connected Home Products var ietvert saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm, produktiem un pakalpojumiem. Mēs neesam atbildīgi par šīm vietnēm vai to politiku. Šo trešo personu ievāktajai informācijai, kas var ietvert, piemēram, jūsu kontaktinformāciju, piemēro to privātuma politikas dokumentus. Aicinām jūs iepazīties ar šo trešo personu privātuma politikas dokumentiem.

    Ja kādu no Resideo Connected Home Products jums izplata trešā persona, piemēram, dīleris, līgumslēdzējs vai mazumtirgotājs, jūsu personīgās informācijas vākšanai un izmantošanai piemēro šo trešo personu privātuma politiku. Jūs atzīstat, ka Resideo nekontrolē, kā šīs trešās personas vāc un izmanto jūsu personīgo informāciju. Mēs jūsu personīgo informāciju varam darīt pieejamu šīm trešajām personām saskaņā ar pakalpojumu līgumu, kas mums ir ar šādu trešo personu. Aicinām jūs iepazīties ar šo trešo personu privātuma politikas dokumentiem.

    J.Bērni

    Resideo neveic apzinātu bērnu personīgās informācijas apstrādi saistībā ar Resideo Connected Home Products. Jēdziena “bērni” nozīme ir atkarīga no jūsu atrašanās vietas normatīvajiem aktiem.

    K. Jūsu informācijas aizsardzība

    Resideo apņemas aizsargāt jūsu personīgās informācijas drošību. Mēs izmantojam dažādas drošības tehnoloģijas un procedūras, lai palīdzētu aizsargāt jūsu personīgo informāciju no neatļautas piekļuves, izmantošanas vai izpaušanas. Tomēr neviena informācijas sistēma nevar būt simtprocentīgi droša, tādēļ mēs nevaram garantēt absolūtu jūsu personīgās informācijas drošību. Turklāt mēs neatbildam par tādas informācijas drošību, kuru jūs pārsūtāt uz Resideo Connected Home Products pa mūsu nekontrolētiem tīkliem, ieskaitot Internetu un bezvadu tīklus.

    Jūsu personīgās informācijas drošums un drošība ir atkarīga arī no jums. Ja mēs esam jums piešķīruši (vai jūs esat izvēlējies) lietotāja identifikatoru un paroli, lai piekļūtu Resideo Connected Home Products, jūs atbildat par to, lai šie pieslēgšanās dati būtu konfidenciāli un netiktu izpausti citiem.

    L. Sīkdatnes

    Kas ir sīkdatne?

    Sīkdatnes ir teksta datnes, kurās ir neliels daudzums informācijas, kas tiek lejupielādēta jūsu cietajā diskā vai pārlūkprogrammas atmiņā. Sīkdatnes satur informāciju, kas tiek pārsūtīta uz jūsu datora vai citas ierīces cieto disku.

    Mūsu izmantotās sīkdatņu kategorijas

    Sīkdatnes, kuras mēs varam izmantot, iedalās četrās kategorijās: Noteikti nepieciešamās, Veiktspējas, Funkcionalitātes un profila, Reklāmas.

    1. Noteikti nepieciešamās sīkdatnes

     Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas Resideo Connected Home Products darbībai, jo īpaši saistībā ar informācijas meklēšanu un pasūtījumu iesniegšanu. Bez šīm sīkdatnēm jūsu pieprasītie pakalpojumi nevar tikt sniegti. To vidū ir, piemēram, sīkdatnes, kas jums ļauj pieslēgties Resideo Connected Home Products aizsargātajām zonām, vai “iepirkumu groza sīkdatnes”, kas atceras, kurus produktus jūs vēlaties iegādāties, kad jūs pievienojat produktus iepirkumu grozam vai dodaties apstiprināt pasūtījumu.

    2. Veiktspējas sīkdatnes

     Šīs sīkdatnes vāc informāciju par to, kā jūs izmantojat mūsu Resideo Connected Home Products, piemēram, kuras lapas jūs apmeklējat visbiežāk un vai dažas lapas jums parāda kļūdu paziņojumus. Tas mums palīdz uzlabot mūsu Resideo Connected Home Products darbību, piemēram, nodrošinot, ka lietotāji var viegli atrast meklēto.

    3. Funkcionalitātes un profila sīkdatnes

     Šīs sīkdatnes tiek izmantotas, lai atpazītu jūs, kad jūs izmantojat Resideo Connected Home Products. Tas mums ļauj personalizēt saturu jums, sasveicinoties uzrunāt jūs vārdā un atcerēties jūsu uzstādījumus (piemēram, valodas vai reģiona izvēli).

    4. Reklāmas sīkdatnes

     Šīs sīkdatnes reģistrē informāciju par to, kā jūs rīkojaties ar Resideo Connected Home Products, un var tikt izmantotas, lai piegādātu reklāmas, kas ir atbilstīgākas jums un jūsu interesēm. Tās var tikt izmantotas arī, lai ierobežotu, cik reižu jums tiek parādīta kāda reklāma, kā arī lai palīdzētu mērīt reklāmas kampaņas efektivitāti. Bez šīm sīkdatnēm tiešsaistes reklāmas, ar kurām jūs saskaraties, būs mazāk atbilstīgas jums un jūsu interesēm.

    5. Trešo personu sīkdatnes

     Mēs sadarbojamies ar neatkarīgiem piegādātājiem, kuri arī var izvietot sīkdatnes Resideo Connected Home Products, piemēram, Google Analytics, Adobe Analytics, YouTube un Adobe Flashplayer, ko mēs varam izmantot video satura demonstrēšanai. Šie neatkarīgie piegādātāji atbild par sīkdatnēm, ko tie uzstāda mūsu Resideo Connected Home Products. Ja vēlaties sīkāku informāciju, lūdzu, apmeklējiet attiecīgās trešās personas tīmekļa vietni.

    Sīkdatņu uzstādījuma izvēle

    Vairumā gadījumu mums būs nepieciešama jūsu piekrišana sīkdatņu izmantošanai. Izņēmums ir gadījumi, kad sīkdatne ir obligāti nepieciešama, lai mēs jums sniegtu jūsu pieprasīto pakalpojumu. Kad jūs pirmoreiz izmantosies attiecīgo Resideo Connected Home produktu, tiks lūgta jūsu piekrišana tam, kā mēs izmantojam sīkdatnes, kā aprakstīts šajā paziņojumā par privātumu.

    Savu piekrišanu jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nomainot savas pārlūkprogrammas uzstādījumus, lai atteiktos no sīkdatnēm vai atspējotu tās. Ja jūs tā darāt, lūdzu, ņemiet vērā, ka jūs varat zaudēt daļu no Resideo Connected Home Products funkcionalitātes. Vairāk informācijas par sīkdatnēm un to atspējošanu varat iegūt: www.aboutcookies.org vai www.allaboutcookies.org.

   M. Jūsu tiesības

   Atkarībā no jūsu rezidences vietas valsts jums var būt noteiktas tiesības attiecībā uz jūsu personīgo informāciju, kas tiek vākta ar Resideo Connected Home Products starpniecību. Ja jūsu dzīvesvieta ir EEZ, turpmāk aprakstītās tiesības, iespējams, attiecas uz jums. Tiesības, kas attiecas uz citiem lietotājiem, būs atkarīgas no to rezidences vietas valsts tiesību aktiem. Mēs atvieglosim jums tiesību īstenošanu, kuras attiecas uz jums saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem. Lai iegūtu vairāk informācijas par jūsu tiesībām, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot šī paziņojuma par privātumu beigās norādīto informāciju.

   Lai palīdzētu jums izmantot savas tiesības, mums, iespējams, būs no jums jāpieprasa konkrēta informācija jūsu identitātes apstiprināšanai. Tas ir drošības pasākums, lai nodrošinātu personīgās informācijas neizpaušanu personām, kam nav tiesību to saņemt. Mēs tiesību aktos noteiktajā termiņā sniegsim atbildi uz jūsu pieprasījumiem par tiesību īstenošanu. Lai atvieglotu jūsu pieprasījuma izpildi, mēs varam iekasēt maksu, ja to ļauj tiesību akti.

   Lai palīdzētu jums izprast jūsu tiesības, esam tās apkopojuši zemāk un norādījuši vadlīnijas par situācijām, kurās tās var tikt piemērotas. Lai iegūtu vairāk informācijas par jūsu tiesībām vai ja vēlaties kādas no tām izmantot, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot šī paziņojuma par privātumu beigās izklāstīto informāciju.

   Sīkāk par jūsu tiesībām:

   1. Tiesības būt informētam: Jums ir tiesības saņemt skaidru, pārredzamu un viegli saprotamu informāciju par to, kā mēs izmantojam jūsu personīgo informāciju un kādas ir jūsu juridiskās tiesības. Tādēļ mēs jums sniedzam šajā paziņojumā par privātumu ietverto informāciju.
   2. Piekļuve: Jums var būt tiesības piekļūt, pārskatīt un labot ievākto personīgo informāciju ar mūsu Resideo Connected Home Products starpniecību vai sazinoties ar mums. Dažos gadījumos jūs to varat izdarīt, apmeklējot vietni, kurā jūs sniedzāt šo informāciju. Jūs varat mums palīdzēt uzturēt jūsu informācijas precizitāti, paziņojot mums par jebkurām jūsu korespondences adreses, tālruņa numura vai e-pasta adreses izmaiņām.
   3. Iebildumi: Jums var būt tiesības iebilst pret noteiktām jūsu personīgās informācijas apstrādes darbībām, tostarp – ja mēs jūsu personīgās informācijas apstrādi pamatojam ar leģitīmām interesēm vai ja mēs jūsu personīgo informāciju apstrādājam tiešā mārketinga vajadzībām. Dažos gadījumos mēs varam pamatot, ka mums pastāv pārliecinošs likumīgs pamats turpināt apstrādāt jūsu personīgo informāciju, un šādos gadījumos mums nav pienākuma izpildīt jūsu pieprasījumu.
   4. Dzēšana: Jums var būt tiesības pieprasīt jūsu personīgās informācijas dzēšanu, piemēram, ja informācija vairs nav nepieciešama mērķiem, kam tā tika vākta.
   5. Ierobežošana: Jums var būt tiesības pieprasīt, lai mēs ierobežotu jūsu personīgās informācijas izmantošanu, piemēram, ja jūs apstrīdat informācijas precizitāti.
   6. Datu pārnesamība: Jums var būt tiesības saņemt un izmantot savu personīgo informāciju saviem mērķiem. Tās ir tiesības uz datu pārnesamību, un attiecīgā gadījumā mums ir pienākums pārvietot, kopēt vai pārsūtīt jums vai (ja tas ir tehniski iespējams) jūsu izvēlētai trešajai personai jūsu personīgo informāciju, neietekmējot tās izmantojamību.
   7. Piekrišana: Ja jūs esat sniedzis piekrišanu jūsu personīgās informācijas apstrādei, jums var būt tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, sazinoties ar mums, izmantojot šī paziņojuma par privātumu beigās atrodamo kontaktinformāciju vai (e-pasta tirgvedības gadījumā) izmantojot saiti “atrakstīties” (unsubscribe) jebkurā mūsu tirgvedības e-pasta vēstulē. Tas neietekmēs līdz tam veiktās apstrādes tiesiskumu.

   Ja jums ir jautājumi par savām tiesībām vai vēlaties izmantot savas tiesības, varat iesniegt jautājumus par konfidencialitāti, izmantojot šādu saiti

   https://contractorpro.secure.force.com/PrivacyInformationRequestForm/

   N. Grozījumi šajā paziņojumā par privātumu

   Šī paziņojuma par privātumu noteikumi laiku pa laikam var mainīties. Mēs publicēsim izmaiņas šajā lapā un, ja izmaiņas būs būtiskas, veiksim visus ar likumu noteiktos papildu pasākumus.

   O.Saziņa ar mums

   Ja jums ir kādi jautājumi par šo Paziņojumu par konfidencialitāti, sazinieties ar mums, sūtot e-pasta ziņojumu uz ResideoPrivacy@Resideo.com vai pa pastu uz vienu no šīm Resideo adresēm:

   Attiecībā uz Honeywell Home produktu klāstu un EvoHome produktu klāstu:
   Attn: Resideo – Data Privacy
   Ademco Supply SRL
   Bucharest, 2nd District,
   4B and 2-4 George Constantinescu Street
   Building A, 3rd Floor,
   Bucharest, Romania.

   Attiecībā uz Total Connect 2.0E Security produktu klāstu:
   Attn: Resideo – Data Privacy
   Securité Communications SAS
   1198, Avenue du Dr. Maurice Donat,
   06250 Mougins,
   Sophia Antipolis,
   Francija

   Attiecībā uz Videofied Security produktu klāstu:
   Attn: Resideo – Data Privacy
   RSI Video Technologies SAS
   25 rue Jacobi-Netter,
   67200 Strasbourg,
   Francija

   Lai sazinātos ar mūsu datu konfidencialitātes speciālistu, rakstiet uz ResideoPrivacy@Resideo.com.

   Visus citus jautājumus, tostarp lūgumu sniegt atbalstu produktiem, sūtiet uz e-pasta adresi hchtech@honeywellhome.com.

   Ja neesat apmierināts ar mūsu atbildi uz kādu jūsu izteikto pretenziju vai uzskatāt, ka jūsu datu apstrāde neatbilst datu aizsardzības tiesību aktiem, varat iesniegt sūdzību savas valsts datu aizsardzības uzraudzības iestādei. Tomēr mēs novērtētu iespēju izskatīt jūsu bažas, tāpēc noteikti sazinieties ar mums jebkuras sūdzības gadījumā.

back-to-top