Lisensavtale for Sluttbrukere Og Personvernerklæring for Resideo Connected Home

Sist oppdatert 1. juni 2020

Velkommen! Nedenfor finner du lisensavtalen for sluttbrukere og personvernerklæringen for Resideo Connected Home.

Hovedpunkter:

Lisensavtalen for sluttbrukere omfatter:

 • En programvarelisens som regulerer din bruk av programvaren
 • Vilkår for bruk
 • En omfattende begrensning av vårt økonomiske ansvar og annet ansvar knyttet til tap du måtte lide som følge av bruk av systemet og tjenestene

Personvernerklæringen beskriver blant annet følgende:

 • Informasjon vi samler inn:
  • Informasjon du oppgir når du registrerer kontoen, for eksempel navn, e-postadresse, gateadresse og postnummer
  • Informasjon om din bruk av systemet og/eller tjenestene, for eksempel hvordan og når du bruker systemene eller tjenestene, hvor ofte etc.
  • Data relatert til systemene og/eller tjenestene, for eksempel inne-/utetemperaturer, tidsplaner, tidspunkter for hendelser og varsler, lyd- eller videoklipp, innstillinger osv.
  • Andre typer informasjon, som beskrevet i Erklæringen nedenfor
 • Hva vi bruker informasjonen til:
  • Levere tjenesten og drive systemet
  • Forbedre våre produkter og tjenester
  • Tilby deg produkter og tjenester vi tror kan være av interesse for deg – vi deler ikke din kontaktinformasjon med tredjeparter for markedsføringsformål uten ditt uttrykkelige samtykke
  • Andre formål, som beskrevet nærmere i Erklæringen nedenfor

VIKTIG INFORMASJON OM SYSTEMET

Tredjeparts tjenesteleverandører som Resideo benytter seg av. Resideo bruker tredjepartsleverandører til å utføre deler av Resideos tjenester – for eksempel skytjenester, datalagring, synkronisering og kommunikasjon via leverandører av skytjenester. Disse tredjepartstjenestene er utenfor Resideos kontroll, men de kan påvirke eller bli påvirket av bruken av og stabiliteten til Resideos tjenester. Vær oppmerksom på at (i) bruken av og tilgjengeligheten til Resideos tjenester avhenger av tredjeparts tjenesteleverandører, at (ii) disse tredjepartsleverandørene ikke garanterer at tjenestene deres har 100 % tilgjengelighet, og at (iii) Resideo ikke er ansvarlig for skader eller tap som følge av driften til disse tredjepartsleverandørene.

Tiltenkt bruk av Resideo-systemet. Systemet er beregnet for aksess til og bruk av ikke-tidskritisk informasjon og kontroll av produkter. Selv om Resideo har som mål at Systemet skal være svært stabilt og tilgjengelig, vil det ikke være tilgjengelig 100 % av tiden. Det kan oppstå sporadiske avbrudd og feil som skyldes forhold utenfor Resideos kontroll, så som for eksempel Wi-Fi-ustabilitet, tjenesteleverandørens oppetid, mobilvarsler eller mobiloperatører.

Ikke beregnet for livreddende bruk eller bruk i krisesituasjoner. Systemet er ikke sertifisert for nødberedskap. Systemet kan heller ikke ansees som en livreddende løsning for mennesker i fare i hjemmet eller på jobb, og er ikke en erstatning for nødmeldingstjenester og beredskapstjenester. Alle varsler om livstruende hendelser og nødssituasjoner må rettes til de respektive nødetatene. Når det gjelder tjenester for overvåking og sikkerhet eller brannalarm, kan du eventuelt inngå en separat avtale med en sertifisert Sentralstasjon.

Varslingspålitelighet. Systemet, inkludert fjerntilgang og mobilvarsler, er ikke 100 % tilgjengelig hele tiden. Det kan oppstå situasjoner der du ikke mottar noe varsel. Varslingseffektiviteten er avhengig av tredjepartsproduktene og -tjenestene nevnt ovenfor, og funksjonaliteten til enhetene du bruker. Du er selv ansvarlig for funksjonaliteten til din datamaskin eller mobile enhet.

SYSTEMET ER IKKE ET TREDJEPARTSOVERVÅKET NØDVARSLINGSSYSTEM – RESIDEO OVERVÅKER IKKE NØDVARSLER OG VIL IKKE SENDE UTRYKNINGSPERSONELL TIL HJEMMET ELLER KONTORET DITT I EN NØDSSITUASJON.

DU MÅ IKKE STOLE PÅ SYSTEMET I LIVSVIKTIGE ELLER KRISESITUASJONER. MOBILVARSLER OM STATUS OG ALARMER FOR PRODUKTENE ER BARE MENT SOM INFORMASJON – DE ERSTATTER IKKE ET NØDVARSLINGSSYSTEM OVERVÅKET AV TREDJEPART.

Ingen garanti. Det er ingen garanti for at Systemet vil gi tilstrekkelig advarsel i en gitt situasjon, eller at det ikke vil bli skadet eller omgått før det kan kommunisere med en enhet eller person som er ansvarlig for å overvåke og respondere på meldinger sendt fra din innbrudds- eller brannalarmanlegg eller lignende utstyr beregnet for varsling av mulige skade på eller svekkelse av personer eller eiendom ("Sentralstasjon"), hvis alarmanlegget er tilknyttet en slik sentral, eller at det vil forhindre personskader eller tap av eiendom som følge av innbrudd, tyveri, brann, overoppheting, kulde, fuktighet eller annet. Det er heller ingen garanti for at Systemet eller din mobile enhet eller datamaskin vil overføre eller motta alle signaler som sendes av eller til deg eller din leverandør, forhandler eller sentralstasjon om Systemtjenestene du abonnerer på, inkludert signaler om aktivering eller deaktivering av alarmanlegget. Du er innforstått med at selv om du har et sikkerhetssystem eller brannalarmanlegg, er ikke det noen garanti for at du ikke vil bli utsatt for innbrudd, tyveri, brann eller annet, og det fungerer heller ikke som en forsikringsløsning. Du er innforstått med at tilgjengeligheten til systemtjenestene avhenger av din datamaskin, mobile enhet, hjemmeinstallasjon, Internett-leverandør, satellittleverandør (posisjonstjenester) og mobiloperatør, og du er også innforstått med at du selv er ansvarlig for alle gebyrer knyttet til slik bruk, og for overholdelse av eventuelle avtaler relatert til slik bruk. Du er videre innforstått med at Resideo og eventuelle leverandører av nettverkstjenester ikke kan garantere for sikkerheten til trådløs overføring og ikke er ansvarlig for mangel på sikkerhet knyttet til bruken av slike tjenester. Du samtykker i at du ikke vil videreselge noen av de trådløse tjenestene du mottar som en del av Systemet. Resideo kan ikke garantere at Systemet vil være kompatibelt med alle datamaskiner eller håndholdte enheter. Du bør først teste kompatibiliteten til slike enheter hjemme før du bruker dem andre steder.

Resideo er ikke ansvarlig for tap eller skader basert på påstander om at Systemet ikke advarte eller gav varsl av enhver type, og du fritar herved Resideo for alt ansvar i forbindelse med dette.

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE FOR RESIDEO CONNECTED HOME

Denne lisensavtalen for sluttbrukere ("Avtalen") er en juridisk avtale mellom deg og Resideo Technologies, Inc. og dets datterselskaper ("Resideo") om bruken av Resideo-tjenestene og lisensen til Resideo-programvaren, begge deler er definert nedenfor. Av praktiske hensyn refererer vi til enhver kombinasjon av produkter, programvare og tjenester som vi leverer til deg, som "Systemet".

Ved å godta denne Avtalen eller ved å installere eller ta i bruk Systemet samtykker du i å være bundet av betingelsene i denne Avtalen. Du samtykker i at du er sluttbrukeren av Systemet, og du innestår for at du er myndig og autorisert til å inngå denne Avtalen.

Denne Avtalen dekker bruk av flere ulike Resideo-produkter og -tjenester. I enkelte tilfeller gjelder bestemte bestemmelser i Avtalen utelukkende for et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste.

 1. LISENS, BEGRENSNINGER.

  Denne Avtalen gjelder bruk av Resideos tilkoblede løsninger, inkludert Resideo-programvare for bruk på Resideos produkter og kommunikasjonsnettverk, Resideo-programvare som muliggjør webbasert grensesnitt og underliggende funksjonalitet og tilgang til Resideo-tjenester, Resideo-programvare for mobile enheter og Resideo-nettverk relatert til noe av det forannevnte (samlet kalt "Resideo-tjenester"), og lisensen til programvareproduktene nevnt ovenfor, som inkluderer datamaskin og applikasjonsprogramvare og kan inkludere tilhørende medier, trykt materiell og "online" eller elektronisk dokumentasjon samt fremtidige versjoner, utgivelser, oppdateringer, og feilrettinger i ovennevnte programvare ("Resideo-programvare").

  Systemet omfatter programvare som eies av Resideo, og programvare som er lisensiert til Resideo, og er beskyttet av amerikanske og internasjonale lover og traktater om opphavsrett og andre lover og traktater om immaterielle rettigheter. Systemet lisensieres til deg , det selges ikke. I henhold til betingelsene i denne Avtalen gir Resideo deg en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar lisens (uten rett til viderelisensiering, med unntak av det som er nevnt nedenfor) for bruk av Systemet og den tilhørende Resideo-programvaren, utelukkende for personlig bruk til overvåking av hjem eller kontor. Den ovennevnte lisensen inkluderer rett til å installere Resideo-programvaren på din personlige datamaskin og/eller mobile enhet og benytte Resideo-programvaren sammen med din lisens til å bruke Systemet. Uregistrert bruk, reproduksjon og distribusjon av Systemet er ikke tillatt av Resideo, og er et brudd på amerikanske og internasjonale lover om opphavsrett og kan føre til sivilrettslige og strafferettslige sanksjoner. Du har uttrykkelig forbud mot å lage eller distribuere kopier av Systemet, med unntak av det som er tillatt i henhold til relevant lov. Alle rettigheter i Systemet og alle andre av Resideos rettigheter som ikke innvilges uttrykkelig i denne Avtalen, er fullt og helt reservert for og av Resideo (inkludert objektkode og kildekode til programvaren). Du har ikke rett til å leie ut, lease, kopiere, endre eller oversette Systemet eller lage avledede verk basert på Systemet. Du har ikke rett til å endre eller fjerne Resideos notiser eller påskrifter om opphavsrett eller immaterielle rettigheter som vises på eller i Systemet. Du har ikke rett til å foreta omvendt utvikling av, dekompilere eller demontere Systemet, med unntak av det som er uttrykkelig tillatt i henhold til ufravikelige bestemmelser i relevant lov (inkludert nasjonale lover som implementerer EU-direktiv 91/250/EF om rettsvern for dataprogrammer) for å innhente bestemt informasjon for begrensede formål angitt i disse lovene. Du kan ikke utøve dine rettigheter i henhold til disse lovene med mindre du først har anmodet skriftlig og Resideo har unnlatt å gi deg den nødvendige informasjonen i løpet av 30 dager etter at anmodningen ble sendt. Med unntak av det som er nevnt her, må du ikke gi noen tredjepart tilgang til Systemet, og du er heller ikke autorisert til å gjøre utdataene som genereres av Systemet, eller resultatene av ytelses- eller funksjonstester av Systemet tilgjengelige for noen tredjepart.

  Hvis du er en Sentralstasjon eller forhandler, har du rett til å viderelisensiere tilgang til Systemet utelukkende til sluttbrukere, forutsatt at sluttbrukeren samtykker i betingelsene i denne Avtalen og alle nødvendige godtgjørelser er betalt til Resideo.

  Systemet kan inneholde eller være avledet fra materialer fra tredjeparts lisensgivere. Slike tredjepartsmaterialer kan være underlagt begrensninger som kommer i tillegg til begrensningene angitt i denne Avtalen. Du samtykker i at enhver tredjepartsleverandør skal ha rett til å håndheve denne Avtalen i forhold til slik tredjeparts programvare.

  Systemet kan inneholde Åpen kildekode programvare som gjøres tilgjengelig for deg i henhold til betingelsene i lisensavtalen for slik Åpen kildekode programvare eller i erklæringen om opphavsrett som følger med slik programvare. I denne Avtalen betyr "Åpen kildekode programvare" programvare, moduler, kode, biblioteker, databaser, drivere eller lignende komponenter (eller deler av slike) som er royaltyfri, proprietær programvare hvis bruk krever en avtale mellom bruker og tredjepart, eller en lisens som er godkjent av Open Source Initiative, Free Software Foundation eller en lignende gruppe.

  Hvis du abonnerer på GPS-sporingstjenester som en del av Systemet, samtykker du i å bruke de posisjonsbaserte tjenestene i henhold til gjeldende lov og som beskrevet i dokumentasjonen som følger med Tjenesten. Du samtykker i at Resideo ikke skal ha noe ansvar for din bruk av Tjenesten når bruken ikke er i tråd med lover eller det tiltenkte formålet.

 2. PASSORD OG TILGANG.

  Du samtykker i å (a) oppgi sanne, nøyaktige og fullstendige opplysninger om deg selv i registreringsskjemaet og (b) sørge for at opplysningene er oppdatert til enhver tid. Du må opprette et brukernavn og passord for å få tilgang til Systemet. Hvis du får et midlertidig brukernavn og passord, må du endre dem og opprette ditt eget brukernavn og passord. Du er selv ansvarlig for konfidensialiteten til passordet og kontoen, og du er fullt ut ansvarlig for alle aktiviteter som foregår ved bruk av passordet, kontoen eller underkontoer. Du samtykker i å (a) endre passordet umiddelbart ved et sikkerhetsbrudd, (b) varsle Sentralstasjonen hvis det oppstår et sikkerhetsbrudd, og (c) lukke kontoen etter hver økt. Du samtykker i at betingelsene i denne Avtalen er bindende og regulerer forholdet mellom Resideo og tredjeparter som du gir tilgang til kontoen din eller tillatelse til å opprettholde en underkonto. Du samtykker også i å ta alle nødvendige skritt for å sikre at betingelsene i denne Avtalen blir overholdt og håndhevet, og holde Resideo skadesløs for alle kostnader, skader, tap eller utgifter som oppstår i forbindelse med en slik tredjepartsbruker. Resideo kan og vil ikke være ansvarlig for tap eller skader som skyldes at du unnlater å overholde bestemmelsene under dette punktet.

  Hvis utstyret ditt ikke fungerer, kan det forstyrre Systemets nettverksoperasjoner. Kompetente offentlige myndigheter kan kreve at Resideo har umiddelbar tilgang til utstyret i nødssituasjoner i samsvar med gjeldende lov, vedtekter, bestemmelser eller en rettskjennelse. Du samtykker i å gi slik tilgang som er nødvendig i en nødssituasjon, enten til din Sentralstasjon eller forhandler eller Resideo representanter som påkrevd.

  Du er innforstått med og samtykker i at du kan utvide kontoen med flere parter, og at slike parter vil ha full eller delvis tilgang til Systemet, inkludert, men ikke begrenset til, mulighet til å vise og endre dagsplan og innstillinger og programmering for termostat og/eller sikkerhet eller hjemmeautomasjon. Du er også innforstått med og samtykker i at Resideo ikke har noe ansvar overfor deg når det gjelder handlinger foretatt av slike parter. Du er videre innforstått med og samtykker i at du kan legge til leverandør eller forhandler i kontoopplysningene, og at slike parter kan motta varsler fra Systemet om hjemmet ditt (for eksempel hvis temperaturen i huset faller til under frysepunktet, eller hvis det oppstår et sikkerhetsbrudd), inkludert bestemt Kontaktinformasjon (som definert nedenfor), for å kunne identifisere kilden til varselet. Leverandøren eller forhandleren kan kontakte deg når de mottar slike varsler. Du er innforstått med og samtykker i at Resideo ikke har noe ansvar når det gjelder handlinger eller manglende handlinger fra en slik leverandørs eller forhandlers side.

  Du er innforstått med og samtykker i at Resideo og dets datterselskaper, tjenesteleverandører, andre leverandører og forhandlere når som helst og uten forvarsel kan sende programvare- og fastvareoppdateringer, forbedringer, endringer, tilpasninger, tilleggsfunksjoner eller feilrettinger til Systemet. Du gir herved ditt samtykke til det ovennevnte og fratar Resideo og dets datterselskaper, tjenesteleverandører, andre leverandører og forhandlere for alt ansvar i forbindelse med slike aktiviteter, i den utstrekning dette er tillatt i henhold til lov.

 3. BETINGELSER OG OPPSIGELSE, MODIFISERING AV SYSTEM, GEBYRER.

  Denne Avtalen gjelder fra den dagen du tar i bruk Systemet for første gang, og vil løpe så lenge du fortsetter å bruke Systemet og Tjenestene og betaler for systemtjenestene. Resideo kan når som helst og med øyeblikkelig virkning avslutte Avtalen hvis du ikke oppfyller betingelsene i den, inkludert unnlater å betale for eventuelle systemtjenester. Hvis du har inngått avtale med en forhandler om bestemte Tjenester, er din rett til å bruke Tjenestene betinget av forhandlerens eller Sentralstasjonens betaling av alle forfalte gebyrer til Resideo for disse Tjenestene, og Resideo kan sperre eller avslutte din tilgang til Tjenestene hvis forhandleren ikke betaler for Tjenestene levert av Resideo, eller hvis du ikke betaler din Sentralstasjon forfalte beløp. Resideo kan rette innsigelser mellom Resideo og din forhandler eller Sentralstasjon mot deg, derfor vil din betaling til Sentralstasjonen ikke nødvendigvis gi deg rett til Systemtjenestene. Tredjepartsleverandører kan belaste deg for tilleggsgebyrer i forbindelse med bruken av Systemtjenestene, for eksempel for en uavhengig håndholdt enhet, dataoverføring via Internett, overføring av videoklipp eller stillbilder, Internett-bruk, SMS eller kortkoder, eller for andre overføringskostnader, gebyrer eller avgifter. Hvis Resideo slutter å levere Tjenester til deg på grunn av manglende betaling fra deg eller din forhandler eller Sentralstasjon, har ikke Resideo noe ansvar overfor deg, og du må ta kontakt med forhandleren eller Sentralstasjonen for å få tilbakebetalt eventuelle beløp du har forhåndsbetalt til dem. Avhengig av hvilke Tjenester som inngår i kontrakten eller du abonnerer på, kan Resideo også suspendere eller avslutte en brukerkonto på grunn av inaktivitet med foregående varsel. Avhengig av hvilke Tjenester som inngår i kontrakten eller du abonnerer på, kan du si opp denne Avtalen ved å sende en skriftlig henvendelse til Resideo. Når Avtalen opphører, vil ikke lisensen gjelde lenger, og du må umiddelbart stanse all bruk av Systemet. Resideo forbeholder seg retten til når som helst og med forvarsel å stanse Tjenestene permanent. Resideo forbeholder seg retten til når som helst og fra tid til annen å kreve betaling for bruken av Systemet, og endre eller midlertidig stanse Systemet (eller en del av det) med eller uten forvarsel, forutsatt at dette ikke påvirker din bruk av Resideo-programvaren og -tjenestene i unødig grad. Du samtykker i at Resideo ikke skal være ansvarlig overfor deg eller en tredjepart for endring, avbrudd eller stans av Systemet. Du er innforstått med og samtykker i at hvis du flytter, vil du slette kontoen, og ikke lenger aksessere Resideo-systemet i forhold til adressen du flytter fra. Hvis du har inngått avtale med en Sentralstasjon, må du varsle denne om flyttingen slik at kontoen kan stenges.

 4. ANSVARSFRASKRIVELSER OG -BEGRENSNINGER

  SYSTEMET LEVERES TIL DEG "SOM DET ER", OG MED UNNTAK AV DET SOM ER BESKREVET I DETTE PUNKTET, ER ALLE UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE BETINGELSER (VILKÅR SOM IKKE INNGÅR I DENNE AVTALEN, MEN SOM ELLERS GJELDER I HENHOLD TIL LOV ELLER PÅ ANNEN MÅTE), ERKLÆRINGER OG GARANTIER AV ENHVER TYPE, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER BETINGELSER VEDRØRENDE VANHJEMMEL, SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, IKKE-INNBLANDING ELLER FORHOLD SOM SPRINGER UT AV JURIDISK PRAKSIS ELLER HANDELSKUTYME, UTELUKKES I DEN UTSTREKNING DETTE ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV ER UTRYKKELIG FRASKRVET AV RESIDEO OG DETS LEVERANDØRER OG LISENSGIVERE. Ettersom enkelte stater eller jurisdiksjoner ikke tillater begrensninger for visse garantier og erklæringer, kan det hende at begrensningene ovenfor, helt eller delvis, ikke gjelder for deg. Som forbruker kan du dessuten ha tilleggsrettigheter som kan variere fra jurisdiksjon til jurisdiksjon, og som ikke er spesifisert i denne Avtalen.

  RESIDEO ER IKKE ANSVARLIG FOR OG FRASKRIVER SEG ALT ANSVAR FOR TAP ELLER SKADER DU LIDER SOM IKKE ER FORUTBEREGENLIG. Tap eller skader er forutberegnelig (og dekkes dermed ikke) hvis de er en åpenbar konsekvens av brudd fra Resideos side, eller hvis du eller Resideo har tatt høyde for slike tap eller skader ved inngåelse av Avtalen. Verken Resideo eller dets tredjeparts tjenesteleverandører er ansvarlige overfor deg for sikkerhets- eller brannalarmanlegget du velger å installere i dine lokaler, eller for anleggets tilkobling til eller drift av din Sentralstasjon.

  Resideo leverer Systemet til deg utelukkende for bruk i henhold til denne Avtalen. Du samtykker i ikke å bruke Systemet til kommersielle formål, forretninger, eller for videresalg, bortsett fra i den grad slik bruk er tillatt ifølge denne Avtalen. Du samtykker også i at Resideo ikke skal holdes ansvarlig for tap eller skader i relasjon til (i) Systemets nøyaktighet, fullstendighet, lovlighet, pålitelighet, funksjonsdyktighet eller tilgjengelighet samt innhold eller informasjon eller materiale som gis eller er tilgjengelig via Systemet, (ii) sletting, mislykket lagring, utilsiktet avsløring eller avgivelse, tap, feillevering av informasjon eller materiale eller (iii) brudd på hjemmesikkerhetssystemer, med mindre slike tap eller skader skyldes et forutsigbart brudd på denne Avtalen av eller på vegne av Resideo. Resideo skal ikke i noe tilfelle være ansvarlig for informasjon eller hendelser som er utenfor vår kontroll, inkludert innhold på oppslagstavler eller i andre fora knyttet til Systemet.

  MED UNNTAK AV DET SOM INNGÅR I DENNE AVTALEN, HAR IKKE RESIDEO ELLER DETS DATTERSELSKAPER, STYREMEDLEMMER, DIREKTØRER, ANSATTE, FULLMAKTSHAVER, LEVERANDØRER OG LISENSGIVERE NOE ANSVAR OVERFOR DEG FOR TAP AV FORTJENESTE ELLER INNTEKTER, TAP AV HANDEL, DRIFTSAVBRUDD, TAP AV FORRETNINGSMULIGHETER, TAPTE ELLER SKADEDE DATA ELLER TAP AV KAPITAL, ELLER FOR GROVE, INDIREKTE, FØLGE ELLER TILFELDIGE SKADER, TILTAK SOM KOMPENSERER FOR SKADER ELLER STRAFFEERSTATNING, UANSETT HVORDAN DE MÅTTE OPPSTÅ, INKLUDERT UNDER KONTRAKT, DELIKT (HERUNDER UAKTSOMHET) ELLER SOM FØLGE AV DIN BRUK ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE SYSTEMET, SELV OM RESIDEO ELLER DETS DATTERSELSKAPER, STYREMEDLEMMER, DIREKTØRER, ANSATTE, FULLMAKTSHAVERE, LEVERANDØRER ELLER LISENSGIVERE ER BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ FAREN FOR SLIKE SKADER. Hele eller deler av denne ansvarsbegrensningen og utelukkelsen av skadetyper gjelder kanskje ikke for deg, avhengig av lovene i din hjemmejurisdiksjon.

  Ingenting i denne Avtalen skal på noen måte utelukke eller begrense (i) det samlede ansvaret til Resideo eller dets datterselskaper, styremedlemmer, direktører, ansatte, fullmaktshavere, leverandører og lisensgivere når det gjelder personskader eller dødsfall forårsaket av uaktsomhet fra deres side, (ii) Resideos ansvar overfor deg for svindel eller bevisst misvisende opplysninger, eller (iii) annet ansvar som Resideo ikke kan fraskrive seg i henhold til gjeldende lov, for eksempel lover om kundevern i din jurisdiksjon.

  Ikke under noen omstendigheter skal Resideo holdes ansvarlig for skader som følge av nedlasting av eller tilgang til informasjon eller materiale via Systemet, forsinkelser eller feil i ytelsen som direkte eller indirekte skyldes hendelser utenfor Resideos kontroll, inkludert naturkatastrofer, krefter eller forhold utenfor Resideos rimelige kontroll, inkludert, uten begrensning, Internett-feil, feil på datautstyr, feil på telekommunikasjonsutstyr, andre utstyrsfeil, feil i strømforsyningen, streik, arbeidskonflikter, opptøyer, opprør, sivil urolighet, mangel på arbeidsmaterialer, brann, oversvømmelse, storm, eksplosjon, naturkatastrofer og – krefter, krig, offentlige tiltak, vedtak fra innenlandske eller utenlandske domstoler eller nemnder, mislighold fra tredjeparts side eller tap av eller svingninger i varme, lys eller klimaanlegg.

  HVIS DU (1) BRUKER EN APPLIKASJON SOM IKKE KOMMER FRA RESIDEO, TIL Å STYRE DITT RESIDEO-PRODUKT, (2) KOBLER EN ENHET SOM IKKE KOMMER FRA RESIDEO, TIL SYSTEMET, (3) BRUKER EN TREDJEPARTS API ELLER (4) BLIR EN DEL AV EN TREDJEPARTS CONNECTED HJEM ELLER FORRETNINGS ØKOSYSTEM, ER DU INNFORSTÅTT MED OG SAMTYKKER I AT RESIDEO IKKE I NOE TILFELLE SKAL VÆRE ANSVARLIG FOR NØYAKTIGHETEN, FUNKSJONALITETEN, PÅLITELIGHETEN, TILGJENGELIGHETEN, INTEROPERABILITETEN, LOVLIGHETEN ELLER ANVENDELIGHETEN TIL APPLIKASJONEN, ENHETEN, API ELLER ØKOSYSTEMET, OG RESIDEO SKAL HELLER IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR SKADER SOM KAN OPPSTÅ SOM FØLGE AV SLIK BRUK. BRUK AV TREDJEPARTS APPLIKASJON, ENHET, API ELLER ØKOSYSTEM FOREGÅR HELT OG FULLT PÅ DIN EGEN RISIKO OG REGNING.

  Vær oppmerksom på at Resideos forpliktelse til å levere Tjenestene er en rimelig innsatsforpliktelse, ikke en forpliktelse om å oppnå et spesifikt resultat. Resideo vil bruke rimelig innsats for å kunne levere Tjenestene.

 5. DIVERSE.

  Hvis Resideo på noe tidspunkt ikke håndhever en av bestemmelsene i denne Avtalen, skal ikke dette tolkes som en oppgivelse av noen av bestemmelsene i denne avtalen, og det skal heller ikke påvirke Resideos rett til å iverksette fremtidige tiltak for å håndheve enhver av bestemmelsene i denne Avtalen.

  Programvare og teknisk informasjon som leveres i henhold til denne Avtalen, er underlagt amerikanske lover om eksportkontroll og kan være underlagt eksport- eller importbestemmelser i andre land. Du samtykker i å følge alle slike lover og regler fullt ut, og du er selv ansvarlig for å skaffe til veie nødvendige godkjenninger og tillatelser for import, eksport og reeksport av slik programvare og teknisk informasjon og ta vare på dokumentasjon i tråd med slike lover og regler.

  Denne avtalen er underlagt og tolkes i henhold til lovene i England og Wales. Du og Resideo samtykker i å være underlagt den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til engelske domstoler. Resideo er innforstått med at du kan ha rett til å overføre saken til din hjemmejurisdiksjon hvis du ikke har base i Storbritannia.

  Uavhengig av andre bestemmelser i denne Avtalen, er du innforstått med at brudd på avtalebestemmelsene kan påføre Resideo uopprettelig skade som ikke tilstrekkelig kan bøtes på økonomisk, og du samtykker derfor i at Resideo skal ha rett til å innhente en midlertidig forføyning for å beskytte sine rettigheter i henhold til denne Avtalen, i tillegg til å bruke andre rettsmidler.

  Denne Avtalen og Resideos salgsbetingelser som følger med utstyrskjøp direkte fra Resideo, utgjør hele avtalen mellom deg og Resideo og ersatter i sin helhet alle muntlige og skriftlige avtaler som allerede måtte eksistere mellom deg og Resideo med hensyn til avtalens gjenstand. Din abonnementsavtale eller Sentralstasjon-overvåkingsavtale (hvis aktuelt) med en forhandler eller Sentralstasjon er en separat avtale. Din forbindelse med en slik forhandler eller Sentralstasjon styres av den separate avtalen, og Resideo har ikke noe ansvar overfor deg under den avtalen. Kjøpsavtalen for Resideo- eller ikke-Resideo-utstyret som brukes med Resideo-programvaren og -tjenestene, er en separat avtale med utstyrsselgeren. Ditt forhold med en slik selger reguleres av den separate avtalen, og Resideo har ikke noe ansvar overfor deg under den avtalen.

  Du kan ikke overføre eller overdra denne Avtalen eller noen av rettighetene, interessene eller forpliktelsene i den til andre uten forhåndsgitt skriftlig samtykke fra Resideo. Resideo kan overdra Avtalen, helt eller delvis, etter eget skjønn. Denne Avtalen vil være bindende overfor partene og hver av deres nåværende og fremtidige styremedlemmer, direktører, ansatte, moderselskaper, datterselskaper, fullmaktshavere, etterfølgere, stedfortredere, leverandører, lisensinnehavere, tilknyttede selskaper, familiemedlemmer, gjester og autoriserte brukere.

  Hver bestemmelse, hvert punkt og hver paragraf i denne Avtalen har virkning separat og vil gjelde så langt loven tillater og tolkes og anvendes i et mindre omfang der dette er nødvendig for å ha gyldighet. Hvis en bestemmelse i Avtalen blir ugyldig eller ikke kan håndheves, vil ikke dette påvirke andre bestemmelser, som fortsatt vil gjelde fullt ut, uten endring eller tilpasning.

 6. BETINGELSER FOR APPLE-ENHET, BEGUNSTIGET TREDJEPART

  Dette punktet gjelder for deg bare hvis du bruker Systemet på en Apple-enhet (for eksempel iPhone, iPad eller iPod touch) ("Apple-enhet"). Dette punktet gjelder ikke for deg hvis du ikke bruker Systemet på en Apple-enhet. Partene er innforstått med at denne lisensavtalen for sluttbrukere utelukkende gjelder mellom Resideo og deg, ikke med Apple, og Apple er ikke ansvarlig for Systemet og dets innhold. All støtte som Resideo tilbyr i forbindelse med Systemet, er ene og alene Resideos ansvar, og partene er innforstått med at Apple ikke har noen forpliktelse til å tilby vedlikeholds- og støttetjenester for Systemet. Partene er innforstått med at Apple ikke har noen forpliktelse til å gi garanti for Systemet. Så langt det er tillatt i henhold til gjeldende lov, har ikke Apple noen garantiforpliktelser overhodet i forhold til Systemet. Partene er innforstått med at Apple ikke er ansvarlig for håndtering av produktkrav. Apple er ikke ansvarlig for å håndtere sluttbrukers eller tredjeparts krav knyttet til Systemet eller sluttbrukerens besittelse og/eller bruk av Systemet, inkludert, men ikke begrenset til: (i) produktansvarskrav, (ii) påstander om at Systemet ikke er i samsvar med lovmessige krav eller myndighetskrav, og (iii) krav i henhold til lover om forbrukervern eller lignende lovgivning. Partene er innforstått med at Apple i forbindelse med en tredjeparts påstand om at Systemet eller din besittelse og bruk av Systemet krenker denne tredjepartens immaterielle rettigheter, ikke er ansvarlig for etterforskning, forsvar, oppgjør og avvisning av en slik påstand om krenkelse. Klager eller krav som gjelder Systemet, skal rettes til Resideo på følgende adresse: ResideoPrivacy@resideo.com. Partene er innforstått med og samtykker i at Apple og Apples datterselskaper er begunstigede tredjeparter i denne lisensavtalen for sluttbrukere, og at Apple etter at du har godtatt betingelsene i avtalen har rett til (og anses for å ha godtatt retten til) å håndheve avtalen overfor deg i kraft av sin rolle som begunstiget tredjepart.

 7. RESIDEO CONNECTED HOME PERSONVERNERKLÆRING
  Sist oppdatert 1. juni 2020

  Om oss

  Resideo respekterer personvernet ditt, og beskyttelse av dine personlige opplysninger er svært viktig. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Resideo Technologies, Inc. og tilknyttede selskaper ("Resideo" eller "vi") samler inn, bruker og formidler dine personlige opplysninger i forbindelse med produkter og tjenester fra Resideo Connected Home , som omfatter følgende produktserier:HHoneywell Home Products (tidligere markedsført som "Lyric"). EvoHome Products, Total Connect Security Products og Videofied Security Products (samlet referert til som "Resideo Connected Home produkter").

  Personlig informasjon er informasjon, eller en kombinasjon av opplysninger, som kan identifiseres med deg. Resideo er ansvarlig for all personlig informasjon vi har og bruker om deg i forbindelse med:

  • produktserien Honeywell Home (som inkluderer produkter som tidligere ble markedsført under navnet "Lyric") og produktserien EvoHome er Resideo Technologies, Inc.;
  • hele produktserien Connect Security er Securité Communications SAS; og
  • produktserien Videofied Security er RSI Video Technologies SAS.

  Personlig informasjon som samles inn om deg i forbindelse med andre Resideo-nettsteder, applikasjoner, produkter og tjenester kan være dekket av andre personvernerklæringer. Det er viktig at du leser denne personvernerklæringen sammen med eventuelle andre personvernerklæringer du får fra oss ved bestemte anledninger når vi samler inn eller behandler dine personlige opplysninger, slik at du er fullt klar over hvordan og hvorfor vi bruker informasjonen din.

  Din bruk av Resideo Connected Home Products og all informasjon du gir gjennom dem, er til enhver tid underlagt denne personvernerklæringen og Resideos gjeldende bruksvilkår og/eller en sluttbrukerlisensavtale (etter behov).

  Våre Resideo Connected Home Products inkluderer maskinvare, programvare, tilknyttede nettsteder, mobil-/nettbrett-/PC-applikasjoner og støttetjenester.

  VIKTIG INFORMASJON TIL ALLE SOM BOR I ET EØS-LAND: EØS-innbyggere kan ha rett til å motsette seg visse typer behandlingsaktiviteter som omfatter dine personlige opplysninger som er beskrevet i denne personvernerklæringen, herunder hvor vi bruker en legitim interesse for å behandle dine personlige opplysninger eller hvor vi behandler dine personlige opplysninger for direkte markedsføring. I noen tilfeller kan vi vise at vi har overbevisende legitime grunner til å fortsette å behandle dine personlige opplysninger, i så fall er vi ikke forpliktet til å overholde anmodningen din.

  For informasjon om hvilke typer personlig informasjon vi behandler i forbindelse med:

  • Honeywell Home (tidligere markedsført som Lyric), EvoHome, Total Connect Security og Videofied Security smartkamera og hjemmesikkerhetsprodukter (Connected Home Security Products), vennligst klikk på Avsnitt A nedenfor.
  • Honeywell Home (tidligere markedsført som Lyric) og/eller EvoHome smarttermostater (Connected Home Thermostat Products), vennligst klikk på Avsnitt B nedenfor.
  • Honeywell Home (tidligere markedsført som Lyric) vannlekkasjedetektorer (Connected Water Leakage Detector Products), vennligst klikk på Avsnitt C nedenfor.

  For generell informasjon om vår databehandlingspraksis som gjelder for alle Resideo Connected Home Products, vennligst klikk på lenkene i listen nedenfor for å gå til det avsnittet som interesserer deg:

  1. A. Connected Home Security Products
   1. 1.   Innsamling av informasjon
   2. 2.   Hvordan vi bruker informasjonen din
   3. 3.   Det rettslige grunnlaget for behandling av informasjonen din
  2. B. Connected Home Thermostat Products
   1. 1.   Innsamling av informasjon
   2. 2.   Hvordan vi bruker informasjonen din
   3. 3.   Det rettslige grunnlaget for behandling av informasjonen din
  3. C. Connected Home Water Leakage Detector Products
   1. 1.   Innsamling av informasjon
   2. 2.   Hvordan vi bruker informasjonen din
   3. 3.   Det rettslige grunnlaget for behandling av informasjonen din
   4. 4.   Anonymisering av informasjonen din
   5. 5.   Hvem vi deler informasjonen din med
   6. 6.   Hvor vi lagrer informasjonen din
   7. 7.   Hvor lenge vi oppbevarer informasjonen din
   8. 8.   Markedsføring
   9. 9.   Tredjeparts nettsider og tjenester
   10. 10.  Barn
   11. 11.  Beskyttelse av informasjonen din
   12. 12.  Informasjonskapsler
   13. 13.  Dine rettigheter
   14. 14.  Endringer i denne personvernerklæringen
   15. 15.  Kontakt oss

   A. Connected Home Security Products

   Produkter:Total Connect sikkerhetsprodukter omfatter produktseriene Domonial og Le Sucre, Videofied sikkerhetsprodukter, Honeywell Home (tidligere markedsført som Lyric), smartkameraer og hjemmesikkerhetsprodukter (inkludert selvinstallerte sikkerhetsprodukter) og EvoHome sikkerhetsprodukter, samlet og individuelt referert til som "Connected Home Security Products".

   1. a) Innsamling av informasjon
    1. Informasjon som samles inn direkte fra deg

     Vi samler inn følgende informasjon direkte fra deg:

     • Identitetsdata, som navn, kontaktinformasjon, tittel, firma- og organisasjonsnavn, e-postadresse, telefon- og faksnummer og fysisk adresse (inkludert gate, by, sted, postnummer og/eller land);
     • Registreringsdata, som informasjon gitt av deg når du registrerer deg med en konto for å bruke ditt Connected Home sikkerhetsprodukt, inkludert innloggingsdetaljer og passord;
     • Markedsførings- og kommunikasjonsdata, inkludert markedsføringspreferanser og abonnementene dine på våre publikasjoner;
     • Finansiell informasjon, inkludert kredittkort eller kontoinformasjon dersom du kjøper tjenester direkte fra oss;
     • Transaksjonsdata, inkludert forespørsler om og bestilling av våre produkter og tjenester samt informasjon om betalinger til og fra deg;
     • Eksportkontrollinformasjon, for eksempel nasjonalitet og bostedsland, som gjør at vi kan fastslå at du oppfyller kravene i henhold til eksportkontrollforskrifter for å motta informasjon om visse teknologier;
     • Din tilbakemelding, inkludert informasjon du gir oss når du sender oss tilbakemelding eller kontakter oss av en eller annen grunn, svarer på en undersøkelse, deltar i en konkurranse eller rapporterer et problem.

     Hvis vi trenger å samle inn personlig informasjon i henhold til loven, eller i henhold til vilkårene i en kontrakt vi har inngått med deg, og du unnlater å gi denne informasjonen når du blir bedt om det, kan vi ikke gi deg den forespurte tjenesten eller fullføre transaksjonen din.

    2. Informasjon vi samler inn om deg

     Vi kan samle inn informasjon om deg basert på din bruk av Connected Home-produktet, inkludert:

     • Bruksdata, inkludert informasjon om hvordan du bruker ditt Connected Home-produkt, antall byte som overføres, lenker du klikker på, materiellet du har tilgang til, tidspunktet for hendelser i hjemmet, planlegging, inkludert aktivering/deaktivering, bruk og varslingslogger, video- eller lydklipp av aktiviteter i hjemmet eller bedriften samt bilder lagret i systemet og annen bruk av Connected Home-produktet;
     • Tekniske data, som din internettprotokoll (IP-adresse), nettlesertype og -funksjoner og språk, operativsystem, hjemmesystemkonfigurasjon, sikkerhetsinnstillinger;

     Med hensyn til Honeywell Home (tidligere Lyric) smartkameraer og hjemmesikkerhetsprodukter (inkludert selvinstallerte sikkerhetsprodukter):

     • Geografiske data. Med ditt uttrykkelige samtykke kan Honeywell Homes (tidligere Lyric) smartkameraer og hjemmesikkerhetsprodukter (inkludert selvinstallerte sikkerhetsprodukter) samle inn presis, sanntidsinformasjon om plasseringen av mobilen din med det formål å kontrollere status for "home and away". Geodata fra mobilen kan bli oppgitt til våre tjenesteleverandører som kan behandle denne informasjonen i forbindelse med at de skal yte tjenester på våre vegne. Dersom du har samtykket til registrering av den nøyaktige plasseringen til mobilen din, kan du til enhver tid justere eller tilbakekalle dette samtykket ved å administrere innstillingene for geografiske tjenester via innstillingene på mobilen din.

     For informasjon om informasjonskapslene vi bruker på vårt Connected Home sikkerhetsprodukt, og hvordan du avviser eller slår dem av, se avsnittet "Informasjonskapsler" nedenfor.

    3. Sensitive data

     Når det gjelder visse Connected Home-produkter (inkludert selvinstallerte sikkerhetsprodukter), kan vi også samle inn sensitiv informasjon (personlige opplysninger som har spesiell beskyttelse i henhold til personvernovgivningen) om deg, som tillatt eller påkrevd i henhold til loven. For eksempel kan vi samle inn biometriske data for å kunne tilby ansiktsgjenkjenningsfunksjonalitet. Vi samler kun inn sensitive personlige opplysninger med ditt eksplisitte samtykke. Hvis vi får ditt samtykke til å samle inn og behandle sensitiv informasjon, kan du når som helst trekke tilbake samtykket.

   2. b) Hvordan vi bruker informasjonen din

    Vi bruker personlig informasjon for å:

    • Tilby deg Connected Home sikkerhetsprodukter. Vi kan bruke din personlige informasjon til å levere tjenester til deg eller gjennomføre transaksjoner du har bedt om, inkludert å gi informasjon om Resideo-produkter eller -tjenester, fakturering og bestilling, registrering av kjøpte produkter, håndtering av garantikrav, tilby kundeservice og forenkle din bruk av Connected Home-produktet;
    • Forbedre vår virksomhet, produkter og tjenester. Vi kan bruke dine personlige opplysninger til å utføre forretningsanalyser eller til andre formål som hjelper oss med å utvikle og forbedre kvaliteten på vår virksomhet, produkter og tjenester (inkludert nye produkter og tjenester), for eksempel ved å tilpasse Connected Home-produktet til dine spesielle preferanser;
    • Markedsføring. I henhold til gjeldende lover og forskrifter kan vi bruke dine personlige opplysninger til å informere deg om produkter eller tjenester som kan være av interesse for deg og ellers sende deg informasjon om tilbud, arrangementer og nyheter, undersøkelser, spesialtilbud og relaterte emner. Du kan når som helst reservere deg mot markedsføringskommunikasjon via e-post helt gratis ved å bruke lenken "Avslutt abonnementet" i e-postmarkedsføringsmateriell du mottar fra oss, eller ved å kontakte oss ved hjelp av kontaktinformasjonen som står oppført i denne personvernerklæringen. Avhengig av bostedsland, kan du også velge å melde deg av andre typer markedsføringskommunikasjon; vennligst kontakt oss ved hjelp av kontaktinformasjonen som er oppført i personvernerklæringen for mer informasjon;
    • Forskning og kundeanalyse. Vi kan bruke dine personlige opplysninger til å utføre forskning og analyse for å gjøre det enklere å analysere innkjøpspraksis, identifisere de produktene og tjenestene som best passer dine behov, og måle effekten av markedsføringen vår overfor deg.
    • Administrere og beskytte virksomheten vår. Vi kan bruke dine personlige opplysninger til å administrere og beskytte vår virksomhet og produkter, inkludert feilsøking, systemvedlikehold, støtte, rapportering og vertstjenester/hosting av data;
    • Håndheving: Vi kan bruke den personlige informasjonen vi samler inn for å oppdage, forebygge og respondere på svindel, brudd på immaterielle rettigheter, brudd på våre vilkår for bruk og/eller sluttbrukers lisensavtale, lovbrudd eller annet misbruk av Connected Home-produktet.

    Vi vil bare bruke debet- og/eller kredittkortopplysningene dine i forbindelse med kjøp av tjenester i forbindelse med ditt Connected Home-produkt.

     

    For å kunne tilby deg en forbedret og konsistent kundeopplevelse, kan vi kombinere informasjonen som er beskrevet i denne personvernerklæringen med annen informasjon vi har om deg i forbindelse med din bruk av andre Resideo-nettsteder, applikasjoner, produkter og/eller tjenester for å kunne tilby deg en forbedret og konsistent kundeopplevelse når du samhandler med Resideo, samt for å forbedre og tilpasse våre nettsteder, applikasjoner, produkter og tjenester.

   3. c) Det rettslige grunnlaget for behandling av informasjonen din

    Der loven krever det, vil vi alltid sørge for at det er rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger. I de fleste tilfeller vil det rettslige grunnlaget for behandlingen av dine personlige opplysninger være at:

    • det er nødvendig for å utføre de tjenestene vi tilbyr til deg;
    • det er nødvendig å overholde våre juridiske og kontraktmessige forpliktelser;
    • vi har fått ditt samtykke til behandling av personlige data for ett eller flere spesifiserte formål. Dersom vi ber om samtykke til å behandle dine personlige opplysninger, kan du til enhver tid trekke tilbake samtykket ditt ved å kontakte oss ved hjelp av kontaktinformasjonen som du finner på slutten av denne personvernerklæringen;
    • behandlingen er nødvendig for å møte våre legitime interesser, for eksempel å utvikle og forbedre våre produkter og tjenester til fordel for våre kunder;
    • det er nødvendig for å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav.

   B. Connected Home Thermostat Products

   Produkter:Honeywell Home termostater (tidligere markedsført som Lyric termostater) og EvoHome komfortprodukter, kollektivt og individuelt referert til som "Connected Home termostat (er)".

   1. a) Innsamling av informasjon
    1. Informasjon som samles inn direkte fra deg

     Vi samler inn følgende informasjon direkte fra deg:

     • Identitetsdata, som navn, kontaktinformasjon, tittel, firma- og organisasjonsnavn, e-postadresse, telefon- og faksnummer og fysisk adresse (inkludert gate, by, sted, postnummer og/eller land);
     • Registreringsdata, som informasjon gitt av deg når du registrerer deg med en konto for å bruke ditt Connected Home-produkt, inkludert innloggingsdetaljer og passord;
     • Markedsførings- og kommunikasjonsdata, inkludert markedsføringspreferanser og abonnementene dine på våre publikasjoner;
     • Finansiell informasjon, inkludert kredittkort eller kontoinformasjon dersom du kjøper tjenester direkte fra oss;
     • Transaksjonsdata, inkludert forespørsler om og bestilling av våre produkter og tjenester samt informasjon om betalinger til og fra deg;
     • Eksportkontrollinformasjon, for eksempel nasjonalitet og bostedsland, som gjør at vi kan fastslå at du oppfyller kravene i henhold til eksportkontrollforskrifter for å motta informasjon om visse teknologier;
     • Din tilbakemelding, inkludert informasjon du gir oss når du sender oss tilbakemelding eller kontakter oss av en eller annen grunn, svarer på en undersøkelse, deltar i en konkurranse eller rapporterer et problem.

     Hvis vi trenger å samle inn personlig informasjon i henhold til loven, eller i henhold til vilkårene i en kontrakt vi har inngått med deg, og du unnlater å gi denne informasjonen når du blir bedt om det, kan vi ikke gi deg den forespurte tjenesten eller fullføre transaksjonen din.

    2. Informasjon vi samler inn om deg

     Vi kan samle inn informasjon om deg basert på din bruk av Connected Home-termostat, inkludert:

     • Bruksdata, inkludert informasjon om hvordan du bruker din Connected Home-termostat, antall byte som overføres, lenker du klikker på, materiellet du har tilgang til, dato og klokkeslett for din tilgang til termostaten og annen håndtering av termostaten, inklusiv aktuell innendørs og utendørs temperatur- og fuktighetsinformasjon, GPS/geodata (se under) termostatbrukdata som oppvarming, ventilering og klimakontroll ("HVAC"), reléstatus, kjøretid, innstillinger, tidspunkt for hendelser i hjemmet, HVAC-diagnostikk og brukslogger fra HVAC-systemet samt varsler fra HVAC-systemet og samspillet mellom termostaten og tredjepartsenheter og din bruk av systemet
     • Tekniske data, som din internettprotokoll (IP-adresse), nettlesertype, -funksjoner og språk, operativsystem, hjemmesystemkonfigurasjon, sikkerhetsinnstillinger;
     • Geografiske data. Med ditt uttrykkelige samtykke kan din Connected Home-termostat samle inn presis, sanntidsinformasjon om plasseringen av mobilen din med det formål å kontrollere status for "home and away". Geodata fra mobilen kan bli oppgitt til våre tjenesteleverandører som kan behandle denne informasjonen i forbindelse med at de skal yte tjenester på våre vegne. Dersom du har samtykket til registrering av den nøyaktige plasseringen til mobilen din, kan du til enhver tid justere eller tilbakekalle dette samtykket ved å administrere innstillingene for geografiske tjenester via innstillingene på mobilen din.

     For informasjon om informasjonskapslene vi bruker på vår Connected Home-termostat og hvordan du avviser eller slår dem av, se avsnittet "Informasjonskapsler" nedenfor.

   2. b) Hvordan vi bruker informasjonen din

    Vi bruker personlig informasjon for å:

    • Tilby deg Connected Home-termostaten. Vi kan bruke din personlige informasjon til å levere tjenester til deg eller gjennomføre transaksjoner du har bedt om, inkludert å gi informasjon om Resideo-produkter eller -tjenester, fakturering og bestilling, registrering av kjøpte produkter, håndtering av garantikrav, tilby kundeservice og forenkle din bruk av den tilkoblede Connected Home-termostaten;
    • Forbedre vår virksomhet, produkter og tjenester. Vi kan bruke dine personlige opplysninger til å utføre forretningsanalyser eller til andre formål som hjelper oss med å utvikle og forbedre kvaliteten på vår virksomhet, produkter og tjenester (inkludert nye produkter og tjenester), for eksempel ved å tilpasse Connected Home-termostaten til dine spesielle preferanser;
    • Markedsføring. I henhold til gjeldende lover og forskrifter kan vi bruke dine personlige opplysninger til å informere deg om produkter eller tjenester som kan være av interesse for deg og ellers sende deg informasjon om tilbud, arrangementer og nyheter, undersøkelser, spesialtilbud og relaterte emner. Du kan når som helst reservere deg mot markedsføringskommunikasjon via e-post helt gratis ved å bruke lenken "Avslutt abonnementet" i e-postmarkedsføringsmateriell du mottar fra oss, eller ved å kontakte oss ved hjelp av kontaktinformasjonen som står oppført i denne personvernerklæringen. Avhengig av bostedsland, kan du også velge å melde deg av andre typer markedsføringskommunikasjon; vennligst kontakt oss ved hjelp av kontaktinformasjonen som er oppført i personvernerklæringen for mer informasjon;
    • Forskning og kundeanalyse. Vi kan bruke dine personlige opplysninger til å utføre forskning og analyse for å gjøre det enklere å analysere innkjøpspraksis, identifisere de produktene og tjenestene som best passer dine behov og måle effekten av markedsføringen vår overfor deg.
    • Administrasjon og beskyttelse av virksomheten vår. Vi kan bruke dine personlige opplysninger til å administrere og beskytte vår virksomhet og produkter, inkludert feilsøking, systemvedlikehold, støtte, rapportering og hosting av data;
    • Håndheving: Vi kan bruke den personlige informasjonen vi samler inn for å oppdage, forebygge og respondere på svindel, brudd på immaterielle rettigheter, brudd på våre vilkår for bruk og/eller sluttbrukers lisensavtale, lovbrudd eller annet misbruk av Connected Home-termostaten.

    Vi vil bare bruke debet- og/eller kredittkortopplysningene dine i forbindelse med kjøp av tjenester i forbindelse med din Connected Home-termostat.

    For å kunne tilby deg en forbedret og konsistent kundeopplevelse, kan vi kombinere informasjonen som er beskrevet i denne personvernerklæringen, med annen informasjon vi har om deg i forbindelse med din bruk av andre Resideo-nettsteder, applikasjoner, produkter og/eller tjenester for å kunne tilby deg en bedre og konsistent kundeopplevelse når du samhandler med Resideo samt for å forbedre og tilpasse våre nettsteder, applikasjoner, produkter og tjenester.

   3. c) Det rettslige grunnlaget for behandling av informasjonen din

    Der loven krever det, vil vi alltid sørge for at det er rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger. I de fleste tilfeller vil det rettslige grunnlaget for behandlingen av dine personlige opplysninger være at:

    • det er nødvendig for å utføre de tjenestene vi tilbyr til deg;
    • det er nødvendig å overholde våre juridiske og/eller kontraktmessige forpliktelser;
    • vi har fått ditt samtykke til behandling av personlige data for ett eller flere spesifiserte formål. Dersom vi ber om samtykke til å behandle dine personlige opplysninger, kan du til enhver tid trekke tilbake samtykket ditt ved å kontakte oss ved hjelp av kontaktinformasjonen som du finner på slutten av denne personvernerklæringen;
    • behandlingen er nødvendig for å møte våre legitime interesser, for eksempel å utvikle og forbedre våre produkter og tjenester til fordel for våre kunder;
    • det er nødvendig for å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav.

   C. Connected Home Water Leakage Detector Products

   Produkter:Honeywell Home (tidligere markedsført som "Lyric") Connected vannlekasjedetektorer, referert til som "tilkoblede vannlekkasjedetektor(er)"

   1. a) Innsamling av informasjon
    1. i.Informasjon som samles inn direkte fra deg

     Vi samler inn følgende informasjon direkte fra deg:

     • Identitetsdata , som navn, kontaktinformasjon, tittel, firma- og organisasjonsnavn, e-postadresse, telefon- og faksnummer og fysisk adresse (inkludert gate, by, sted, postnummer og/eller land);
     • Registreringsdata, som informasjon gitt av deg når du registrerer deg med en konto for å bruke Connected Home vannlekkasjedetektor, inkludert innloggingsdetaljer og passord;
     • Markedsførings- og kommunikasjonsdata, inkludert markedsføringspreferanser og abonnementene dine på våre publikasjoner;
     • Finansiell informasjon, inkludert kredittkort eller kontoinformasjon dersom du kjøper tjenester direkte fra oss;
     • Transaksjonsdata, inkludert forespørsler om og bestilling av våre produkter og tjenester samt informasjon om betalinger til og fra deg;
     • Eksportkontrollinformasjon, for eksempel nasjonalitet og bostedsland, som gjør at vi kan fastslå at du oppfyller kravene i henhold til eksportkontrollforskrifter for å motta informasjon om visse teknologier;
     • Din tilbakemelding, inkludert informasjon du gir oss når du sender oss tilbakemelding eller kontakter oss av en eller annen grunn, svarer på en undersøkelse, deltar i en konkurranse eller rapporterer et problem.

     Dersom vi trenger å samle inn personlig informasjon i henhold til loven, eller i henhold til vilkårene i en kontrakt vi har inngått med deg, og du unnlater å gi denne informasjonen når du blir bedt om det, kan vi ikke gi deg den forespurte tjenesten eller fullføre transaksjonen din.

    2. ii. Informasjon vi samler inn om deg

     Vi kan samle inn informasjon om deg basert på din bruk av Connected Home vannlekkasjedetektor, inkludert:

     • Bruksdata, inkludert informasjon om hvordan du bruker din Connected Home vannlekkasjedetektor, antall byte som overføres, lenker du klikker på, materiellet du har tilgang til, dato og klokkeslett for din tilgang til vannlekkasjedetektoren og annen håndtering av den, inklusive aktuell innendørs temperatur og informasjon om luftfuktigheten, vannlekkasjedetektorbruksdata som innstillinger, tidspunkt for hendelser i hjemmet, diagnostikk og brukslogger fra vannlekkasjedetektorsystemet og varsler fra vannlekkasjedetektorsystemet samt samspillet mellom termostaten og tredjepartsenheter og din bruk av systemet.
     • Tekniske data, som din internettprotokoll (IP-adresse), nettlesertype og -funksjoner og språk, operativsystem, hjemmesystemkonfigurasjon, sikkerhetsinnstillinger;

     For informasjon om informasjonskapslene vi bruker på vårt Connected Home vannlekkasjedetektor og hvordan du avviser eller slår dem av, se avsnittet "Informasjonskapsler" nedenfor.

   2. b) Hvordan vi bruker informasjonen din

    Vi bruker personlig informasjon for å:

    • Tilby deg en Connected Home vannlekkasjedetektor. Vi kan bruke din personlige informasjon til å levere tjenester til deg eller gjennomføre transaksjoner du har bedt om, inkludert å gi informasjon om Resideo-produkter eller -tjenester, fakturering og bestilling, registrering av kjøpte produkter, håndtering av garantikrav, tilby kundeservice og forenkle din bruk av Connected Home vannlekkasjedetektor;
    • Forbedre vår virksomhet, produkter og tjenester. Vi kan bruke dine personlige opplysninger til å utføre forretningsanalyser eller til andre formål som hjelper oss med å utvikle og forbedre kvaliteten på vår virksomhet, produkter og tjenester (inkludert nye produkter og tjenester), for eksempel ved å tilpasse Connected Home vannlekkasjedetektoren dine spesielle preferanser;
    • Markedsføring. I henhold til gjeldende lover og forskrifter kan vi bruke dine personlige opplysninger til å informere deg om produkter eller tjenester som kan være av interesse for deg, og ellers sende deg informasjon om tilbud, arrangementer og nyheter, undersøkelser, spesialtilbud og relaterte emner. Du kan når som helst reservere deg mot markedsføringskommunikasjon via e-post helt gratis ved å bruke lenken "Avslutt abonnementet" i e-postmarkedsføringsmateriell du mottar fra oss, eller ved å kontakte oss ved hjelp av kontaktinformasjonen som står oppført i denne personvernerklæringen. Avhengig av bostedsland, kan du også velge å melde deg av andre typer markedsføringskommunikasjon; vennligst kontakt oss ved hjelp av kontaktinformasjonen som er oppført i personvernerklæringen for mer informasjon;
    • Forskning og kundeanalyse. Vi kan bruke dine personlige opplysninger til å utføre forskning og analyse for å gjøre det enklere å analysere innkjøpspraksis, identifisere de produktene og tjenestene som best passer dine behov og måle effekten av markedsføringen vår overfor deg.
    • Administrasjon og beskyttelse av virksomheten vår. Vi kan bruke dine personlige opplysninger til å administrere og beskytte vår virksomhet og produkter, inkludert feilsøking, systemvedlikehold, støtte, rapportering og hosting av data;
    • Håndheving: Vi kan bruke den personlige informasjonen vi samler inn for å oppdage, forebygge og respondere på svindel, brudd på immaterielle rettigheter, brudd på våre vilkår for bruk og/eller sluttbrukers lisensavtale, lovbrudd eller annet misbruk av Connected Home vannlekkasjedetektor.

    Vi vil bare bruke debet- og/eller kredittkortopplysningene dine i forbindelse med kjøp av tjenester i forbindelse med din Connected Home vannlekkasjedetektor.

   3. c) Det rettslige grunnlaget for behandling av informasjonen din

    Der loven krever det, vil vi alltid sørge for at det er rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger. I de fleste tilfeller vil det rettslige grunnlaget for behandlingen av dine personlige opplysninger være at:

    •  det er nødvendig for å utføre de tjenestene vi tilbyr til deg;
    • det er nødvendig å overholde våre juridiske og/eller kontraktmessige forpliktelser;
    • vi har fått ditt samtykke til behandling av personlige data for ett eller flere spesifiserte formål. Dersom vi ber om samtykke til å behandle dine personlige opplysninger, kan du til enhver tid trekke tilbake samtykket ditt ved å kontakte oss ved hjelp av kontaktinformasjonen som du finner på slutten av denne personvernerklæringen;
    • behandlingen er nødvendig for å møte våre legitime interesser, for eksempel å utvikle og forbedre våre produkter og tjenester til fordel for våre kunder;
    • det er nødvendig for å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav.

    D. Anonymisering av informasjonen din

    Vi kan anonymisere den personlige informasjonen din, slik at den ikke lenger kan brukes til å identifisere deg. Anonymisert informasjon anses ikke som personlig informasjon og er derfor ikke underlagt denne personvernerklæringen. Vi kan samle inn, bruke og dele anonymisert informasjon til alle typer formål.

    E. Hvem vi deler informasjonen din med

    Vi kan dele dine personlige opplysninger med utvalgte tredjeparter i den grad det er nødvendig for at de skal kunne utføre sine tjenester for oss, inkludert:

    • våre samarbeidspartnere, leverandører, distributører og underleverandører som hjelper oss med å oppfylle en kontrakt med deg,
    • annonsører og markedsføringsleverandører som utfører tjenester for oss,
    • analyseleverandører som hjelper oss med å forbedre og optimalisere våre produkter og tjenester,
    • potensielle selgere eller kjøpere (eller deres rådgivere) av hele eller deler av vår virksomhet og/eller
    • rettshåndhevelsesorganer, domstoler, tilsynsmyndigheter, myndigheter eller andre tredjeparter der vi mener dette er nødvendig for å overholde en lovlig eller regulerende forpliktelse, eller på annen måte for å beskytte våre rettigheter eller en tredjeparts rettigheter.

    Vi kan dele dine personlige opplysninger med en tredjepart på forespørsel. I slike tilfeller kan vi ikke kontrollere eller være ansvarlig for innsamling, lagring, avsløring og bruk av dine opplysninger av en slik tredjepart. Slike tredjeparts forpliktelser i forhold til dine personlige opplysninger styres av deres avtale med deg. Dersom du velger å kontrollere Resideos Connected Home-produkter med en tredjeparts program, programvare eller annet tilbud, kan vi ikke kontrollere eller holdes til ansvar for innsamling, lagring, avsløring og bruk av dine personlige opplysninger av en slik tredjepart.

    F. Hvor vi lagrer informasjonen din

    Generelt

    Resideo er et globalt selskap og som sådan kan dine personlige opplysninger bli samlet inn, overført til eller gjøres tilgjengelig for Resideo, andre selskaper i konsernet, leverandører og/eller agenter som befinner seg i land utenfor ditt bostedsland, inkludert alle land i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), USA og India. Vær oppmerksom på at personvernbeskyttelsen og juridiske krav, inkludert myndighetenes rettigheter til å få tilgang til dine personlige opplysninger, ikke nødvendigvis er de samme i disse landene som i ditt hjemland. Vi vil imidlertid ta rimelige skritt for å beskytte personvernet ditt.

    Brukere som befinner seg i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS)

    Din personlige informasjon kan overføres til eller brukes av selskaper i Resideo-konsernet, agenter, distributører, underleverandører eller leverandører i land utenfor EU, som USA og India. Vi har implementert EUs standardkontraktsvilkår i samsvar med artikkel 46 nr. 2 i EUs Personvernforordning for å sikre at overføringer av data utenfor EØS er tilstrekkelig beskyttet. Vennligst kontakt oss ved hjelp av kontaktinformasjonen på slutten av denne personvernerklæringen for mer informasjon om de aktuelle sikkerhetstiltakene.

    Brukere utenfor EØS

    Ved å bruke eller få tilgang til våre Resideo Connected Home-produkter eller kontakte oss og gi oss informasjon, samtykker du til overføring av personlig informasjon utenfor ditt bostedsland, som angitt ovenfor.

    G. Hvor lenge oppbevarer vi informasjonen din

    Med mindre annet er oppgitt i denne personvernerklæringen, beholder vi informasjonen din i den perioden du bruker det relevante Resideo-produktet eller en annen periode (som kan være et lengre eller kortere tidsrom) som du uttrykkelig har samtykket til at informasjonen din kan bli beholdt hvoretter vi enten vil slette eller anonymisere dine personlige opplysninger (med mindre en lengre oppbevaringsperiode kreves ved lov). Hvis du slutter å bruke Resideo Connected Home-produktet, kan vi fortsette å bruke anonymisert eller samlet data som ikke identifiserer deg til analyse, forskning og utvikling. Vi lagrer dine personlige opplysninger til markedsføringsformål inntil du har informert om at du ikke lenger ønsker å motta direkte markedsføringskommunikasjon. Dette gjør vi i samsvar med gjeldende lov.

    H. Markedsføring

    I henhold til gjeldende lover og forskrifter kan vi bruke dine personlige opplysninger til å informere deg om produkter eller tjenester som kan være av interesse for deg og ellers sende deg informasjon om tilbud, arrangementer og nyheter, undersøkelser, spesialtilbud og relaterte emner. Du kan når som helst reservere deg mot markedsføringskommunikasjon via e-post helt gratis ved å bruke lenken "Avslutt abonnementet" i e-postmarkedsføringsmateriell du mottar fra oss, eller ved å kontakte oss ved hjelp av kontaktinformasjonen som står oppført i denne personvernerklæringen. Avhengig av bostedsland, kan du også velge å melde deg av andre typer markedsføringskommunikasjon; vennligst kontakt oss ved hjelp av kontaktinformasjonen som er oppført i personvernerklæringen for mer informasjon;

    I. Tredjeparts nettsider og tjenester

    Våre Resideo Connected Home-produkter kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder, produkter og tjenester. Vi har ikke ansvar for disse nettstedene eller deres retningslinjer. Informasjon som samles inn av disse tredjepartene, og som kan inneholde ting som dine kontaktopplysninger, er underlagt deres retningslinjer for personvern. Vi oppfordrer deg til å lære om personvernerklæringen til disse tredjepartene.

    Dersom noen av våre Resideo Connected Home-produkter distribueres til deg av en tredjepart, for eksempel en forhandler eller entreprenør, er innsamlingen og bruken av dine personlige opplysninger av disse tredjepartene underlagt deres retningslinjer for personvern. Du samtykker til at Resideo ikke kontrollerer innsamling og bruk av dine personlige opplysninger av slike tredjeparter. Vi kan gjøre dine personlige opplysninger tilgjengelige for slike tredjeparter i samsvar med vilkårene i vår serviceavtale med den tredje parten. Vi oppfordrer deg til å lære om personvernerklæringen til disse tredjepartene.

    J. Barn

    Resideo behandler ikke bevisst personlig informasjon om barn i forbindelse med Resideo Connected Home-produkter. Begrepet "barn" skal forstås i henhold til lovene og forskriftene i den jurisdiksjonen der du befinner deg.

    K. Beskyttelse av informasjonen din

    Resideo er forpliktet til å beskytte sikkerheten til dine personlige opplysninger. Vi bruker en rekke sikkerhetsteknologier og -prosedyrer for å beskytte din personlige informasjon mot uautorisert tilgang, bruk eller utlevering. Imidlertid er ingen informasjonssystemer 100 % sikre, så vi kan ikke garantere den absolutte sikkerheten til din personlige informasjon. Videre er vi ikke ansvarlige for sikkerheten til informasjon som du overfører til Resideo Connected Home-produkter via nettverk som vi ikke kontrollerer, inkludert internett og trådløse nettverk.

    Sikkerheten til dine personlige opplysninger er også avhengig av deg. Når vi har gitt deg (eller du har valgt) et brukernavn og passord for å få tilgang til Resideo Connected Home-produkter, er du ansvarlig for å håndtere denne påloggingsinformasjonen på en konfidensiell måte og ikke avsløre den for andre.

    L. Informasjonskapsler

    Hva er en informasjonskapsel?

    Informasjonskapsler er tekstfiler som inneholder små mengder informasjon som lastes ned til harddisken eller i nettleserens minne. Informasjonskapsler inneholder informasjon som overføres til harddisken på datamaskinen eller annen enhet.

    Kategorier av informasjonskapsler som vi bruker

    Vi bruker fire typer informasjonskapsler: Strengt nødvendige, for å forbedre ytelsen, for å forbedre funksjonaliteten og til profilering og markedsføring.

    1. Strengt nødvendige informasjonskapsler

     Disse informasjonskapslene er avgjørende for driften av Resideo Connected Home-produkter, spesielt i tilknytning til informasjonssøk og ordreplassering. Uten disse informasjonskapslene kan vi ikke levere de tjenestene du ønsker. De inkluderer for eksempel informasjonskapsler som gjør at du kan logge deg inn på sikre områder av Resideo Connected Home-produkter eller informasjonskapsler knyttet til handlekurven din og som husker produktene du vil kjøpe når du legger til produkter i handlekurven din eller fortsetter til kassen.

    2. Ytelsesinformasjonskapsler

     Disse informasjonskapslene samler informasjon om hvordan du bruker våre Resideo Connected Home-produkter, som for eksempel hvilke sider du oftest besøker og hvorvidt du mottar feilmeldinger fra visse sider. Dette hjelper oss med å forbedre funksjonen til våre Resideo Connected Home-produkter, for eksempel ved å sikre at brukerne enkelt finner det de leter etter.

    3. Funksjonalitet- og profileringsinformasjonskapsler

     Disse informasjonskapslene brukes til å gjenkjenne deg når du bruker Resideo Connected Home-produkter. Dette gjør at vi kan tilpasse innholdet vårt til deg, hilse med navn og huske dine preferanser (for eksempel valg av språk eller region).

    4. Reklameinformasjonskapsler

     Disse informasjonskapslene registrerer hvordan du kommuniserer med Resideo Connected Home-produkter og kan brukes til å levere annonser som er tilpasset deg og interessene dine. De kan også brukes til å begrense tidspunktene du ser en annonse samt bidra til å måle annonsekampanjens effektivitet. Uten disse informasjonskapslene vil nettannonsene du ser være mindre relevante for deg og dine interesser.

    5. Informasjonskapsler fra tredjeparter

     Vi samarbeider med tredjepartsleverandører som også kan implementere informasjonskapsler på våre Resideo Connected Home-produkter. Dette kan for eksempel være Google Analytics, Adobe Analytics, YouTube og Adobe Flashplayer som vi kan bruke for å vise videoinnhold. Disse tredjepartsleverandørene er ansvarlige for informasjonskapslene som de implementerer på våre Resideo Connected Home-produkter. Dersom du ønsker ytterligere informasjon, kan du gå til nettsiden til den aktuelle tredjeparten.

    Sett preferanseinnstillinger for informasjonskapslene dine

    I de fleste tilfeller trenger vi ditt samtykke for å kunne bruke informasjonskapsler. Unntaket er dersom informasjonskapselen er avgjørende for at vi skal kunne tilby deg en tjeneste du har bedt om. Du vil bli bedt om å samtykke til vår bruk av informasjonskapsler som beskrevet i denne personvernerklæringen ved hjelp av et informasjonskapselbanner ved første gangs bruk av det relevante Resideo Connected Home-produktet.

    Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å endre innstillingene i nettleseren din for å avvise eller deaktivere informasjonskapsler. Dersom du gjør dette, bør du være oppmerksom på at du kan miste noen av funksjonene til Resideo Connected Home-produktene. For ytterligere informasjon om informasjonskapsler og hvordan du kan deaktivere dem kan du gå til:www.aboutcookies.org or www.allaboutcookies.org.

   M. Dine rettigheter

   Du kan ha visse rettigheter med hensyn til personlig informasjon om deg som samles inn via Resideo Connected Home-produkter. Dette kan variere avhengig av hvor du bor. Hvis du bor i et EØS-land, kan rettighetene som er beskrevet nedenfor gjelde for deg. For andre brukere vil rettighetene som gjelder avhenge av lovene i landet der du bor. Vi vil legge til rette slik at rettighetene dine samsvarer med gjeldende lov. Vennligst kontakt oss ved hjelp av kontaktinformasjonen på slutten av denne personvernerklæringen for mer informasjon om dine rettigheter.

   For å hjelpe deg med å utøve dine rettigheter, må vi kanskje be om spesifikk informasjon fra deg for å bekrefte identiteten din. Dette er et sikkerhetstiltak for å sikre at personlig informasjon ikke blir gitt til noen som ikke har rett til å motta den. Vi vil svare på eventuelle forespørsler fra deg om å utøve dine rettigheter innenfor de tidsrammer loven fastsetter. Vi kan kreve et gebyr for dette dersom loven tillater det.

   For at det skal være enklere for deg å forstå dine rettigheter, har vi oppsummert dem nedenfor og gitt retningslinjer for de ulike forholdene som de gjelder for. For mer informasjon om dine rettigheter, eller hvis du ønsker å utøve noen av dem, bør du ta kontakt med oss ved å bruke kontaktopplysningene som er angitt i slutten av denne personvernerklæringen.

   Mer detaljert informasjon om dine rettigheter:

   1. Retten til å bli informert: Dette betyr at du har rett til å bli gitt klare, transparente og lettforståelige opplysninger om hvordan vi bruker din personlige informasjon og dine juridiske rettigheter. Derfor gir vi deg informasjonen i denne personvernerklæringen.
   2. Tilgang: Du har rett til å få tilgang til, gjennomgå og korrigere personlig informasjon som er samlet inn via våre Resideo Connected Home-produkter, eller når du kontakter oss. I noen tilfeller kan du gjøre dette ved å gå til den siden der du oppgav informasjonen. Du kan hjelpe oss med å opprettholde nøyaktigheten til opplysningene dine ved å varsle oss dersom du endrer postadresse, telefonnummer eller e-postadresse.
   3. Protest: Du kan ha rett til å motsette seg visse typer behandlingsaktiviteter som omfatter dine personlige opplysninger, herunder hvor vi har en legitim interesse for å behandle dine personlige opplysninger eller hvor vi behandler dine personlige opplysninger til direkte markedsføring. I noen tilfeller kan vi vise at vi har overbevisende legitime grunner til å fortsette å behandle dine personlige opplysninger, i så fall er vi ikke forpliktet til å overholde anmodningen din.
   4. Slette: Du kan ha rett til å be om sletting av personlige opplysninger, for eksempel dersom informasjonen ikke lenger er nødvendig for det formålet de ble samlet inn.
   5. Begrensning: Du kan ha rett til å be om at vi begrenser behandlingen av dine personlige opplysninger, for eksempel dersom nøyaktigheten av informasjonen bestrides av deg.
   6. Dataportabilitet: Du kan rett til å motta og gjenbruke dine personlige opplysninger til eget bruk. Dette er kjent som retten til dataportabilitet og krever at vi, hvis det er aktuelt, skal flytte, kopiere eller overføre dine personlige opplysninger fra våre systemer til deg eller (hvis det er teknisk mulig) en tredjepart valgt av deg uten å påvirke brukskvaliteten.
   7. Samtykke: Dersom du har gitt ditt samtykke til behandling av dine personlige opplysninger, kan du ha rett til å trekke samtykket til enhver tid, ved å kontakte oss ved hjelp av kontaktinformasjonen i slutten av denne personvernerklæringen eller, når det gjelder markedsføring via e-post, ved hjelp av koblingen "Avslutt abonnementet" i våre markedsførings-e-poster. Dette vil ikke påvirke lovligheten til bruk frem til dette tidspunktet.

   Hvis du har spørsmål om rettighetene dine, eller du ønsker å utøve rettighetene dine, kan du henvende deg til oss via følgende lenke:

   https://contractorpro.secure.force.com/PrivacyInformationRequestForm/

   N. Endringer i denne personvernerklæringen

   Vilkårene i denne personvernerklæringen kan endres fra tid til annen. Vi legger inn eventuelle endringer på denne siden, og hvis endringene er betydelige, vil vi ta ytterligere skritt slik loven krever.

   O. Kontakt oss

   Hvis du har noen spørsmål om denne personvernerklæringen, kan du kontakte oss via e-post til ResideoPrivacy@Resideo.com eller via papirpost til en av Resideo-adressene nedenfor:

   I forbindelse med Honeywell Home-produktserien og EvoHome-produktserien:
   Attn: Resideo – Data Privacy
   Ademco Supply SRL
   Bucharest, 2nd District,
   4B and 2-4 George Constantinescu Street
   Building A, 3rd Floor,
   Bucharest, Romania.

   I forbindelse med Total Connect 2.0E Security-produktserien:
   Attn: Resideo – Data Privacy
   Securité Communications SAS
   1198, Avenue du Dr. Maurice Donat,
   06250 Mougins,
   Sophia Antipolis,
   Frankrike

   I forbindelse med Videofied Security-produktserien på:
   Attn: Resideo – Data Privacy
   RSI Video Technologies SAS
   25 rue Jacobi-Netter,
   67200 Strasbourg,
   Frankrike

   Du kan komme i kontakt med personvernombudet vårt på ResideoPrivacy@Resideo.com.

   Ved alle andre spørsmål, inkludert spørsmål om produktstøtte, kan du kontakte oss på hchtech@honeywellhome.com.

   Hvis du ikke er fornøyd med vårt svar på eventuelle klager du fremlegger for oss, eller hvis du mener at vår behandling av opplysningene dine ikke er i samsvar med personvernloven, kan du klage til tilsynsmyndigheten for personvern. Vi setter stor pris på muligheten til å løse dine bekymringer, så ta gjerne kontakt dersom du skulle ha noen klager.

back-to-top