Licenčná Zmluva Konečného Užívateľa Resideo Connected Home (Pripojený Domov) a Vyhlásenie O Ochrane Osobných Údajov

s účinnosťou od 1. júna 2020

Vitajte! Nižšie nájdete Licenčnú zmluvu pre konečného užívateľa Resideo Connected Home (pripojený domov) a Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Dôležité údaje:

Licenčná zmluva pre konečného užívateľa zahŕňa:

 • Licenciu k softvéru, ktorá upravuje Vaše používanie softvéru
 • Podmienky služby
 • Prísne obmedzenie našej finančnej a inej zodpovednosti, týkajúcej sa strát, ktoré môžete spôsobiť ako dôsledok používania systému a služieb

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov okrem iného uvádza:

 • Informácie, ktoré zhromažďujeme
  • Informácie, ktoré poskytnete pri registrácií účtu, napr. meno, e-mail, adresu, a poštové smerovacie číslo
  • Informácie o tom, ako používate systém a/alebo služby, napr. ako a kedy používate systémy alebo služby, frekvencia použitia, atď.
  • Údaje, ktoré sa vzťahujú na systémy a/alebo služby, napr. vonkajšie/ izbové teploty, plány, načasovanie udalostí a upozornení, audio a videoklipy, nastavenie, atď.
  • Ďalšie informácie uvedené vo Vyhlásení
 • Za akým účelom používame informácie:
  • Poskytnúť službu a prevádzkovať systém
  • Zlepšiť naše produkty a služby
  • Ponúknuť Vám produkty a služby, ktoré by Vás mohli zaujímať; neposkytujeme Vaše kontaktné informácie tretím stranám na marketingové účely bez Vášho výslovného súhlasu
  • Ďalšie spôsoby sú uvedené vo Vyhlásení

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O SYSTÉME

Poskytovatelia služieb tretích strán, ktorých používa spoločnosť Resideo. Resideo používa poskytovateľov služieb tretích strán na umožnenie niektorých aspektov služieb Resideo - napr. cloudové služby, ukladanie dát, synchronizácia a komunikácia prostredníctvom poskytovateľov cloudových služieb. Tieto služby tretích strán sú mimo kontroly spoločnosti Resideo, avšak ich prevádzka môže ovplyvniť užívanie a spoľahlivosť služieb Resideo alebo nimi môže byť sama ovplyvnená. Upozorňujeme, že (i) používanie a dostupnosť služieb Resideo závisí od poskytovateľov služieb tretích strán, (ii) poskytovatelia služieb tretích strán nezaručujú 100% dostupnosť ich služieb, a (iii) Resideo nezodpovedá za škody a straty spôsobené prevádzkou týchto služieb, ktoré poskytujú tretie strany.

Plánované používanie systému Resideo. Systém je zameraný na prístup a použitie nečasovo-kritických informácií a kontrolu produktov. Hoci sa spoločnosť Resideo usiluje o vysoko spoľahlivý a dostupný systém Resideo, nebude vždy k dispozícií na 100%. Systém podlieha občasným prerušeniam a poruchám z rôznych dôvodov, ktoré sú mimo kontroly spoločnosti Resideo, vrátane prerušovania WiFi, poskytovateľa služby počas doby prevádzky, mobilných oznámení a nosičov.

Používanie služieb nie je určené na ochranu bezpečnosti ľudského života a riešenie mimoriadnych situácií.. Systém nie je certifikovaný na riešenie mimoriadnych situácií a nepovažuje sa za záchranné riešenie pre ľudí ohrozených v domácnostiach alebo v práci, a taktiež nepredstavuje náhradu za pohotovostnú službu. Všetky život ohrozujúce a núdzové udalosti by mali smerovať na príslušné služby zásahov v núdzových situáciách. Na monitorovanie a bezpečnosť služieb požiarneho poplachu je možné uzavrieť samostatnú zmluvu s overenou riadiacou stanicou.

Spoľahlivosť oznámení. Systém, vrátane vzdialeného prístupu a mobilných oznámení, nebude vždy k dispozícií na 100%. Môžu nastať prípady, kedy nedostanete oznámenie. Účinnosť oznámení závisí od produktov tretej strany a služieb uvedených vyššie a od funkčnosti Vašich zariadení. Za funkčnosť Vášho počítača alebo mobilného zariadenia zodpovedáte Vy.

SYSTÉM NEPREDSTAVUJE NÚDZOVÝ OZNAMOVACÍ SYSTÉM MONITOROVANÝ TREŤOU STRANOU. SPOLOČNOSŤ RESIDEO NEMONITORUJE NÚDZOVÉ OZNÁMENIA A NEVYŠLE POHOTOVOSTNÚ SLUŽBU DO VÁŠHO DOMOVA ALEBO PRACOVISKA V PRÍPADE NÚDZOVEJ SITUÁCIE.

NESPOLIEHAJTE SA NA SYSTÉM V NÚDZOVÝCH, ŽIVOT OHROZUJÚCICH PRÍPADOCH. MOBILNÉ NOTIFIKÁCIE, KTORÉ SA TÝKAJÚ STAVU A ALARMOV NA VAŠICH PRODUKTOCH SA POSKYTUJÚ LEN NA INFORMAČNÉ ÚČELY – NEPREDSTAVUJÚ NÁHRADU ZA POHOTOVOSTNÝ OZNAMOVACÍ SYSTÉM MONITOROVANÝ TREŤOU STRANOU.

Bez záruky. Neexistuje záruka na to, že systém bude poskytovať adekvátne varovanie v akejkoľvek situácií alebo že nebude ohrozený alebo obídený predtým, než bude komunikovať s iným subjektom alebo osobou zodpovednou za monitorovanie a reagovanie na odoslané správy z Vášho elektrického zabezpečovacieho systému alebo ovládacieho panelu požiarneho poplachu, či podobných zariadení, ktoré sú určené na varovanie pred možným ublížením osobám či poškodením majetku (ďalej len „riadiaca stanica“), ak je Váš poplachový systém napojený na takýto systém ako prevencia osobných zranení, poškodenia majetku spôsobeného vlámaním, lúpežou, požiarom, prehriatím, chladom, vlhkosťou alebo iným spôsobom. Ďalej neexistuje žiadna záruka, že systém alebo Vaše mobilné zariadenie či počítač budú vysielať alebo prijímať signály od Vás alebo pre Vás alebo Vášmu dodávateľovi, predajcovi alebo riadiacej stanici, pokiaľ ide o služby systému, ktoré ste si objednali, vrátane signálov na aktiváciu alebo deaktiváciu Vášho poplachového systému. Beriete na vedomie, že vlastnenie bezpečnostného alebo protipožiarneho poplachového systému Vám ešte nezaručuje, že nikdy nedôjde k vlámaniu, lúpeži, požiaru alebo iným udalostiam a nepredstavuje to poistnú zmluvu. Beriete na vedomie, že dostupnosť služieb systému závisí od Vášho počítača, mobilného zariadenia, elektroinštalácie v domácnosti, poskytovateľa internetových služieb, poskytovateľa satelitnej služby v prípade služieb geolokalizácie a operátora mobilného zariadenia a taktiež beriete na vedomie, že zodpovedáte za všetky poplatky spojené s daným používaním a za dodržiavanie dohôd týkajúcich sa takého použitia. Ďalej potvrdzujete, že spoločnosť Resideo a poskytovatelia sieťových služieb nezaručujú bezpečnosť akéhokoľvek bezdrôtového prenosu a nenesú zodpovednosť za akýkoľvek nedostatok bezpečnosti týkajúci sa používania akejkoľvek služby. Súhlasíte s tým, že nebudete predávať žiadnu z bezdrôtových služieb, ktorá Vám bola poskytnutá ako súčasť systému. Spoločnosť Resideo nezaručuje, že systém bude kompatibilný so všetkými počítačmi alebo vreckovými zariadeniami. Najprv je potrebné otestovať Vaše zariadenia z dôvodu kompatibility pred ich použitím mimo domácnosti.

Spoločnosť Resideo nenesie zodpovednosť za stratu alebo poškodenie na základe tvrdenia, že systém nebol schopný podať výstrahu alebo upozornenie akéhokoľvek druhu. Týmto zbavujete spoločnosť Resideo zo zodpovednosti, ktorá z tohto vyplýva.

LICENČNÁ ZMLUVA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA RESIDEO CONNECTED HOME (PRIPOJENÝ DOMOV)

Táto licenčná zmluva konečného užívateľa Resideo (ďalej len „zmluva“) predstavuje právnu zmluvu medzi Vami, spoločnosťou Resideo Technologies, Inc. a jej dcérskymi spoločnosťami (ďalej len „Resideo“) na používanie služieb Resideo a licencie softvéru Resideo, ako je to uvedené nižšie. Pre uľahčenie odkazujeme na kombináciu produktov, softvéru a služieb alebo ich kombinácie, ktoré Vám poskytujeme ako „systém“.

Prijatím tejto zmluvy alebo inštaláciou, alebo používaním systému súhlasíte s podmienkami tejto zmluvy. Súhlasíte s tým, že ste konečný užívateľ systému a vyhlasujete, že ste dosiahli zákonný vek a ste oprávnený uzavrieť túto zmluvu.

 1. LICENCIE, OBMEDZENIA.

  Táto zmluva je určená na používanie pripojených riešení Resideo, vrátane softvéru Resideo na užívanie akýchkoľvek produktov Resideo a komunikačných sietí, softvéru Resideo umožňujúceho webové rozhranie a základné funkcie a prístup k službám Resideo, softvéru na aplikácie Resideo pre mobilné zariadenia a akýchkoľvek sietí Resideo, ktoré sa vzťahujú na predchádzajúce (spoločne ďalej len „služby Resideo“) a udelenie licencie na softvérové produkty uvedené vyššie, ktoré zahŕňajú počítačový a aplikačný softvér a taktiež môžu zahŕňať aj príslušné média, tlačené materiály a online alebo elektronickú dokumentáciu, a akékoľvek budúce verzie, vydania, aktualizácie, opravné príkazy, opravy chýb softvéru uvedeného vyššie (ďalej len „softvér Resideo“).

  Systém v sebe zahŕňa softvér, ktorý vlastní spoločnosť Resideo a softvér licencovaný spoločnosti Resideo a je chránený zákonmi a zmluvami o autorských právach Spojených štátov amerických, ako aj medzinárodnými zákonmi a zmluvami o autorských právach , rovnako ako ďalšími zákonmi a zmluvami na ochranu duševného vlastníctva. Na používanie systému sa Vám licencia nepredáva, ale iba udeľuje. V súlade s podmienkami tejto zmluvy, spoločnosť Resideo Vám udeľuje obmedzenú, nevýhradnú, neprenosnú licenciu (bez práva na sublicenciu, s výnimkou ako je to uvedené nižšie) na používanie systému a s ním súvisiaceho softvéru Resideo, výhradne pre Vašu osobnú potrebu s cieľom monitorovania Vášho domova alebo podniku. Predchádzajúca licencia zahŕňa právo na inštaláciu softvéru Resideo na Vašom počítači a/alebo mobilnom zariadení a používanie softvéru Resideo a na jeho používanie v spojitosti s Vašim licencovaným užívaním systému. Neregistrované používanie, rozmnožovanie alebo distribúciu systému spoločnosť Resideo nepovoľuje a je v rozpore s americkými a medzinárodnými zákonmi o autorskom práve a podlieha občianskoprávnym a trestnoprávnym postihom. Konkrétne nesmiete vyrábať alebo distribuovať akékoľvek kópie tohto systému, s výnimkou prípadov povolených platnými predpismi. Všetky práva systému a všetky ostatné práva spoločnosti Resideo, ktoré nie sú výslovne uvedené v tejto zmluve, si spoločnosť Resideo úplne a výlučne vyhradzuje (vrátane objektového a zdrojového kódu softvéru). Nesmiete najímať, prenajímať, kopírovať, upravovať alebo prekladať systém alebo vytvárať odvodené diela založené na tomto systéme. Nesmiete meniť alebo odstraňovať žiadne autorské práva alebo nápisy o vlastníckych právach či popisoch spoločnosti Resideo, ktoré sa zobrazujú na alebo v systéme. Nesmiete spätne analyzovať, dekompilovať alebo rozoberať systém, s výnimkou rozsahu, ktorý výslovne povoľujú povinné uznesenia príslušného zákona (vrátane vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa vykonáva smernica Európskej únie 91/250/EEC o právnej ochrane počítačových programov) za účelom získania určitých informácií pre obmedzené účely uvedené v týchto zákonoch. Nesmiete uplatniť svoje práva podľa týchto zákonov, pokiaľ ste o to vopred písomnou formou nepožiadali a spoločnosť Resideo odmietla poskytnúť požadované informácie do 30 dní od tejto žiadosti. S výnimkou, ako je to uvedené v tejto zmluve, nesmiete umožniť prístup k systému žiadnej z tretích strán a nie ste ani oprávnený vykonať výstup generovaný výsledkom akéhokoľvek plnenia alebo funkčného hodnotenia dostupného systému pre žiadnu z tretích strán.

  Ak ste riadiaca stanica alebo predajca, máte právo na sublicenciu prístupu k systému iba pre koncových užívateľov, ak každý koncový užívateľ súhlasí s podmienkami tejto zmluvy a uhradia sa všetky príslušné poplatky spoločnosti Resideo.

  Systém môže obsahovať materiály tretích strán, ktoré sú poskytovateľom licencií, alebo z nich môže byť odvodený. Takéto materiály tretích strán podliehajú obmedzeniam okrem tých, ktoré sú uvedené v tejto zmluve. Súhlasíte s tým, že akýkoľvek dodávateľ tretej strany má právo presadzovať túto zmluvu, pokiaľ ide o softvér tretej strany.

  Systém môže obsahovať softvér otvoreného zdrojového kódu, ktorý sa Vám poskytuje na základe podmienok licenčnej zmluvy o otvorenom zdrojovom kóde alebo autorskej doložky sprevádzajúcej daný softvérový otvorený zdrojový kód. Termín „softvér otvoreného zdrojového kódu“ sa vzťahuje na akýkoľvek softvér, program, modul, kód, knižnicu, databázu, ovládač alebo podobný komponent (alebo jeho časť), t.j. voľný, autorizovaný softvér, ktorého použitie si vyžaduje zmluvné záväzky zo strany užívateľa na tretiu stranu alebo licenciu, ktorú schváli Open Source Initiative, Free Software Foundation alebo podobná skupina.

  Ak si predplatíte sledovacie služby GPS ako súčasť systému, súhlasíte s tým, že budete používať iba lokalizačné služby v súlade s príslušným zákonom a ako je to určené a uvedené v dokumentácií dodávanej so službou. Beriete na vedomie, že spoločnosť Resideo nenesie zodpovednosť za Vaše používanie služby, ktorá nie je v súlade s právnymi predpismi alebo určeným účelom.

 2. HESLO A PRÍSTUP

  Súhlasíte s tým, že (a) poskytnete pravdivé, presné, aktuálne a úplne informácie o Vašej osobe, ako je to vyznačené na registračnom formulári a (b) udržíte a včas aktualizujete dané informácie. Ste povinný vytvoriť si používateľské meno a heslo na prístup k systému. Ak sa Vám poskytne dočasné používateľské meno a heslo, ste povinný upraviť toto dočasné poverenie a vytvoriť si vlastné používateľské meno a heslo. Ste zodpovedný za zachovanie dôvernosti Vášho hesla a účtu a nesiete plnú zodpovednosť za všetky činnosti, ktoré realizujete pod Vašim heslom, účtom alebo podúčtom. Súhlasíte s tým, že (a) si hneď zmeníte Vaše heslo v prípade akéhokoľvek narušenia bezpečnosti, (b) oznámite riadiacej stanici, ak nastalo narušenie bezpečnosti, a (c) odhlásite sa z Vášho účtu na konci každej relácie. Súhlasíte s tým, že podmienky tejto zmluvy sú záväzné a určujú vzťah medzi spoločnosťou Resideo a akoukoľvek treťou stranou, ktorej udelíte prístup k Vášmu účtu alebo povolenie spravovať Váš podúčet. Ďalej súhlasíte s tým, že prijmete všetky nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie a dodržiavanie podmienok v súlade s touto zmluvou a odškodníte spoločnosť Resideo za všetky náklady, škody, straty alebo výdavky vzniknuté v súvislosti s danou treťou stranou. Spoločnosť Resideo nezodpovedá za akúkoľvek stratu alebo škodu, ktorá vyplýva z Vášho nedodržiavania tejto časti zmluvy.

  Ak Vaše zariadenie nefunguje, môže rušiť sieťové operácie systému. Príslušné orgány verejnej správy môžu požadovať, aby spoločnosť Resideo dostala okamžitý prístup k Vášmu zariadeniu v prípade núdze, v súlade s príslušnými platnými zákonmi, stanovami, predpismi alebo súdnymi príkazmi. Súhlasíte s tým, že poskytnete prístup, ak ide o nevyhnutný núdzový stav a to buď riadiacej stanici alebo predajcovi alebo zástupcom siete Resideo.

  Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že máte možnosť pridať ďalšie strany k Vášmu účtu a tieto strany budú mať k dispozícií úplný alebo čiastočný prístup k systému, vrátane, ale bez obmedzenia na, možnosti prezerať alebo meniť Váš denný rozvrh a termostat a /alebo bezpečnosť alebo nastavenia automatizácie domu a programovanie. Ďalej beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť Resideo nie je voči Vám zodpovedná, pokiaľ ide o činnosti takýchto tretích strán. Ďalej beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že máte možnosť uviesť informácie o Vašom dodávateľovi alebo predajcovi k informáciám o Vašom účte a tieto strany sú potom oprávnené prijímať upozornenia zo systému týkajúce sa Vašej domácnosti (napr. v prípade, ak teplota v dome klesne pod bod mrazu alebo v prípade porušenia bezpečnosti) spolu s určitými kontaktnými informáciami (ako je to uvedené nižšie) s cieľom identifikovať zdroj výstrahy. Váš dodávateľ alebo predajca Vás môže kontaktovať v prípade prijatia takého upozornenia. Beriete na vedomie a súhlasíte, že spoločnosť Resideo nie je zodpovedná za akékoľvek činnosti alebo nečinnosti zo strany takého dodávateľa alebo predajcu.

  Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť Resideo a jej dcérske spoločnosti, poskytovatelia služieb, dodávatelia a predajcovia sú oprávnení kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia vykonať pomocou vzdialeného prístupu aktualizáciu softvéru a firmvéru, vylepšenia, zmeny, úpravy, ďalšie funkcie alebo opravu chýb systému. Týmto súhlasíte s vyššie uvedeným a zbavujete spoločnosť Resideo, jej dcérske spoločnosti, poskytovateľov služieb, dodávateľov a predajcov všetkej zodpovednosti, ktorá vyplýva z takého konania v rozsahu povolenom zákonom.

 3. TRVANIE A UKONČENIE; ÚPRAVY SYSTÉMU; POPLATKY.

  Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom, kedy prvýkrát použijete systém a trvá dovtedy, pokým budete používať systém a služby a uhrádzať požadované servisné poplatky za systém. Spoločnosť Resideo môže kedykoľvek odstúpiť od tejto zmluvy, ak nedodržíte niektorú z podmienok tejto zmluvy, vrátane nevykonania požadovaných servisných platieb za systém, v takom prípadne môže spoločnosť Resideo ukončiť túto zmluvu s okamžitou platnosťou. Ak máte zmluvu s predajcom na určité služby, Vaše právo na používanie služieb podlieha predajcovi alebo platbe pre riadiacu stanicu zo všetkých poplatkov splatných spoločnosti Resideo za také služby a spoločnosť Resideo je oprávnená pozastaviť alebo ukončiť Váš prístup k službám v prípade, ak predajca nezaplatí za služby poskytované spoločnosťou Resideo alebo ak Vy neuhradíte akékoľvek splatné peňažné sumy riadiacej stanici. Spoločnosť Resideo je oprávnená vzniesť akékoľvek námietky, ktoré existujú vo vzťahu spoločnosti Resideo s Vaším predajcom alebo riadiacou stanicou a zároveň aj vo vzťahu s Vami, a teda platby pre monitorujúcu spoločnosť riadiacej stanice Vám ešte nezaručujú právo na používanie služieb systému. Poskytovatelia tretích strán Vám môžu zaúčtovať ďalšie poplatky, sadzby a dane v súvislosti s používaním služieb systému, nezávislých vreckových zariadení, internetu, prenosu dát, videoklipov alebo prenosu obrazu, používania internetu, SMS, krátkeho kódu alebo iného prenosu. Ak Vám, Vášmu predajcovi alebo riadiacej stanici spoločnosť Resideo prestane dodávať služby z dôvodu neuhradenia platieb za služby, spoločnosť Resideo nenesie voči Vám žiadnu zodpovednosť a je na Vás, aby ste si od Vášho predajcu alebo riadiacej stanice vyžiadali vrátenie Vašich vopred uhradených platieb predajcovi alebo riadiacej stanici. V závislosti od služieb, ktoré ste si predplatili alebo sú zakotvené v zmluve, spoločnosť Resideo je taktiež oprávnená pozastaviť alebo ukončiť používateľský účet z dôvodu nečinnosti používateľa s predchádzajúcim upozornením. V závislosti od služieb, ktoré ste si predplatili alebo sú zakotvené v zmluve, ste oprávnený vypovedať túto zmluvu písomnou výpoveďou doručenou spoločnosti Resideo. Po ukončení tejto zmluvy sa ukončí aj udelená licencia a Vy musíte bezodkladne prestať používať systém. Spoločnosť Resideo si vyhradzuje právo kedykoľvek prerušiť dodávanie služieb natrvalo s predchádzajúcim oznámením. Spoločnosť Resideo si vyhradzuje právo kedykoľvek účtovať za užívanie systému, a upraviť alebo dočasne prerušiť systém (alebo jeho časť) s poskytnutím upozornenia alebo bez neho . To však nevyhnutne neovplyvní používanie Vášho softvéru a služieb od spoločnosti Resideo. Súhlasíte, že spoločnosť Resideo nenesie voči Vám alebo žiadnej tretej strane zodpovednosť za akúkoľvek úpravu, pozastavenie alebo ukončenie systému. Rozumiete a súhlasíte s tým, že ak sa presťahujete, vymažete si Váš účet a nebudete mať viac prístup k systému Resideo so zreteľom na Vašu predchádzajúcu adresu. Ak máte zmluvu s riadiacou stanicou, ste povinný ich upovedomiť o Vašom sťahovaní z dôvodu zrušenia Vášho účtu.

 4. ZRIEKNUTIE SA ZÁRUK A OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI

  SYSTÉM SA VÁM POSKYTUJE „TAK AKO JE“ A S VÝNIMKOU PRÍPADOV, AKO JE TO UVEDENÉ V TEJTO ČASTI, VŠETKY VÝSLOVNÉ ALEBO VYPLÝVAJÚCE PODMIENKY (PODMIENKY, KTORÉ NIE SÚ ZAHRNUTÉ V TEJTO ZMLUVE, ALE SÚ ZAHRNUTÉ PRÁVNYMI PREDPISMI ALEBO INAK), VYHLÁSENIA A AKÉKOĽVEK ZÁRUKY, VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIA AKEJKOĽVEK ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY, POKIAĽ IDE O NEPORUŠENIE PRÁV, OBCHODOVATEĽNOSŤ, VHODNOSŤ PRE URČITÝ ÚČEL, USPOKOJIVÚ KVALITU, NEZASAHOVANIE ALEBO PRÍPADY VYPLÝVAJÚCE Z PRIEBEHU ROKOVANIA, ZÁKONNEJ ALEBO OBCHODNEJ PRAXE, SÚ VYLÚČENE V ROZSAHU POVOLENOM PRÍSLUŠNÝMI ZÁKONMI A SÚ VÝSLOVNE ODMIETNUTÉ SPOLOČNOSŤOU RESIDEO, JEJ DODÁVATEĽMI A UDEĽOVATEĽMI LICENCIÍ. Keďže niektoré štáty alebo jurisdikcie neumožňujú obmedzenia niektorých záruk a vyhlásení, vyššie uvedené obmedzenia sa na Vás nemusia úplne alebo čiastočne vzťahovať. Ako spotrebiteľ máte ďalšie práva, ktoré sa líšia od jurisdikcie k jurisdikcii a nie sú uvedené v tejto zmluve.

  SPOLOČNOSŤ RESIDEO NEZODPOVEDÁ ZA A VYLUČUJE VŠETKU ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÚKOĽVEK STRATU ALEBO ŠKODU, KTORÚ UTRPÍTE A NEDÁ SA PREDVÍDAŤ. Strata alebo škoda sa dá predvídať (a z toho dôvodu nie je nahraditeľná), ak ide o zrejmý dôsledok porušenia zo strany spoločnosti Resideo alebo ak ste Vy spoločne so spoločnosťou Resideo zamýšľali túto stratu alebo škodu v čase uzatvorenia tejto zmluvy. Ani spoločnosť Resideo, ani jej poskytovatelia služieb tretích strán nenesú zodpovednosť za voľbu Vašej bezpečnosti alebo protipožiarneho poplachového systému, ktoré sú nainštalované vo Vašej nehnuteľnosti alebo za spojenie a prevádzku zo strany riadiacej stanice.

  Spoločnosť Resideo Vám dodáva systém len v súlade s touto zmluvou. Súhlasíte s tým, že systém nebudete používať na komerčné a obchodné účely alebo na účely ďalšieho predaja, s výnimkou rozsahu používaní, ktoré táto zmluva povoľuje. Ďalej súhlasíte, že spoločnosť Resideo nenesie žiadnu zodpovednosť, pokiaľ ide o stratu alebo škodu, ktorá vznikla v súvislosti s (i) presnosťou, úplnosťou, zákonnosťou, spoľahlivosťou, prevádzkyschopnosťou alebo dostupnosťou alebo obsahom poskytnutých alebo dostupných informácií alebo materiálov prostredníctvom systému; (ii) vymazaním, zlyhaním pri ukladaní, náhodným sprístupnením, stratou, nesprávnym dodaním alebo predčasným dodaním akýchkoľvek informácií alebo materiálov; alebo (iii) zanedbaním Vašich systémov zabezpečenia domácnosti, pokiaľ nie sú také straty alebo škody dôsledkom predvídateľného porušenia tejto zmluvy v mene spoločnosti Resideo. Spoločnosť Resideo nenesie v žiadnom prípade zodpovednosť za informácie alebo udalosti, nad ktorými nemá kontrolu, vrátane obsahu oznamovacích pultov alebo iných fór napojených k systému.

  POKIAĽ TO NIE JE V TEJTO ZMLUVE INAK UVEDENÉ, SPOLOČNOSŤ RESIDEO, JEJ DCÉRSKE SPOLOČNOSTI, PREDSTAVITELIA, RIADITELIA, ZAMESTNANCI, ZÁSTUPCOVIA, DODAVATELIA A LICENZORI NENESÚ ZODPOVEDNOSŤ VOČI VÁM ZA AKÚKOĽVEK STRATU ZISKU ALEBO PRÍJMU, STRATU OBCHODU ALEBO PRERUŠENIE PODNIKANIA, STRATU OBCHODNÝCH PRÍLEŽITOSTÍ, STRATENÉ ALEBO POŠKODENÉ ÚDAJE, STRATU KAPITÁLU ALEBO ZA ODŠKODNENIE ZA SPÔSOBENÚ UJMU, NEPRIAME, NÁSLEDNÉ ŠKODY, VEDĽAJŠIE ODŠKODNENIE ALEBO NÁHRADU ŠKODY PLNIACU TRESTNÚ FUNKCIU, AK TO Z TEJTO ZMLUVY VYPLÝVA; PREČIN (VRÁTANE NEDBALOSTI), KTORÝ VYPLÝVA Z VÁŠHO POUŽÍVANIA ALEBO NESCHOPNOSTI POUŽÍVAŤ SYSTÉM, AJ KEĎ SPOLOČNOSŤ RESIDEO, JEJ DCÉRSKE SPOLOČNOSTI, PREDSTAVITELIA, RIADITELIA, ZAMESTNANCI, ZÁSTUPCOVIA, DODÁVATELIA A LICENZORI BOLI O TÝCHTO ŠKODÁCH INFORMOVANÍ. Toto obmedzenie zodpovednosti a vylúčenie typov škôd sa nemusí vzťahovať úplne alebo čiastočne na Vás, v závislosti od zákonov Vašej domácej právomoci.

  Nič v tejto zmluve žiadnym spôsobom nevylučuje alebo neobmedzuje zodpovednosť (i) spoločnosti Resideo, jej dcérskych firiem, predstaviteľov, riaditeľov, zamestnancov, zástupcov, dodávateľov a licenzorov voči Vám, pokiaľ ide o zranenie alebo úmrtie spôsobené ich nedbalosťou; (ii) zo strany spoločnosti Resideo voči Vám za podvod alebo úmyselné uvedenie do omylu; alebo (iii) akejkoľvek zodpovednosti zo strany spoločnosti Resideo, ktorá sa nedá vylúčiť podľa príslušných právnych predpisov. Tie môžu zahŕňať legislatívu na ochranu zákazníka vo Vašej právomoci.

  Spoločnosť Resideo za žiadnych okolností nezodpovedá za prípadné škody, ktoré vyplývajú zo sťahovania alebo prístupu k akýmkoľvek informáciám alebo materiálom prostredníctvom systému, za oneskorenie alebo zlyhanie pri plnení, ktoré vyplývajú priamo alebo nepriamo z vonkajších udalostí mimo kontroly spoločnosti Resideo, vrátane vyššej moci, síl alebo príčin, ktoré sú taktiež mimo jej kontrolu, vrátane, bez obmedzenia, porúch internetu, porúch počítačových, telekomunikačných zariadení, porúch iných zariadení, výpadkov elektrického prúdu, štrajkov, pracovných sporov, nepokojov, povstaní, občianskych nepokojov, nedostatku pracovných síl alebo materiálov, požiarov, záplav, búrok, výbuchov, vyššej moci, vojny, opatrení zo strany vlády, domácich alebo zahraničných súdnych príkazov alebo súdov, neplnenia zo strany tretích strán, strát či výkyvov tepla, svetla alebo klimatizácie.

  V PRÍPADE, ŽE (1) POUŽÍVATE INÉ APLIKÁCIE AKO HONEYWEEL NA KONTROLU PRODUKTOV RESIDEO; (2) NAPÁJATE K SYSTÉMU INÉ ZARIADENIE AKO RESIDEO; (3) POUŽÍVATE API (rozhranie aplikačných programov) TRETEJ STRANY; ALEBO (4) STE SÚČASŤOU CONNECTED HOME (PRIPOJENÉHO DOMU) ALEBO BUSINESS ECOSYSTEM (PODNIKATEĽSKÉHO EKOSYSTÉMU) TRETEJ STRANY, BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE, ŽE SPOLOČNOSŤ RESIDEO NIE JE V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÁ ZA PRESNOSŤ, FUNKČNOSŤ, SPOĽAHLIVOSŤ, DOSTUPNOSŤ, INTEROPERABILITU, ZÁKONNOSŤ A UŽITOČNOSŤ TAKEJ APLIKÁCIE, ZARIADENIA, API ALEBO EKOSYSTÉMU A NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK ŠKODY, KTORÉ MÔŽU NASTAŤ V DÔSLEDKU TAKÉHO POUŽITIA. POUŽÍVANIE APLIKÁCIE, ZARIADENIA, API ALEBO EKOSYSTEMU TRETEJ STRANY JE VÝHRADNE NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO A NÁKLADY.

  Upozorňujeme, že povinnosť spoločnosti Resideo dodať služby je povinnosťou primeraného úsilia a nie povinnosťou s cieľom dosiahnuť určitý výsledok. Spoločnosť Resideo využije primerané úsilie na dodanie služieb.

 5. RÔZNE.

  Zlyhanie spoločnosti Resideo kedykoľvek dodržiavať akékoľvek ustanovenia tejto zmluvy sa nevykladá ako trvalé zrieknutie sa akýchkoľvek ustanovení podľa tejto zmluvy a ani žiadne také zlyhanie neovplyvní právo spoločnosti Resideo prijať v budúcnosti opatrenie na dodržiavanie akýchkoľvek ustanovení tejto zmluvy.

  Softvérové a technické informácie dodané podľa tejto zmluvy sú predmetom zákonov na kontrolu exportu USA a môžu podliehať predpisom vývozu alebo dovozu v iných krajinách. Súhlasíte, že budete striktne dodržiavať všetky zákony a predpisy, a budete mať výhradnú zodpovednosť za získavanie akýchkoľvek povolení na dovoz, vývoz, reexport a požadovaných licencií pre softvérové alebo technické informácie a zachovanie dokumentácie na podporu dodržiavania týchto zákonov a predpisov.

  Táto zmluva sa riadi a vykladá v súlade so zákonmi Anglicka a Walesu. Vy a spoločnosť Resideo súhlasíte, že sa podvolíte nevýhradnej jurisdikcii anglických súdov. Spoločnosť Resideo berie na vedomie, že ak nemáte sídlo v Spojenom kráľovstve, máte právo na výkon súdnej právomoci vo Vašej krajine.

  Rozumiete a súhlasíte, že bez ohľadu na ďalšie ustanovenia tejto zmluvy, porušenie akéhokoľvek ustanovenia tejto zmluvy z Vašej strany, môže spoločnosti Resideo spôsobiť nenapraviteľné škody, pre ktoré by návratnosť peňažnej náhrady škody bola nedostatočná a spoločnosť Resideo má teda nárok na získanie včasného predbežného opatrenia na ochranu práv spoločnosti Resideo podľa tejto zmluvy, okrem akýchkoľvek a všetkých dostupných opravných prostriedkov zo zákona.

  Táto zmluva a podmienky predaja spoločnosti Resideo, ktoré sprevádzali nákup akéhokoľvek zariadenia priamo od spoločnosti Resideo, tvoria celkovú zmluvu medzi Vami a spoločnosťou Resideo a nahrádzajú v celom svojom rozsahu akékoľvek a všetky ústne alebo písomné zmluvy, ktoré predtým existovali medzi Vami a spoločnosťou Resideo vo vzťahu k predmetu záležitosti tejto zmluvy. Vaša predplatná zmluva alebo monitorovacia zmluva riadiacej stanice (v prípade potreby) s predajcom alebo riadiacou stanicou predstavuje samostatnú zmluvu. Váš vzťah s predajcom alebo riadiacou stanicou sprevádza táto samostatná zmluva a spoločnosť Resideo nenesie voči Vám za týchto podmienok zodpovednosť. Vaša kúpna zmluva na nákup Resideo alebo iných zariadení, ktoré komunikujú so softvérom a službami Resideo, predstavuje samostatnú zmluvu s predajcom zariadení. Váš vzťah s takýmto predajcom sprevádza táto samostatná zmluva a spoločnosť Resideo nenesie voči Vám za týchto podmienok zodpovednosť.

  Ani túto zmluvu, ani žiadne práva, záujmy alebo povinnosti stanovené v tejto zmluve nesmiete previesť alebo postúpiť bez predchádzajúceho písomného súhlasu od spoločnosti Resideo. Spoločnosť Resideo je oprávnená postúpiť túto zmluvu, úplne alebo čiastočne, podľa jej vlastného uváženia. Táto zmluva je záväzná pre obidve zmluvné strany a pre ich všetkých súčasných a budúcich predstaviteľov, riaditeľov, zamestnancov, rodičov, dcérske spoločnosti, zástupcov, nástupcov, nadobúdateľov, dodávateľov, licenzorov, pobočky, členov rodiny a hostí a oprávnených užívateľov.

  Všetky ustanovenia, časti a odseky tejto zmluvy pôsobia samostatne a platia v plnom rozsahu povolenom zákonom a vykladajú a uplatňujú sa v menšej miere, platia však v prípade potreby. Neplatnosť alebo nevymáhateľnosť akéhokoľvek ustanovenia tejto zmluvy neovplyvní ostatné ustanovenia a všetky ďalšie ustanovenia zostanú v plnej platnosti a účinnosti bez zmeny alebo úpravy.

 6. PODMIENKY PRE ZARIADENIE APPLE; PRÍJEMCA TRETEJ STRANY

  Táto časť sa Vás týka len v prípade používania systému na zariadení Apple (napr. iPhone, iPad, iPod Touch) (akékoľvek takéto zariadenie, ďalej len „zariadenie Apple“); táto časť sa Vás netýka, ak nepoužívate systém na zariadení Apple. Zmluvné strany uznávajú, že táto licenčná zmluva konečného užívateľa je uzavretá výlučne medzi spoločnosťou Resideo a Vami, nie so spoločnosťou Apple, a spoločnosť Apple nie je zodpovedná za systém a jeho obsah. Akákoľvek podpora, ktorú ponúkne spoločnosť Resideo v súvislosti so systémom, predstavuje výlučne zodpovednosť spoločnosti Resideo a zmluvné strany uznávajú, že spoločnosť Apple nie je povinná poskytnúť akúkoľvek údržbu alebo podporné služby pre systém. Zmluvné strany uznávajú, že spoločnosť Apple nie je povinná poskytnúť akúkoľvek záruku na systém. V maximálnom rozsahu povolenom príslušným zákonom, spoločnosť Apple nemá žiadnu povinnosť záruky, čo sa týka systému. Zmluvné strany uznávajú, že spoločnosť Apple nezodpovedá za riešenie sťažností vo vzťahu k produktom. Spoločnosť Apple nie je zodpovedná za riešenie akýchkoľvek sťažností konečného užívateľa alebo tretej strany týkajúcich sa systému alebo majetku konečného užívateľa a/alebo používania tohto systému, vrátane, ale bez obmedzenia na: (i) pohľadávky zodpovednosti za výrobok; (ii) akákoľvek tvrdenie, že systém nie je v súlade s akoukoľvek právnou alebo regulačnou požiadavkou; a (iii) pohľadávky, ktoré vznikli v súlade s ochranou spotrebiteľa alebo podobných právnych predpisov. Zmluvné strany uznávajú, že v prípade akéhokoľvek tvrdenia tretej strany, že systém alebo Váš majetok a používanie systému porušuje práva duševného vlastníctva tretej strany, spoločnosť Apple nie je zodpovedná za vyšetrovanie, obhajobu, vyriešenie a vyrovnanie akéhokoľvek takého tvrdenia o porušení duševného vlastníctva. Sťažnosti alebo požiadavky týkajúce sa systému zasielajte na nasledujúcu e-mailovú adresu spoločnosti ResideoPrivacy@Resideo.com. Zmluvné strany uznávajú a súhlasia, že spoločnosť Apple a jej pobočky predstavujú príjemcov tretej strany tejto zmluvy, a ihneď po prijatí podmienok tejto zmluvy, spoločnosť Apple bude mať právo (má sa za to, že prijala právo) presadzovať túto zmluvu ako príjemca tretej strany.

 7. VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚVISLOSTI S PRODUKTMI RESIDEO CONNECTED HOME
  Naposledy aktualizované 1. júna 2020

  O nás

  V spoločnosti Resideo rešpektujeme vaše súkromie a ochrana vašich osobných údajov je pre nás mimoriadne dôležitá. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov objasňuje, ako spoločnosť Resideo Technologies, Inc. a jej pridružené spoločnosti (ďalej len „Resideo“ alebo „my“) zhromažďujú, používajú a poskytujú vaše osobné údaje v súvislosti s produktmi a službami Resideo Connected Home, ktoré zahŕňajú aj nasledujúce produktové rady: Produkty Honeywell Home (v minulosti predávané pod názvom „Lyric“), produkty EvoHome, produkty Total Connect Security a produkty Videofied Security (spoločne označované ako „produkty Resideo Connected Home“).

  Osobné údaje sú údaje alebo kombinácie údajov, ktoré by vás mohli identifikovať. Spoločnosťou Resideo, ktorá je „prevádzkovateľom“ osobných údajov, ktoré o vás vedieme v súvislosti s:

  • radom produktov Honeywell Home (do ktorého patria výrobky v minulosti uvádzané na trh pod názvom „Lyric“) a sortimentom produktov EvoHome, je spoločnosť Resideo Technologies, Inc.;
  • radom produktov Total Connect Security, je spoločnosť Securité Communications SAS a
  • radom produktov Videofied Security, je spoločnosť RSI Video Technologies SAS.

  Vaše osobné údaje získané v súvislosti s inými webovými stránkami, aplikáciami, produktmi a službami Resideo môžu podliehať iným vyhláseniam o ochrane osobných údajov. Je dôležité, aby ste si toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov prečítali aj so všetkými ostatnými vyhláseniami o ochrane osobných údajov, ktoré vám môžeme poskytnúť pri konkrétnych príležitostiach, keď zhromažďujeme alebo spracovávame vaše osobné údaje, aby ste vedeli, ako a prečo vaše údaje používame.

  Vaše používanie produktov Resideo Connected Home a akékoľvek údaje, ktoré prostredníctvom nich poskytnete, za každých okolností podliehajú tomuto vyhláseniu o ochrane osobných údajov a príslušným zmluvným podmienkam Resideo a/alebo licenčnej zmluve koncového používateľa (podľa vhodnosti).

  K našim produktom Resideo Connected Home patria hardvér, softvér, súvisiace webové stránky, mobilné/tabletové/PC aplikácie a podporné služby.

  DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE PRE OBYVATEĽOV EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU (EHP):Obyvatelia EHP môžu mať právo vzniesť námietky voči určitým typom spracovateľských činností, ktoré zahŕňajú vaše osobné údaje opísané v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov, vrátane tých, pri ktorých sa spoliehame na oprávnený záujem spracovania vašich osobných údajov alebo pri ktorých spracovávame vaše osobné údaje na účely priameho marketingu. V niektorých prípadoch môžeme preukázať, že máme nevyhnutné oprávnené dôvody na ďalšie spracovanie vašich osobných údajov a v takom prípade nie sme povinní vašej žiadosti vyhovieť.

  Informácie o typoch osobných údajov, ktoré spracovávame v súvislosti s vašimi:

  • inteligentnými fotoaparátmi a bezpečnostnými produktmi pre domácnosť z radov Honeywell Home (v minulosti predávané pod názvom Lyric), EvoHome, Total Connect Security a Videofied Security(bezpečnostné produkty Connected Home), nájdete po kliknutí na sekciu A. nižšie.
  • inteligentnými termostatmi z radov Honeywell Home (v minulosti predávané pod názvom Lyric) a/alebo EvoHome (termostaty Connected Home), nájdete po kliknutí na sekciu B. nižšie.;
  • detektormi úniku vody z radov Honeywell Home (v minulosti predávané pod názvom Lyric) (detektory úniku vody Connected Home, nájdete po kliknutí na sekciu C. nižšie

  Všeobecné informácie o našich postupoch spracovania údajov, ktoré sa vzťahujú na všetky produkty Resideo Connected Home, nájdete po kliknutí na odkazy v nižšie uvedenom zozname, cez ktoré prejdete do sekcie, ktorá vás zaujíma:

  1. A. Bezpečnostné produkty Connected Home
   1. 1. Náš zber údajov
   2. 2. Ako vaše údaje používame
   3. 3. Právny základ, na báze ktorého spracovávame vaše údaje
  2. B. Termostaty Connected Home
   1. 1. Náš zber údajov
   2. 2. Ako vaše údaje používame
   3. 3. Právny základ, na báze ktorého spracovávame vaše údaje
  3. C. Detektory úniku vody Connected Home
   1. 1. Náš zber údajov
   2. 2. Ako vaše údaje používame
   3. 3. Právny základ, na báze ktorého spracovávame vaše údaje
   4. 4. Anonymizácia vašich údajov
   5. 5. S kým vaše údaje zdieľame
   6. 6. Kde vaše údaje uchovávame
   7. 7. Ako dlho vaše údaje uchovávame
   8. 8. Marketing
   9. 9. Stránky a služby tretích strán
   10. 10. Deti
   11. 11. Ochrana vašich údajov
   12. 12. Súbory cookie
   13. 13. Vaše práva
   14. 14. Zmeny vyhlásenia o ochrane osobných údajov
   15. 15. Kontaktujte nás

   A. Bezpečnostné produkty Connected Home

   Produkty:Bezpečnostné produkty Total Connect, ktoré tvoria rady produktov Domonial a Le Sucre, bezpečnostné produkty Videofied, inteligentné fotoaparáty a bezpečnostné produkty pre domácnosť (vrátane bezpečnostných produktov s vlastnou inštaláciou) z radu Honeywell Home (v minulosti predávané pod názvom Lyric) a bezpečnostné produkty EvoHome, spoločne a jednotlivo uvádzané ako „Bezpečnostné produkty Connected Home“.

   1. a) Náš zber údajov
    1. Údaje získané priamo od vás

     Priamo od vás budeme zbierať nasledujúce údaje:

     • Údaje o totožnosti, ako je vaše meno, kontaktné údaje, titul, názov spoločnosti/organizácie, e-mailová adresa, telefónne a faxové čísla a fyzická adresa (vrátane ulice, mesta, štátu, poštového smerovacieho čísla a/alebo krajiny);
     • Registračné údaje, ako sú údaje, ktoré ste poskytli pri registrácii svojho účtu na používanie bezpečnostného produktu Connected Home, vrátane prihlasovacích údajov a hesiel;
     • Marketingové a komunikačné údaje, vrátane vašich marketingových preferencií a prihlásených odberov našich publikácií;
     • Finančné údaje, vrátane údajov o kreditných kartách alebo účtoch v prípade, že si priamo od nás zakúpite akékoľvek služby;
     • Údaje o transakciách, vrátane údajov o dopyte a objednávkach našich produktov a služieb a podrobností o platbách vo vzťahu s vami;
     • Údaje týkajúce sa riadenia vývozu, ako je vaša štátna príslušnosť a krajina bydliska, ktoré nám umožňujú určiť vašu oprávnenosť podľa nariadení o riadení vývozu na získanie údajov o určitých technológiách;
     • Vaša spätná väzba, vrátane údajov, ktoré nám poskytnete vždy, keď nám pošlete spätnú väzbu alebo keď nás z akéhokoľvek dôvodu kontaktuje, keď vyplníte dotazník, zapojíte sa do súťaže alebo ohlásite problém.

     V prípade, že potrebujeme zhromaždiť osobné údaje podľa zákona alebo podľa zmluvných podmienok zmluvy, ktorú sme s vami uzavreli, a tieto údaje nám na požiadanie neposkytnete, nebudeme vám môcť poskytnúť požadovanú službu alebo dokončiť vašu transakciu.

    2. Údaje, ktoré o vás zhromažďujeme

     Určité vaše údaje môžeme zhromažďovať na základe vášho používania bezpečnostného produktu Connected Home, napr:

     • Údaje o používaní, vrátane údajov o tom, ako používate bezpečnostný produkt Connected Home, počtu prenesených bajtov, odkazov, na ktoré kliknete, materiálov, ktoré si otvoríte, času incidentov v domácnosti, plánovania, vrátane plánov zapnutia/vypnutia poplašného zariadenia, záznamov o použití a výstražných záznamov, videozáznamov alebo zvukových klipov aktivít v domácnosti alebo v podniku a obrázkov uložených v systéme a iných opatrení prijatých v súvislosti s bezpečnostným produktom Connected Home;/li>
     • Technické údaje, ako je vaša IP adresa, typ, možnosti a jazyk vášho prehliadača, váš operačný systém, konfigurácia domáceho systému, nastavenia zabezpečenia;

     V súvislosti s inteligentnými fotoaparátmi a bezpečnostnými produktmi pre domácnosť (vrátane bezpečnostných produktov s vlastnou inštaláciou) z radu Honeywell Home (predtým Lyric):

     • Geo-lokalizačné údaje. S vaším výslovným súhlasom môžu inteligentné fotoaparáty a bezpečnostné produkty pre domácnosť (vrátane bezpečnostných produktov s vlastnou inštaláciou) z radu Honeywell Home (predtým Lyric) zbierať presné údaje v reálnom čase o lokalite vášho mobilného telefóna na účely kontroly stavu „home and away“. Geografická lokalizácia vášho mobilného zariadenia môže byť poskytnutá našim poskytovateľom služieb, ktorí môžu tieto údaje spracovať v súvislosti s poskytovaním služieb v našom mene. Po odsúhlasení zberu presnej lokality vášho mobilného zariadenia môžete svoj súhlas kedykoľvek upraviť alebo odvolať prostredníctvom preferencií lokalizačných služieb v nastaveniach vášho mobilného zariadenia.

     Informácie o súboroch cookie, ktoré používame v rámci bezpečnostných produktov Connected Home, a spôsob, ako ich odmietnuť alebo vypnúť, nájdete nižšie v časti s názvom „Súbory cookie“.

    3. Citlivé údaje

     V súvislosti s niektorými bezpečnostnými produktmi Connected Home (vrátane bezpečnostných produktov s vlastnou inštaláciou), môžeme zhromažďovať aj vaše citlivé údaje (osobné údaje so špeciálnou ochranou podľa zákonov na ochranu údajov) v rozsahu, aký povoľuje alebo vyžaduje zákon. Môžeme, napríklad, zhromažďovať biometrické údaje, aby sme umožnili funkciu rozpoznávania tváre. Vaše citlivé osobné údaje budeme zhromažďovať iba s vašim výslovným súhlasom. Ak nám dáte súhlas na zhromažďovanie a spracovanie vašich citlivých údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať.

   2. b) Ako vaše údaje používame

    Vaše osobné údaje používame:

    • Aby sme vám poskytli bezpečnostný produkt Connected Home . Vaše osobné údaje môžeme použiť pri poskytovaní služieb alebo pri realizácii vami požadovaných transakcií vrátane poskytovania údajov o produktoch alebo službách spoločnosti Resideo, vrátane vyúčtovania a plnenia objednávok, registrácie zakúpených produktov, vybavovania záručných nárokov, poskytovania služieb zákazníckej podpory a pomoci s používaním bezpečnostného produktu Connected Home;
    • Aby sme zlepšili našu činnosť, produkty a služby. Vaše osobné údaje môžeme použiť pri obchodných analýzach alebo na iné účely, ktoré nám pomáhajú rozvíjať a zlepšovať kvalitu našej firmy, produktov a služieb (vrátane nových produktov a služieb), napríklad prispôsobením bezpečnostného produktu Connected Home vašim osobitným preferenciám;
    • Aby sme predávali.V súlade s platnými zákonmi a nariadeniami môžeme vaše osobné údaje použiť na to, aby sme vás informovali o produktoch alebo službách, ktoré vás môžu zaujímať, a aby sme s vami mohli inak komunikovať o ponukách, udalostiach a novinkách, prieskumoch, špeciálnych ponukách a súvisiacich témach. Z marketingovej komunikácie zasielanej e-mailom sa môžete kedykoľvek bezplatne odhlásiť pomocou odkazu „odhlásiť sa“, ktorý je vo všetkých e-mailových marketingových materiáloch, ktoré ste od nás dostali, alebo nás kontaktujte pomocou kontaktných údajov uvedených v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. V závislosti od krajiny pobytu sa môžete odhlásiť aj z iných typov marketingovej komunikácie. Ak chcete viac informácií, kontaktujte nás, prosím, prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.
    • Na prieskum a analýzu zákazníkov. Vaše osobné údaje môžeme použiť pri prieskume a pri analýze, ktoré nám pomôžu analyzovať vaše preferencie v oblasti nákupu, identifikovať produkty a služby, ktoré najlepšie vyhovujú vašim požiadavkám, a zmerať efektívnosť reklamy, ktorú vám poskytujeme;
    • Aby sme spravovali a chránili našu firmu. Vaše osobné údaje môžeme použiť na správu a ochranu našej firmy a našich produktov vrátane riešenia problémov, údržby systému, podpory, vykazovania a hostingu dát;
    • Na presadzovanie práva: Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, môžeme použiť na odhalenie, prevenciu a riešenie podvodu, porušovania práv duševného vlastníctva, porušovania našich zmluvných podmienok a/alebo licenčnej zmluvy s koncovým používateľom, porušovania zákonov alebo iných zneužití bezpečnostného produktu Connected Home.

    Údaje o vašej debetnej a/alebo kreditnej karte použijeme iba na to, aby sme vám umožnili nákup služieb v súvislosti s bezpečnostným produktom Connected Home.

     

    V snahe poskytnúť vám zdokonalené a konzistentné zákaznícke skúsenosti môžeme údaje opísané v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov kombinovať s ďalšími údajmi, ktoré o vás máme v súvislosti s vašim používaním iných webových stránok, aplikácií, produktov a/alebo služieb spoločnosti Resideo, aby sme Vám mohli ponúknuť vylepšené a konzistentné zákaznícke skúsenosti pri interakcii so spoločnosťou Resideo a zlepšili a prispôsobili naše webové stránky, aplikácie, produkty a služby.

   3. c ) Právny základ, na báze ktorého spracovávame vaše údaje

    Ak si to vyžaduje zákon, vždy zabezpečujeme, aby sa spracovanie vašich osobných údajov opieralo o právny základ. Vo väčšine prípadov bude právnym základom spracovania vašich osobných údajov:

    • potreba spracovania vašich osobných údajov na plnenie služieb, ktoré vám poskytujeme;
    • povinnosť dodržať naše zákonné a zmluvné povinnosti;
    • fakt, že sme od vás dostali súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na jeden alebo viac konkrétnych účelov. Ak vás požiadame o súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať. V takom prípade nás kontaktujete pomocou kontaktných údajov uvedených na konci tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov;
    • fakt, že je spracovanie nevyhnutné na splnenie našich oprávnených záujmov, napríklad na rozvoj a zlepšenie našich produktov a služieb v prospech našich zákazníkov;
    • potreba preukázania, uplatnenia alebo obrany právnych nárokov.

   B. Termostaty Connected Home

   Produkty:Termostaty Honeywell Home (predtým predávané ako termostaty značky Lyric) a produkty EvoHome Comfort, spoločne a jednotlivo označované ako „Termostat(y) Connected Home“.

   1. a) Náš zber údajov
    1. Údaje získané priamo od vás

     Priamo od vás budeme zbierať nasledujúce údaje:

     • Údaje o totožnosti, ako je vaše meno, kontaktné údaje, titul, názov spoločnosti/organizácie, e-mailová adresa, telefónne a faxové čísla a fyzická adresa (vrátane ulice, mesta, štátu, poštového smerovacieho čísla a/alebo krajiny);
     • Registračné údaje, ako sú údaje, ktoré ste poskytli pri registrácii svojho účtu na používanie termostatu Connected Home, vrátane prihlasovacích údajov a hesiel;
     • Marketingové a komunikačné údaje, vrátane vašich marketingových preferencií a prihlásených odberov našich publikácií;
     • Finančné údaje, vrátane údajov o kreditných kartách alebo účtoch v prípade, že si priamo od nás zakúpite akékoľvek služby;
     • Údaje o transakciách, vrátane údajov o dopyte a objednávkach našich produktov a služieb a podrobností o platbách vo vzťahu s vami;
     • Údaje týkajúce sa riadenia vývozu, ako je vaša štátna príslušnosť a krajina bydliska, ktoré nám umožňujú určiť vašu oprávnenosť podľa nariadení o riadení vývozu na získanie údajov o určitých technológiách;
     • Vaša spätná väzba,vrátane údajov, ktoré nám poskytnete vždy, keď nám pošlete spätnú väzbu alebo keď nás z akéhokoľvek dôvodu kontaktuje, keď vyplníte dotazník, zapojíte sa do súťaže alebo ohlásite problém.

     V prípade, že potrebujeme zhromaždiť osobné údaje podľa zákona alebo podľa zmluvných podmienok zmluvy, ktorú sme s vami uzavreli, a tieto údaje nám na požiadanie neposkytnete, nebudeme vám môcť poskytnúť požadovanú službu alebo dokončiť vašu transakciu.

    2. Údaje, ktoré o vás zhromažďujeme

     Určité vaše údaje môžeme zhromažďovať na základe vášho používania termostatu Connected Home, napr.:

     • Údaje o používaní, vrátane údajov o tom, ako používate svoj termostat Connected Home, počtu prenesených bajtov, odkazov, na ktoré kliknete, materiálov, ktoré si otvoríte, dátumu a času, kedy pristúpite k svojmu termostatu Connected Home, a iných opatrení prijatých v súvislosti s termostatom Connected Home, vrátane údajov o aktuálnej vnútornej a vonkajšej teplote a vlhkosti, údajov o GPS/geolokácii (pozri nižšie), údajov o používaní termostatu, napr. stav vykurovacieho, ventilačného a klimatizačného ("HVAC") relé, doba prevádzky, nastavenia, čas udalostí v domácnosti, záznamy o diagnostike a použití HVAC z HVAC systému a upozornenia z HVAC systému a interakcia vášho termostatu a zariadení tretích strán a vaše používanie systému.
     • Technické údaje, ako je vaša IP adresa, typ, možnosti a jazyk vášho prehliadača, váš operačný systém, konfigurácia domáceho systému, nastavenia zabezpečenia;
     • Geo-lokalizačné údaje. S vaším výslovným súhlasom môže termostat Connected Home zbierať presné údaje v reálnom čase o lokalite vášho mobilného telefónu na účely kontroly stavu „home and away“.Geografická lokalizácia vášho mobilného zariadenia môže byť poskytnutá našim poskytovateľom služieb, ktorí môžu tieto údaje spracovať v súvislosti s poskytovaním služieb v našom mene. Po odsúhlasení zberu presnej lokality vášho mobilného zariadenia môžete svoj súhlas kedykoľvek upraviť alebo odvolať prostredníctvom preferencií lokalizačných služieb v nastaveniach vášho mobilného zariadenia.

     Informácie o súboroch cookie, ktoré používame v rámci termostatu Connected Home, a spôsob, ako ich odmietnuť alebo vypnúť, nájdete nižšie v časti s názvom „Súbory cookie“.

   2. b. Ako vaše údaje používame

    Vaše osobné údaje používame:

    • Aby sme vám poskytli termostat Connected Home. Vaše osobné údaje môžeme použiť pri poskytovaní služieb alebo pri realizácii vami požadovaných transakcií vrátane poskytovania údajov o produktoch alebo službách spoločnosti Resideo, vrátane vyúčtovania a plnenia objednávok, registrácie zakúpených produktov, vybavovania záručných nárokov, poskytovania služieb zákazníckej podpory a pomoci s používaním termostatu Connected Home;
    • Aby sme zlepšili našu činnosť, produkty a služby. Vaše osobné údaje môžeme použiť pri obchodných analýzach alebo na iné účely, ktoré nám pomáhajú rozvíjať a zlepšovať kvalitu našej firmy, produktov a služieb (vrátane nových produktov a služieb), napríklad prispôsobením termostatu Connected Home vašim osobitným preferenciám;
    • Marketing. V súlade s platnými zákonmi a nariadeniami môžeme vaše osobné údaje použiť na to, aby sme vás informovali o produktoch alebo službách, ktoré vás môžu zaujímať, a aby sme s vami mohli inak komunikovať o ponukách, udalostiach a novinkách, prieskumoch, špeciálnych ponukách a súvisiacich témach. Z marketingovej komunikácie zasielanej prostredníctvom e-mailu sa môžete kedykoľvek bezplatne odhlásiť pomocou odkazu „odhlásiť sa“, ktorý je vo všetkých e-mailových marketingových materiáloch, ktoré ste od nás dostali, alebo nás kontaktujte pomocou kontaktných údajov uvedených v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. V závislosti od krajiny vášho bydliska sa môžete odhlásiť aj z iných typov marketingovej komunikácie. Ak chcete viac informácií, kontaktujte nás, prosím, prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.
    • Na prieskum a analýzu zákazníkov. Vaše osobné údaje môžeme použiť pri prieskume a pri analýze, ktoré nám pomôžu analyzovať vaše preferencie v oblasti nákupu, identifikovať produkty a služby, ktoré najlepšie vyhovujú vašim požiadavkám, a zmerať efektívnosť reklamy, ktorú vám poskytujeme;
    • Aby sme spravovali a chránili našu firmu. Vaše osobné údaje môžeme použiť na správu a ochranu našej firmy a našich produktov vrátane riešenia problémov, údržby systému, podpory, vykazovania a hostingu dát;
    • Na presadzovanie práva: Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, môžeme použiť na odhalenie, prevenciu a riešenie podvodu, porušovania práv duševného vlastníctva, porušovania našich zmluvných podmienok a/alebo licenčnej zmluvy s koncovým používateľom, porušovania zákonov alebo iných zneužití termostatu Connected Home.

    Údaje o vašej debetnej a/alebo kreditnej karte použijeme iba na to, aby sme vám uľahčili nákup služieb v súvislosti s termostatom Connected Home.

    V snahe poskytnúť vám zdokonalené a konzistentné zákaznícke skúsenosti môžeme údaje opísané v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov kombinovať s ďalšími údajmi, ktoré o vás máme v súvislosti s vašim používaním iných webových stránok, aplikácií, produktov a/alebo služieb spoločnosti Resideo, aby sme Vám mohli ponúknuť vylepšené a konzistentné zákaznícke skúsenosti pri interakcii so spoločnosťou Resideo a zlepšili a prispôsobili naše webové stránky, aplikácie, produkty a služby.

   3. c. Právny základ, na báze ktorého spracovávame vaše údaje

    Ak si to vyžaduje zákon, vždy zabezpečujeme, aby sa spracovanie vašich osobných údajov opieralo o právny základ. Vo väčšine prípadov bude právnym základom spracovania vašich osobných údajov:

    • potreba spracovania vašich osobných údajov na plnenie služieb, ktoré vám poskytujeme;
    • povinnosť dodržať naše zákonné a zmluvné povinnosti;
    • fakt, že sme od vás dostali súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na jeden alebo viac konkrétnych účelov. Ak vás požiadame o súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať. V takom prípade nás kontaktujte pomocou kontaktných údajov uvedených na konci tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov;
    • fakt, že je spracovanie nevyhnutné na splnenie našich oprávnených záujmov, napríklad na rozvoj a zlepšenie našich produktov a služieb v prospech našich zákazníkov;
    • potreba preukázania, uplatnenia alebo obrany právnych nárokov.

   C. Detektory úniku vody Connected Home

   Produkty:Detektor úniku vody Connected Home od spoločnosti Resideo (predtým predávaný pod značkou „Lyric“), označovaný ako „Detektor(y) úniku vody Connected Home“.

   1. a) Náš zber údajov
    1. i. Údaje získané priamo od vás

     Priamo od vás budeme zbierať nasledujúce údaje:

     • Údaje o totožnosti, ako je vaše meno, kontaktné údaje, titul, názov spoločnosti/organizácie, e-mailová adresa, telefónne a faxové čísla a fyzická adresa (vrátane ulice, mesta, štátu, poštového smerovacieho čísla a/alebo krajiny);
     • Registračné údaje, ako sú údaje, ktoré ste poskytli pri registrácii svojho účtu na používanie detektorov úniku vody Connected Home, vrátane prihlasovacích údajov a hesiel;
     • Marketingové a komunikačné údaje, vrátane vašich marketingových preferencií a prihlásených odberov našich publikácií;
     • Finančné údaje, vrátane údajov o kreditných kartách alebo účtoch v prípade, že si priamo od nás zakúpite akékoľvek služby;
     • Údaje o transakciách, vrátane údajov o dopyte a objednávkach našich produktov a služieb a podrobností o platbách vo vzťahu s vami;
     • Údaje týkajúce sa riadenia vývozu, ako je vaša štátna príslušnosť a krajina bydliska, ktoré nám umožňujú určiť vašu oprávnenosť podľa nariadení o riadení vývozu na získanie údajov o určitých technológiách;
     • Vaša spätná väzba, vrátane údajov, ktoré nám poskytnete vždy, keď nám pošlete spätnú väzbu alebo keď nás z akéhokoľvek dôvodu kontaktuje, keď vyplníte dotazník, zapojíte sa do súťaže alebo ohlásite problém.

     V prípade, že potrebujeme zhromaždiť osobné údaje podľa zákona alebo podľa zmluvných podmienok zmluvy, ktorú sme s vami uzavreli, a tieto údaje nám na požiadanie neposkytnete, nebudeme vám môcť poskytnúť požadovanú službu alebo dokončiť vašu transakciu.

    2. ii. Údaje, ktoré o vás zhromažďujeme

     Určité vaše údaje môžeme zhromažďovať na základe používania vášho detektora úniku vody Connected Home, napr.:

     • Údaje o používaní, vrátane údajov o tom, ako používate svoj detektor úniku vody Connected Home, počtu prenesených bajtov, odkazov, na ktoré kliknete, materiálov, ktoré si otvoríte, dátumu a času, kedy pristúpite k svojmu detektoru úniku vody Connected Home, a iných opatrení prijatých v súvislosti s detektorom úniku vody Connected Home, vrátane údajov o aktuálnej vnútornej teplote a vlhkosti, údajov o používaní detektora úniku vody, ako sú nastavenia, čas udalostí v domácnosti, záznamy o diagnostike a o použití zo systému detektora úniku vody a upozornenia zo systému detektora úniku vody a interakcia vášho systému detektora úniku vody a zariadení tretích osôb a vaše používanie systému.
     • Technické údaje, ako je vaša IP adresa, typ, možnosti a jazyk vášho prehliadača, váš operačný systém, konfigurácia domáceho systému, nastavenia zabezpečenia;

     Informácie o súboroch cookie, ktoré používame v rámci detektora úniku vody Connected Home, a spôsob, ako ich odmietnuť alebo vypnúť, nájdete nižšie v časti s názvom „Súbory cookie“.

   2. b ) Ako vaše údaje používame

    Vaše osobné údaje používame:

    • Aby sme vám poskytli detektor úniku vody Connected Home. Vaše osobné údaje môžeme použiť pri poskytovaní služieb alebo pri realizácii vami požadovaných transakcií vrátane poskytovania údajov o produktoch alebo službách spoločnosti Resideo, vrátane vyúčtovania a plnenia objednávok, registrácie zakúpených produktov, vybavovania záručných nárokov, poskytovania služieb zákazníckej podpory a pomoci s používaním vášho detektora úniku vody Connected Home;
    • Aby sme zlepšili našu činnosť, produkty a služby. Vaše osobné údaje môžeme použiť pri obchodných analýzach alebo na iné účely, ktoré nám pomáhajú rozvíjať a zlepšovať kvalitu našej firmy, produktov a služieb (vrátane nových produktov a služieb), napríklad prispôsobením detektora úniku vody Connected Home vašim osobitným preferenciám;
    • Marketing. V súlade s platnými zákonmi a nariadeniami môžeme vaše osobné údaje použiť na to, aby sme vás informovali o produktoch alebo službách, ktoré vás môžu zaujímať, a aby sme s vami mohli inak komunikovať o ponukách, udalostiach a novinkách, prieskumoch, špeciálnych ponukách a súvisiacich témach. Z marketingovej komunikácie zasielanej e-mailom sa môžete kedykoľvek bezplatne odhlásiť pomocou odkazu „odhlásiť sa“, ktorý je vo všetkých e-mailových marketingových materiáloch, ktoré ste od nás dostali, alebo nás kontaktujte pomocou kontaktných údajov uvedených v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. V závislosti od krajiny vášho trvalého bydliska sa môžete odhlásiť aj z iných typov marketingovej komunikácie. Ak chcete viac informácií, kontaktujte nás, prosím, prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.
    • Na prieskum a analýzu zákazníkov. Vaše osobné údaje môžeme použiť pri prieskume a pri analýze, ktoré nám pomôžu analyzovať vaše preferencie v oblasti nákupu, identifikovať produkty a služby, ktoré najlepšie vyhovujú vašim požiadavkám, a zmerať efektívnosť reklamy, ktorú vám poskytujeme;
    • Aby sme spravovali a chránili našu firmu. Vaše osobné údaje môžeme použiť na správu a ochranu našej firmy a našich produktov vrátane riešenia problémov, údržby systému, podpory, vykazovania a hostingu dát;
    • Na presadzovanie práva: Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, môžeme použiť na odhalenie, prevenciu a riešenie podvodu, porušovania práv duševného vlastníctva, porušovania našich zmluvných podmienok a/alebo licenčnej zmluvy s koncovým používateľom, porušovania zákonov alebo iných zneužití detektora úniku vody Connected Home.

    Údaje o vašej debetnej a/alebo kreditnej karte použijeme iba na to, aby sme vám uľahčili nákup služieb v súvislosti s vašim detektorom úniku vody Connected Home.

   3. c) Právny základ, na báze ktorého spracovávame vaše údaje

    Ak si to vyžaduje zákon, vždy zabezpečujeme, aby sa spracovanie vašich osobných údajov opieralo o právny základ. Vo väčšine prípadov bude právnym základom spracovania vašich osobných údajov:

    • potreba spracovania vašich osobných údajov na plnenie služieb, ktoré vám poskytujeme;
    • povinnosť dodržať naše zákonné a zmluvné povinnosti;
    • fakt, že sme od vás dostali súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na jeden alebo viac konkrétnych účelov. Ak vás požiadame o súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať. V takom prípade nás kontaktujte pomocou kontaktných údajov uvedených na konci tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov;
    • fakt, že je spracovanie nevyhnutné na splnenie našich oprávnených záujmov, napríklad na rozvoj a zlepšenie našich produktov a služieb v prospech našich zákazníkov;
    • potreba preukázania, uplatnenia alebo obrany právnych nárokov.

    D. Anonymizácia vašich údajov

    Môžeme anonymizovať vaše osobné údaje, aby ich už nebolo možné použiť na vašu identifikáciu. Anonymizované údaje sa nepovažujú za osobné údaje, a preto nepodliehajú tomuto vyhláseniu o ochrane osobných údajov. Anonymizované údaje môžeme zhromažďovať, používať a zdieľať na akýkoľvek účel.

    E. S kým vaše údaje zdieľame

    Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s vybranými tretími stranami v rozsahu potrebnom na to, aby sme im umožnili poskytovať svoje služby, vrátane:

    • našich pridružených spoločností, dodávateľov, distribútorov a subdodávateľov, ak si to vyžaduje plnenie akejkoľvek zmluvy, ktorú sme s vami uzavreli,
    • inzerentov a poskytovateľov marketingových služieb, ktorí nám poskytujú svoje služby,
    • poskytovateľov analýzy, ktorí nám pomáhajú zlepšovať a optimalizovať naše produkty a služby,
    • potenciálnych predajcov alebo kupujúcich (alebo ich poradcov) všetkých našich obchodných aktív alebo ich časti a/alebo
    • orgánov činných v trestnom konaní, súdov, regulačných orgánov, vládnych orgánov alebo iných tretích strán, ak sa domnievame, že je to potrebné na splnenie zákonných alebo regulačných povinností alebo na ochranu našich práv alebo práv tretej strany.

    Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s tretími stranami na základe vašej žiadosti. V takom prípade nemôžeme kontrolovať a nezodpovedáme za zhromažďovanie, uchovávanie, poskytovanie a používanie vašich údajov treťou stranou. Záväzky tretích strán vo vzťahu k vašim osobným údajom sa riadia vašou vzájomnou dohodou. Ak sa rozhodnete ovládať svoje produkty Resideo Connected Home s aplikáciou, softvérom alebo inou ponukou tretej strany, nemôžeme kontrolovať ani nenesieme zodpovednosť za zhromažďovanie, ukladanie, poskytovanie a používanie vašich osobných údajov treťou stranou.

    F. Kde vaše údaje uchovávame

    Všeobecné

    Resideo je globálna spoločnosť a vaše osobné údaje môže zhromažďovať, prenášať alebo sprístupňovať nielen Resideo, ale aj spoločnosti v rámci našej skupiny, dodávatelia a/alebo zástupcovia, ktorí sídlia v krajinách mimo vašej krajiny bydliska, vrátane akejkoľvek krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), Spojených štátov a Indie. Upozorňujeme vás, že ochrana súkromia a zákonné požiadavky (vrátane práv orgánov na prístup k vašim osobným údajom) v niektorých z týchto krajín nemusia byť rovnocenné s tými, ktoré platia vo vašej krajine bydliska. Prijmeme však primerané opatrenia na ochranu vášho súkromia.

    Používatelia v Európskom hospodárskom priestore (EHP)

    Vaše osobné údaje môžu byť prenesené na spoločnosti skupiny Resideo, zástupcom, distribútorom, subdodávateľom alebo dodávateľom v krajinách mimo Európskej únie, konkrétne v Spojených štátoch a Indii, ktorí k nim zároveň môžu získať prístup. Na zabezpečenie primeranej ochrany prenosu údajov mimo EHP sme zaviedli štandardné zmluvné doložky EÚ podľa článku 46 ods. 2 Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov. Ak chcete viac informácií o príslušných zavedených ochranných opatreniach, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na konci tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

    Používatelia mimo EHP

    Ak použijete naše produkty Resideo Connected Home alebo nás kontaktujete a poskytnete nám vaše osobné údaje, vyjadríte súhlas s prenosom osobných údajov mimo vašej krajiny bydliska, ako je uvedené vyššie.

    G. Ako dlho vaše údaje uchovávame

    Pokiaľ nie je v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov uvedené inak, vaše údaje uchovávame na dobu, počas ktorej používate príslušný produkt Resideo Connected Home alebo na akúkoľvek inú dobu (ktorá môže byť dlhšia alebo kratšia), na ktorú ste výslovne súhlasili s uchovaním vašich údajov. Po uplynutí tejto doby vaše osobné údaje buď vymažeme, alebo anonymizujeme (pokiaľ zákon nestanovuje dlhšiu dobu uchovávania). Ak prestanete produkt Resideo Connected Home používať, môžeme naďalej používať anonymné alebo agregované údaje, ktoré vás neidentifikujú, na účely analýzy, výskumu a vývoja. Vaše osobné údaje uchovávame na marketingové účely, kým nezrušíte prijímanie ďalšej priamej marketingovej komunikácie v súlade s platnými zákonmi.

    H. Marketing

    V súlade s platnými zákonmi a nariadeniami môžeme vaše osobné údaje použiť na to, aby sme vás informovali o produktoch alebo službách, ktoré vás môžu zaujímať, a aby sme s vami mohli inak komunikovať o ponukách, udalostiach a novinkách, prieskumoch, špeciálnych ponukách a súvisiacich témach. Z marketingovej komunikácie zasielanej prostredníctvom e-mailu sa môžete kedykoľvek bezplatne odhlásiť pomocou odkazu „odhlásiť sa“, ktorý je vo všetkých e-mailových marketingových materiáloch, ktoré ste od nás dostali, alebo nás kontaktujte pomocou kontaktných údajov uvedených v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. V závislosti od krajiny vášho bydliska sa môžete odhlásiť aj z iných typov marketingovej komunikácie. Ak chcete viac informácií. kontaktujte nás, prosím, prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

    I. Stránky a služby tretích strán

    Naše Produkty Resideo Connected Home môžu obsahovať odkazy na webové stránky, produkty a služby tretích strán. Za tieto stránky alebo ich zásady nenesieme žiadnu zodpovednosť. Údaje zhromaždené týmito tretími stranami, ktoré môžu zahŕňať aj vaše kontaktné údaje, sa riadia ich zásadami ochrany osobných údajov. Odporúčame vám, aby ste sa oboznámili so zásadami ochrany osobných údajov týchto tretích strán.

    Ak vám niektorý z našich produktov Resideo Connected Home distribuuje tretia strana, napríklad predajca, dodávateľ alebo maloobchodník, zhromažďovanie a používanie vašich osobných údajov týmito tretími stranami sa riadi ich zásadami ochrany osobných údajov. Beriete na vedomie, že spoločnosť Resideo neriadi zhromažďovanie a používanie vašich osobných údajov týmito tretími stranami. Vaše osobné údaje môžeme týmto tretím stranám sprístupniť v súlade s podmienkami našej zmluvy o poskytovaní služieb s danou treťou stranou. Odporúčame vám, aby ste sa oboznámili so zásadami ochrany osobných údajov týchto tretích strán.

    J.Deti

    Spoločnosť Resideo vedome nespracováva žiadne osobné údaje o deťoch v súvislosti s produktmi Resideo Connected Home. Pojem „deti“ podlieha zákonom a predpisom v jurisdikcii, v ktorej sa nachádzate.

    K. Ochrana vašich údajov

    Spoločnosť Resideo sa zaväzuje chrániť bezpečnosť vašich osobných údajov. Na ochranu vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom, používaním alebo poskytnutím využívame množstvo bezpečnostných technológií a postupov. Žiadny informačný systém však nie je 100 % bezpečný, preto absolútnu bezpečnosť vašich osobných údajov nemôžeme zaručiť. Navyše nie sme zodpovední za bezpečnosť údajov, ktoré prenášate do produktov Resideo Connected Home cez siete, ktoré nekontrolujeme, vrátane internetu a bezdrôtových sietí.

    Bezpečnosť a ochrana vašich osobných údajov závisí aj od vás. Ak sme vám poskytli (alebo ak ste si vybrali) ID užívateľa a heslo na prístup k vašim produktom Resideo Connected Home, ste zodpovední za zachovanie dôvernosti týchto prihlasovacích údajov a ochranu pred ostatnými.

    L. Súbory cookie

    Čo je cookie?

    Súbory cookie sú textové súbory obsahujúce malé množstvo údajov, ktoré sa sťahujú na pevný disk alebo do pamäte vášho prehliadača. Súbory cookie obsahujú údaje, ktoré sa prenášajú na pevný disk vášho počítača alebo iného zariadenia.

    Kategórie súborov cookie, ktoré používame

    Typy súborov cookie, ktoré môžeme použiť, spadajú do štyroch kategórií: Absolútne nevyhnutné, výkonové, funkčné a profilové a reklamné.

    1. Absolútne nevyhnutné súbory cookie

     Tieto súbory sú nevyhnutné pre prevádzku produktov Resideo Connected Home, najmä v súvislosti s vyhľadávaním údajov a vystavovaním objednávok. Bez týchto súborov cookie by sme vám nemohli poskytnúť služby, o ktoré ste požiadali. Patria k nim, napríklad, súbory cookie, vďaka ktorým sa môžete prihlásiť do zabezpečených oblastí produktov Resideo Connected Home, alebo aj súbory cookie „nákupného košíka“. Tie si pamätajú produkty, ktoré si chcete kúpiť pri pridávaní produktov do nákupného košíka alebo pri prechode na samotnú platbu.

    2. Výkonové súbory cookie

     Tieto súbory cookie zhromažďujú údaje o tom, ako používate naše produkty Resideo Connected Home, napríklad, na ktoré stránky chodíte najčastejšie a či sa vám na niektorých stránkach zobrazujú chybové hlásenia. Pomáhajú nám zlepšiť spôsob, akým fungujú naše produkty Resideo Connected Home, napríklad tým, že zabezpečia, aby užívatelia ľahko našli, čo hľadajú.

    3. Funkčné a profilové súbory cookie

     Tieto súbory cookie sa používajú na vašu identifikáciu pri používaní produktov Resideo Connected Home. Umožňujú nám prispôsobiť vám náš obsah, osloviť vás menom a zapamätať si vaše preferencie (napríklad výber jazyka alebo regiónu).

    4. Reklamné súbory cookie

     Tieto súbory cookie zaznamenávajú, ako pristupujete k produktom Resideo Connected Home, a môžu sa použiť na zobrazenie reklám, ktoré sú pre vás a vaše záujmy relevantné. Môžu sa použiť aj na obmedzenie času, počas ktorého sa vám reklama zobrazuje, ako aj na meranie efektivity reklamnej kampane. Bez týchto súborov cookie by boli reklamy na internete menej relevantné pre vás a pre vaše záujmy.

    5. Súbory cookie tretích strán

     Spolupracujeme s externými dodávateľmi, ktorí tiež môžu nastaviť súbory cookie v našich produktoch Resideo Connected Home, napríklad Google Analytics, Adobe Analytics, YouTube a Adobe Flashplayer, ktoré môžeme použiť na zobrazenie videoobsahu. Títo externí dodávatelia sú zodpovední za súbory cookie, ktoré nastavili v našich produktoch Resideo Connected Home. Ak chcete získať ďalšie informácie, navštívte webovú stránku príslušnej tretej strany.

    Nastavenie preferencií v súvislosti so súbormi cookie

    Vo väčšine prípadov budeme na používanie súborov cookie potrebovať váš súhlas. Výnimkou je, ak je súbor cookie nevyhnutný na poskytnutie služby, o ktorú ste požiadali. Pri prvom použití príslušného produktu Resideo Connected Home budete v upozornení vyzvaní, aby ste vyjadrili súhlas s používaním súborov cookie, ktoré sú opísané v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

    Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať úpravou nastavení vášho prehliadača, kde súbory cookie odmietnete alebo zablokujete. Upozorňujeme vás, že v takom prípade môžete prísť o niektoré funkcie produktov Resideo Connected Home. Ďalšie informácie o súboroch cookie a ich deaktivácii nájdete na adrese: www.aboutcookies.org or www.allaboutcookies.org.

   M. Vaše práva

   Vo vzťahu k vašim osobným údajom zhromažďovaným prostredníctvom produktov Resideo Connected Home môžete mať isté práva, ktoré sa však líšia v závislosti od krajiny bydliska. Ak ste obyvateľom EHP, môžu sa na vás vzťahovať nižšie uvedené práva. U ostatných používateľov budú práva, ktoré sa na vás vzťahujú, závislé od zákonov vašej krajiny bydliska. Uplatnenie práv, ktoré sa na vás vzťahujú, vám umožníme v súlade s platnými právnymi predpismi. Ak chcete viac informácií o svojich právach, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na konci tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

   Aby sme vám mohli pomôcť pri uplatňovaní svojich práv, budeme pravdepodobne potrebovať, aby ste nám o vás poskytli konkrétne údaje na potvrdenie vašej totožnosti. Ide o bezpečnostné opatrenie, ktoré zabezpečí, aby neboli osobné údaje sprístupnené žiadnej osobe, ktorá na ne nemá právo. Na všetky žiadosti o uplatnenie vašich práv budeme odpovedať v lehotách stanovených zákonom. Na vybavenie vašej žiadosti si môžeme účtovať poplatok, ak to umožňuje zákon.

   Aby sme vám pomohli porozumieť vašim právam, zhrnuli sme ich nižšie a uvádzame usmernenia týkajúce sa rôznych okolností, na ktoré sa môžu vzťahovať. Ak chcete získať ďalšie údaje o svojich právach, alebo ak chcete ktorékoľvek svoje právo uplatniť, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na konci tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

   Vaše práva podrobnejšie:

   1. Právo na informácie: To znamená, že máte právo na jasné, transparentné a ľahko zrozumiteľné informácie o tom, ako používame vaše osobné údaje, a o vašich zákonných právach. Z tohto dôvodu vám poskytujeme informácie uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.
   2. Prístup: Môžete mať právo na prístup k osobným údajom, ktoré sme získali prostredníctvom našich produktov Resideo Connected Home alebo po tom, ako ste nás kontaktovali. Rovnako tak môžete mať právo na ich kontrolu a opravu. V niektorých prípadoch stačí, keď si otvoríte stránku, na ktorej ste svoje údaje poskytli. Presnosť vašich informácií nám môžete pomôcť udržiavať tak, že nám oznámite prípadnú zmenu vašej poštovej adresy, telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
   3. Námietky: Môžete mať právo vzniesť námietky voči určitým typom spracovateľských činností, ktoré zahŕňajú vaše osobné údaje, vrátane tých, pri ktorých sa spoliehame na oprávnený záujem spracovania vašich osobných údajov alebo pri ktorých spracovávame vaše osobné údaje na účely priameho marketingu. V niektorých prípadoch môžeme preukázať, že máme nevyhnutné oprávnené dôvody na ďalšie spracovanie vašich osobných údajov a v takom prípade nie sme povinní vašej žiadosti vyhovieť.
   4. Vymazanie: Môžete mať právo požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, napr. keď už údaje nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené.
   5. Obmedzenie: Môžete mať právo požiadať o obmedzenie nášho spracovania vašich osobných údajov, napr. vtedy, keď spochybníte správnosť informácií.
   6. Prenositeľnosť údajov: Môžete mať právo na prijímanie a opätovné použitie vašich osobných údajov na vlastné účely. Ide o tzv. právo na prenositeľnosť údajov, na základe ktorého sme v prípade jeho platnosti povinní vaše osobné údaje presunúť, skopírovať alebo preniesť z našich systémov do vášho systému alebo (ak je to technicky možné) do systému tretej strany, ktorú ste si vybrali, bez vplyvu na ich použiteľnosť.
   7. Súhlas: Ak ste poskytli svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, môžete mať právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. V takom prípade nás kontaktujete pomocou kontaktných údajov uvedených na konci tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo v prípade e-mailového marketingu pomocou odkazu na zrušenie odberu v ktoromkoľvek z našich marketingových e-mailov. Tento krok neovplyvní zákonnosť akéhokoľvek predchádzajúceho spracovania.

   Pokiaľ máte otázky týkajúce sa svojich práv alebo si chcete svoje práva uplatňovať, môžete otázky spojené s ochranou súkromia odovzdať prostredníctvom tohto odkazu:

   https://contractorpro.secure.force.com/PrivacyInformationRequestForm/

   N. Zmeny vyhlásenia o ochrane osobných údajov

   Podmienky tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov sa môžu z času na čas zmeniť. Všetky zmeny budeme zverejňovať na tejto stránke a v prípade významných zmien, prijmeme ďalšie opatrenia, ktoré si vyžaduje zákon.

   O. Kontaktujte nás

   Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov, kontaktujte nás e-mailom na adrese ResideoPrivacy@Resideo.com alebo poštou na jednej z nasledujúcich adries Resideo:

   V súvislosti s výrobným sortimentom Honeywell Home a EvoHome:
   Attn: Resideo – Ochrana údajov
   Ademco Supply SRL
   Bukurešť, 2. dištrikt,
   4B a ulica 2-4 George Constantinescu
   Budova A, 3. poschodie,
   Bukurešť, Rumunsko..

   V súvislosti s výrobným sortimentom Total Connect 2.0E Security:
   Attn: Resideo – Ochrana údajov
   Securité Communications SAS
   1198, Avenue du Dr. Maurice Donat,
   06250 Mougins,
   Sophia Antipolis,
   Francúzsko

   V súvislosti s výrobným sortimentom Videofied Security:
   Attn: Resideo – Ochrana údajov
   RSI Video Technologies SAS
   25 rue Jacobi-Netter,
   67200 Strasbourg,
   Francúzsko

   Ak chcete komunikovať s naším úradníkom pre ochranu osobných údajov, kontaktujte ho na adrese ResideoPrivacy@Resideo.com.

   V prípade ďalších otázok vrátane produktovej podpory nás, prosím, kontaktujte na hchtech@honeywellhome.com.

   Ak nie ste spokojní s našou reakciou na prípadné sťažnosti, ktoré ste nám predložili, alebo sa domnievate, že spracovanie vašich údajov nie je v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov, môžete predložiť sťažnosť svojmu dozornému orgánu pre ochranu údajov. O vašich obavách by sme však radi vedeli a mali možnosť ich vyriešiť, a preto uvítame, keď sa na nás v súvislosti s akoukoľvek sťažnosťou obrátite.

back-to-top