Правила И Условия

Бележка за авторски права на Resideo Technologies

Resideo Technologies, Inc. Ви упълномощава да копирате документи, публикувани от Resideo Technologies, Inc. в интернет, само за лична или некомерсиална употреба, при условие че всяко копие на тези документи, което правите, ще запази всички съдържащи се в него бележки за авторски права и други бележки за собственост. Освен ако не е изрично предвидено, нищо, съдържащо се в този параграф, не следва да се тълкува като предоставящо лиценз или право по което и да е авторско право на Resideo Technologies, Inc. Никакви материали, налични на уебсайта на Resideo Technologies, Inc., не може да се съхраняват и предават по какъвто и да е начин (включително, но не само, електронен, механичен, чрез сканиране, фотокопиране или записване) без предварително писмено разрешение от Resideo Technologies, Inc.

Отказ от отговорност за търговски марки и интелектуална собственост

Resideo Technologies, логото на Resideo Technologies и всички имена на продукти, които се появяват в нашите уебсайтове, са търговски марки и/или марки за услуги, собственост на Resideo Technologies, Inc. или нейните дъщерни дружества или свързани лица, и никоя търговска марка или марка за услуга или друг лиценз не се предоставя във връзка с материалите, съдържащи се в който и да е уебсайт на Resideo Technologies.

Нищо, съдържащо се в настоящия документ, не следва да се тълкува като предоставящо по подразбиране, по силата на закона или по друг начин лиценз за патент, търговска марка или друго право на интелектуална собственост на Resideo Technologies, Inc. или на която и да е трета страна. Resideo Technologies, Inc. не прави никакви изявления и не дава гаранции, че използването на информацията, съдържаща се в този уебсайт, няма да наруши такива патенти, търговски марки или други права на интелектуална собственост на Resideo Technologies, Inc. или на трета страна.

Обща правна бележка

Ако преглеждате уебсайта на Resideo Technologies, Inc. и отговаряте с информация (с изключение на личната информация, която е разгледана в интернет Декларацията за поверителност), включително с въпроси, коментари или предложения относно съдържанието на уебсайта на Resideo Technologies, Inc., такава информация ще се счита за неконфиденциална и Resideo Technologies, Inc. няма никакво задължение по отношение на тази информация и ще може свободно да я възпроизвежда, използва, разкрива и разпространява до други лица без ограничение. Resideo Technologies, Inc. ще може свободно да използва всякакви идеи, концепции, ноу-хау или методи, съдържащи се в такава информация, за каквато и да е цел, включително, но не само, разработване, производство и маркетинг на продукти, включващи такава информация.

RESIDEO TECHNOLOGIES, INC. НЕ ПРАВИ ИЗЯВЛЕНИЯ И НЕ ДАВА ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ИЛИ ОТ КАКВОТО И ДА Е ДРУГО ЕСТЕСТВО, ОТНОСНО ИНФОРМАЦИЯТА ИЛИ ПРОДУКТА, ЗА КОИТО СЕ ОТНАСЯ ИНФОРМАЦИЯТА.

Информацията в този уебсайт може да включва печатни грешки.

При никакви обстоятелства Resideo Technologies, Inc. не носи отговорност пред което и да е физическо или юридическо лице за каквито и да е преки, косвени, специални, случайни, последващи или други щети въз основа на каквото и да е използване на този уебсайт или друг уебсайт, с който е свързан уебсайтът на Resideo Technologies, Inc., включително, но не само, загуба на печалба, прекъсване на бизнеса или загуба на програми или информация, дори ако Resideo Technologies, Inc. е специално уведомена за възможността за такива щети.

back-to-top