Smluvní Podmínky

Oznámení společnosti Resideo Technologies o autorských právech

Společnost Resideo Technologies, Inc. vám dovoluje kopírovat dokumenty publikované společností Resideo Technologies, Inc. na webových stránkách pouze pro osobní nebo nekomerční použití, za předpokladu, že v jakékoli kopii těchto dokumentů, které si vytvoříte, budou uchována veškerá upozornění na autorská práva a další vlastnická práva obsažená v tomto dokumentu. Není-li výslovně uvedeno jinak, nic uvedeného v tomto odstavci nesmí být vykládáno jako udělení licence nebo práva na základě jakýchkoli autorských práv společnosti Resideo Technologies, Inc. Žádné materiály dostupné na webu společnosti Resideo Technologies, Inc. nesmí být uloženy ani jakýmikoliv prostředky přenášeny (včetně, nikoli však výhradně, elektronicky, mechanicky, skenováním, kopírováním nebo nahráváním) bez předchozího písemného svolení společnosti Resideo Technologies, Inc.

Ochranné známky a vyloučení odpovědnosti za duševní vlastnictví

Resideo Technologies, logo Resideo Technologies a všechny názvy produktů, které se objevují na našem webu, patří mezi ochranné známky nebo servisní značky vlastněné společností Resideo Technologies, Inc. nebo jejími dceřinými společnostmi či přidruženými společnostmi a v souvislosti s materiály obsaženými na webu společnosti Resideo Technologies nejsou udělena žádná práva k žádným ochranným známkám, servisním značkám nebo jiným licencím.

Nic obsaženého v tomto dokumentu nesmí být vykládáno tak, že implicitně poskytuje jakékoli licence, jejich odvození nebo jiné na jakýkoli patent, ochranné známky nebo jiné právo duševního vlastnictví společnosti Resideo Technologies, Inc. nebo jakékoli třetí strany. Společnost Resideo Technologies, Inc. neposkytuje žádné záruky, že jakékoli použití informací obsažených na tomto webu neporušuje žádné patenty, ochranné známky ani jiná práva duševního vlastnictví společnosti Resideo Technologies, Inc. nebo jakékoli třetí strany.

Všeobecné právní předpisy

Pokud navštívíte web společnosti Resideo Technologies, Inc. a poskytnete zde nějaké informace (s výjimkou osobních údajů, které se řídí zásadami ochrany osobních údajů na internetu) včetně otázek, připomínek nebo návrhů týkajících se obsahu webu společnosti Resideo Technologies, Inc., nebudou tyto informace považovány za důvěrné a společnost Resideo Technologies, Inc. nemá vůči těmto informacím žádnou povinnost a může je bezplatně reprodukovat, používat, zveřejňovat a distribuovat třetím stranám bez omezení. Společnost Resideo Technologies, Inc. může volně využít jakékoli nápady, koncepce, know-how nebo techniky obsažené v těchto informacích pro jakýkoli účel, mimo jiné včetně vývoje, výroby a marketingu produktů zahrnujících takové informace.

SPOLEČNOST RESIDEO TECHNOLOGIES, INC. NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNĚ UVEDENÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ, TÝKAJÍCÍ SE PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, NEBO ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU TÝKAJÍCÍ SE INFORMACÍ NEBO PRODUKTU, KTERÉHO SE INFORMACE TÝKAJÍ.

Informace na tomto webu mohou obsahovat typografické nepřesnosti.

Společnost Resideo Technologies, Inc. nenese v žádném případě odpovědnost vůči žádné osobě nebo podnikatelskému subjektu za žádné přímé, nepřímé, zvláštní, náhodné, následné nebo jiné škody, k nimž dojde v důsledku jakéhokoli použití tohoto webu nebo jakéhokoli jiného webu, na který web společnosti Resideo Technologies, Inc.odkazuje, mimo jiné včetně ztráty zisku, přerušení obchodů nebo ztráty programů či informací, a to i pokud byla společnost Resideo Technologies, Inc. na možnost vzniku takových škod výslovně upozorněna.

back-to-top