Algemene Voorwaarden

Auteursrechtvermelding Resideo Technologies

Resideo Technologies, Inc. machtigt u om documenten gepubliceerd door Resideo Technologies, Inc. op het World Wide Web, alleen voor persoonlijk of niet-commercieel gebruik te kopiëren, op voorwaarde dat alle kopieën van deze documenten die u maakt, alle vermeldingen van auteurs- en ander eigendomsrecht hierin behouden. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, kan niets in deze alinea worden geïnterpreteerd als het verlenen van enige licentie of recht onder enig auteursrecht van Resideo Technologies, Inc. Er mag geen materiaal dat beschikbaar is op de website van Resideo Technologies, Inc., worden opgeslagen of op enige wijze worden overgedragen (inclusief maar niet beperkt tot elektronisch, mechanisch, scannen, fotokopiëren of opnemen) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Resideo Technologies, Inc.

Handelsmerken en disclaimer voor intellectueel eigendom

Resideo Technologies, het logo van Resideo Technologies en alle productnamen die op onze websites verschijnen, behoren tot de handelsmerken en/of servicemerken die eigendom zijn van Resideo Technologies, Inc. of haar dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen, en er wordt geen handelsmerk of servicemerk of andere licentie verleend in verband met de materialen op een website van Resideo Technologies.

Niets hierin kan worden geïnterpreteerd als het verlenen door implicatie, uitsluiting of anderszins van enige licentie op een patent, handelsmerk of ander intellectueel eigendomsrecht van Resideo Technologies, Inc. of een derde partij. Resideo Technologies, Inc. geeft geen verklaringen of garanties dat het gebruik van de informatie op deze Website geen inbreuk maakt op dergelijk patent, handelsmerk of ander intellectueel eigendomsrecht van Resideo Technologies, Inc. of een derde partij.

Algemeen juridisch

Als u de Website van Resideo Technologies, Inc. bekijkt en reageert met informatie (met uitzondering van persoonsgegevens, die worden behandeld onder het internetprivacybeleid), inclusief vragen, opmerkingen of suggesties met betrekking tot de inhoud van de Website van Resideo Technologies, Inc., wordt dergelijke informatie beschouwd als niet-vertrouwelijk en Resideo Technologies, Inc. heeft geen enkele verplichting met betrekking tot dergelijke informatie en heeft het recht om de informatie zonder beperking te reproduceren, te gebruiken, bekend te maken en te verspreiden. Resideo Technologies, Inc. heeft het recht om alle ideeën, concepten, knowhow of technieken in dergelijke informatie te gebruiken voor welk doel dan ook, inclusief maar niet beperkt tot het ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van producten waarin dergelijke informatie is verwerkt.

RESIDEO TECHNOLOGIES, INC. GEEFT GEEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF VAN ENIG AARD MET BETREKKING TOT DE INFORMATIE OF HET PRODUCT WAARNAAR DE INFORMATIE VERWIJST.

De informatie op deze Website kan typografische onnauwkeurigheden bevatten.

Resideo Technologies, Inc. is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk jegens enige persoon of zakelijke entiteit voor enige directe, indirecte, speciale, incidentele, gevolg- of andere schade die is gebaseerd op het gebruik van deze Website of enige andere Website waarnaar de Website van Resideo Technologies, Inc. is gekoppeld, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, bedrijfsonderbreking of verlies van programma's of informatie, zelfs als Resideo Technologies, Inc. specifiek op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

back-to-top