Sąlygos

„Resideo Technologies“ autorių teisių pranešimas

„Resideo Technologies, Inc.“ leidžia jums kopijuoti „Resideo Technologies, Inc.“ paskelbtus dokumentus pasauliniame žiniatinklyje tik asmeniniam ar nekomerciniam naudojimui. Išskyrus atvejus, kai aiškiai nurodyta, jokia informacija šioje pastraipoje negali būti aiškinama kaip licencijos arba teisės suteikimas pagal kokią nors „Resideo Technologies, Inc.“ autorių teisę. Jokia medžiaga, prieinama „Resideo Technologies, Inc.“ svetainėje, negali būti saugoma, siunčiama bet kokiomis priemonėmis (įskaitant, bet neapsiribojant, elektronines, mechanines, nuskaitymo, fotokopijavimo ar įrašymo) be išankstinio raštiško „Resideo Technologies, Inc.“ sutikimo.

Prekių ženklai ir intelektinės nuosavybės nepripažinimas
„Resideo Technologies“, „Resideo Technologies“ logotipas ir visi mūsų svetainėse esantys produktų pavadinimai yra tarp „Resideo Technologies, Inc.“ ar jos patronuojamųjų įmonių ar filialų priklausančių prekių ženklų ir (arba) paslaugų ženklų ir joks prekės ženklas, paslaugos ženklas ar kita licencija nėra suteikiama su medžiaga, esančia bet kurioje „Resideo Technologies“ svetainėje.

Niekas šiame dokumente neturi būti interpretuojamas kaip netiesioginis, konkliudentinis veiksmas ar kitaip suteikiantis licenciją bet kuriam „Resideo Technologies, Inc.“ ar kurios nors trečiosios šalies patentui, prekės ženklui ar kitai intelektinės nuosavybės teisei. „Resideo Technologies, Inc.“ nepateikia jokių pastabų ar garantijų, kad bet kokios šioje svetainėje esančios informacijos naudojimas nepažeis tokių „Resideo Technologies, Inc.“ ar bet kurios trečiosios šalies patentų, prekių ženklų ar kitų intelektinės nuosavybės teisių.

Bendroji teisinė informacija
Jei peržiūrėsite „Resideo Technologies, Inc.“ svetainę ir atsakysite pateikdami informacijos (išskyrus asmeninę informaciją, kuri aprašyta interneto privatumo politikoje), įskaitant klausimus, komentarus ar pasiūlymus dėl „Resideo Technologies, Inc.“ svetainės turinio, tokia informacija turi būti laikoma nekonfidencialia ir „Resideo Technologies, Inc.“ neturi jokios pareigos dėl tokios informacijos ir turi teisę be apribojimų atkurti, naudoti, atskleisti ir platinti tokią informaciją kitiems. „Resideo Technologies, Inc.“ gali laisvai naudoti bet kokias tokioje informacijoje esančias idėjas, koncepcijas, praktines žinias ar metodus bet kokiu tikslu, įskaitant, bet neapsiribojant, produktų, kuriuose yra tokia informacija, kūrimą, gamybą ir reklamavimą

„RESIDEO TECHNOLOGIJOS, INC.“ AIŠKIAI ARBA NUMANOMAI NEPATEIKIA JOKIŲ PASTABŲ AR GARANTIJŲ APIE TINKAMUMĄ PREKYBAI AR TINKAMUMĄ KONKREČIAM TIKSLUI AR KITO POBŪDŽIO PASTABŲ AR GARANTIJŲ DĖL INFORMACIJOS ARBA PRODUKTO, APIE KURĮ PATEIKIAMA INFORMACIJA.

Šioje svetainėje pateikiamoje informacijoje gali būti spausdinimo netikslumų.

„Resideo Technologies, Inc.“ jokiomis aplinkybėmis neatsako jokiam asmeniui ar verslo subjektui už jokią tiesioginę, netiesioginę, specialią, atsitiktinę, išplaukiančią ar kitokią žalą, susijusią su šios ar bet kurios kitos svetainės, su kuria susijusi „Resideo Technologies, Inc.“ svetainė, naudojimu, įskaitant, bet neapsiribojant, prarastą pelną, verslo veiklos sutrikdymą ar programų ar informacijos praradimą, net jei „Resideo Technologies, Inc.“ buvo konkrečiai informuota apie tokios žalos galimybę.

back-to-top