Vilkår Og Betingelser

Merknad om opphavsrett fra Resideo Technologies

Resideo Technologies, Inc. gir deg tillatelse til å kopiere dokumenter publisert av Resideo Technologies, Inc. på verdensveven (World Wide Web) til personlig eller ikke-kommersiell bruk, så fremt enhver kopi du lager av slike dokumenter, beholder alle merknader om opphavsrett og andre eierrettigheter angitt heri. Med unntak av det som uttrykkelig er angitt, skal ingenting i dette avsnittet tolkes som å gi tillatelser eller rettigheter i henhold til opphavsrettighetene til Resideo Technologies, Inc. Intet materiale som er tilgjengelig på nettstedet til Resideo Technologies, Inc., kan lagres eller overføres på noen måte (inkludert, men ikke begrenset til elektronisk, mekanisk, ved skanning, kopiering eller innspilling) uten skriftlig forhåndstillatelse fra Resideo Technologies, Inc.

Ansvarsfraskrivelse knyttet til varemerker og immaterielle rettigheter

Resideo Technologies, Resideo Technologies-logoen og alle produktnavn som vises på nettstedene våre, er varemerker som eies av Resideo Technologies, Inc. eller dets datterselskaper eller tilknyttede selskaper, og det gis ingen tillatelser knyttet til varemerker eller noe annet i forbindelse med materiale på Resideo Technologies nettsted.

Ingenting heri skal gjennom utfylling, kravavskjæring eller på annen måte tolkes som å gi tillatelse knyttet til noen patenter, varemerker eller andre immaterielle rettigheter som tilhører Resideo Technologies, Inc. eller noen tredjepart. Resideo Technologies, Inc. gir ingen lovnader eller garantier om at bruk av informasjonen på denne nettsiden ikke krenker noe slikt patent, varemerke eller annen immateriell rettighet som tilhører Resideo Technologies, Inc. eller noen tredjepart.

Juridisk – generelt

Dersom du viser nettstedet til Resideo Technologies, Inc. og gir fra deg informasjon (unntatt personopplysninger, som håndteres i retningslinjene for personvern for Internett), inkludert spørsmål, kommentarer eller forslag angående innholdet på nettstedet til Resideo Technologies, Inc., skal slik informasjon anses for å være ikke-konfidensiell, og Resideo Technologies, Inc. skal ikke ha noen form for forpliktelse knyttet til slik informasjon, men skal kunne gjengi, bruke, utlevere og distribuere informasjonen til andre uten begrensninger. Resideo Technologies, Inc. skal kunne bruke ideer, konsepter, kunnskap eller teknikker i slik informasjon til ethvert formål, inkludert, men ikke begrenset til utvikling, produksjon og markedsføring av produkter som inneholder slik informasjon.

RESIDEO TECHNOLOGIES, INC. GIR INGEN LOVNADER ELLER GARANTIER, UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR BESTEMTE FORMÅL ELLER AV NOE SLAG I FORBINDELSE MED INFORMASJONEN ELLER PRODUKTET SOM INFORMASJONEN VISER TIL.

Informasjonen på dette nettstedet kan inneholde skrivefeil.

Under ingen omstendigheter skal Resideo Technologies, Inc. være ansvarlig overfor noen person eller forretningsenhet for direkte, indirekte, spesiell, tilfeldig, følgeskade eller annen skade som har årsak i bruk av denne nettsiden eller andre nettsteder som nettstedet til Resideo Technologies, Inc. lenker til, inkludert, men ikke begrenset til eventuell tapt fortjeneste, driftsavbrudd eller tap av programmer eller informasjon, selv om Resideo Technologies, Inc. har blitt gjort spesielt oppmerksom på muligheten for slik skade.

back-to-top