Regulamin

Informacja od firmy Resideo Technologies dotycząca praw autorskich

Firma Resideo Technologies, Inc. zezwala na kopiowanie wyłącznie do osobistego i niekomercyjnego użytku dokumentów publikowanych przez firmę Resideo Technologies, Inc. w sieci World Wide Web, pod warunkiem że w wykonanych kopiach dokumentów zachowane zostaną wszelkie informacje o prawach autorskich i innych prawach własności zawarte w niniejszym dokumencie. Z zastrzeżeniem wyraźnych postanowień stwierdzających inaczej żadne z postanowień zawartych w niniejszym ustępie nie może być interpretowane jako udzielenie jakiejkolwiek licencji lub jakiegokolwiek tytułu prawnego na podstawie prawa autorskiego należącego do firmy Resideo Technologies, Inc. Bez uprzedniej pisemnej zgody od firmy Resideo Technologies, Inc. nie wolno przechowywać ani w żaden sposób przekazywać (w tym między innymi przy użyciu środków elektronicznych lub mechanicznych, jak również przez skanowanie, kserowanie lub nagrywanie) jakichkolwiek materiałów dostępnych w witrynie internetowej firmy Resideo Technologies, Inc.

Znaki towarowe i zastrzeżenia prawa własności intelektualnej

Nazwa Resideo Technologies, logo Resideo Technologies i wszystkie nazwy produktów widoczne w firmowych witrynach internetowych stanowią znaki towarowe lub usługowe należące do spółki Resideo Technologies, Inc. lub jej spółek zależnych albo podmiotów stowarzyszonych; w związku z materiałami zawartymi w witrynie internetowej Resideo Technologies lub którejkolwiek firmowej witrynie internetowej nie udziela się żadnej licencji na znak towarowy lub usługowy ani żadnej innej licencji.

Żadne z postanowień zawartych w niniejszym dokumencie nie może być interpretowane jako udzielenie przez domniemanie, zaprzeczenie sobie ze szkodą dla osoby trzeciej (estoppel) lub w inny sposób jakiejkolwiek licencji na jakikolwiek patent, znak towarowy lub inne prawo własności intelektualnej należące do firmy Resideo Technologies, Inc. lub dowolnej strony trzeciej. Firma Resideo Technologies, Inc. nie udziela żadnych zapewnień ani gwarancji, że jakiekolwiek użycie informacji zawartych w tej witrynie internetowej nie naruszy prawa do żadnego patentu, znaku towarowego lub innego prawa własności intelektualnej należącego do firmy Resideo Technologies, Inc. lub dowolnej strony trzeciej.

Ogólne informacje prawne

Informacje wyświetlane w witrynie internetowej firmy Resideo Technologies, Inc. (w tym pytania, komentarze lub sugestie dotyczące zawartości witryny internetowej firmy Resideo Technologies, Inc.), z którymi Użytkownik wchodzi w interakcje, z wyjątkiem danych osobowych, które są obsługiwane zgodnie z zasadami ochrony prywatności w Internecie, uznaje się za niepoufne, a firma Resideo Technologies, Inc. nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności i ma prawo do ich powielania, użytkowania i rozpowszechniania wśród innych osób bez ograniczeń. Firma Resideo Technologies, Inc. może wykorzystywać wszelkie pomysły, koncepcje, wiedzę techniczną lub techniki zawarte w takich informacjach do dowolnych celów, w tym między innymi do opracowywania, wytwarzania i promowania produktów zawierających takie informacje.

FIRMA RESIDEO TECHNOLOGIES, INC. NIE UDZIELA ŻADNYCH WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH ZAPEWNIEŃ ANI GWARANCJI CO DO WARTOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU TAKICH INFORMACJI LUB PRODUKTU, DO KTÓREGO ODNOSZĄ SIĘ TE INFORMACJE, JAK RÓWNIEŻ ZAPEWNIEŃ LUB GWARANCJI INNEJ NATURY W TYM ZAKRESIE.

Informacje zamieszczone w tej witrynie internetowej mogą zawierać nieścisłości typograficzne.

Bez względu na okoliczności firma Resideo Technologies, Inc. nie odpowiada przed żadną osobą ani żadnym podmiotem gospodarczym za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe, wtórne lub inne szkody powstałe wskutek użytkowania tej witryny internetowej lub jakiejkolwiek innej witryny internetowej, z którą witryna internetowa firmy Resideo Technologies, Inc. jest powiązana, w tym między innymi za utracone zyski, przerwy w działalności lub utratę programów lub informacji, nawet jeśli firma Resideo Technologies, Inc. zostanie uprzednio wyraźnie poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód.

back-to-top