Zmluvné Podmienky

Upozornenie o autorských právach spoločnosti Resideo Technologies

Spoločnosť Resideo Technologies, Inc. vás oprávňuje kopírovať dokumenty publikované spoločnosťou Resideo Technologies, Inc. na internete len na osobné alebo nekomerčné použitie za predpokladu, že v každej vami vytvorenej kópii týchto dokumentov zostanú zachované všetky upozornenia o autorských právach a iných vlastníckych právach uvedené v tomto dokumente. Pokiaľ nie je výslovne uvedené, nič obsiahnuté v tomto odseku sa nesmie vykladať ako udelenie akejkoľvek licencie alebo práva na základe ktoréhokoľvek autorského práva spoločnosti Resideo Technologies, Inc. Žiadne materiály dostupné na webovej lokalite spoločnosti Resideo Technologies, Inc. nesmú byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Resideo Technologies, Inc. uložené ani prenášané akýmikoľvek prostriedkami (vrátane, nie však výlučne, elektronických, mechanických, skenovacích, fotokopírovacích a záznamových prostriedkov).

Ochranné známky a odmietnutie zodpovednosti za porušenie práv duševného vlastníctva

Resideo Technologies, logo Resideo Technologies a všetky názvy produktov, ktoré sa nachádzajú na našich webových lokalitách, sú ochranné známky a/alebo servisné značky spoločnosti Resideo Technologies, Inc. alebo jej dcérskych či pridružených spoločností. V súvislosti s materiálmi, ktoré sa nachádzajú na ktorejkoľvek webovej lokalite spoločnosti Resideo Technologies, sa neudeľuje žiadna ochranná známka, servisná značka ani iná licencia.

Nič v tomto dokumente sa nesmie vykladať tak, že implicitne, na základe zásady estoppel alebo iným spôsobom udeľuje akúkoľvek licenciu na ktorýkoľvek patent, ochrannú známku alebo iné právo duševného vlastníctva spoločnosti Resideo Technologies, Inc. alebo ktorejkoľvek tretej strany. Spoločnosť Resideo Technologies, Inc. nevydáva žiadne vyhlásenia a neposkytuje žiadne záruky, že akékoľvek použitie informácií obsiahnutých na tejto webovej lokalite neporušuje žiadne patentové, ochranné známky alebo iné práva duševného vlastníctva spoločnosti Resideo Technologies, Inc. alebo akejkoľvek tretej strany.

Všeobecné právne ustanovenia

Ak si pozriete webovú lokalitu spoločnosti Resideo Technologies, Inc. a odpoviete s informáciami (s výnimkou osobných údajov, ktorých sa týkajú pravidlá ochrany osobných údajov na internete) vrátane otázok, poznámok alebo návrhov týkajúcich sa obsahu webovej lokality spoločnosti Resideo Technologies, Inc., takéto informácie sa nebudú považovať za dôverné a spoločnosť Resideo Technologies, Inc. nebude mať v súvislosti s takýmito informáciami žiadne záväzky akéhokoľvek druhu a bude ich môcť bez obmedzenia voľne reprodukovať, používať, poskytovať a distribuovať iným. Spoločnosť Resideo Technologies, Inc. bude môcť voľne používať akékoľvek nápady, koncepty, znalosti alebo techniky obsiahnuté v takýchto informáciách na akýkoľvek účel vrátane, ale nie výlučne, vývoja, výroby a marketingu produktov obsahujúcich takéto informácie.

SPOLOČNOSŤ RESIDEO TECHNOLOGIES, INC. NEPOSKYTUJE ŽIADNE VYHLÁSENIA ANI ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ, PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL ALEBO AKEJKOĽVEK POVAHY TÝKAJÚCE SA INFORMÁCIÍ ALEBO PRODUKTU, NA KTORÝ SA INFORMÁCIE VZŤAHUJÚ.

Informácie na tejto webovej lokalite môžu obsahovať typografické nepresnosti.

Spoločnosť Resideo Technologies, Inc. nebude za žiadnych okolností niesť zodpovednosť voči ktorejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe za žiadne priame, nepriame, mimoriadne, náhodné, následné ani iné škody na základe akéhokoľvek použitia tejto webovej lokality alebo ktorejkoľvek inej webovej lokality, na ktorú je webová lokalita spoločnosti Resideo Technologies, Inc. prepojená, vrátane, bez obmedzenia, akýchkoľvek ušlých ziskov, prerušenia obchodovania alebo straty programov či informácií, a to ani v prípade, že spoločnosť Resideo Technologies, Inc. bola o možnosti takýchto škôd výslovne informovaná.

back-to-top