Villkor

Resideo Technologies – meddelande om upphovsrätt

Resideo Technologies, Inc. tillåter dig att kopiera dokument som publicerats av Resideo Technologies, Inc. på Internet för personlig eller icke-kommersiell användning, under förutsättning att samtliga kopior av dessa dokument innehåller alla meddelanden om upphovsrätt och äganderätt som anges här. Med undantag för vad som uttryckligen anges ska ingenting i detta stycke tolkas som en överlåtelse av någon licens eller rättighet till vilken Resideo Technologies, Inc. innehar upphovsrätten. Inget material som finns tillgängligt på webbplatsen för Resideo Technologies, Inc. får lagras eller överföras på något sätt (inklusive, men inte begränsat till, användning av elektroniska eller mekaniska hjälpmedel, skanning, fotokopiering eller inspelning) utan föregående skriftligt tillstånd från Resideo Technologies, Inc.

Friskrivning angående varumärken och immateriella rättigheter

Resideo Technologies, Resideo Technologies-logotypen och alla produktnamn som finns på våra webbplatser tillhör de varumärken och/eller tjänstmärken som ägs av Resideo Technologies, Inc., dess koncernbolag eller dotterbolag. Ingen användning av något varumärke eller tjänstmärke, eller någon annan licens beviljas i samband med materialet på någon webbplats tillhörande Resideo Technologies.

Ingen del av detta innehåll ska tolkas som en tilldelning av en licens till något patent, varumärke eller annan immateriell rättighet tillhörande Resideo Technologies, Inc., varken indirekt, vid hinder eller på något annat sätt. Resideo Technologies, Inc. lämnar inga utfästelser eller garantier för att användningen av informationen på den här webbplatsen inte bryter mot något sådant patent, varumärke eller annan immateriell rättighet tillhörande Resideo Technologies, Inc. eller någon tredje part.

Allmän juridisk information

Om du använder en webbplats tillhörande Resideo Technologies, Inc. och svarar genom att lämna information (med undantag för personuppgifter som behandlas under sekretesspolicyn för Internet), till exempel i form av frågor, kommentarer eller förslag avseende innehållet på webbplatsen tillhörande Resideo Technologies, Inc., ska sådan information anses vara icke-konfidentiell och Resideo Technologies, Inc. ska inte ha några skyldigheter av något slag med avseende på sådan information, som ska vara fri att reproduceras, användas, avslöjas och distribueras till andra utan begränsning. Resideo Technologies, Inc. får fritt använda alla idéer, koncept, kunskaper eller tekniker som ingår i sådan information för samtliga ändamål, inklusive, men inte begränsat till, utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter som innehåller sådan information.

RESIDEO TECHNOLOGIES, INC. LÄMNAR INGA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, OM ALLMÄN LÄMPLIGHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, ELLER AVSEENDE NÅGON INFORMATION ELLER DEN PRODUKT SOM INFORMATIONEN REFERERAR TILL.

Informationen på den här webbplatsen kan innehålla typografiska felaktigheter.

Resideo Technologies, Inc. kan inte under några omständigheter hållas ansvarigt inför någon person eller något företag för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador, följdskador eller andra skador som följer på användningen av den här webbplatsen eller någon annan webbplats till vilken webbplatsen för Resideo Technologies, Inc. är länkad, inklusive, men inte begränsat till, för utebliven vinst, avbrott i verksamheten eller förlust av program eller information, även om Resideo Technologies, Inc. uttryckligen har informerats om att sådana skador kan uppstå.

back-to-top